Onlad karga

Onlad saray karga

Mabulos ya inyakto nen Ezequiel so simbolikon panasakop ed Jerusalem

Aligen so Alimbawa na Saray Propeta

Aligen so Alimbawa na Saray Propeta

WALA tay piparaan mo ed saray propeta nensaman? Diad 2013 ya edisyon na New World Translation, nabasa ed “Glossary of Bible Terms” no anto so sakey a propeta: “Sakey ya uusaren na Dios pian nipaamta iray gagala to. Saray propeta et pinagkasangiyan na Dios, ya agda labat ipapasabi iray nagawad arapen noagta pati saray bangat, ganggan, tan panangukom nen Jehova.” On, anggaman agka manpropropesiya, ipapasabim so mensahe na Dios, ya iyaabawag mo no antoy walad Salita na Dios.—Mat. 24:14.

Agaylan abig a pribilehyo so pangibaga ed arum nipaakar ed Dios tayon si Jehova, tan pangibangat ed sikara no antoy gagala To parad totoo! Kaiba tayod sayan kimey so “anghel a mantiktikyab ed pegley na tawen.” (Apo. 14:6) Balet, nayarin nipaarap tayod saray subok tan nayarin nalingwanan tayo ya balibalin pribilehyo so panggawad sayan kimey. Anto ray arum ed saray subok? Nayarin nakesawan, nadismaya, odino nalikna tayon anggapoy kana tayo. Ontan met so alikna na saray propeta nensaman, balet ag-ira sinmuko. Tan tinulongan ira nen Jehova pian nagawaan da ray asainmin da. Imanoen pa ray pigaran alimbawa, tan nengnengen no panon tayo ran naalig.

NAMPURSIGE IRA

Nayarin wala ray panaon ya nakekesawan tayo lapud inagew-agew a kimey tayo kanian singa agtayo la sarag so onlan manpulong. Siempre, kaukolan tayoy manpainawa; anggan si Jesus tan saray apostol to et nampainawa met. (Mar. 6:31) Balet isipen pay Ezequiel diad Babilonia tan say misyon to ed saray Israelita ya inawit ditan manlapud Jerusalem pian magmaliw ya aripen. Aminsan et ingganggan na Dios si Ezequiel ya mangalay sakey a laryo tan iyukit tod satan so syudad na Jerusalem. Insan iyakto to ya singano sasakopen to itan, ya ondukol ya akariking ed kawigi to diad loob na 390 ya agew, insan ed kawanan to  diad 40 ya agew. Imbaga nen Jehova ed si Ezequiel: “Nia, mangyan ak na lubilubir ed tapew mo, et agka naani makapigar a manlapu ed sakey a diking angga ed sananey, angga ed nasumpal mo so saray agew na pangubkob mo.” (Eze. 4:1-8) Seguradon naimano itan na saray aripen ya Israelita. Diad masulok a sakey taon, kaukolan ya gawaen nen Ezequiel itan ya makapakesaw ya asainmin. Panon ton agawaan itan?

Atalosan nen Ezequiel no akin ya sikatoy imbaki bilang propeta. Oniay imbaga na Dios ed sikato: “Anggan ondengel [iray Israelita] odino ag-ira ondengel . . . amta ra naani a wala nen saman so propeta ed sikara.” (Eze. 2:5) Sankanonot to so gagala na impagmaliw ton propeta. Kanian mabulos ton inyakto so simbolikon panasakop ed Jerusalem. Prinuebaan to ya sikatoy tuan propeta. Akasabid sikato tan ed saray kaiba ton aripen iyan balita: “Nagba lay syudad!” On, diad saman et naamtaan na saray Israelita ya walay propeta ed limog da.​—Eze. 33:21, 33NW.

Natan, papasakbayan tayo ray totoo nipaakar ed asingger lan kaderal na interon sistema nen Satanas. Anggano naksawan itayo, uusaren tayoy biskeg tayo pian ipulong so Salita na Dios, pawilen iray interesado, tan iyaralan ira na Biblia. Legan ya nasusumpal iray propesiya nipaakar ed kasampotan na sayan sistema na mundo, maliket tayo lapud sikatayoy “uusaren na Dios pian nipaamta iray gagala to.”

ASARAG DAN LABANAY PAKAKADISMAYA

Manpupursige tayo diad tulong na espiritu nen Jehova; balet no maminsan et nadidismaya tayo nin siansia ed reaksion na totoo ed ipupulong tayo. Maabig no isipen tayoy alimbawa nen propetan Jeremias. Sikatoy binalaw tan ininsulto lapud inyabawag toy mensahe na Dios ed saray Israelita. Aminsan, imbaga ni ingen nen Jeremias: “Sikatoy agko la bitlaen, tan agak la mansalita ed ngaran to.” Si Jeremias et walaan met na liknaan a singa sikatayo. Balet siansia nin impasabi to so mensahe na Dios. Akin ey? Inyarum to: “Balet diad pusok et nagmaliw a singa mandarlang ya apoy ya apukok ed saray pukel ko so salita to, tan agko la napokpokan; Agko la nitepel.”​—Jer. 20:7-9NW.

Mipadpara, no nadidismaya tayo lapud reaksion na totoo ed ipupulong tayo, sarag tayon labanan itan ya liknaan no dalepdepen tayo so mensahen iyaabawag tayo. Singa itan ‘mandarlang ya apoy ya apukok ed saray pukel tayo.’ Makatulong so inagew-agew ya pambasay Biblia pian tuloytuloy ya mandarlang so apoy ya walad sikatayo.

ATALONAAN DAY NEGATIBON LIKNAAN

Nayarin mapaga so arum a Kristiano no naikdan iray asainmin ya agdan tampol natalosan. Posiblin ontan so alikna nen propetan Oseas. Ingganggan nen Jehova ed sikato: “La ka, mangasawa kay sakey a paabang a bii, tan nawalaan kay ananak lapud prostitusyon.” (Os. 1:2NW) Anto kasi naliknam no mangasawa ka, balet ibaga na Dios ed sika ya say asawaen mo et sakey a paabang a bii? Inawat nen Oseas itan ya asainmin. Inasawa toy Gomer tan nananak na laki. Insan nananak na bii tan sakey lamet a laki. Mapatnag ya sarayay komadua tan komatlon anak et resulta na impikalugoran nen Gomer. Imbaga nen Jehova ed si Oseas ya say magmaliw ya asawa to et “ontumbok naani ed saray manangaro to.” Imanoen ya say salitan nausar et “saray manangaro” kanian aliwa labat ya saksakey. Insan pinmawil si Gomer ed si Oseas. No sika may propeta, awaten mo ni kasi asawam? Ontan a mismo so ingganggan nen Jehova ed si Oseas! Sinaliw to ni ingen ed baleg ya kantidad.​—Os. 2:7; 3:1-5.

Nayarin inisip nen Oseas no anto kasi nagunggona to no sumpalen to iyan asainmin. Balet lapud matoor ton ginawa itan ed mismon bilay to, tinulongan itayo nen Oseas ya natalosan so sakit ya alikna nen Jehova nen agnanmatoor ed sikato so Israel. Tan diad saman et wala ray mauyamon Israelita ya pinmawil ed Dios.

Ag-itayo igaganggan na Dios natan ya ‘mangasawa na paabang a bii.’ Balet walay naaralan tayo ed inkamabulos nen Oseas ya awaten so ontan ya asainmin. Say sakey et kaukolan tayon mabulos ya iyabawag so maong a balita na Panarian “diad arap  na karaklan tan diad kabkaabungan” anggano naiirapan itayon gawaen itan. (Gawa 20:20) Nayarin wala ray paraan na panagpulong ya aliwan mainomay parad sika. Ibabaga na dakel ya iyaaralan na Biblia na Saray Tasi nen Jehova ya labalabay day manaral na Biblia, balet agdan balot labay so onlad kaabungan pian manpulong. Dati et iisipen dan imposible ya nagawaan da itan, balet agawaan lanlamang itan na dakel ed sikara. Makaaral tayod satan.

Wala ni naaralan tayo ed impangawat nen Oseas ed mairap ya asainmin. Sarag to komon so manbaraan pian agto awaten so betang to ed simbolikon agawa ed asawa to. Naamtaan kasi na arum a too iyan asainmin nen Oseas no agto insulat iyan salaysay? Nayarin nipaarap tayo met ed situasyon ya walay pankanawnawa tayon ibagad arum so nipaakar ed si Jehova tan anggapoy arum ya makaamta ed satan ya pankanawnawa tayo. Ontan so agawad si Anna, sakey ya estudyante ed high school diad United States. Impansulat na maestra to na essay iray estudyante nipaakar ed sakey a topic odino isyu tan salien dan kombinsien iray kaklase da. Sarag komon ya palampasen nen Anna iyan pankanawnawan manpulong. Balet, naisip to ya pankanawnawa iman ya inter na Dios. Naisip to so posiblin reaksion na saray kaklase to kanian nampikasi ed si Jehova, insan to alikna ya labalabay to lan anamoten iman ya pankanawnawa. Sikatoy nansulat na essay ya say tema to et “Ebolusyon: Imanoen so Ebidensya.”

Aaligen na saray kabataan natan so alimbawa na saray propeta​—makpel dan idedepensay Jehova bilang Manamalsa tayo

Nen binasa nen Anna ed klase so essay to, walay kaklase ton manisia ed ebolusyon ya nantepet lan nantepet pian pruebaan ya aliwa si Anna. Balet nidepensa nen Anna so papanisiaan to. Nandinayew so maestra to tan inikdan toy award si Anna parad makakombinsin essay. Manlapud saman et akatongtong ni nen Anna nipaakar ed impamalsa imay kaklase ton nantepet ed sikato. Lapud inawat to iyan “asainmin” ya nanlapud si Jehova, imbaga nen Anna ya “Natan et agak la natatakot ya mangipulong ed maong a balita.”

Anggaman agtayo manpropropesiya, no aligen tayoy inkamasakripisyo na saray propeta a singa si Ezequiel, Jeremias, tan Oseas, nagawaan tayo met natan so linawa nen Jehova parad sikatayo! Diad panagdayew na pamilya odino diad personal a panag-aral, sarag mon basaen so nipaakar ed arum ni ran propeta nensaman tan dalepdepen no panon mon naalig so alimbawa ra.