Onlad karga

Onlad saray karga

 AARALEN YA ARTIKULO 28

Mantultuloy ya Mandayew ed si Jehova Anggano Walay Pananebel

Mantultuloy ya Mandayew ed si Jehova Anggano Walay Pananebel

“Agkami nayarin ontundan mansalita nipaakar ed saray anengneng tan nadngel mi.”​—GAWA 4:19, 20.

KANSION 122 Magmaliw ya Mapekder tan Agnagiing!

DIAD SAYAN ARTIKULO *

1-2. (a) Akin et agtayo la nepeg ya nabigla no sebelan na gobierno so panagdayew tayo? (b) Anto ray aralen tayo ed sayan artikulo?

NEN 2018, masulok ya 223,000 ya manangipalapag na maong a balita so manaayam ed saray bansa ya say kimey tayo et sinebelan odino nilimitaan na gobierno. Agla itan makapabigla. Singa naaralan tayod imbeneg ya artikulo, iilaloan la na saray tuan Kristiano ya napasegsegang ira. (2 Tim. 3:12) Anggan iner so panaayaman tayo, ompan biglaan odino agtayo iilaloan ya sebelan itayo na gobierno ed panagdayew tayo ed maaron Dios tayo, si Jehova.

2 No say gobierno ed bansan panaayaman mo et mandesisyon ya sebelan so panagdayew tayo ed si Jehova, ompan nitepet mo iraya: ‘Kasin no napapasegsegang itayo et anggapo lad sikatayo so panangabobon na Dios? Kasin agtayo la makapandayew ed si Jehova lapud pananebel? Kaukolan ko kasi onalis ed arum a bansa ya aliwan sebel so kimey tayo?’ Pantongtongan tayo iratan ya tepet diad sayan artikulo. Aralen tayo met no panon tayon makapantultuloy ya mandayew ed si Jehova anggano walay pananebel, tan no anto ray agtayo nepeg ya gawaen.

KASIN NO NAPAPASEGSEGANG ITAYO ET ANGGAPO LAD SIKATAYO SO PANANGABOBON NA DIOS?

3. Base ed 2 Corinto 11:23-27, anto ran panamasegsegang so naeksperiensya nen apostol Pablo, tan antoy naaralan tayod alimbawa to?

3 No sebelan na gobierno so panagdayew tayo, ompan isipen tayo ya anggapo lad sikatayo so panangabobon na Dios. Balet tandaan ya no napapasegsegang itayo, agto labay ya ibagan agla naliliketan si Jehova ed sikatayo. Imanoen so sakey ya alimbawa,  si apostol Pablo. Segurado ya walad sikatoy panangabobon na Dios. Sikatoy apribilehyoan ya mangisulat na 14 a sulat diad Kristianon Griegon Kasulatan, tan sikatoy sakey ya apostol ed saray nasyon. Balet siansian akaeksperiensya na panamasegsegang. (Basaen so 2 Corinto 11:23-27.) Naaralan tayod eksperiensya nen apostol Pablo ya nayarin abuloyan nen Jehova ya napasegsegang iray matoor ya lingkor to.

4. Akin et bubusolen itayo na mundo?

4 Impaliwawa nen Jesus no akin ya nepeg tayon ilaloan so panamasegsegang. Imbaga to ya busolen itayo na arum lapud ag-itayo kabiangan na mundo. (Juan 15:18, 19) No napapasegsegang itayo, agto labay ya ibagan anggapo lad sikatayo so panangabobon nen Jehova. Imbes, pakapatnagan itan ya gagawaen tayo so duga.

KASIN AGTAYO LA MAKAPANDAYEW ED SI JEHOVA LAPUD PANANEBEL?

5. Kasin sarag na too ya patundaen so panagdayew tayo ed si Jehova? Ipaliwawa.

5 Agbalot napatunda na too so panagdayew tayo ed makapanyarin-amin a Dios, si Jehova. Sinali la na dakel ya patundaen itayo, balet agda ayarian. Imanoen so agawa legan na Sankamundoan a Guerra II. Diad saman, grabe so impamasegsegang na dakel a bansa ed saray totoo na Dios. Singa bilang, say kimey na saray Tasi nen Jehova et insebel na partido na Nazi diad Germany, ontan met ed gobierno na Australia, Canada, tan arum ni ran bansa. Balet imanoen no antoy agawa. Nen ginmapo so guerra nen 1939, walay 72,475 ya manangipalapag diad interon mundo. Ipapanengneng na report ya kayari na guerra nen 1945, lapud tulong nen Jehova et nagmaliw ya 156,299 so manangipalapag. Masulok ya doble so indakel da!

6. Anto ray maabig ya epekto no napapasegsegang itayo? Mangiter na alimbawa.

6 Imbes ya nataktakot tayo lapud panamasegsegang, pakiwasen itayo na satan ya mas gawaen so anggaay nayarian tayon panlingkoran si Jehova. Singa bilang, walay sanasawa ya ugaw ni anak da ya manaayam ed bansan insebel na gobierno so panagdayew tayo. Imbes ya nataktakot iyan sanasawa, ginmapo iran nampayunir. Inmekal ni ingen ed trabaho imay asawan bii anggano baleg so sueldo to pian makapanpayunir. Imbaga na asawan laki ya lapud pananebel et dakel so nagmaliw ya interesado ed saray Tasi nen Jehova. Kanian mainomay toy mangigapo na panangiyaral na Biblia. Wala  ni sakey a maabig ya epekto na pananebel. Imbaga na sakey ya elder ed satan a bansa ya dakel ed saramay tinmundan nanlingkor ed si Jehova so mimiaral la natan tan nagmaliw lamet ya aktibo.

7. (a) Antoy naaralan tayo ed Levitico 26:36, 37? (b) Antoy gawaen mo no walay pananebel?

7 No sebelan na saray mamubusol ed sikatayo so panagdayew tayo, labay dan ontakot tayo pian agtayo la manlingkor ed si Jehova. Likud ed pananebel, nayarin mangikayat ira na saray katilaan nipaakar ed sikatayo, mangibaki ira na manimbestiga ed abung tayo, kasoan da itayo, odino ikulong da ni ingen so arum ed sikatayo. Iisipen da ya nataktakot itayo no wala la ray kaiba tayo ya nipriso da. No abuloyan tayon ontakot so puso tayo lapud gagawaen da, ompan sikatayo lan mismo so “mansebel” ed sarili tayo. Agtayo labay ya magmaliw a singa saramay adeskribe ed Levitico 26:36, 37. (Basaen.) Agtayon balot aabuloyan ya lapud takot et onkapuy tayo odino ontunda tayo lan manlingkor ed si Jehova. Sigpot tayon manmatalek ed si Jehova tan agtayo manpapadaeg ed takot. (Isa. 28:16) Manpikasi tayo tan kerewen tayo so panangigiya na Dios. Amta tayo ya diad tulong nen Jehova, anggan say sankabiskegan ya gobierno na too et agto sarag ya patundaen so matoor ya pandadayew tayo ed Dios tayo.​—Heb. 13:6.

KAUKOLAN KO KASI ONALIS ED ARUM A BANSA?

8-9. (a) Anton personal a desisyon so nepeg ya gawaen na ulo na pamilya odino sakey ya indibidual? (b) Antoy makatulong ed sakey pian makapandesisyon na duga?

8 No diad bansa ya panaayaman mo et sebelan na gobierno so panagdayew tayo, ompan isipen mo no kasin kaukolan moy onalis ed arum a bansa ya ditan et bulos kan makapanlingkor ed si Jehova. Sikan mismo so mandesisyon ed satan. Antis kan mandesisyon, sarag mon aralen no antoy ginawa na saray Kristiano nen inmunan siglo sanen apasegsegang ira. Kayarin tinupak si Esteban anggad inatey, saray disipulo ed Jerusalem et inmalis ed Judea tan Samaria tan akasabi ni ra ingen ya anggad Fenicia, Ciprus, tan Antioquia. (Mat. 10:23; Gawa 8:1; 11:19) Balet sarag mo met ya ikonsidera imay ginawa nen Pablo sanen walay agawan panamasegsegang. Sikatoy nandesisyon ya agtaynanan iray lugar ya susumpaen so panagpulong a kimey. Anggano mapeligro, sikatoy nansiansia ditan pian nipulong toy maong a balita tan napabiskeg to ray agagi ed saray syudad ya makakaeksperiensya na graben panamasegsegang.​—Gawa 14:19-23.

9 Antoy naaralan tayo ed sarayan salaysay? Say ulo na pamilya so nepeg ya mandesisyon no kasin kaukolan so onalis. Antis ya mandesisyon, nepeg ton ipikasi itan tan nonoten ton maong so kipapasen na pamilya to pati say positibo tan negatibon epekto na iyalis da. Nepeg ya sakbaten na kada Kristiano so dilin responsabilidad to. (Gal. 6:5) Agtayo nepeg ya husgaan so arum ed desisyon da.

PANON ITAYON MANDAYEW NO WALAY PANANEBEL?

10. Anto ran instruksion so iter na sangan opisina tan saray elder?

10 Panon itayon makapantultuloy ya mandayew ed si Jehova anggano walay pananebel? Say sangan opisina so mangiter ed saray elder ed kongregasyon na saray instruksion tan praktikal ya suhestion ed no panon itayon makaawat na espiritual ya naakan, no panon itayon mantitipon parad panagdayew, tan no panon tayon ipulong so maong a balita. No bilang ta agnakontak na sangan opisina iray elder, saray elder so ontulong ed sika tan ed amin ya agagi ed kongregasyon pian makapantultuloy kayon mandayew ed si Jehova. Mangiter ira na  saray instruksion ya base ed ibabaga na Biblia tan saray publikasyon tayo.​—Mat. 28:19, 20; Gawa 5:29; Heb. 10:24, 25.

11. Akin et makaseguro ka ya agkan balot naerasan ed espiritual, tan antoy sarag mon gawaen pian naalwaran moy Bibliam tan saray publikasyon ya walad sika?

11 Insipan nen Jehova ya agbalot naerasan ed espiritual iray lingkor to. (Isa. 65:13, 14; Luc. 12:42-44) Kanian makaseguro ka ya gawaen na organisasyon to so amin ya paraan pian nitarya so espiritual ya panamaseseg a kaukolan mo. Balet antoy sarag mon gawaen? Sano walay pananebel, mananap ka na pasen ya napangiyamotan moy Bibliam tan arum nin espiritual ya naakan ya walad sika. Alwaran mo iratan ya mabmablin espiritual ya naakan, inimprinta man odino walad gadyet. Agmo iratan ititilak ed pasen ya mainomay ya naromog na arum. Kada sakey ed sikatayo et nepeg ya manggawa na praktikal ya paraan pian mansiansia tayon mabiskeg ed espiritual.

Diad tulong nen Jehova, makpel tayon mantitipon pian mandayew (Nengnengen so parapo 12) *

12. Panon ya iyuksoy na saray elder iray aral diad paraan ya agmangalay imano?

12 Panon toy sinimban aral tayo ey? Manggaway uksoyan iray elder pian makaatendi kad saray aral diad paraan ya agmangalay imano. Nayarin ikdan da kay instruksion ya diad angkelag ya grupo so piaralan mo, tan posible ya mabetbet dan umanen so oras tan pasen na aral. Sano onsabi odino onalis ka ed aral, maabig no makalna labat so pansalitam pian agmo niiyan ed peligro iray agagi. Ompan kaukolan ya aliwan masyadon pormal so isulong mo pian agnaalay imano na arum.

Anggano sebelan na gobierno so kimey tayo, agtayo ontundan manpulong (Nengnengen so parapo 13) *

13. Antoy naaralan tayo ed saray agagi ed datin Soviet Union?

13 No nipaakar ed panagpulong a kimey, nandurumay situasyon ed kada lugar. Balet lapud inaro tayoy Jehova tan labalabay tayon ibaga ed arum so nipaakar ed Panarian to, manggawa tayoy paraan pian makapanpulong tayo. (Luc. 8:1; Gawa 4:29) Oniay imbaga na historian ya si Emily B. Baran nipaakar ed panagpulong na saray Tasi nen Jehova diad datin Soviet Union: “Nen imbaga na gobierno ya agla nayarin ipulong na saray Tasi so pananisia da, mitotongtong ni ran siansia ed saray kakaabay, katrabaho, tan kakaaro da. Nen apriso iray Tasi lapud satan, saray kaiba da lan priso so pinulongan da.” Anggano walay pananebel, agtinmundan nampulong iray agagi ed datin Soviet Union. No bilang ta sebelan la so panagpulong ed lugar yo, komon ta ontan met so determinasyon mo!

ANTO RAY AGTAYO NEPEG YA GAWAEN?

Nepeg ya amta tayo no kapigan so ag-iyesel (Nengnengen so parapo 14) *

14. Base ed Salmo 39:1, antoy nepeg tayon panalwaran?

14 Manalwar ed no anto ray ibagam ed arum. Legan na pananebel, nepeg ya amta tayo no kapigan so “panaon na ag-iyesel.” (Ecl. 3:7) Kaukolan tayon protektaan iray importantin impormasyon, singa say ngaran na agagi, saray pasen ya pantitiponan tayo, no panon tayon manpupulong, tan no panon tayon makakaawat na espiritual ya naakan. Agtayo iraya  ipaamta ed saray sekular ya autoridad, ontan met ed saray kakaaro tan kakanayon tayo ya manaayam ed bansa tayo odino ed arum ya bansa. No agtayo manalwar, ompan nipeligro tayo iray agagi.​—Basaen so Salmo 39:1.

15. Antoy sasalien ya gawaen nen Satanas, tan panon tayon napaliisan itan ya patit?

15 Ag-aabuloyan ya pansengegan na inkaapag-apag iray angkelag ya isyu. Amta nen Satanas ya no naapag so sakey a sankaabungan, ag-itan mansiansia. (Mar. 3:24, 25) Kanian sikatoy tuloytuloy ya manggagaway paraan pian naapag itayo. Labay to ya sikatayon mismo so manlalaban imbes ya sikato so labanan tayo.

16. Anton maabig ya alimbawa so impanengneng nen Sister Gertrud Poetzinger?

16 Anggan saray maespiritual ya Kristiano et nepeg ya manalwar ed sayan patit nen Satanas. Imanoen so alimbawa na duaran alanaan ya sister, si Gertrud Poetzinger tan si Elfriede Löhr. Apriso iran dua kaiba so arum ya sister diad sakey ya panamairapan a kampo na Nazi. Nen angiter si Elfriede na saray makapabiskeg ya paliwawa ed saray arum ya sister diad kampo, angimon si Gertrud. Balet nababaingan lanlamang si Gertrud tan kinerew toy tulong nen Jehova. Insulat to: “Kaukolan tayon aralen ya awaten no mas maabilidad so arum odino mas dakel so responsabilidad da nen say sikatayo.” Panon ton alabanan so imon to? Nampokus si Gertrud ed saray maabig ya kualidad nen Elfriede, kaiba lay inkamakaaro to. Kanian pinmawil so maong ya ulopan da. Pareho dan asungdoan so bilay ed panamairapan a kampo tan matoor iran nanlingkor ed si Jehova anggad sampot na bilay da diad dalin. No pansagpotan tayon resolbien iray problema tayod saray agagi, agnaderal so pankakasakey tayo.​—Col. 3:13, 14.

17. Akin ya agtayo nepeg ya ipasoot so labay tayo?

17 Ag-ipapasoot so labay mo. No unoren tayo iray instruksion na saray napanmatalkan tan responsablin brother, napaliisan tayoy problema. (1 Ped. 5:5) Singa bilang, diad sakey a bansa ya sebel so kimey tayo, angiter na instruksion iray responsablin brother ya agmangititilak na inimprintan literatura iray manangipalapag diad ministeryo. Balet walay payunir ya brother ya agto itan inunor tan angitilak na literatura. Antoy resulta? Ag-abayag kayari ton nan-informal witnessing kaibay arum ya agagi, inimbestigaan ira na saray pulis. Tutumboken da ra manaya tan inaala da iramay literaturan imbunog na sarayan agagi. Antoy naaralan tayo ed sayan eksperiensya? Nepeg tayon unoren iray instruksion anggano ag-itayo mipakna ed satan. Seguradon bendisyonan itayo nen Jehova no mikoopera tayo ed saray brother ya tinuro ton mangidaulo ed sikatayo.​—Heb. 13:7, 17.

18. Akin et agtayo nepeg ya manggawa na saray kaaruman ya totontonen ya agmet la kaukolan?

 18 Agmanggagawa na saray kaaruman ya totontonen ya agmet la kaukolan. No manggawa iray elder na ontan iran totontonen, nabelatan laingen iray agagi. Oniay nanonotan nen Brother Juraj Kaminský ya agawa legan na pananebel ed datin Czechoslovakia: “Nen inaresto iray responsablin brother tan dakel ya elder, say arum ya mangidadaulo ed saray kongregasyon tan saray sirkito et nanggawa na sarili dan totontonen, ya ibabaga da ed saray manangipalapag no anto ray nepeg tan agnepeg ya gawaen.” Ag-itayo inikdan nen Jehova na autoridad ya manggawa na saray totontonen ya nepeg a tumboken na agagi. No ontan so gawaen na sakey, ompan ipepeligro to laingen so agagi to tan gagawaen toy sarili to ya katawan na pananisia ra.​—2 Cor. 1:24.

AGBALOT ONTUTUNDAN MANDAYEW ED SI JEHOVA

19. Base ed 2 Awaran 32:7, 8, akin et makapanpakpel itayo anggan antoy gawaen nen Satanas?

19 Say manunan kabusol tayo, si Satanas a Diablo, et ag-ontundan mamasegsegang ed saray matoor ya lingkor nen Jehova. (1 Ped. 5:8; Apo. 2:10) Sikato tan saray alipores to et salien dan sebelan so panagdayew tayo ed si Jehova. Balet agtayo nepeg ya manpadaeg ed takot! (Deu. 7:21) Kaiba tayo si Jehova, tan tuloytuloy to tayon suportaan anggano nasebelan so kimey tayo.​—Basaen so 2 Awaran 32:7, 8.

20. Antoy determinasyon mo?

20 Komon ta aligen tayoy determinasyon na saray agagi tayo nen inmunan siglo, ya oniay imbaga da ed saray manuley: “Sikayo so mangukom no kasin duga ed pakanengneng na Dios so idengel ed sikayo imbes a diad Dios. Balet parad sikami, agkami nayarin ontundan mansalita nipaakar ed saray anengneng tan nadngel mi.”​—Gawa 4:19, 20.

KANSION 73 Ikdan Mo Kami na Pakpel

^ par. 5 Antoy gawaen tayo no sebelan na gobierno so panagdayew tayo ed si Jehova? Aralen tayo ed sayan artikulo iray praktikal ya suhestion no anto ray nepeg tan agtayo nepeg ya gawaen pian agtayo ontunda ed panagdayew tayo ed Dios.

^ par. 59 DESKRIPSION NA LITRATO: Amin ya litrato dia et mangipapanengneng ed saray Tasi ya manlilingkor ed saray bansa ya nilimitaan na gobierno so kimey tayo. Melag ya grupo ya nantitipon ed bodega na sakey ya agi parad aral.

^ par. 61 DESKRIPSION NA LITRATO: Sister (walad kawigi) ya mimiistoryaan ed sakey ya bii tan sasalien ton itongtong so nipaakar ed si Jehova.

^ par. 63 DESKRIPSION NA LITRATO: Brother ya tetepetan tan papagyawen na saray pulis balet agto labay so mansalita nipaakar ed kongregasyon to.