Onlad karga

Onlad saray karga

Talaga Kasin Inatey si Jesus Parad Siak?

Talaga Kasin Inatey si Jesus Parad Siak?

DAKEL so nabasa ed Biblia nipaakar ed imbalikas na saray totoo ya “walaan na liknaan a singa sikatayo.” (Sant. 5:17) Singa bilang, natatalosan tayoy labay ya ibaga nen Pablo nen oniay inamin to ya nabasa ed Roma 7:21-24: “Sano labay kon gawaen so duga, say mauges so walad siak. . . . Pakaskasi ak lan too!” No wala ray lalabanan tayon kakapuyan, makapabiskeg ya naamtaan ya anggan si Pablo ya matoor a too et ontan met so alikna to.

Balet wala ni arum ya liknaan ya imbalikas nen Pablo. Diad Galacia 2:20, matalek ton imbaga ya “si Kristo so . . . angaro ed [sikato] tan inter toy sarili to parad [sikato]”! Kasin ontan met so naliliknam? Ompan no maminsan et andi.

No abebbebay pakanengneng tayod sarili tayo lapud saray kasalanan tayo ed apalabas, ompan nairapan tayon awaten so panangaro tan panamerdona nen Jehova. Tan ompan lalon nairapan tayon isipen ya say dondon bagat et personal ya regalo nen Jesus ed sikatayo. Kasin talagan labay nen Jesus ya moriaen tayon regalo to ed sikatayo so dondon? No ontan, antoy makatulong ed sikatayo pian naalig tayoy panmoria to? Konsideraen tayo iratan ya tepet.

SAY PANMORIA NEN JESUS ED BAGAT TO

On, labay nen Jesus ya moriaen tayon personal ya regalo to ed sikatayo so dondon. Akin et makaseguro tayo ed satan? Imadyin mo pa so eksena ya nabasa ed Lucas 23:39-43. Walay laki ya akapasak ed panamairapan a poste diad abay nen Jesus. Inamin to ya walay ginawa ton kasalanan. Seguradon seryoso so krimen ya ginawa to lapud say ontan ya dusa et para labat ed saray kriminal ya mauge-uges so ginawa ra. Nagogonigon ya maong iyan laki kanian akikasi ed si Jesus: “Nonot mo ak sano onsabi kad Panarian mo.”

Antoy reaksion nen Jesus? Imadyin mo pay irap ton linmingaw pian nengnengen imay laki. Anggano naiirapan si Jesus, inmimis tan pinaseguroan to: “Ibagak ed sika natan, nakaiba ta ka ed Paraiso.” Sarag komon ya ibaga labat nen Jesus ed samay laki ya “say Anak na too [et] linma dia . . . pian . . . iter toy bilay to a panondon ed amayamay.” (Mat. 20:28) Balet kasin naimanom no panon ya indanet nen Jesus ya say bagat to et parad samay laki ya mismo? Inusar to ray salitan “sika” tan “ta ka.” Tan imbaga nen Jesus so gunggona ya niiter na bagat to ed saman ya laki: say ilalo ton manbilay diad paraiso ed dalin.

Seguradon labay nen Jesus ya natalosan na sayan laki ya say pangibagat to ed bilay to et personal ya regalo to ed sayan laki. No ontan so alikna nen Jesus ed sakey ya kriminal ya anggapo lay pankanawnawa ton manlingkor ed Dios, segurado ya ontan met so nalikna to ed sakey ya bautismadon Kristiano ya manlilingkor ed Dios. Anto sirin so makatulong pian talagan panisiaan tayo ya say dondon bagat et personal ya regalo nen Jesus ed sikatayo anggano wala ray agawaan tayon kasalanan diad apalabas?

NO ANTOY AKATULONG ED SI PABLO

Baleg so nitulong na ministeryo nen Pablo pian natalosan to ya inatey si Jesus parad sikato. Panon?  Impaliwawa to: “Misasalamat ak ed si Kristo Jesus a Katawan tayo, ya angiter ed siak na pakayari, lapud impasen to ak a matoor diad impangiter tod siak na sakey a ministeryo, anggano nensaman et sakey ak a managmudmora ed Dios tan managpairap tan agmangikabkabilangan.” (1 Tim. 1:12-14) Lapud sayan ministeryo, akombinse si Pablo ya walay panangasi, panangaro, tan talek nen Jesus ed sikato. Inmatalek met nen Jesus ed sikatayo so sakey a ministeryo, say pangipulong ed maong a balita. (Mat. 28:19, 20) Kasin makatulong iyan ministeryo pian natalosan tayo met ya inatey si Jesus parad sikatayo?

Oniay imbaga nen Albert, ya diad agano ni et pinmawil ed si Jehova kayari na ngalngali 34 taon ya impakadispelo to: “Agko nalingwanan iray kasalanan ya agawaan ko nensaman. Balet no wala ak ed ministeryo, naliliknak imay alikna nen apostol Pablo ya personal ya inter ed siak nen Jesus iyan ministeryo. Lapud satan et napapabiskeg ak tan mansiasiansia ak ya positibo ed sarilik, ed bilay ko, tan ed arapen ko.”​—Sal. 51:3.

Anggan siopan too so iyaaralan mo, ipasegurom ya walay panangasi tan panangaro nen Jesus ed sikato

Si Allan et dakel ya krimen so ginawa to tan bayolenti antis ton naamtaan so katuaan. Inamin to: “Nanononotan ko ni iramay mauges ya ginawak ed arum. No maminsan, nadi-depress ak. Balet misalsalamat ak ed si Jehova ta inabuloyan toy makasalanan ya singa siak ya mangipaamta ed maong a balita ed arum. No nanenengneng koy reaksion na totoo ed maong a balita, napapanonotan ak ya maomaong tan maar-aro si Jehova. Naliliknak ya uusaren to ak pian tulongan iramay akagawa met na mauges nensaman.”

No wala tayod ministeryo, positibo so gagawaen tan nononoten tayo. Lapud saya, nakokombinse itayo ya walay panangasi, panangaro, tan talek nen Jesus ed sikatayo.

SI JEHOVA ET MAS BALEG NEN SAY PUSO TAYO

Anggad agni aderal so mauges ya sistema nen Satanas, ompan tuloytuloy itayon kondenaen na puso tayo lapud saray kasalanan ya ginawa tayo ed apalabas. Antoy makatulong pian nalabanan tayo itan ya liknaan?

“Labalabay ko imay ibabaga na Biblia ya ‘say Dios et mas baleg nen say puso tayo,’” so kuan nen Jean, ya mabetbet ton lalabanan so pakakakonsiensia to lapud doble so panagbilay to nen kabataan ni. (1 Juan 3:19, 20) Naliligliwa itayo met lapud amta tayo ya natatalosan nen Jehova tan si Jesus ya makasalanan itayo. Tandaan, maaro dan intarya so dondon, aliwan parad saray perpekton totoo, noagta parad saray makasalanan ya magbabawi.​—1 Tim. 1:15.

Magmaliw tayon kombinsido ya say dondon et personal ya regalo ed sikatayo no dalepdepen tayo so paraan na impantrato nen Jesus ed saray agperpekton totoo tan no gawaen tayoy anggaay nayarian tayon sumpalen so ministeryo ya inter tod sikatayo. No ontan so gawaen mo, singa si Pablo et sarag mo met ya ibaga: Si Jesus et ‘inaro to ak tan inter toy sarili to parad siak.’