Onlad karga

Onlad saray karga

“Siopay Walad Dapag nen Jehova?”

“Siopay Walad Dapag nen Jehova?”

“Si Jehova a Dios mo so nepeg mon takotan, sikato so nepeg mon panlingkoran, sikato so nepeg mon pansiansiaan.”​—DEU. 10:20.

KANSIONEN: 28, 32

1, 2. (a) Akin et makabat ya ondapag tayod si Jehova? (b) Antoy aralen tayod sayan artikulo?

TALAGAN makabat so pansiansian maapit ed si Jehova. Anggapo lay mas makapanyari, marunong, odino maaro nen say Dios tayo! Siopa ed sikatayo so agmalabay ya ondapag ed si Jehova? (Sal. 96:4-6) Balet wala ray mandadayew ed Dios ya ag-akapansiansian matoor ed sikato nen nipaarap irad subok ya kaukolan dan paneknekan a wala rad dapag nen Jehova.

2 Diad sayan artikulo, aralen tayo ray pigaran alimbawa na saramay ibabaga ran wala rad dapag nen Jehova balet gagawaen da met iray bengatlan kabusol to. Dakel so naaralan tayod saratan ya salaysay ya makatulong ed sikatayon mansiansian matoor ed si Jehova.

UUSISAEN NEN JEHOVA SO PUSO

3. Akin et pinasakbayan nen Jehova si Cain, tan antoy imbaga To ed sikato?

3 Imanoen so agawa ed si Cain. Sikatoy agmet nandayew ed arum ya dios noagta si Jehova labat. Balet ag-inabobonan na Dios so  panagdayew to. Anengneng nen Jehova ya wala ray kaugsan ed dalem na puso to. (1 Juan 3:12) Kanian pinasakbayan toy Cain: “No manggawa kay maong, agta abobonan ta ka? Balet no agka manggaway maong, say kasalanan so manatalaran ed puerta, tan pilalek to kan uleyan; balet agmo kasi daegen itan?” (Gen. 4:6, 7) Singa ibabaga nen Jehova ed si Cain, “No magbabawi ka tan mansiansia kad dapag ko anggan antoy nagawa, siak met so walad sika.”

4. Anggaman naikdan si Cain na pankanawnawan ondapag ed si Jehova, anto nin siansia so ginawa to?

4 Inabobonan lamet komon nen Jehova si Cain no impetek to labat so kanonotan to, balet ta agto dinmengel ed simbawa. Say makapuy a kanonotan tan makasarilin pilalek so angitonton ed sikato ya manggawa na mauges. (Sant. 1:14, 15) Nen sikatoy kabataan ni, nayarin agbalot inisip nen Cain ya sikatoy manrebelde ed si Jehova. Balet kalabas na panaon, ginawa to so ag-iilaloan​—sikatoy nanrebelde ed Dios tan pinatey toy mismon agi to!

5. Anton panagnonot so nayarin sengegan na pakaandi na panangabobon nen Jehova ed sikatayo?

5 Singa si Cain, say sakey a Kristiano natan et nayarin ibaga ton sikatoy mandadayew ed si Jehova balet manggagawa met na mauges. (Jud. 11) Singa bilang, nayarin bayuboan to so imoral iran pilalek, maagum ya panagnonot, odino pambusol ed kaparan Kristiano. (1 Juan 2:15-17; 3:15) Say ontan ya panagnonot et nayarin mansumpal ed panggawa na kasalanan. Kaleganan to et nayarin sikatoy aktibo ed ministeryo tan regular ed saray aral. Nayarin ag-amta na arum no antoy nononoten tan gagawaen tayo, balet sankanengneng nen Jehova so amin tan amta to no aliwan interon puso itayon ondadapag ed sikato.​—Basaen so Jeremias 17:9, 10.

6. No mansiansia tayod dapag nen Jehova, panon to tayon tulongan ya “daegen” iray makasalanan ya tendensia tayo?

6 Anggaman ontan, ag-onsusukon tampol si Jehova ed sikatayo. No say gagawaen na sakey et manresulta ed pakaarawi tod Dios, sikatoy papasesegen nen Jehova: ‘Pawil ka ed siak, tan ompawil ak ed sika.’ (Mal. 3:7) Lalo la no wala ray kakapuyan ya lalabanan tayo, labay nen Jehova ya busolen tayo so kaugsan. (Isa. 55:7) No gawaen tayo itan, sikatoy ondapag met ed sikatayo diad pangiter to na kaukolan tayon biskeg ed espiritual, emosyonal, tan pisikal pian “daegen” iray makasalanan ya tendensia tayo.​—Gen. 4:7.

“AGKAYO PALILINGO”

7. Panon ya abalang nen Solomon so maong ya relasyon tod si Jehova?

7 Dakel so naaralan tayo ed agawad si Arin Solomon. Legan ya kalangweran ni Solomon, sikatoy kinmerew na panangigiya nen Jehova. Sikatoy inikdan na Dios na karunongan tan inmatalek To ed sikato so pangipaalagey na makapadinayew ya templo ed Jerusalem. Balet abalang toy pikakaaro tod si Jehova. (1 Ara. 3:12; 11:1, 2) Diad Ganggan na Dios, espisipikon insebel ed Hebreon ari so pangasawa na dakel “pian agniyarawi so puso to.” (Deu. 17:17) Ag-itan inunor nen Solomon, diad saginonor et sikatoy angasawa na 700 a bibii. Tan awalaan ni na 300 ya onkokomaduan asawa. (1 Ara. 11:3) Dakel ed saray asawa to et aliwan Israelita, ya mandadayew ed palson dirios. Kanian agto met tinulok so ganggan na Dios ya agmangasawa na aliwan Israelita.​—Deu. 7:3, 4.

8. Panon kagrabe so ginawa nen Solomon pian sakitan toy Jehova?

8 Say kalkalnan ag-impangunor nen Solomon ed saray kakaukolanen nen Jehova so angitonton ed sikaton manggawa na graben kasalanan. Angipaalagey si Solomon na altar parad diosan si Astoret tan sakey nin altar parad  palson dios ya si Kemos. Ditan et sikatoy akibiang ed paganon panagdayew kaiba iray asawa to. Diad amin ya pasen a nayarin pangipaalageyan tod saratan, say apilipili to ni et diad palandey ya walad arap na Jerusalem, say mismon angipaalageyan to na templo nen Jehova! (1 Ara. 11:5-8; 2 Ara. 23:13) Nayarin pinalikdo nen Solomon so sarili to nen inisip ton ibaliwala nen Jehova so agto intulok basta mantultuloy a mangiyapay ed templo.

9. Antoy resulta na impangibaliwala nen Solomon ed saray pasakbay na Dios?

9 Balet agbalot ibabaliwala nen Jehova so panggawa na kasalanan. Oniay ibabaga na Biblia: “Sinmanok si Jehova ed si Solomon lapud niyarawi so puso to ed si Jehova . . . , samay amiduan nampanengneng ed sikato tan angipasakbay ed sikato nipaakar ed sayan bengatla, a sikatoy agnepeg a mandayew ed arum a dirios. Balet agto inunor so ingganggan nen Jehova.” Bilang resulta, naandi so panangabobon tan suporta na Dios ed sikato. Agniiter ed saray tomatawir nen Solomon so interon panarian na Israel tan naeksperiensya day dakel ya problema anggan diad tinmumbok iran henerasyon.​—1 Ara. 11:9-13.

10. Antoy nayarin mameligro ed maong ya relasyon tayod si Jehova?

10 Singa agawad si Solomon, say sakey ya mameligro ed espiritualidad tayo et say pikakaaro ed saramay agda natatalosan odino agda rerespetoen iray estandarte nen Jehova. Nayarin say arum et mililimog met ed kongregasyon balet makapuy so espiritualidad da. Say arum et nayarin kakanayon, kakaabay, katrabaho, odino kaeskuela ya agmandadayew ed si Jehova. Antokaman so situasyon, no saray maapit ya kakaaro tayo et agda rerespetoen iray atagey ya estandarte nen Jehova, nayarin onsabi panaon et sikaray maneral ed maong ya relasyon tayod Dios.

Antoy epekto na saray kaulop mo diad relasyon mod si Jehova? (Nengnengen so parapo 11)

11. Panon tayon naamtaan no kasin nepeg tayon paliisan so sakey ya kaulop?

11 Basaen so 1 Corinto 15:33. Maslak a totoo et walaan na maabig iran ugali, tan dakel ya aliwan lingkor nen Jehova et agmet manggagawa na mauges. No ontan iray kaulop mo, kasin nibagam ya maong iran kakaaro? Tepetan moy sarilim no antoy epekto na pikakaarom ed sikara diad relasyon mod si Jehova. Kasin natulongan da kan mas onapit ed sikato? Antoy walad puso ra? Singa bilang, kasin say lanang dan itotongtong et nipaakar ed no antoy uso, kuarta, gadyet, panagligliwaan, odino arum ni ran materyal ya bengatla? Kasin say panagsalita da et naynay ya walay kaiba ton panagbalaw ed arum odino mabanday so panaglurey da? Oniay direktan pasakbay nen Jesus: “No anto so walad puso, satan so ibabalikas na sangi.” (Mat. 12:34) No naimanom ya saray kaulop mo et mangipeligro ed maong ya relasyon mod si Jehova, kiwas kan tampol, limitaan moy piulop ed sikara, odino no nakaukolan et pultot moy pikakaarom ed sikara.​—Pro. 13:20.

 KAKAUKOLANEN NEN JEHOVA YA SIKATO LABAT SO DAYEWEN

12. (a) Antoy impaamta nen Jehova ed saray Israelita ag-abayag kayari na impaway dad Ehipto? (b) Antoy inyebat na saray Israelita nen naamtaan dan kakaukolanen na Dios ya sikato labat so dayewen?

12 Wala ni ray naaralan tayo ed saray agawa ag-abayag kayarin nibulos ed Ehipto iray Israelita. Nantitipon ira diad arap na Palandey Sinai. Ditan et wala ray makapakelaw ya ginawa nen Jehova pian talagan makakombinse so kiwawala to. Walay abuon makapal a lurem. Insan walay karol, kirmat, asewek, tan makmaksil tan tuloytuloy a tanol na tambuyog. (Exo. 19:16-19) Diad sayan inkagawa, impaamta nen Jehova ed saray Israelita ya sikatoy “sakey a Dios a kakaukolanen ton sikato labat so dayewen.” Impaseguro tod sikara ya sikatoy matoor ed saray mangaaro ed sikato tan manusumpal ed saray ganggan to. (Basaen so Exodo 20:1-6.) Singa ibabaga nen Jehova ed saray totoo to, “No wala kayod dapag ko, wala ak met ed dapag yo.” Antoy gawaen mo no ontan so insipan ed sika nen Jehova a Dios? Seguradon gawaen mo met so ginawa na saray Israelita. Sikaray “nambabansag ya inmebat,” ya kuan da: ‘Mabulos min gawaen so amin a salitan imbaga nen Jehova.’” (Exo. 24:3) Balet ag-abayag, walay agawan ag-iilaloan ya anubok ed katooran na saray Israelita.

13. Anto ran situasyon so anubok ed katooran na saray Israelita?

13 Tinmakot iray Israelita lapud makapal a lurem, kirmat, tan arum ni ran makapakelaw a ginawa na Dios. Inmabobon si Moises nen kinerew da ya sikato so mitongtong ed si Jehova parad sikara diad Palandey Sinai. (Exo. 20:18-21) Abayagan si Moises ed toktok na palandey. Kasin agla amta na saray Israelita no antoy gawaen da lapud anggapo imay panmamatalekan dan lider? Mapatnag ya say pananisia da et akadependin maong ed kiwawala nen Moises. Talagan apagaan ira kanian imbaga dad Aaron: “Igawaan mo kami na dios a mangidaulo ed sikami, ta agmi amta no anto lay agawa ed sayan Moises, say lakin angipaway ed sikami diad dalin na Ehipto.”​—Exo. 32:1, 2.

14. Antoy lingon inisip na saray Israelita, tan antoy reaksion nen Jehova ed ginawa ra?

14 Amta na saray totoo ya say pandayew ed idolo et seryoson kasalanan ed si Jehova. (Exo. 20:3-5) Balet ag-abayag et mandadayew la rad balitok a kilaw ya baka! Anggano mapatpatnag lan agda inunor si Jehova, pinalikdo day sarili da nen inisip dan wala ni ran siansia ed dapag to. Agayla, anggan si Aaron et tinawag ton “piesta parad si Jehova” so impandayew da ed kilaw a baka! Antoy alikna nen Jehova? Sikatoy asakitan ya maong. Imbaga tod si Moises ya saray Israelita et “nanggaway mauges” tan “sinmian ed dalan ya ingganggan [Ton] tumboken da.” Lapud “mandarlang a sanok” nen Jehova, inisip ton deralen so balo ni labat a nasyon ya Israel.​—Exo. 32:5-10.

15, 16. Panon ya impanengneng nen Moises tan Aaron ya talagan wala rad dapag nen Jehova? (Nengnengen so litratod gapo na artikulo.)

15 Balet, denesidi nen Jehova ya agto la deralen so amin ya Israelita. Lapud panangasi to, inikdan to na pankanawnawa iray matoor ya lingkor to ya mansiansia ed dapag to. (Exo. 32:14) Nen anengneng nen Moises ya agnabano iray totoo ya maneyag, mangakansion, tan mansasayaw ed arap na idolo, tinemek to so kilaw a baka ya anggad nagmaliw a pulbos. Insan imbaga tod sikara: “Siopay walad dapag nen Jehova? La kayo dia ed siak!” Kanian “tinmipon ed [si Moises] so amin a Levita.”​—Exo. 32:17-20, 26.

16 Anggano kaibay Aaron ed impanggawa na idolo, sikatoy nagbabawi tan akilad saray arum ya Levita ya dinmapag ed si Jehova. Sarayan matoor et aglabat basta dinmapag ed si Jehova noagta binmiig ira ed saray nankasalanan. Duga so ginawa da ta diad saman ya agew et nilibo so inatey lapud impandayew  dad idolo. Balet, saramay dinmapag ed si Jehova et pinaseguroan ya nabendisyonan.​—Exo. 32:27-29.

17. Antoy naaralan tayod imbaga nen Pablo ed samay agawa nipaakar ed balitok ya kilaw a baka?

17 Impaimano nen apostol Pablo imay agawa nipaakar ed balitok ya kilaw a baka tan impasakbay to: “Sarayan bengatla et pakaaralan tayo, pian agtayo . . . komon mandadayew ed idolo, a singa ginawa na arum ed sikara. Nisulat iraya bilang pasakbay ed sikatayo ran asabian na anggaan na saray sistema na mundo. Kanian samay maniisip a sikatoy akaalagey et manalwar komon ya agnatumba.” (1 Cor. 10:6, 7, 11, 12) Singa imbaga nen Pablo, anggan saray tuan mandadayew ed Dios et nayarin nalanor ed mauges iran kagagawa. Saramay manpapadaeg ed tukso et nayarin isipen da ya walaan ni ran siansia na maong a relasyon ed si Jehova. Balet anggano say sakey et labay toy magmaliw a kaaro nen Jehova odino ibabaga ton sikatoy matoor ed Dios, agto labay ya ibaga a sikato lay aabobonan nen Jehova.​—1 Cor. 10:1-5.

18. Antoy nayarin mangiyarawi ed sikatayo ed si Jehova, tan anto ray pansumpalan na satan?

18 Singa saray Israelita ya nanaburido nen abayagan si Moises ed Palandey Sinai, saray Kristiano natan et nayarin manaburido met ed singa mabaybayag ya isabi na agew na panangukom nen Jehova tan say balon mundo. Say pakasumpal na sarayan promisa et singa mabaybayag ni odino imposiblin nagawa. No agtayo manalwar ed ontan ya kanonotan, nayarin nasagyat itayon iyuna iray makasarilin plano ed bilay imbes ya say panggawa ed linawa nen Jehova. Onsabi panaon, ompan makaarawi tayo ed si Jehova tan makapanggawa tayo na saray bengatlan agtayon balot naisip ya gawaen nen mabiskeg ni so espiritualidad tayo.

19. Anton importantin katuaan so agtayon balot lilingwanan, tan akin?

19 Agtayon balot lilingwanan ya kakaukolanen nen Jehova so interon puson katutulok tayo tan sikato labat so nepeg a dayewen. (Exo. 20:5) Diad tua, no ontunda tayon mandayew ed si Jehova, say linawa nen Satanas so gagawaen tayo tan mansumpal labat itan ed kadederal. Kanian papanonotan itayo nen Pablo: “Agkayo nayarin oninum ed kopa nen Jehova tan ed kopa na saray demonyo; agkayo nayarin mangan ed ‘lamisaan nen Jehova’ tan ed lamisaan na saray demonyo.”​—1 Cor. 10:21.

MANSIANSIA ED SI JEHOVA!

20. Anggano akagawa itayo na kasalanan, panon itayon natulongan nen Jehova?

20 Saray salaysay ed Biblia nipaakar ed si Cain, Solomon, tan saray Israelita diad Palandey Sinai et walaan na importantin pampaparehoan. Kada sakey ed sikara et walaan na pankanawnawan “magbabawi . . . tan manguman.” (Gawa 3:19) Malinew ya agtampol ipapasen nen Jehova ya aglan balot manguman iramay akagawa na kasalanan. Si Aaron et pinerdona nen Jehova. Diad panaon tayo, papasakbayan itayo nen Jehova panamegley na saray salaysay ed Biblia, base ed Biblia iran publikasyon, odino maaron bilin na kaparan Kristiano. No unoren tayo iratan, seguradon naawat tayoy panangasi nen Jehova.

21. Antoy nepeg ya determinado tayon gawaen no nasubok so katooran tayod si Jehova?

21 Walay gagala na agnaparaan a kaabigan nen Jehova. (2 Cor. 6:1) Lapud satan et walay pankanawnawa tayon “ipulisay so mauges a kagagawa tan minumundo iran pilalek.” (Basaen so Tito 2:11-14.) Legan tayon manbibilay ed “sayan kaplesan a sistema na mundo,” wala ray situasyon ya nasubok so katooran tayod si Jehova. Komon ta lanang tayon akaparaan ya mansiansia ed dapag to, lapud ‘si Jehova a Dios so nepeg tayon takotan, sikato so nepeg tayon panlingkoran, tan sikato so nepeg tayon pansiansiaan’!​—Deu. 10:20.