Onlad karga

Onlad saray karga

Siopa so Labay Mon Mamidbir ed Sika?

Siopa so Labay Mon Mamidbir ed Sika?

“Say Dios et matunong kanian agto lingwanan so gawa yo tan say aro ya impanengneng yo parad ngaran to.”​—HEB. 6:10.

KANSIONEN: 39, 30

1. Antoy natural labat ya labay tayon amin, tan antoy kaiba ed satan?

ANTOY naliknam no say sakey ya kabat mo tan rerespetoen mo et alingwanan toy ngaran mo, odino say mas makapaermen ni ingen et agto ka la nabidbir? Talagan makapadismaya itan. Akin? On ta natural labat ya labay tayon awaten itayo na arum. Tan aliwa labat ya basta bidbiren itayo na arum, noagta labay tayo met ya naamtaan da no siopa itayo tan saray agawaan tayo.​—Num. 11:16, paimanod leksab; Job 31:6.

2, 3. Panon ya say pilalek tayon naapresya na arum et nayarin magmaliw ya aliwan balanse? (Nengnengen so litratod gapo na artikulo.)

2 Balet singa met ed arum nin natural ya pilalek, say pilalek tayon naapresya na arum et nayarin magmaliw ya aliwan balanse lapud agtayo perpekto. Nayarin anapen tayo so agmanepeg ya panamidbir. Sasagyaten na mundo nen Satanas iray totoo ya pirawaten so magmaliw ya sikat tan nakabkabat pian say imano ra et niyarawi ed samay makanepegan ya nabidbir tan nadayew, say Ama tayod tawen, si Jehova a Dios.​—Apo. 4:11.

 3 Diad panaon nen Jesus, say arum ya lider na relihyon et aliwa so pangipapasen dad panamidbir. Pinasakbayan nen Jesus iray papatumbok to: “Manalwar kayod saray eskriba a labalabay day manakar-akar ya akakawes na andurukey tan labalabay day paibano diad saray tindaan tan no wala rad sinagoga et labalabay day walad arap [“sankarakepan,” paimanod leksab] a yurongan tan no diad ponsia et diad sankaprominentian iran pasen.” Inkuan to ni: “Saraya so mangawat na mas grabe a panangukom.” (Luc. 20:46, 47) Duma balet si Jesus, kinomendaan to imay pobrin balo a bii ya angipelag na melag a donasyon ya nayarin ag-inimano na arum. (Luc. 21:1-4) Mapatnag ya say pangipapasen nen Jesus ed panamidbir et talagan miduma ed arum. Natulongan itayo na sayan artikulo ya napansiansia so dugan panmoria ya aabobonan nen Jehova a Dios.

SAY SANKAABIGAN YA KLASE NA PANAMIDBIR

4. Anto so sankaabigan ya klase na panamidbir, tan akin?

4 Anto sirin so sankaabigan ya klase na panamidbir ya nayarin naawat tayo? Aliwan satan imay klase na atension ya aanapen na totoo diad eskuelaan, trabaho, tan diad industriya na saray sikat a totoo ed sayan mundo. Imbes, satan imay klase ya deniskribe nen Pablo diad sarayan salita: “Natan ta kabat yo lay Dios, odino kabat kayo la na Dios, akin et ompapawil kayo lamet ed saray makapuy tan andi-kakanaan ya inuugaw iran bengatla tan labay yo lamet so manpaaripen ed saratan?” (Gal. 4:9) Talagan baleg a pribilehyo ya ‘nakabat itayo na Dios,’ say Sankatagyan a Manuley diad uniberso! Labay ton nawalaan itayo na maapit a relasyon ed sikato. Singa imbaga na sakey ya iskolar, sikatayo so “pangipapatnagan to na panangabobon to.” No bibidbiren itayo nen Jehova bilang kakaaro to, nasusumpal so gagala no akin ya manbibilay tayo.​—Ecl. 12:13, 14.

5. Antoy nepeg tayon gawaen pian nakabkabat itayo na Dios?

5 Naeksperiensyan mismo nen Moises itan ya bendisyon. Nen kinerew tod si Jehova ya naamtaan to ni komon a nagkalalo iray dalan To, oniay ebat nen Jehova: “Gawaen ko met iyan kerew mo, lapud agamoran moy panangabobon ko tan kabkabat ta ka ed ngaran.” (Exo. 33:12-17) Naawat tayo met itan ya balibalin bendisyon no personal itayon kabkabat nen Jehova. Balet antoy nepeg tayon gawaen pian nakabkabat itayo nen Jehova? Nagawaan tayo itan no sikatoy aroen tayo tan idedika tayod sikato so bilay tayo.​—Basaen so 1 Corinto 8:3.

6, 7. Antoy nayarin sengegan ya naandi so relasyon tayod si Jehova?

6 Balet, kaukolan tayon pansiansiaen so mabmablin relasyon tayo ed Ama tayod tawen. Singa saray Kristiano ed Galacia ya sinulatan nen Pablo, kaukolan ya agtayo met la manpapaaripen ed “saray makapuy tan andi-kakanaan ya inuugaw iran bengatla” na sayan mundo, kaiba lay pananap ed panangidayew na satan. (Gal. 4:9) Saray Kristiano nen inmunan siglo ya sinulatan nen Pablo et akabat da so Dios kanian binidbir to met ira ya kabat to ra. Balet, imbaga nen Pablo ya saraman met lanlamang ya agagi et ‘ompapawil lamet’ ed saray andi-kakanaan a bengatla. Singa oniay ibabaga nen Pablo ed sikara: “Arawi lay nakar yo, akin et labay yo nin pawilen iray makulangkulang, saray andi-kakanaan a bengatla ya tinaynan yo la?”

7 Posible kasin nagawa met itan ed sikatayo natan? On. Sanen akabat tayoy Jehova, singa si Pablo et nayarin imbeneg tayoy pagmaliw ya prominente ed mundo nen Satanas. (Basaen so Filipos 3:7, 8.) Nayarin insakripisyo tayo ray pankanawnawa ya mangala na atagey  ya edukasyon, odino agtayo inawat iray promosyon ed trabaho, odino pankanawnawa ya nawalaan na dakel a kuarta diad pannegosyo. Lapud saray talento tayo ed musika odino abilidad tayo ed isport et nayari komon ya magmaliw tayon sikat tan mayaman, pero imbeneg tayon amin iratan. (Heb. 11:24-27) Talagan aliwan makabat no ipasen tayo iratan ya desisyon bilang ‘asayang iran pankanawnawa’! Say ontan ya kanonotan et nayarin managyat ed sikatayon anapen iray bengatla ed sayan mundo ya impasen tayo lan “makapuy tan andi-kakanaan.” *

PABISKEGEN SO DETERMINASYON MO

8. Antoy mamabiskeg ed determinasyon tayon anapen so panamidbir nen Jehova?

8 Panon tayon napabiskeg so determinasyon tayon anapen so panamidbir nen Jehova aliwan say panamidbir na sayan mundo? Pian nagawaan tayo itan, kaukolan tayon nonoten so duaran importantin katuaan. Unona, lanang ya bibidbiren nen Jehova iramay matoor ya manlilingkor ed sikato. (Basaen so Hebreo 6:10; 11:6) Papablien to so kada sakey ya lingkor to, tan ipapasen ton ‘ag-inkatunong’ no lingwanan to iramay manmamatoor ed sikato. Naynay ya “kabat nen Jehova iramay kayarian to.” (2 Tim. 2:19) “Amta nen Jehova so dalan na matunong” tan amta to no panon iran iliktar ed subok.​—Sal. 1:6; 2 Ped. 2:9.

9. Mangiter na alimbawa no panon ya impanengneng nen Jehova so panangabobon tod totoo to.

9 Nensaman, impanengneng nen Jehova so panangabobon tod totoo to diad makapakelkelaw iran paraan. (2 Awa. 20:20, 29) Singa bilang, say paraan ya impangiliktar to ed totoo to diad Ambalangan Dayat nen sikaray uusilan na mabiskeg ya armada na Faraon. (Exo. 14:21-30; Sal. 106:9-11) Talagan makapadinayew iman ya agawa ta siansia nin pantotongtongan itan anggano 40 taon lay linmabas. (Jos. 2:9-11) Talagan makapaseseg ed sikatayon nodnonoten iray ontan ya panangaro tan pakapanyari nen Jehova legan ya manasingger tayo ed abayag lan nipasakbay ya iyataki na Gog na Magog! (Eze. 38:8-12) Diad satan a panaon, seguradon misalsalamat itayo ta inanap tayoy panamidbir na Dios tayo aliwan sayan mundo.

10. Anton paraan na panamidbir nen Jehova so nepeg tayon nonoten?

10 Kaukolan tayo met ya nonoten so komaduan importantin katuaan: Nayarin bidbiren itayo nen Jehova diad nanduruman paraan ya agtayon balot iilaloan. Saramay manggagawa na kamaongan ya say motibo da labat et pian nanengneng ira na totoo et agmakaawat na tumang manlapud si Jehova. Akin? Inawat da lan amin so tumang da nen indayew ira na arum. (Basaen so Mateo 6:1-5.) Balet imbaga nen Jesus ya say Ama to a “makakanengneng ed amin” et tumangan to iramay agmakakaawat na panamidbir ed kamaongan ya gagawaen da. Iimanoen to iratan ya kamaongan tan tutumangan toy kada sakey unong ed ginawa to. Balet, no maminsan tutumangan itayo nen Jehova diad paraan ya agtayo iilaloan. Aralen tayoy pigaran alimbawa.

MAPAABEBAN BII YA AKAAWAT NA AG-IILALOAN YA PANAMIDBIR

11. Panon ya impanengneng nen Jehova so panamidbir tod kalangweran a biin si Maria?

11 Nen asabi lay panaon ya iyanak bilang too so Anak na Dios, pinili nen Jehova so sakey a mapaabeban marikit a birhen ya si Maria pian magmaliw ya ina na sayan espisyal ya ugaw. Sikatoy manaayam ed melag a syudad ya Nazaret, arawi ed Jerusalem tan ed makapadinayew a templo. (Basaen so Lucas 1:26-33.)  Akin ya si Maria so apili ed sayan pribilehyo? Imbaga ed sikato nen anghel Gabriel ya sikatoy ‘pinaboran na Dios.’ Napatnagan ya maespiritual a bii si Maria nen sikatoy akitongtong diad saginonor ed kanayon ton si Elizabet. (Luc. 1:46-55) On, abayag lan oobserbaan nen Jehova si Maria, tan sikatoy angiteran to na sayan ag-iilaloan a pribilehyo lapud katooran to.

12, 13. Anton panamidbir so naawat nen Jesus sanen sikatoy inyanak tan sanen sikatoy inyakar ed templo kayari 40 agew?

12 Nen inyanak la nen Maria si Jesus, ag-impakabat nen Jehova ed siopaman ya prominentin opisyal odino manuley diad Jerusalem tan Betlehem no antoy agawa. Nampanengneng iray anghel ed saray mapaabeban pastol ya mangaasikaso ed saray karnero ed kaumaan diad paway na Betlehem. (Luc. 2:8-14) Insan binisita na sarayan pastol so kapangiyanak ya ugaw. (Luc. 2:15-17) Seguradon asurprisa si Maria tan Jose ed saman ya paraan na impamagalang ed si Jesus! Imanoen pay pandumaan na paraan ya ginawa nen Jehova tan na Diablo. Nen imbaki nen Satanas iray astrologo pian bisitaen si Jesus tan say atateng to, amin a totoo ed Jerusalem et nan-aburidon maong nen abalitaan day inkianak nen Jesus. (Mat. 2:3) Sayan impangipaamta ed publiko nipaakar ed inkianak nen Jesus et nanresulta ed impatey na dakel ya inosentin ugugaw.​—Mat. 2:16.

13 Apataplon agew kayari na inkianak nen Jesus, kaukolan ya mangiyapay si Maria ed si Jehova ed templo diad Jerusalem, manga 9 kilometro manlapud Betlehem. (Luc. 2:22-24) Legan ya manbiabiahe si Maria kaiba toy Jose tan Jesus, nayarin iisipen to no kasin say saserdoten mangaasikaso ed panagbagat et mangiter na espisyal ya panangipakabat ed betang nen Jesus diad arapen. Akaawat na panamidbir si Jesus, balet aliwan diad paraan ya iilaloan nen Maria. Imbes, inusar nen Jehova so “matunong tan matakot ed Dios” ya lakin manngaran na Simeon, kaibay 84 taon lan biin balo ya si propetesa Ana, pian ipakabat ya sayan ugaw so insipan a Mesias, odino Kristo.​—Luc. 2:25-38.

14. Anto ray bendisyon ya naawat nen Maria manlapud si Jehova?

14 Diad si Maria balet ey? Kasin tuloytuloy ya binidbir nen Jehova so matoor ya impangasikaso tan impamabaleg nen Maria ed Anak To? On. Impaisulat na Dios ed Biblia iray ginawa tan imbaga to. Mapatnag ya ag-akaiba nen Maria si Jesus diad talora tan kapalduan taon ya ministeryo to. Nayarin lapud balo lay Maria kanian kaukolan toy mansiansia ed Nazaret. Balet anggano dakel ya balibalin pribilehyo so agto naeksperiensya, akaiba toy Jesus diad mismon agew na impatey to. (Juan 19:26) Balet ag-abayag, walad Jerusalem si Maria kaiba iray disipulo legan ya manasingger so Pentecostes sanen nikalbo so masanton espiritu. (Gawa 1:13, 14) Baleg so posibilidad ya sikatoy nilanaan kaibay arum ya wadman. No ontan sirin, sikatoy naikdan na pribilehyon nakaiba si Jesus ed tawen diad andi-anggaan. Talagan balibalin tumang itan ed matoor ya impanlingkor to!

SAY IMPAMIDBIR NEN JEHOVA ED ANAK TO

15. Legan ya wadiad dalin si Jesus, panon ya impanengneng nen Jehova so panangabobon to ed Anak to?

15 Agpinirawat nen Jesus ya sikatoy pagalangan na saray lider na relihyon tan politika diad panaon to. Balet seguradon sikatoy apaseseg sanen sikatoy binidbir nen Jehova diad talora ya nanduruman pankanawnawa, diad direktan impansalita To manlapud tawen. Kayarin mismo na bautismo nen Jesus ed Ilog Jordan, oniay imbaga nen Jehova: “Saya so Ana’ko, say inad-arok, ya inabobonan ko.” (Mat. 3:17) Mapatnag ya si Juan Bautista labat so akarengel ed satan. Insan  manga sakey taon antis na impatey nen Jesus, arengel na taloran apostol to iyan imbaga nen Jehova: “Saya so Ana’ko, say inad-arok, ya inabobonan ko. Dengel kayod sikato.” (Mat. 17:5) Tan pigaran agew antis na impatey nen Jesus, akitongtong lamet si Jehova ed Anak to manlapud tawen.​—Juan 12:28.

Antoy naaralan mo ed paraan na impamidbir nen Jehova ed Anak to? (Nengnengen so parapo 15-17)

16, 17. Panon ya pinagalangan nen Jehova si Jesus diad ag-iilaloan ya paraan?

16 Anggano amta nen Jesus ya naeksperiensya toy ansakisakit ya ipapatey tan palson inakusaan ya minudmora toy Dios, impikasi to ya nagawa komon so linawa nen Jehova aliwan say linawa to. (Mat. 26:39, 42) “Sikatoy nansungdo ed panamairapan a poste, imbaliwala to so kababaingan,” agto inanap so panamidbir manlapud mundo, noagta manlapud Ama to. (Heb. 12:2) Panon ya sikatoy binidbir nen Jehova?

17 Legan ya wadiad dalin si Jesus, imbalikas to so pilalek ton makapawil ed gloria ya datin walad sikato ed tawen kaibay Ama to. (Juan 17:5) Anggapoy pakapatnagan ya walay mas baleg nin iilaloan nen Jesus nen say satan. Agto inilaloan ya “onatagey” so posisyon to ed tawen. Pero antoy ginawa nen Jehova? Pinagalangan toy Jesus diad ag-iilaloan ya paraan sanen sikatoy pinaoli to ed “mas atagey a posisyon” tan inter tod si Jesus so tumang ya sikato labat ni akaawat ed saman ya panaon​—say imortal ya bilay bilang espiritu! * (Fil. 2:9; 1 Tim. 6:16) Talagan makapadinayew itan ya impamidbir ed katooran nen Jesus!

18. Antoy ontulong ed sikatayon paliisan ya anapen so panangabobon na sayan mundo?

18 Antoy ontulong ed sikatayon paliisan ya anapen so panangabobon na sayan mundo? Tandaan ya lanang ya bibidbiren nen Jehova iray matoor ya lingkor to tan lanang to ran tutumangan diad ag-iilaloan iran paraan. Agtayo amta no anto ray ag-iilaloan ya bendisyon ya manatalaran ed sikatayo diad arapen. Balet natan, legan tayon susungdoan iray kairapan tan subok ed sayan mauges ya mundo, lanang tayon tandaan ya sayan mundo, kaiba lay panamidbir ya iiter to et asingger lan naandi. (1 Juan 2:17) Say maaron Ama tayo, si Jehova et ‘matunong kanian agto lingwanan so gawa tayo tan say aro ya impanengneng tayo parad ngaran to.’ (Heb. 6:10) On, ipanengneng nen Jehova so panangabobon to ed sikatayo​—ompan diad saray paraan ni ingen ya agtayon balot naisip natan!

^ par. 7 Diad arum a bersion na Biblia, say salitan “andi-kakanaan” et impatalos bilang “anggapoy-usar,” “anggapoy-kuenta,” “pobpobri,” tan “pakaskasi.”

^ par. 17 Nayarin ag-inilaloan iyan bendisyon lapud anggapoy nabasa ed Hebreon Kasulatan nipaakar ed imortalidad.