Onlad karga

Onlad saray karga

 AARALEN YA ARTIKULO 2

Baleg so Nagawaan Mo Pian Naligliwa so Arum

Baleg so Nagawaan Mo Pian Naligliwa so Arum

“Kakimeyan ko [ra] parad Panarian na Dios, tan makapaligliwa iran maong ed siak.”​—COL. 4:11.

KANSION 90 Manpapasesegan

DIAD SAYAN ARTIKULO *

1. Anto ray mairap ya dadalanen na saray matoor a lingkor nen Jehova?

DIAD interon mundo, dakel ya lingkor nen Jehova so ondadalan ed makapaaburido tan mair-irap iran situasyon. Kasin wala ray ontan ed kongregasyon yo? Say arum ya agagi tayo et walaan na graben sakit odino maneermen lapud impatey na inad-aro da. Wala ra met so asakisakitan lapud tinaynan na kaaro odino kapamilya ra so katuaan. Say arum et maniirap lapud epekto na kalamidad. Amin iratan ya agagi et mankaukolan na ligliwa. Panon tayo ran natulongan?

2. Akin ya wala ray panaon ya kaukolan nen apostol Pablo so naligliwa?

2 Aminpigan nipeligro so bilay nen apostol Pablo. (2 Cor. 11:23-28) Inanosan to met so “sakey a sabit ed laman,” ya nayarin ontutukoy ed problema tod bunigas. (2 Cor. 12:7) Tan adismaya si Pablo nen sikatoy tinaynan nen Demas, sakey ya agi ya akaiba tod kimey, ‘lapud inaro nen Demas so kaplesan a sistema na mundo.’ (2 Tim. 4:10) Si Pablo et sakey a maseseg ya alanaan a Kristiano, tan sikatoy matulong ed arum, balet wala ray panaon ya kinmapuy met so liknaan to.​—Roma 9:1, 2.

3. Siopa ray nanligliwa tan tinmulong ed si Pablo?

3 Naawat nen Pablo so ligliwa tan tulong ya kaukolan to. Panon? Seguradon inusar nen Jehova so masanton espiritu To pian pabiskegen si Pablo. (2 Cor. 4:7; Fil. 4:13) Sikatoy niligliwa met nen Jehova panamegley na saray agagi. Wala ray kakimeyan nen Pablo ya imbaga ton “makapaligliwa iran maong.”  (Col. 4:11) Kaiba ed saraya si Aristarco, Tiquico, tan Marcos. Pinabiskeg day Pablo tan tinulongan dan makapansungdo. Anto ran kualidad so impanengneng na sarayan taloran Kristiano? Panon tayon naalig so alimbawa ra no liligliwaen tan papasesegen tayoy arum?

MATOOR YA SINGA SI ARISTARCO

Singa si Aristarco, nipanengneng tayon matoor itayon kaaro no wadtan tayo parad saray agagi legay “panaon na gonigon” (Nengnengen so parapo 4-5) *

4. Panon ya impanengneng nen Aristarco ya sikatoy matoor a kaaro?

4 Si Aristarco et sakey ya Kristiano a taga Macedonia, diad syudad na Tesalonica, tan matoor a kaaro nen Pablo. Diad Biblia, say unonan pakabasaan tayo ed si Aristarco et diad samay salaysay nipaakar ed imbisita nen Pablo diad Efeso legan na komatlon impanbiahe to bilang misionero. Legan ya wadman si Pablo, inerel na saray manggugulon totoo si Aristarco. (Gawa 19:29) Nen sikatoy nibulos, agtinmaynan pian napaliisan toy peligro, noagta inibaan toy Pablo. Kalabas na pigaran bulan, akila nin siansia si Aristarco ed si Pablo diad Gresya anggano wala ray malabay ya mamatey ed si Pablo. (Gawa 20:2-4) Nen manga 58 C.E., sanen manbiahe na arawi si Pablo paonlad Roma ta diman napriso, inibaan nin siansia nen Aristarco tan akaliktar ira nen agaygay so barko ya niluganan da. (Gawa 27:1, 2, 41) Kasabi da ed Roma, sikatoy kaiba met nen Pablo ya apriso. (Col. 4:10) Kampega lan imbaga nen Pablo ya sikatoy apaseseg tan aligliwan maong ed ontan ya matoor a kaaro!

5. Base ed Proverbio 17:17, panon tayon nipanengneng ya matoor itayon kaaro?

5 Singa si Aristarco, nipanengneng tayo met ya matoor itayon kaaro no wadtan tayon naynay parad saray agagi, lalo la ed “panaon na gonigon.” (Basaen so Proverbio 17:17.) Anggano linmabas lay problema na sakey ya agi, nayarin kaukolan to nin siansia so ligliwa. Si Frances, * a nantumbokan ya inatey so atateng to diad loob labat na taloran bulan lapud kanser, et imbaga to: “Mabayag ya naekal so epekto na saray subok ya dadalanen tayo. Kanian misalsalamat ak ed saray matoor ya kakaarok ta natatalosan dan maneermen ak ni anggano medyo abayag met la imay impatey na atateng ko.”

6. No matoor tayon kaaro, antoy gawaen tayo?

 6 No matoor itayon kaaro, mansakripisyo itayo pian natulongan tayo iray agagi. Singa bilang, naamtaan na agi tayon si Peter ya walay graben sakit to. Oniay imbaga na asawa ton si Kathryn: “Nen linma kami ed doktor tan naamtaan mi so sakit nen Peter, kaiba mid saman so kakongregasyon mi ya sanasawa. Diad saman ya mismon agew, imbaga ra ya agda kamin balot taynan ed sayan mair-irap ya situasyon, tan wadtan iran naynay no kaukolan mi ra.” Talagan makaligliwa iray ontan ya kakaaro, lapud tutulongan da itayon nasungdoan iray subok ya aarapen tayo!

NAPANMATALKAN YA SINGA SI TIQUICO

Singa si Tiquico, nipanengneng tayon napanmatalkan itayon kaaro no tulongan tayo iramay ondadalan ed subok (Nengnengen so parapo 7-9) *

7-8. Base ed Colosas 4:7-9, panon ya impanengneng nen Tiquico ya sikatoy napanmatalkan?

7 Si Tiquico et sakey ya Kristiano a taga ed Asia ya distrito na Roma, tan napanmatalkan ya kaaro nen Pablo. (Gawa 20:4) Nen manga 55 C.E., inorganisa nen Pablo so pankolekta na donasyon parad saray Kristiano ed Judea, tan nayarin tinuro toy Tiquico ya ontulong ed sayan importantin asainmin. (2 Cor. 8:18-20) Diad samay unonan impakapriso nen Pablo diad Roma, si Tiquico so nagmaliw ya mensahero to. Sikato so ibabaki nen Pablo ya mangawit na saray sulat to parad saray kongregasyon ed Asia pian napaseseg ira.​—Col. 4:7-9.

8 Diad inlabas na panaon, nansiansian napanmatalkan ya kaaro si Tiquico. (Tito 3:12) Aliwan amin ya Kristiano ed saman ya panaon et nailaloan ya singa sikato. Nen manga 65 C.E., legan na komaduan impakapriso nen Pablo, insulat to ya dakel ya Kristianon lalaki ed probinsya na Asia so agla miuulop ed sikato, nayarin lapud natatakot ira ed saray onsusumpa. (2 Tim. 1:15) Duma balet si Tiquico, amta nen Pablo ya sikatoy nailaloan kanian inikdan to lamet na sananey ya asainmin. (2 Tim. 4:12) Seguradon misalsalamat si Pablo ta walay maong ya kaaro ton singa si Tiquico.

9. Panon tayon naalig si Tiquico?

9 Naalig tayoy Tiquico no ipanengneng tayo ya napanmatalkan tayon kaaro. Singa bilang, no walay insipan tayon tulong ed saray agagin mankaukolan, agtayo komon labat angangga  ed salita, noagta tooren tayoy imbaga tayo. (Mat. 5:37; Luc. 16:10) No segurado iray agagi ya tulongan tayo ra, onlemew so liknaan da. Oniay imbaga na sakey ya sister: “Agmo la pampagaan no kasin samay toon angisipan na tulong et talagan tooren toy imbaga to.”

10. Base ed Proverbio 18:24, siopa ray naasinggeran na saramay onaarap ed subok odino lalabanan day pakakadismaya ra pian naligliwa ira?

10 Naligliwa iramay onaarap ed subok odino lalabanan day pakakadismaya ra no ibaga ray liknaan da ed sakey ya napanmatalkan ya kaaro. (Basaen so Proverbio 18:24.) Si Bijay et adismayan maong nen adispelo so panguloan ya anak ton laki. Oniay imbaga to: “Kaukolan kon ibaga so naliliknak ed sakey ya napanmatalkan ko.” Si Carlos et nakal ed pribilehyo to diad kongregasyon lapud agawaan ton lingo. Imbaga to: “Kaukolan ya walay napangibagaan koy naliliknak, ya amtak ya agto ak husgaan.” Saray elder so inasinggeran to, tan tinulongan dad problema to. Maligen so nonot to ta amta ton napanmatalkan iray elder tan agda ipaamta ed arum so imbaga tod sikara.

11. Panon tayon nipanengneng ya napanmatalkan itayon kaaro?

11 Pian nipanengneng tayo ya napanmatalkan itayon kaaro, nepeg ya maanos tayo. Nen tinaynan na asawa to si Zhanna, sikatoy aligliwa nen imbaga tod saray maapit ya kakaaro to so nalilikna to. “Maan-anos iran dinmengel,” so kuan to, “anggano paulit-ulit la iray ibabagak ed sikara.” Nipanengneng mo met ya maong kan kaaro no maanos kan ondengel.

AKAPARAAN A MANLINGKOR YA SINGA SI MARCOS

Say kaabigan ya ginawa nen Marcos so akatulong ed si Pablo pian makapansungdo; natulongan tayo met iray agagi ya akaeksperiensya na trahedya (Nengnengen so parapo 12-14) *

12. Siopa si Marcos, tan panon ton impanengneng ya sikatoy akaparaan ya manlingkor ed arum?

12 Si Marcos et sakey a Judion Kristiano a taga Jerusalem. Say kapinsan ton si Bernabe et kabkabat a misionero. (Col. 4:10) Mapatnag ya mayaman so pamilya di Marcos, balet agto inyuna ed bilay to iray materyal a bengatla. Imbes, impanengneng to ya sikatoy akaparaan tan maliket ya manlingkor ed arum. Singa bilang, wala ray panaon ya inibaan nen Marcos si apostol Pablo tan apostol Pedro legan dan susumpalen iray responsabilidad da. Nayarin ipaparaan to iray manunan pankaukolan da. (Gawa 13:2-5; 1 Ped. 5:13) Imbaga nen Pablo ya si Marcos et sakey ed saray “kakimeyan [to] parad Panarian na Dios,” tan “makapabiskeg a tulong” ed sikato.​—Col. 4:10, 11, paimanod leksab.

13. Base ed 2 Timoteo 4:11, akin et nibaga tayon naapresya nen Pablo so matoor ya impanlingkor nen Marcos?

13 Nagmaliw ya maapit a sankaaro si Pablo tan Marcos. Diad unor ya impakapriso nen Pablo ed Roma nen manga 65 C.E., sinulatan toy Timoteo ed komaduan pankanawnawa. Diad satan ya sulat, imbaga nen Pablo ya onlay Timoteo ed Roma tan ipila toy Marcos. (2 Tim. 4:11) Seguradon naapresya nen Pablo so matoor ya impanlingkor nen Marcos diad apalabas, kanian labay ton nakaiba ed saman ya mairap a panaon. Dakel so nitulong nen Marcos ed si Pablo​—nayarin sinuplayan to na naakan odino saray lukot tan tinta ya nausar to ed pansulat. Say suporta tan panamaseseg nen Marcos et akatulong ed si Pablo pian nasungdoan toy unor iran agew na bilay to anggad impamatey ed sikato.

14-15. Antoy naaralan tayo ed Mateo 7:12 nipaakar ed itulong ed arum diad praktikal iran paraan?

14 Basaen so Mateo 7:12. No walay dadalanen tayon problema, seguradon naapresya tayon maong no walay ontulong ed sikatayo. “Dakdakel so agmo la nagawaan no wala kad mairap a situasyon,” so imbaga nen Ryan, ya biglaan ya inatey so ama to lapud aksidente. “Say praktikal ya tulong,  anggano singa simpli labat itan, et balbaleg so nagawaan to.”

15 No maimano odino maobserba tayo, ompan makaisip tayo na paraan pian natulongan tayoy arum. Singa bilang, si Peter tan Kathryn ya abitla niman et tinulongan ira na sakey a sister diad iyakar da ed saray appointment da diad ospital. Agla maka-drive si Peter tan Kathryn, kanian nanggaway eskedyul imay sister no siopa ray agagi ed kongregasyon ya makapanboluntaryon mangiyakar ed sikara. Kasin akatulong itan? Imbaga nen Kathryn: “Alemewan kami ya maong.” Tandaan, anggan saray simpli ya gawaen mo et makaligliwa lan maong ed arum.

16. Anton importantin leksion nipaakar ed panligliwa so naaralan tayo ed si Marcos?

16 Bilang Kristiano, seguradon busy met si Marcos. Wala ray ambelat ya teokratikon responsabilidad to, a singa say pangisulat ed Ebanghelyo ya inngaran ed sikato. Balet, impanaon nen Marcos ya ligliwaen si Pablo, kanian agnababaingan si Pablo ya kerewen so tulong to. Say agi tayon si Angela et agaylay pisalsalamat to lapud akaparaan iray agagi ya manligliwa ed sikato nen walay amatey ed si bai to. “No talagan labay kan tulongan na kakaarom, mainomay mo ran asinggeran,” so kuan to. “Naliknam ya ag-ira manaalangan ya ontulong.” Kanian itepet tayod sarili tayo, ‘Kasin nipapanengneng ko ya akaparaan ak ya manligliwa ed saray agagi?’

DETERMINADON LIGLIWAEN SO ARUM

17. Panon ya makatulong so pandalepdep ed 2 Corinto 1:3, 4 pian napakiwas itayon ligliwaen so arum?

17 Dakel ya agagi tayo so mankaukolan na ligliwa. Sarag tayon ibaga ed sikara iray makapaseseg a salita ya imbaga met na arum ed sikatayo nen niligliwa da tayo. Oniay imbaga nen Nino, sakey a sister ya inatey so bai to: “Usaren itayo nen Jehova ya ligliwaen so arum no pausar tayo ed sikato.” (Basaen so 2 Corinto 1:3, 4.) Si Frances ya abitla niman et imbaga to: “Talagan tua so ibabaga na 2 Corinto 1:4. Sarag tayo met ya iter ed arum so ligliwa ya naawat tayo.”

18. (a) Akin ya wala ray singa manaalangan ya manligliwa ed arum? (b) Panon tayon nipanengneng ya talagan labay tayon ligliwaen so arum? Mangiter na alimbawa.

 18 Manggawa tayoy paraan pian naligliwa tayo so arum anggano singa manaalangan tayo. Singa bilang, ompan iisipen tayo ya agtayo amta no antoy ibaga odino gawaen tayo pian naligliwa so sakey ya walad mairap a kipapasen. Si Paul, a sakey ya elder, et sankanonot to nin siansia so impansagpot na arum pian sikatoy ligliwaen nen inatey so ama to. “Amtak ya aliwan mainomay parad sikara so mitongtong ed siak,” so kuan to. “Agda amta no antoy ibaga ra. Balet aliknak ya labalabay da ak ya ligliwaen tan suportaan, tan atan so naapresyak ya maong.” Mipadpara, oniay imbaga na brother ya manngaran na Tajon nen walay agawan maksil ya yegyeg ed lugar da: “Diad tua, agko la nanonotan so amin ya mensahen naawat ko kayari na yegyeg, balet say agko nalingwanan et say panangiyansakit da ed siak.” Naligliwa tayo so arum no ipalikna tayo ya iyaansakit tayo ra.

19. Akin ya determinado kan ligliwaen so arum?

19 Legan ya manasingger so anggaan na sayan sistema na mundo, mas lalon onuges so kipapasen tan magmaliw ya mas mairap so panagbilay. (2 Tim. 3:13) Ontan met, ag-itayo perpekto tan lanang itayon nalilingo kanian kaukolan tayo so naligliwa. Say sakey a rason no akin ya akapansiansian matoor si apostol Pablo anggad impatey to et lapud niligliwa na saray kapara ton Kristiano. Komon ta magmaliw tayon matoor ya singa si Aristarco, napanmatalkan ya singa si Tiquico, tan akaparaan ya manlingkor ya singa si Marcos. No ontan so gawaen tayo, natulongan tayo ray agagi ya mansiansian mabiskeg so pananisia ra.​—1 Tes. 3:2, 3.

^ par. 5 Dakel ya kairapan so naeksperiensya nen apostol Pablo. Diad saratan ya panaon, wala ray kakimeyan to ya tinmulong ed sikato kanian aligliwan maong. Pantongtongan tayo so taloran kualidad ya impanengneng na sarayan kakimeyan to. Aralen tayo met no panon tayon naalig so alimbawa ra pian naligliwa tayoy arum.

^ par. 5 Sinalatan so arum ya ngaran ed sayan artikulo.

KANSION 111 Saray Rason Pian Manliket

^ par. 56 DESKRIPSION NA LITRATO: Si Aristarco tan Pablo ya akaliktar nen agaygay so barkon niluganan da.

^ par. 58 DESKRIPSION NA LITRATO: Si Tiquico so angimatalekan nen Pablo ya mangiyakar na saray sulat to parad saray kongregasyon.

^ par. 60 DESKRIPSION NA LITRATO: Tinulongan nen Marcos si Pablo diad praktikal iran paraan.