Onlad karga

Onlad saray karga

 AARALEN YA ARTIKULO 3

Mabmabli Ka ed Pakanengneng nen Aman Jehova!

Mabmabli Ka ed Pakanengneng nen Aman Jehova!

“Sankanonot to itayo sanen nipaabeba tayo.”​—SAL. 136:23.

KANSION 33 Ipasakbat Mod si Jehova so Awit Mo

DIAD SAYAN ARTIKULO *

1-2. Anto ran situasyon so naeeksperiensya na saray lingkor nen Jehova, tan antoy epekto na satan ed sikara?

IMANOEN iyan taloran situasyon: Naamtaan na sakey ya kabataan a brother ya walay graben sakit to. Nakal ed trabaho so sakey a makulin brother tan mair-irap to lay makaloob ed trabaho ta masulok lan 50 so taon to. Agla nagawaan na sakey a matoor a sister iray datin gagawaen tod panaglingkor ed si Jehova lapud matatken la.

2 No naeeksperiensyam so sakey ed saratan a situasyon, ompan naliknam ya anggapo lay kanam. Nayarin naandi so liket mo, nakasian moy sarilim, tan naapektoan so relasyon mo ed arum.

3. Antoy panmoria nen Satanas ed bilay na too tan panon met itan ya ipapatnag na saramay naimpluensyaan to?

3 Aaligen na sayan mundo so panmoria nen Satanas ed bilay na too. Nensaman ni et melmelag la so pakanengneng nen Satanas ed totoo. Imbaga tod si Eva ya sikatoy magmaliw a bulos no agto unoren so Dios anta diad tua et mansumpal itan ed ipapatey. Kontrolado nen Satanas so komersyo, politika, tan saray palson relihyon ed sayan mundo. Kanian agtayo la pankelawan ya singa si Satanas, agmet papablien na saray negosyante, politiko, tan lider na relihyon so bilay tan dignidad na totoo.

4. Antoy aralen tayo ed sayan artikulo?

4 Duma balet si Jehova ta labay to ya nalikna tayon mabmabli itayo, tan tutulongan to tayo no ondadalan tayod saray  situasyon ya pakalikna tayo et anggapoy kana tayo. (Sal. 136:23; Roma 12:3) Aralen ed sayan artikulo no panon itayon tutulongan nen Jehova ed sarayan situasyon: (1) No walay sakit tayo, (2) no mairap so pananap na pambilay, tan (3) no pakalikna tayo et singa anggapo lay nagagawan tayo parad si Jehova lapud itatatken. Pantongtongan tayo ni balet no akin ya makapanmatalek tayo ya mabmabli ed si Jehova so balang sakey ed sikatayo.

MABMABLI ITAYO ED SI JEHOVA

5. Antoy prueba ya mabmabli ed si Jehova iray totoo?

5 Anggano pinalsa itayo na Dios manlapud dabok, mabmabli itayo ed sikato. (Gen. 2:7) Imanoen so pigaran rason no akin ya nibagan mabmabli itayo ed si Jehova. Pinalsa toy too ya walaan na abilidad ya aligen iray kualidad to. (Gen. 1:27) Diad satan ya ginawa to, impasen to tayo ya mas atagey nen say arum ya pinalsa to diad dalin, tan inmatalek tod sikatayo so pangasikaso ed dalin tan saray ayayep.​—Sal. 8:4-8.

6. Anto ni sakey a prueba ya mabmabli ed si Jehova iray totoo anggano aliwa ran perpekto?

6 Anggan sanen nankasalanan si Adan, ag-anguman so pakanengneng nen Jehova ed saray totoo. Talagan mabmabli tayo ed sikato ta inter toy inad-aro ton Anak ya si Jesus pian nadondon itayo ed saray kasalanan tayo. (1 Juan 4:9, 10) Panamegley na dondon et paolien nen Jehova iray inaatey, “saray matunong tan saray agmatunong.” (Gawa 24:15) Nabasa tayod Biblia ya mabmabli tayo ed sikato anggano walay sakit tayo, mairap so bilay tayo, odino matatken tayo la.​—Gawa 10:34, 35.

7. Anto ni ray arum a rason no akin ya manisia tayon mabmabli ed si Jehova iray lingkor to?

7 Wala ni ray arum ya rason no akin ya manisia tayon mabmabli itayo ed si Jehova. Inyasingger to tayo ed sikato tan naimano to so impangawat tayo ed maong a balita. (Juan 6:44) Legan tayon onaapit ed si Jehova, sikatoy onaapit met ed sikatayo. (Sant. 4:8) Iiter met nen Jehova so panaon to tan mansasagpot pian nibangat to tayo. Amta toy inkatoo na balang sakey ed sikatayo pati saray sarag tayo nin gawaen. Tan didisiplinaen to tayo lapud inaro to tayo. (Pro. 3:11, 12) Mabiskeg iratan ya ebidensya ya mabmabli tayo ed si Jehova!

8. Panon ya makatulong so Salmo 18:27-29 pian nawalaan itayo na dugan panmoria ed saray subok?

8 Nensaman, say pakanengneng na arum ed si Arin David et andi-kakanaan, balet amta to ya sikatoy inar-aro tan tutulongan nen Jehova. Lapud satan, sikatoy awalaan na dugan panmoria ed situasyon to. (2 Sam. 16:5-7) No abebbebay pakanengneng tayod sarili tayo odino wala ray problema tayo, tulongan itayo nen Jehova ya nawalaan na dugan panmoria tan nasarag tayo so anggan anton subok. (Basaen so Salmo 18:27-29.) Diad tulong nen Jehova, nitultuloy tayo so maliket ya panlilingkor tayod sikato anggan antoy nagawa. (Roma 8:31) Aralen tayo natan so taloran situasyon ya diad satan et kakkaukolan tayon tandaan ya inar-aro tan papablien itayo nen Jehova.

NO WALAY SAKIT TAYO

Baleg so nitulong na pambasa ed saray pinuyanan ya salita nen Jehova pian nalabanan tayo ray negatibon liknaan lapud sakit (Nengnengen so parapo 9-12)

9. Antoy nayarin nalikna tayo no walay sakit tayo?

9 Apektadoy liknaan tayo no walay sakit tayo, kanian ompan isipen tayo ya anggapo lay kana tayo. Nayarin nababaingan tayo no walay makaimano ya aliwa lan singa dati so biskeg tayo, odino akadepende tayo lad arum. Balet anggano ag-amta na arum ya walay sakit tayo, nayarin nababaingan tayo ta  dakel lay agtayo nagawaan. Diad ontan iran makapaermen ya situasyon, pabiskegen itayo nen Jehova. Panon?

10. Base ed Proverbio 12:25, antoy makatulong ed sikatayo no walay sakit tayo?

10 No walay sakit tayo, napabiskeg itayo na saray “maabig a salita.” (Basaen so Proverbio 12:25.) Diad Biblia, impaisulat nen Jehova iray dakel ya maabig a salita ya mangipanonot ed sikatayo ya importante itayo ed sikato anggano walay sakit tayo. (Sal. 31:19; 41:3) No ulit-uliten tayon basaen iray pinuyanan ya salita nen Jehova, natulongan itayon labanan iray negatibon nalilikna tayo.

11. Panon ya tinulongan nen Jehova so sakey a brother?

11 Imanoen so eksperiensya nen Jorge. Nen kabataan ni si Jorge, sikatoy awalaan na sakit ya maples a linmoor ya lapud satan et inisip to ya anggapo lay kana to. “Agko inilaloan ya oniay naliknak lapud sakit ko, nababaingan ak ya maong ta sankanengneng ak na totoo,” so kuan nen Jorge. “Nen onggragrabe lay sakit ko, inisip ko no anto la kasi pansumpalan ko. Singa anggapo lay ilalok, kanian akikasi ak ed si Jehova ya tulongan to ak.” Panon ya tinulongan nen Jehova si Jorge? “Lapud mairap koy manpokus, say babasaen ko et saray antirikey ya teksto ed Salmo nipaakar ed pangaasikaso nen Jehova ed saray lingkor to. Uulit-uliten ko iratan ya babasaen kada agew, kanian naliligliwa tan napapabiskeg ak. Ag-abayag, wala ray makakaimano ya mas maimis ak la. Imbaga da ingen ya napapaseseg ira lapud nanenengneng dan maliket ak anggano walay sakit ko. Aliknak ya inebatan nen Jehova so pikakasik! Tinulongan to ak ya umanen so pakanengneng kod sarilik. Sankanonot ko ray nababasak ed Biblia ya mabmabli ak ed sikato anggano walay sakit ko.”

12. No walay aanosan mon sakit, antoy gawaen mo pian naawat moy tulong nen Jehova?

 12 No walay aanosan mon sakit, makapanmatalek ka ya amta nen Jehova no antoy dadalanen mo. Mikasi ka ed sikato ya tulongan to kan nawalaan na dugan panmoria ed situasyon mo. Insan anap mod Biblia iray makaligliwan salita ya impaisulat nen Jehova. Tandaan mo ray teksto ya pakabasaan no panon kamabli ed si Jehova iray lingkor to. No ontan so gawaen mo, naliknam ya maomaong si Jehova ed amin ya matoor a manlilingkor ed sikato.​—Sal. 84:11.

NO MAIRAP SO PANANAP NA PAMBILAY

No nanairapan tayon mananap na trabaho, tandaan tayoy sipan nen Jehova ya itarya toy pankaukolan tayo (Nengnengen so parapo 13-15)

13. Antoy nalikna na sakey ya ulo na pamilya no naekal ed trabaho?

13 Amin ya ulo na pamilya et labay dan nitarya so pankaukolan na pamilya ra. Panon to balet no say sakey a brother et biglan nakal ed trabaho anggano anggapoy makapuy ya ginawa to? Sinali toy mananap na arum a trabaho balet mairap to lay makaloob. No ontan so situasyon, ompan nalikna to ya anggapo lay kana to. Panon ya makatulong so pandalepdep tod saray sipan nen Jehova?

14. Akin ya totooren nen Jehova iray sipan to?

14 Lanang ya totooren nen Jehova iray sipan to. (Jos. 21:45; 23:14) Walay pigaran rason no akin ya gagawaen to itan. Unona, nalalanor so ngaran odino reputasyon to. Insipan nen Jehova ya asikasoen to ray matoor ya lingkor to, tan ipapasen to ya obligasyon ton tooren itan. (Sal. 31:1-3) Sakey ni, kabiangan itayo na pamilya nen Jehova, kanian amta to ya ag-itayo maliket no paulyanan to tayo. Insipan to ya itarya to so materyal tan espiritual ya pankaukolan tayo, tan anggapoy makaamper ed sikaton gawaen itan!​—Mat. 6:30-33; 24:45.

15. (a) Anton subok so dinalan na saray Kristiano nen inmunan siglo? (b) Anton panamaseguro so nabasa ed Salmo 37:18, 19?

 15 No lanang tayon sankanonot iray rason no akin ya totooren nen Jehova iray sipan to, nasarag tayon arapen so irap na bilay. Nengnengen tayoy agawa ed saray Kristiano nen inmunan siglo. Nen walay graben panamasegsegang ed kongregasyon diad Jerusalem, “nitaytayak iran amin . . . nilikud ed saray apostol.” (Gawa 8:1) Isipen pay situasyon da. Seguradon agaylay irap na bilay da! Ompan apilitan iran taynan so abung tan negosyo da. Balet ag-ira pinaulyanan nen Jehova, tan nansiansia ran maliket. (Gawa 8:4; Heb. 13:5, 6; Sant. 1:2, 3) Tinulongan nen Jehova iraman ya matoor a Kristiano, kanian seguradon tulongan to tayo met.​—Basaen so Salmo 37:18, 19.

NO LIMITADO LAY NAGAWAAN LAPUD ITATATKEN

Gawaen tayo no antoy sarag tayon gawaen, lapud papablien nen Jehova so matoor ya panlilingkor tayo anggano matatken tayo la (Nengnengen so parapo 16-18)

16. Kapigan tayo nalikna ya singa agla papablien nen Jehova so panagdayew tayo?

16 Diad itatatken tayo, ompan say pakalikna tayo et daiset lay nagagawaan tayo parad si Jehova. Nayarin alikna met itan nen Arin David nen masiken la. (Sal. 71:9) Panon itayon tulongan nen Jehova?

17. Antoy naaralan tayo ed eksperiensya nen Jheri?

17 Imanoen so eksperiensya na sister ya si Jheri. Sikatoy naimbitaan ya onlad Kingdom Hall parad maintenance training, balet agto labay so onla. Imbaga to: “Akulaw ak la, abalo ak la, tan anggapoy amtak ed panagmintina. Anggapoy nitulong ko.” Diad samay labi antis na miting, imbalikas tod si Jehova so amin ya nalilikna to. Diad tinmumbok ya agew, kasabi tod Kingdom Hall, manduaruwa nin siansia no kasin duga ya linma ni. Legan na miting, indanet na sakey ya espiker a say sankaimportantian  ya nitulong na sakey et say inkamabulos ton paibangat ed si Jehova. Oniay nanonotan nen Jheri: “Kuan kod sarilik, ‘Wala manayay nitulong ko!’ Manakis ak ta aliknak ya inebatan nen Jehova so pikakasik. Ipapaseguro tod siak ya wala ni nagawaan ko parad sikato tan labalabay to ak ya ibangat!” Imbaga to ni: “Antis na miting, mannerbiyos ak tan abebbebay pakanengneng kod sarilik. Balet kayari na miting, wala lay kompiyansak ed sarilik, apaseseg ak, tan aliknak ya wala ni kanak.”

18. Panon ya ipapanengneng na Biblia ya papablien nen Jehova so panagdayew tayo anggano matatken tayo la?

18 Anggano matatken tayo la, ipapaseguro nen Jehova ya mausar tayo nin siansia ed sikato. (Sal. 92:12-15) Imbangat nen Jesus ya anggano iisipen tayon limitado odino melmelag lay nagagawaan tayo, mabmabli ed si Jehova so amin ya pansasagpot tayo parad sikato. (Luc. 21:2-4) Kanian gawam no antoy sarag mon gawaen. Singa bilang, sarag mon ipaamta so nipaakar ed si Jehova, ipikasi iray agagi, tan pasesegen so arum ya mansiansian matoor. Say rason no akin ya ipapasen ka nen Jehova ya kakimeyan to et aliwan lapud saray nagagawaan mo, noagta lapud mabulos ya panguunor mo ed sikato.​—1 Cor. 3:5-9.

19. Antoy ipapaseguro na Roma 8:38, 39?

19 Misalsalamat tayo lapud say dadayewen tayon Dios ya si Jehova et papablien to iray manlilingkor ed sikato! Pinalsa to itayo pian gawaen so linawa to, tan satan so mamapaliket ed sikatayo. (Apo. 4:11) Anggano ipapasen na mundo ya anggapoy kana tayo, parad si Jehova et mabmabli itayo. (Heb. 11:16, 38) Kanian no onkakapuy so liknaan tayo lapud sakit, irap na bilay, odino itatatken, tandaan ya anggapon balot so makapangisian ed sikatayo ed panangaro na Ama tayo ed tawen.​—Basaen so Roma 8:38, 39.

^ par. 5 Kasin walay agawad sika ya lapud satan et aliknam ya anggapoy kanam? Ipanonot ed sika na sayan artikulo ya mabmabli ka ed si Jehova. Aralen dia no panon kan mansiansian positibo anggan antoy nagawa ed bilay mo.

KANSION 30 Kaarok, Dios Ko, tan Amak