Onlad karga

Onlad saray karga

 AARALEN YA ARTIKULO 4

No Anto ray Naaralan Tayod Simplin Pangdem Nipaakar ed Ari Tayod Tawen

No Anto ray Naaralan Tayod Simplin Pangdem Nipaakar ed Ari Tayod Tawen

“Saya et mankabaliksay laman ko. . . . Mankabaliksan itan na ‘dalak nipaakar ed sipanan.’”​—MAT. 26:26-28.

KANSION 16 Idayew si Jehova Lapud Anak To ya Nilanaan

DIAD SAYAN ARTIKULO *

1-2. (a) Akin et agtayo la pankelawan ya simpli labat so inter nen Jesus ya paraan na pannodnonot ed impatey to? (b) Anto ran kualidad nen Jesus so aralen tayo?

KASIN natandaan mo no anto ray nagagawa ed tinaon ya Memoryal na impatey nen Kristo? Seguradon amta na maslak ed sikatayo iray gagawaen ed Pangdem na Katawan. Akin? Lapud sayan pangdem et aliwan komplikado. Balet importante itan ya okasyon. Kanian nayarin itepet tayo, ‘Akin et simpli itan ya pangdem?’

2 Legan na ministeryo nen Jesus diad dalin, sikatoy kabkabat ya mangibabangat na saray importantin katuaan diad paraan ya simpli, malinew, tan mainomay a talosan. (Mat. 7:28, 29) Mipadpara, say inter ton paraan na pannodnonot * ed impatey to et simpli balet makabaliksan. Aralen tayon maong iyan pangdem ed Memoryal tan say arum ed saray imbaga tan ginawa nen Jesus. Diad ontan et lalo tayon naapresya ya talagan mapaabeba, makpel, tan maar-aro si Jesus, tan naaralan tayo no panon tayon mas naalig so alimbawa to.

SI JESUS ET MAPAABEBA

Saray emblema ed Memoryal ya tinapay tan alak so mangipapanonot ya inter nen Jesus so bilay to parad sikatayo tan sikatoy manuuley la natan bilang Ari ed tawen (Nengnengen so parapo 3-5)

3. Base ed Mateo 26:26-28, panon kasimpli so pangdem ed Memoryal ya inggapo nen Jesus, tan antoy isisimbolo na duaran bengatla ya inusar to?

3 Inggapo nen Jesus so Memoryal na impatey to kaiba iray 11 a matoor ya apostol to. Inala to so akerad pangdem ed Paskua insan to ginawa so simplin paraan na pannodnonot ed sikato. (Basaen so Mateo 26:26-28.) Say inusar to et saramay  wadman la ya andi-lebaduran tinapay tan alak. Imbaga nen Jesus ed saray apostol to ya sarayan duaran bengatla so mangisisimbolo ed perpekton laman tan dala to, ya magano to lan ibagat parad sikara. Nayarin agla abigla iray apostol ed inkasimpli na sayan balo tan importante ya pangdem. Akin?

4. Panon ya makatulong imay simbawa nen Jesus ed si Marta pian natalosan tayo no akin ya ginawa nen Jesus ya simpli so pangdem ed Memoryal?

4 Imanoen no antoy agawa pigaran bulan antis na satan, diad samay komatlon taon na ministeryo nen Jesus sanen sikatoy binmisita ed abung na saray maapit a kaaro to​—si Lazaro, Marta, tan Maria. Nen wadman ed abung da si Jesus, sikatoy nambangat. Wadman si Marta, balet okupado ed pangipaparaan toy dakel a panangan parad gagalangen a bisita to. Nen naimano iya nen Jesus, maaro ton impetek si Marta, ya tinulongan ton natalosan ya agnaynay ya kaukolan so dakel ya naakan. (Luc. 10:40-42) Kalabas na pigaran bulan, sanen pigaran oras labat lay nakekeraan antis na ipatey nen Jesus, inyaplika ton mismo so simbawa to. Ginawa ton simpli so pangdem ed Memoryal. Anton kualidad nen Jesus so napatnagan ed saya?

5. Anton kualidad nen Jesus so napatnagan ed inkasimpli na sayan pangdem, tan panon ya mitunosan itan ed ibabaga na Filipos 2:5-8?

5 Mapaabeba si Jesus diad amin ya imbaga tan ginawa to. Kanian agtayo la pankelawan ya impanengneng toy inkamapaabeba diad sampot ya labi na bilay to ed dalin. (Mat. 11:29) Amta to ya magano to lan iyapay so sankaimportantian a bagat ed kapiganman tan sikatoy paolien nen Jehova pian magmaliw ya ari ed tawen. Balet, agto labay ya sikato so nirayew kanian aliwan komplikado so ingganggan to ya pannodnonot ed impatey to. Imbes, imbaga tod saray disipulo to ya maminsan ed sakey taon et sikatoy nepeg dan nonoten panamegley na simplin pangdem. (Juan 13:15; 1 Cor. 11:23-25) Ipapanengneng na sayan simpli balet makabaliksan ya pangdem ya aliwan mapaatagey si Jesus. Maliket tayo ya say inkamapaabeba so sakey ed saray maabig ya kualidad na Ari tayod tawen.​—Basaen so Filipos 2:5-8.

6. Panon tayon naalig so inkamapaabeba nen Jesus no nipapaarap tayod saray subok?

6 Panon tayon naalig so inkamapaabeba nen Jesus? Diad pangiyuna tayo ed pankaabigan na arum nen say pankaabigan tayo. (Fil. 2:3, 4) Isipen pa lamet imay sampot a labi na bilay nen Jesus ed dalin. Amta nen Jesus ya magano to lan  naeksperiensya so ansakisakit ya ipapatey; balet say sankanonot to et saray matoor ya apostol to ya seguradon manermen lapud ipatey to. Kanian diad saman a labi et imbangat, pinaseseg, tan pinaseguroan to ra. (Juan 14:25-31) Napatnagan ed satan ya mapaabeba si Jesus lapud mas ninonot toy pankaabigan na arum nen say sarili to. Talagan balibalin alimbawa ya aligen tayo!

SI JESUS ET MAKPEL

7. Panon ya impanengneng nen Jesus ya sikatoy makmakpel kayarin mismo na impangigapo tod Pangdem na Katawan?

7 Kayarin mismo na impangigapo nen Jesus ed Pangdem na Katawan, impanengneng to ya sikatoy makmakpel. Panon? Inawat nen Jesus no antoy linawa na Ama to parad sikato, anggano amta to ya sikatoy pateyen nisengeg ed makapabaing ya krimen ya panagmudmora ed Dios. (Mat. 26:65, 66; Luc. 22:41, 42) Pinansiansia nen Jesus so perpekton katooran to pian nigalang so ngaran nen Jehova, suportaan so inkasoberano na Dios, tan nawalaan na ilalon bilay ya andi-anggaan iray magbabawin totoo. Ontan met, imparaan nen Jesus iray papatumbok to ed saray subok ya magano da lan arapen.

8. (a) Anto ray imbaga nen Jesus ed saray matoor ya apostol to? (b) Diad saray taon kayari na impatey nen Jesus, panon ya inalig na saray disipulo to so inkakpel to?

8 Napatnagan met so inkakpel nen Jesus nen sikatoy nampokus ed pankaukolan na saray matoor ya apostol to imbes ya diad kapagaan ya nayarin alikna to. Say simplin pangdem, ya inggapo to kayari ton pinataynan si Judas, et mangipanonot ed saray magmaliw ya alanaan a papatumbok to no anto ray gunggona ed nipaagus a dala nen Jesus tan say pagmaliw dan kabiangan na balon sipanan. (1 Cor. 10:16, 17) Pian natulongan nen Jesus iray papatumbok to ya mansiansian matoor tan awaten day tumang da ed tawen, imbaga tod sikara no antoy  iilaloan to tan say Ama to ya gawaen da. (Juan 15:12-15) Imbaga met nen Jesus ed saray apostol to iray subok ya arapen da. Insan pinaseseg to ra ya “manpakpel,” ya aligen day mismon alimbawa to. (Juan 16:1-4a, 33) Kalabas na dakel ya taon, siansia nin aaligen na saray disipulo nen Jesus so inkamasakripisyo tan inkakpel to. Tinulongan day sakey tan sakey ed nanduruman subok anggano nanresulta itan ed impanirap da.—Heb. 10:33, 34.

9. Panon tayon naalig so inkakpel nen Jesus?

9 Aaligen tayo met natan so inkakpel nen Jesus. Singa bilang, kaukolan so pakpel pian natulongan tayo ray agagi ya napapasegsegang lapud pananisia ra. No maminsan, nayarin napriso ira anta anggapoy kasalanan da. No ontan, gawaen tayoy anggaay nayarian tayo ya tulongan ira, kaiba lay pangipikasi ed sikara tan makpel ya pansalita pian nidepensa ira. (Fil. 1:14; Heb. 13:19) Say sakey nin paraan ya naalig tayoy Jesus et no itultuloy tayoy makpel ya manpulong. (Gawa 14:3) Singa si Jesus, determinado tayon ipulong so mensahe na Panarian, anggano nayarin walay isusumpa tan panamasegsegang. Balet no maminsan, nayarin onkapuy so pakpel tayo. No ontan, antoy nayarin gawaen tayo?

10. Antoy gawaen tayo pigaran simba antis na Memoryal, tan akin?

10 Napabiskeg tayoy pakpel tayo no nonoten tayoy ilalo tayo a nagmaliw a posible lapud dondon bagat nen Kristo. (Juan 3:16; Efe. 1:7) Pigaran simba antis na Memoryal, walay espisyal ya pankanawnawa tayon mas ipanengneng so panamabli tayo ed dondon. Legan na satan, basaen tayo iray teksto ed Biblia parad Memoryal tan dalepdepen tayon maong iray agawa nen magano lan ompatey si Jesus. Diad ontan, no mantitipon tayo parad Pangdem na Katawan, mas natalosan tayo so kaimportantian na saray emblema ed Memoryal tan say agnaparaan ya bagat ya irerepresenta na saratan.  No naaapresya tayo so ginawa nen Jesus tan si Jehova parad sikatayo tan natatalosan tayo no panon ya makagunggona itan ed sikatayo tan ed saray inar-aro tayo, mas ombiskeg so ilalo tayo tan napakiwas itayon makpel ya mansungdo anggad anggaan.​—Heb. 12:3.

11-12. Anto la ray naaralan tayo?

11 Naaralan tayo la ya say Pangdem na Katawan et aglabat mangipapanonot ed kablian na dondon noagta pati ed maabig a kualidad nen Jesus ya inkamapaabeba tan inkakpel. Talagan misalsalamat tayo ya tuloytuloy nin ipapanengneng nen Jesus irayan kualidad bilang Atagey a Saserdote tayo ed tawen, ya mikakasi parad sikatayo! (Heb. 7:24, 25) Pian nipanengneng tayoy impapuson apresasyon tayo, nepeg ya itultuloy tayon nodnonoten so impatey nen Jesus, unong ya ingganggan to. (Luc. 22:19, 20) Gagawaen tayo itan diad petsa ya mipetekan ed Nisan 14, say sankaimportantian ya agew ed interon taon.

12 Wala ni sakey ya kualidad ya napatnagan ed samay inkasimpli na Pangdem na Katawan. Satan ya kualidad so amakiwas ed si Jesus ya ompatey parad sikatayo. Sikatoy akabkabat ed satan a kualidad nen sikatoy wadiad dalin. Anto itan?

SI JESUS ET MAARO

13. Panon ya deneskribe ed Juan 15:9 tan 1 Juan 4:8-10 so panangaro ya impanengneng nen Jehova tan si Jesus, tan siopa ray nagugunggonaan ed panangaro ra?

13 Perpekton nipatnag nen Jesus so baleg ya panangaro nen Jehova ed sikatayo diad amin ya ginawa to. (Basaen so Juan 15:9; 1 Juan 4:8-10.) Balet say sankaimportantian ed amin et samay interon puso ya impangiter nen Jesus ed bilay to parad sikatayo. Balanglan kaiba tayo ed saray alanaan odino ed ‘arum a karnero,’ nagugunggonaan tayo ed panangaro ya impanengneng nen Jehova tan si Jesus panamegley na satan a bagat. (Juan 10:16; 1 Juan 2:2) Isipen met iray emblema ya uusaren diad pangdem ed Memoryal; napatnagan ed saratan so panangaro tan konsiderasyon nen Jesus ed saray disipulo to. Panon?

Lapud panangaro nen Jesus, ginawa ton simpli so Memoryal kanian sarag itan ya nodnonoten na saray papatumbok to diad dakel a siglo tan diad nanduruman kipapasen (Nengnengen so parapo 14-16) *

14. Diad anton paraan ya impanengneng nen Jesus so panangaro to ed saray disipulo to?

14 Impanengneng nen Jesus so panangaro to ed saray alanaan ya papatumbok to sanen ginawa ton simpli tan aliwan komplikado so pangdem ya ingganggan ton nodnonoten da. Diad inlabas na panaon, saray alanaan ya disipulo to et kaukolan dan nodnonoten so Memoryal kada taon, ya gagawaen da itan diad nanduruman kipapasen, anggan sano wala rad prisoan. (Apo. 2:10) Kasin atumbok day ingganggan nen Jesus? On!

15-16. Panon ya agawaan na arum ya nodnonoten so Pangdem na Katawan anggan diad mairap iran kipapasen?

15 Manlapu nen inmunan siglo anggad panaon tayo, pansasagpotan na saray tuan Kristiano ya nodnonoten so impatey nen Jesus. Ginawa day anggaay nayarian da ya tumboken so instruksion nen Jesus parad Pangdem na Katawan, anggano wala rad mairap ya kipapasen. Imanoen irayan alimbawa. Legan ya akapriso si Brother Harold King diad bartolina ed China, sikatoy manggagaway paraan pian nodnonoten so Memoryal. Pasekreto ton ipaparaan iray emblema ed Memoryal, ya say uusaren to et no antoy walad sikato. Maalwar to met ya kakalkulaen so petsa na Memoryal. Kasabi na saman ya petsa, sikatoy mangansion, manpikasi, tan mangiter na paliwawa ya base ed Biblia, anggano bukbukor to diman ed bartolina.

16 Nia ni sakey ya alimbawa. Walay grupo na agagin bibii ya nipriso ed panamairapan ya kampo legan na World War II ya inrisga day bilay da pian nodnonoten so Pangdem na Katawan. Balet lapud simpli labat itan ya pangdem, agawaan da so Memoryal ya ag-aliklikas. Imbaga da: “Akaalagey kamin sanaabay, pinaliberan  mi so abeban yurongan ya inapisan na amputin abel, a ditan akatapew iray emblema. Kandila labat so usar mi ed kuarto, ta no de-koryenti so usaren mi, ompan nalikas na arum so gagawaen mi. . . . Imbalikas mi lamet ed Ama mi so impapuson sipan mi ya usaren so amin ya biskeg mi parad kiyalangon na masanton ngaran To.” Talagan mabiskeg so pananisia ra! Tan talagan baleg ya panangaro so impanengneng nen Jesus sanen ginawa ton simpli so Memoryal kanian sarag tayon nodnonoten itan anggan diad mairap iran kipapasen!

17. Anto ray nayarin itepet tayod sarili tayo?

17 Legan ya manasingger so Memoryal, maabig no itepet tayod sarili tayo: ‘Panon kon mas naalig si Jesus diad panangipanengneng na panangaro? Kasin mas sankanonot koy pankaukolan na saray kapananisiaan ko nen say sarilik? Kasin mas baleg so iilaloan ko ed saray agagi nen say sarag dan gawaen, odino kasin amtak iray limitasyon da?’ Komon ta lanang tayon aligen si Jesus tan “ipatnag [tayoy] pililikna.”—1 Ped. 3:8.

AGLILINGWANAN IRAYAN LEKSION

18-19. (a) Antoy seguradon nagawa ed arapen? (b) Antoy determinadom ya gawaen?

18 Say ganggan ya nodnonoten so Memoryal na impatey nen Kristo et magano lan manampot. Diad “isabi” nen Jesus legan na baleg a kairapan, tiponen to ed tawen iray akeran “pinili to,” tan diad saman et manampot la so pannodnonot ed Memoryal.—1 Cor. 11:26; Mat. 24:31.

19 Anggan sano anampot la so pannodnonot ed Memoryal, seguradon malikeliket iray totoo nen Jehova no nanonotan da iyan simplin pangdem ya mangisisimbolo ed agnaparaan ya inkamapaabeba, inkakpel, tan panangaro ya impanengneng na sakey ya too. Saramay akaatendi ed sayan espisyal ya okasyon et seguradon istoryaen da itan pian nagunggonaan so amin ya manbibilay ed satan a panaon. Balet pian natan ni labat et nagunggonaan tayo la ed sayan okasyon, nepeg ya determinado tayon aligen so inkamapaabeba, inkakpel, tan panangaro nen Jesus. No ontan so gawaen tayo, makapanmatalek tayo ya awaten tayoy tumang tayo ed si Jehova.—2 Ped. 1:10, 11.

KANSION 13 Si Kristo, Say Pangaligan Tayo

^ par. 5 Magano lay iyatendi tayo ed Pangdem na Katawan pian nodnonoten so impatey nen Jesu-Kristo. Dakel so naaralan tayo ed sayan simplin okasyon nipaakar ed inkamapaabeba, inkakpel, tan panangaro nen Jesus. Diad sayan artikulo, aralen tayo no panon tayon naalig irayan maabig a kualidad ya impanengneng to.

^ par. 2 KABALIKSAN NA SALITA: Say kabaliksan na pannodnonot et panggawa na espisyal a bengatla pian nonoten tan pagalangan so sakey ya importantin ebento odino indibidual.

^ par. 56 DESKRIPSION NA LITRATO: Impangiyakto ed pannodnonot ed Memoryal na saray matoor ya lingkor diad kongregasyon nen inmunan siglo; nen manga 1880; diad panamairapan a kampo na Nazi; tan diad panaon tayo, diad simplin Kingdom Hall ed sakey a bansa diad South America ya ampetang so klima.