Onlad karga

Onlad saray karga

Pablien so Regalon Makapandesisyon a Bukor

Pablien so Regalon Makapandesisyon a Bukor

“No iner so kawalaay espiritu nen Jehova, wadman so kawayangan.”2 COR. 3:17.

KANSIONEN: 62, 65

1, 2. (a) Antoy nanduruman opinyon na totoo nipaakar ed kawayangan ya mandesisyon? (b) Antoy ibabangat na Biblia nipaakar ed kawayangan tayon manpili, tan anto ran tepet so ebatan tayo?

NEN kaukolan na sakey a bii so mandesisyon, oniay imbaga tod kaaro to: “Agmo ak la paniisipen; ibagam lay dapat kon gawaen pian agak la nairapan.” Mas labay ton sikatoy idesisyonan na arum nen say usaren toy mablin regalo na Amalsa ed sikato, say regalon makapandesisyon a bukor. Sika ey? Kasin mas labay mon sikay mandesisyon, odino idesisyonan ka na arum? Antoy panmoriam ed panggawa na sarilin desisyon?

2 Abayag lan pandedebatian na totoo so nipaakar ed satan. Ibabaga na arum ya anggapo ’tay kawayangan ya mandesisyon—ta implano la kuno na Dios so kapalaran tayo. Ibabaga balet na arum ya say tuan kawayangan et amay nagawaan tayoy amin ya labay tayo. Balet, pian dugay pakatalos tayod satan, kaukolan tayon amtaen so ibabaga na Salitay Dios, say Biblia. Akin ey? Lapud nabasa ditan ya nen pinalsa itayo nen Jehova et inikdan to itayoy kawayangan a mandesisyon—walay pakayari tan abilidad tayon mandesisyon a bukor. (Basaen so Josue 24:15.) Eebatan met na Biblia irayan tepet: Panon so nepeg a pangusar tayod kawayangan tayon mandesisyon? Kasin walay limitasyon na satan? Panon tayon nipanengneng so kaaralem na panangaro tayod si Jehova diad  panguusar tayod kawayangan tayon manpili? Panon tayon nipanengneng ya rerespetoen tayoy desisyon na arum?

ANTOY NAARALAN TAYOD SI JEHOVA TAN SI JESUS?

3. Panon ya impanengneng nen Jehova ya dugay impangusar tod kawayangan to?

3 Si Jehova labat so walaan na sigpot a kawayangan, balet makaaral tayod paraan na panguusar tod satan. Singa bilang, pinili to so bansan Israel bilang totoo to, “say espisyal a kayarian to.” (Deu. 7:6-8) Walay makatunongan ya rason ed satan ya desisyon to. Ginawa to itan pian tooren imay abayag lan impromisa tod kaaro ton si Abraham. (Gen. 22:15-18) Sakey ni, lanang ya uusaren nen Jehova so kawayangan to base ed saray kualidad ton aro tan inkahustisya. Nanengneng iya ed paraan na impandisiplina tod saray Israelita ya aminpigan anaynan ed dugan panagdayew. Kada no magbabawi ra, mabulos ya ipapatnag nen Jehova so panangaro tan panangasi to, tan ibabaga ton: “Paabigen ko rad agda inkamatoor. Mabulbulos ko ran aroen.” (Os. 14:4) Talagan maong ya alimbawa si Jehova ed dugan impangusar tod kawayangan to parad pakagunggonaan na arum!

4, 5. (a) Siopay unaan ya akaawat ed regalo na Dios ya kawayangan a mandesisyon, tan panon ton inusar itan? (b) Antoy kaukolan tayon itepet ed sarili tayo?

4 Nen ginmapo si Jehova ya amalsa, maaron nandesisyon ya ikdan na kawayangan so amin ya anghel. Say unaan ya akaawat ed satan ya regalo et say panguloan ya Anak to, say “kaulibay na agnanengneng a Dios.” (Col. 1:15) Antis ya linmad dalin si Jesus, nandesisyon ya mansiansian matoor ed Ama to tan agkinmampi ed impanrebelde nen Satanas. Nen wadiad dalin si Jesus, inusar toy kawayangan ton mandesisyon pian ipulisay iray tukso na manunan Kabusol. (Mat. 4:10) Nen impapuson nampikasi si Jesus diad samay labi antis na impatey to, imbaga to lamet so determinasyon ton gawaey linawa na Dios: “Ama, no labay mo, ekal mod siak iyan kopa. Balet aliwan say linawak so nagawa, noag say linawam.” (Luc. 22:42) Komon ta aligen tayoy Jesus tan usaren tayoy kawayangan tayon mandesisyon pian napagalangan tayoy Jehova tan nagawaan tayoy panlabayan to! Sarag tayo kasin gawaen itan?

5 On, sarag tayon aligey Jesus, lapud pinalsa itayo met na Dios ed indengan To. (Gen. 1:26) Balet, wala ray limitasyon tayo. Anggapoy sigpot ya kawayangan tayo a singa si Jehova. Ipapaliwawa na Salitay Dios ya say kawayangan tayo et walay limitasyon to tan kaukolan tayoy manpasakop ed saray ketegan ya inter nen Jehova. Singa bilang, saray kaasawaan ya bibii et kaukolan ya manpasakop ed saray asawa ra tan saray ananak et manpasakop ed atateng da. (Efe. 5:22; 6:1) Antoy epekto na saratan ya limitasyon ed pangusar tayod kawayangan tayon mandesisyon? Say ilalo tayod arapen et napatnagan diad ebat tayod satan ya tepet.

SAY DUGA TAN ALIWAN DUGAN PANGUSAR ED KAWAYANGAN

6. Mangiter na ilustrasyon no akin ya duga labat ya walay limitasyon na kawayangan tayo.

6 Nibaga kasin tuan kawayangan no walay limitasyon? On! Akin ey? Saray limitasyon et proteksion. Singa bilang, sarag tayon usaren so kawayangan tayon manmaneho paonlad arawin syudad. Balet, kasin ligtas tayon manbiahe ed highway no anggapoy tutumboken tayon traffic rules, ya sarag na anggan siopan driver so manpapeles na labay to odino anggan iner lay dalanen to? Siempre andi. Kaukolay limitasyon pian na-enjoy na amin iray bendisyon na tuan kawayangan. Pian mas natalosan tayo no akin ya makabat so impangiter nen Jehova na ketegan ed pangusar tayoy kawayangan tayo, aralen tayo so pigaran alimbawa ed Biblia.

7. (a) Akin ya duma si Adan ed saray arum ya pinalsa ed Eden? (b) Anto so sakey ya angusaran nen Adan ed kawayangan to?

 7 Nen pinalsa na Dios so inmunan too, si Adan, inter To met so regalon inter Tod saray anghel, say kawayangan ya mandesisyon. Ag-inikdan na Dios na ontan ya kawayangan iray ayayep. Panon ya inusar nen Adan ed dugan paraan so kawayangan to? Mas akaunan pinalsa iray ayayep nen say too. Balet, inter nen Jehova ed inmunan too so pribilehyon ngaranan so amin ya ayayep. Say Dios et “inyakar to iratan ed samay laki pian nengnengen to no antoy itawag to ed balang sakey.” Kayarin inobserbaan nen Adan so kada ayep tan inikdan to ray matukoy ya ngaran, ag-akibabali tan agsinalatan nen Jehova iray inter ton ngaran. Imbes, “antokaman so itawag na laki ed balang mabilay a pinalsa, satan so magmaliw a ngaran to.”Gen. 2:19.

8. Antoy aliwan dugan angusaran nen Adan ed kawayangan to, tan antoy resulta?

8 Makapaermen ta agnankontento si Adan ed inter na Dios ya asainmin to bilang hardinero tan manag-asikaso ed paraison dalin. Ag-aliketan ed kawayangan ton sumpalen iyan inter na Dios ya trabaho to: “Manbunga kayo tan manparakel kayo, pano yoy dalin tan uleyan yo, tan uleyan yo iray sira . . . saray ontitikyab a pinalsa . . . tan amin a mabilay a pinalsa ya onggagalaw diad dalin.” (Gen. 1:28) Pinili ton ag-unoren so limitasyon ya inter na Dios diad impangan toy isesebel ya bunga. Sayan aliwan duga ya impangusar tod kawayangan to et nanresultad pigay libon taon lan paniirap tan pakaskasin kipapasen na saray ilalak nen Adan. (Roma 5:12) Lapud amta tayoy nansumpalan na desisyon nen Adan, nepeg tayon usaren so kawayangan tayo ed dugan paraan tan agtayo onlalampas ed ketegan ya inter nen Jehova.

9. Antoy inter nen Jehova ya pampilian na saray totoo to, tan antoy ebat da?

9 Lapud ag-intulok nen Adan tan Eva, atawir na ananak da so ag-inkaperpekto tan ipapatey. Balet, agbinawi na Dios so regalo to, say kanepegan dan mandesisyon a bukor. Napatnagan iya ed paraan na impantrato na Dios ed bansan Israel. Panamegley na lingkor ton si Moises, inikdan nen Jehova so totoo na kawayangan ya awaten odino andi so pribilehyon magmaliw ya espisyal ya kayarian To. (Exo. 19:3-6) Antoy ebat da? Mabulos dan pinili so magmaliw ya totoo na Dios, sumpalen iray kakaukolanen to, tan nankakasakey dan imbaga: “Mabulos min gawaen so amin ya imbaga nen Jehova.” (Exo. 19:8) Makapaermen ta asabi panaon et aliwa lay impangusar dad kawayangan da tan agda tinoor so promisa ra. Komon ta makaaral tayod satan ya agawa tan naynay tayon pablien so regalo na Dios ed sikatayon kawayangan a mandesisyon. Itultuloy tayoy mansiansian maapit ed si Jehova tan unoren tayo ray kakaukolanen to.1 Cor. 10:11.

10. Anto ran alimbawa so prueba ya sarag na agperpekton totoo ya usaren so kawayangan da pian pagalangan so Dios? (Nengnengen so litratod gapo na artikulo.)

10 Diad Hebreo kapitulo 11, nabasa tayo ray 16 ya kangaranan na lingkor na Dios ya aglinmampas ed limitasyon ya inter nen Jehova nen inusar day kawayangan dan mandesisyon. Bilang resulta, dakel so naawat dan bendisyon tan seguradoy ilalo ra. Singa bilang, impanengneng nen Noe so mabiskeg ya pananisia tan pinili ton unoren iray ganggan na Dios ya manpaalagey na biong pian niliktar so pamilya to tan sikaray panlapuan na ontumbok ya henerasyon. (Heb. 11:7) Mabulos ya tinumbok di Abraham tan Sara so panangigiya na Dios paonlad insipan ya dalin. Anggano akaalis la ra, walay “pankanawnawa ran ompawil” diad mayaman ya syudad na Ur. Balet, nampokus irad “kasumpalan na saray sipan” na Dios; “pampipirawatan da so mas maabig a pasen.” (Heb. 11:8, 13, 15, 16) Tinaynan nen Moises iray kayamanan na Ehipto, tan “mas pinili toy napairap a kaiba na totoo na Dios nen say temporaryon panliket ed kasalanan.” (Heb.  11:24-26) Komon ta aligen tayoy pananisia da tan pablien tayoy regalon kawayangan a mandesisyon tan usaren tayo itan diad panggaway panlabayan na Dios.

11. (a) Anto so sakey ed saray balibalin bendisyon a niiter na kawayangan tayon mandesisyon? (b) Antoy mamapakiwas ed sikan usaren so kawayangan mo diad dugan paraan?

11 Anggano singa mas mainomay no walay mandesisyon parad sikatayo, nabalang balet so sakey ed saray balibalin bendisyon ya iiter na kawayangan tayon mandesisyon. Satan ya bendisyon et nabasad Deuteronomio 30:19, 20. (Basaen.) Nanengneng ed bersikulo 19 so pampilian ya inter na Dios ed saray Israelita. Naaralan tayod bersikulo 20 ya inikdan ira nen Jehova na balibalin pankanawnawa ya nipanengneng day walad puso ra. Sarag tayo met ya pilien so mandayew ed si Jehova. Anggapo lay sankaabigan ya pangusaran tayoy regalo na Dios ya kawayangan noagta diad pangipanengneng na panangaro ed sikato pian sikatoy nigalang tan nidayew!

AG-UUSAREN ED ALIWAN DUGAN PARAAN SO REGALON MAKAPANDESISYON A BUKOR

12. Antoy agtayon balot gawaen ed regalo ed sikatayo ya kawayangan?

12 Imadyin mo pan inikdan moy mablin regalo so kaarom. Seguradon nadismaya ka no naamtaan mon imbasura odino inusar to itan pian sakitan so arum! Isip mo pa natan so nalilikna nen Jehova legan ton sankanengneng ya aliway panguusar na dakel ed kawayangan dan mandesisyon tan uusaren da ni ingen itan pian sakitan so arum. Impasakbay na Biblia ya “diad kaunoran iran agew,” saray totoo et “agda amtay misalamat.” (2 Tim. 3:1, 2) Komon ta agtayon balot uusaren ed aliwan dugan paraan odino ibabaliwala iyan mabmablin regalo nen Jehova. Antoy gawaen tayo sirin pian napaliisan itan?

13. Anto so sakey ya paraan pian napaliisan tayoy aliwan dugan pangusar ed kawayangan tayo?

13 Amin tayo et walay kawayangan ya manpili na kaulop, ikawes tan pan-ayos, tan panagrelaks. Balet, say kawayangan tayo et nayarin magmaliw ya “panakbong ed panggawa na kaugsan” no pilien tayoy manpaaripen ed pilpilalek na laman tayo odino no aligen tayo ray mabanday ya uso ed sayan mundo. (Basaen so 1 Pedro 2:16.) Imbes ya usarey kawayangan tayo “pian unoren iray pilalek na laman,” determinado tayon manggawa na saray desisyon ya ontulong ed sikatayon natulok iyan bilin: “Gawa yo so amin a bengatla parad kigloriaan na Dios.”—Gal. 5:13; 1 Cor. 10:31.

14. Akin ya kaukolan tayoy manmatalek ed si Jehova no uusaren tayoy kawayangan tayo?

 14 Pian dugay pangusar tayod kawayangan ya inter nen Jehova, kaukolan tayo met so manmatalek tan paigiya ed sikato pian ag-itayo onlampas ed saray ketegan ya inletneg to tan naprotektaan itayo. Sikato labat so ‘mangibabangat ed sikatayo pian nagunggonaan tayo, say mangiwawanwan ed sikatayo diad dalan a nepeg tayon panakaran.’ (Isa. 48:17) Nepeg ya mapaabeba tayon bidbiren iyan katuaan: “Anggapoy autoridad na too ya uleyan so dalan to. Agkanepegan na too ya igiya so dilin kupbang to.” (Jer. 10:23) Komon ta ag-itayo napalikdon manmatalek ed sarili tayon pakatalos, a singa si Adan tan saray rebelden Israelita. Imbes, ‘manmatalek tayod si Jehova diad interon puso tayo.’—Pro. 3:5.

RESPETOEN SO KAWAYANGAN NA ARUM A MANDESISYON

15. Antoy naaralan tayod prinsipyo ya walad Galacia 6:5?

15 Say sakey ya limitasyon na kawayangan tayo et say panrespeto ed kanepegan na arum ya mandesisyon a bukor. Akin ey? Lapud amin tayo et naikdan na kawayangan a mandesisyon, anggapoy duaran Kristiano ya parehon naynay so desisyon da. Tua itan anggan diad saray bengatlan nalalanor so ugali tan panagdayew. Tandaan tayo may prinsipyon walad Galacia 6:5. (Basaen.) No bidbiren tayo ya kada Kristiano et “nepeg ton sakbaten so dilin responsabilidad to,” respetoen tayoy kanepegan na arum ya mandesisyon.

Sarag tayoy mandesisyon balet agtayo nepeg ya idesisyonan so arum (Nengnengen so parapo 15)

16, 17. (a) Akin et nagmaliw ya isyu ed Corinto so kawayangan a mandesisyon? (b) Panon iran tinulongan nen Pablo, tan antoy naaralan tayod saya nipaakar ed kanepegan na arum?

16 Imanoen so sakey ya alimbawa ed Biblia ya mangipapanengneng no akin ya nepeg tayon respetoen so kawayangan na saray agagi tayon mandesisyon ed saray bengatlan nalalanor so konsiensia. Nandurumay opinyon na saray Kristiano ed Corinto lapud isyu na pangan ed karne ya posiblin inyapay ed saray idolo insan inlako ed tindaan. Ikakatunongan na arum: ‘Lapud anggapoy kakanaan na idolo, nayarin kanen so karne tan agtayo nakonsiensia.’ Balet, wala ray datin mandadayew ed idolo ya parad sikara et sakey a klase na panagdayew so pangan ed ontan ya karne. (1 Cor. 8:4, 7) Seryoso iyan isyu ta posiblin pansengegan na inkaapag-apag ed kongregasyon. Panon ya tinulongan nen Pablo iray agagi ed Corinto pian natalosan day panmoria na Dios ed sayan isyu?

17 Unona, impanonot nen Pablo ed sikara ya aliwan say kakanen so mangiyapit ed sikara ed Dios. (1 Cor. 8:8) Komadua, pinasakbayan to ra ya agda aabuloyan so ‘kanepegan dan manpili’ ya sengegay ‘pakagapolan na saramay makapuy.’ (1 Cor. 8:9) Insan to binilin iramay mas sensitiboy konsiensia ra ya agda uukomen iramay nandesisyon ya mangan na ontan ya karne. (1 Cor. 10:25, 29, 30) Kanian diad sayan importantin aspekto ya nalanor so panagdayew, nepeg a mandesisyon so kada Kristiano base ed konsiensia to. Agta nepeg tayo met ya respetoen so kanepegan na saray agagi tayon manggawa na personal a desisyon ed saray angkelag iran isyu?—1 Cor. 10:32, 33.

18. Panon mon nipanengneng ya papablien moy regalon kawayangan ya mandesisyon?

18 Inikdan itayo nen Jehova na regalon makapandesisyon a bukor tan mangiter iya ed sikatayo na tuan kawayangan. (2 Cor. 3:17) Papablien tayo iyan regalo lapud makapanggawa itayo na sarili tayon desisyon ya pakapatnagay kaaralem na panangaro tayod si Jehova. Komon ta itultuloy tayon apresyaen iyan mablin regalo diad pangusar ed saya pian pagalangan so Dios tan diad panrespeto ed kawayangan na arum ya mandesisyon.