Onlad karga

Onlad saray karga

“Manmatalek Kad si Jehova tan Manggawa Kay Maong”

“Manmatalek Kad si Jehova tan Manggawa Kay Maong”

“Manmatalek kad si Jehova tan manggawa kay maong . . . tan kiwas ka a matoor.”SAL. 37:3.

KANSIONEN: 133, 63

1. Anto ran makapadinayew ya abilidad so inter nen Jehova nen pinalsa to tayo?

NEN pinalsa nen Jehova iray totoo, inikdan to ray makapadinayew iran abilidad. Walay abilidad tayon mannonot pian resolbien iray problema tan manplano parad arapen. (Pro. 2:11) Inikdan to tayoy pakayarin gawaen tan sumpalen iray implano tayo. (Fil. 2:13) Inikdan to tayo met na konsiensia—say nisipor ya pakasarag pian ibiig no antoy duga tan aliwa. Lapud satan et sarag tayon iwasan so manggaway mauges tan ipetek iray lingo tayo.Roma 2:15.

2. Antoy iilaloan nen Jehova ya pangusaran tayod saray abilidad tayo?

2 Iilaloan nen Jehova ya dugay pangusaran tayod saray abilidad tayo. Akin? Lapud inaro to tayo, tan amta to ya naliketan tayo no dugay pangusaran tayod sarayan regalo to. Diad Salita to et aminpiga to itayon binilin ya nepeg tayon usaren ed kamaongan iray abilidad tayo. Singa bilang, oniay nabasa tayod Hebreon  Kasulatan: “Saray plano na makuli et seguradon ontalona”; tan “antokaman a nayarin gawaen na limam, gawam ed amin a biskeg mo.” (Pro. 21:5; Ecl. 9:10) Diad Kristianon Griegon Kasulatan, nabasa tayo: “Legan a walay pankanawnawa tayo, manggawa itayo na maabig ed amin”; tan “unong a say kada sakey ed sikayo et akaawat na regalo, usar yo itan diad panlingkor ed sakey tan sakey.” (Gal. 6:10; 1 Ped. 4:10) Malinew a labay nen Jehova ya gawaen tayoy nasarag tayo parad pankaabigan tayo tan na arum.

3. Anto ray limitasyon tayo?

3 Anggaman ontan, amta nen Jehova ya wala ray limitasyon tayo. Agtayo sarag ya ekalen so ag-inkaperpekto, kasalanan, tan patey; agti met sarag ya kontrolen so arum a too, ta amin tayo et walay kawayangan tayon mandesisyon parad sarili tayo. (1 Ara. 8:46) Tan anggano dakel lay kakabatan o eksperiensya tayo, siansian singa tayo ugugaw no ikomparad si Jehova.—Isa. 55:9.

No wala ray problemam, “manmatalek kad si Jehova tan manggawa kay maong”

4. Antoy aralen tayod sayan artikulo?

4 Diad amin ya situasyon, kaukolan tayoy manpaigiya ed si Jehova, manmatalek tayon suportaan tan tulongan to tayon gawaen iray agtayo sarag. Balet, nepeg tayon gawaen no antoy nasarag tayo, tan onkiwas pian naresolbe iray problema tan natulongan tayoy arum. (Basaen so Salmo 37:3.) Kaukolan sirin ya gawaen tayo iraya: ‘Manmatalek ed si Jehova tan manggaway maong’; ‘onkiwas a matoor.’ Kanian aralen tayo natan so alimbawa nen Noe, David, tan arum ni ran matoor ya lingkor nen Jehova ya nanmatalek ed sikato tan dugay inkiwas da. Diad sayan artikulo et nanengneng tayo no anto ray agda nasarag ya gawaen tan no anto ray sarag da ya gawaen, tan antoy naaralan tayod sikara.

NO APALIBERAN NA KAUGSAN

5. Antoy situasyon ed panaon nen Noe?

5 Diad panaon nen Noe, say mundo et “napnoy inkaruksa” tan imoralidad. (Gen. 6:4, 9-13) Amta to ya agmabayag et deralen la nen Jehova iray mauges. Anggaman ontan, naermenan nin siansia si Noe ed mauges ya nagagawa. Diad satan ya situasyon, amta nen Noe ya wala ray bengatlan agto nagawaan balet wala met iray nasarag ton gawaen.

No walay kontra ed panagpulong (Nengnengen so parapo 6-9)

6, 7. (a) Antoy agnasarag nen Noe ya gawaen? (b) Antoy piparaan na situasyon tayo ed si Noe?

6 No antoy agnasarag nen Noe ya gawaen:  Anggano matoor ya impulong nen Noe so pasakbay nen Jehova, agto napilit iray mauges a totoo ya awaten da itan ya mensahe, tan agto met napapeles so isabi na Delap. Kaukolan a manmatalek si Noe ya tooren nen Jehova so promisa Ton deralen iray mauges. Nepeg met ya panisiaan nen Noe ya gawaen itan na Dios diad dugan panaon.—Gen. 6:17.

7 Manbibilay tayo met ed mundon napnoy kaugsan, tan amta tayon impromisa nen Jehova ya deralen to ray mauges. (1 Juan 2:17) Balet agtayo napilit iray totoo ya awaten so “maong a balita na Panarian.” Tan agtayo met napapeles so igapo na “baleg a kairapan.” (Mat. 24:14, 21) Singa si Noe, kaukolan ya mabiskeg so pananisia tayo, manmatalek tayo ya magano lan onkiwas so Dios. (Sal. 37:10, 11) Kombinsido tayo ya no nasabi lay panaon nen Jehova, agto abuloyan ya mantultuloy so kaugsan ed mundo na anggan sakey agew labat.—Hab. 2:3.

8. Panon ya nampokus si Noe ed saray bengatlan nagawaan to? (Nengnengen so litratod gapo na artikulo.)

8 No antoy sarag nen Noe ya gawaen: Imbes ya onsuko lapud saray agto nasarag ya gawaen, nampokus si Noe ed saray sarag ton gawaen. Bilang “managpulong na inkatunong,” matoor ya inyabawag nen Noe so pasakbay na Dios. (2 Ped. 2:5) Seguradon akatulong itan pian mansiansian mabiskeg so pananisia to. Aglabat nampulong si Noe, inusar to met so abilidad ton mankimey tan mannonot pian nasumpal so kimey ya inter na Dios, say panggawa na biong.—Basaen so Hebreo 11:7.

9. Panon tayon naalig si Noe?

9 Singa si Noe, manggugunaet tayo pian ‘dakel so nagawaan tayod kimey na Katawan.’ (1 Cor. 15:58) Kaibad satan ya kimey so pampaalagey tan panmintina na saray pasilidad parad panagdayew, pamboluntaryod saray asemblea tan kombension, odino pankimey ed branch office odino remote translation office. Manuna ed amin, makulikuli tayon manpupulong ta amta tayon pabiskegen na satan so ilalo tayo. Oniay imbaga na matoor ya sister: “No ibabagam ed arum iray bendisyon na Panarian na Dios, namoriam ya talagan anggapoy ilalo na saray totoo tan parad sikara et anggapoy solusyon na saray problema ra.” Kanian  no mibiang tayon manpulong, magmaliw ya mas positibo so panmoria tayod arapen tan determinado tayon ag-onsuko ed lumba parad bilay.—1 Cor. 9:24.

NO MANKASALANAN ITAYO

10. Anto ray ginawa nen David?

10 Imbaga nen Jehova ya si Arin David et ‘sakey a lakin makapaliket ed puso to.’ (Gawa 13:22) Matoor ed Dios si David, balet akagawa na seryoson kasalanan. Akikalugoran ed si Bat-sheba. Aliwan satan labat, sinali ton iyamot so kasalanan to diad impanggawa toy paraan pian say asawa nen Bat-sheba ya si Urias et napatey ed labanan. Si Urias ni ingen so angipawitan nen David na sulat parad planon pamatey ed sikato! (2 Sam. 11:1-21) Balet, naamtaan lanlamang so kasalanan nen David. (Mar. 4:22) Nen agawa itan, antoy reaksion to?

Apalabas iran kasalanan (Nengnengen so parapo 11-14)

11, 12. (a) Nen nankasalanan si David, antoy agto nasarag ya gawaen? (b) No pagbabawian tayoy seryoson kasalanan tayo, antoy napanmatalkan tayon gawaen nen Jehova?

11 No antoy agnasarag nen David ya gawaen: Agla nababawi nen David so ginawa to. Tan agto met la nibatikan so resulta na kasalanan to. Diad tua, legay bilay ya sakbaten nen David so arum ya resulta na impankasalanan to. (2 Sam. 12:10-12, 14) Kanian kaukolan toy pananisia. Kaukolan toy manmatalek ya no tua so pagbabawi to, sikatoy perdonaen nen Jehova tan tulongan ton naanosan iray epekto na ginawa to.

12 Lapud aliwa tayon perpekto, mankakasalanan itayo. Saray arum ya lingo et mas ambelat nen say arum. No maminsan, wala ray kasalanan ya agtayo la nababawi. Kaukolan tayon anosan so resulta na saratan. (Gal. 6:7) Balet panisiaan tayoy promisa na Dios, tan manmamatalek itayo ya no talagan magbabawi itayo, tulongan to tayon naanosan iray epekto na ginawa tayo—anggano sikatayon mismo so sengegan na saratan.—Basaen so Isaias 1:18, 19; Gawa 3:19.

13. Antoy ginawa nen David pian ombiskeg lamet so espiritualidad to?

13 No antoy sarag nen David ya gawaen: Kinerew nen David so tulong nen Jehova pian ombiskeg lamet so espiritualidad to. Say sakey a ginawa to et inawat toy panangipetek na imbaki nen Jehova, si propeta Natan. (2 Sam. 12:13) Nampikasi met si David ed si Jehova, impatua to ray kasalanan to tan imbaga ton labay ton napapawil so panangabobon nen Jehova. (Sal. 51:1-17) Imbes ya manpatalo ed pakakakonsiensia to, akaaral si David ed saray lingo to. Tan agto lan balot inulit iratan. Kalabas na pigay taon, sikatoy inatey ya matoor, sankanonot nen Jehova so katooran to.—Heb. 11:32-34.

14. Antoy naaralan tayod alimbawa nen David?

14 Antoy naaralan tayod alimbawa nen David? No akagawa tayoy seryoson kasalanan, kaukolan ya impapuso so pagbabawi tayo tan kerewey panamerdona nen Jehova. Ipatua tayod sikato iray kasalanan tayo. (1 Juan 1:9) Onasingger tayo met ed saray elder pian natulongan da tayon ombiskeg lamet ed espiritual. (Basaen so Santiago 5:14-16.) No ontulok tayod saray uksoyan nen Jehova, ipapanengneng tayon manmamatalek tayod promisa to ya paabigen tan perdonaen to tayo. Bilang resulta, makaaral tayod saray lingo tayo, nituloy tayoy manlingkor ed si Jehova, tan nailaloan tayo ray bendisyon ed arapen.—Heb. 12:12, 13.

ARUM NI RAN SITUASYON

Sakit (Nengnengen so parapo 15)

15. Antoy naaralan tayod alimbawa nen Hana?

15 Nayarin wala ray nanonotan mon arum nin matoor ya lingkor na Dios nensaman ya nanmatalek ed si Jehova legan dan gagawaen so duga. Singa bilang, si Hana et agmakaanak o lepes tan anggapoy nagawaan tod satan. Balet nanmatalek ya sikatoy ligliwaen  nen Jehova, kanian intultuloy toy nandayew ed tabernakulo tan imbaga tod si Jehova so amin ya nalilikna to. (1 Sam. 1:9-11) Agta maong ya ehemplo tayo si Hana? No walay sakit o probleman agtayo nasolusyonan, ipaawit tayod si Jehova iratan, tan manmatalek ya iyaansakit to itayo. (1 Ped. 5:6, 7) Tan gawaen tayo no antoy nasarag tayo pian minabang ed saray Kristianon pantitipon tan arum ni ran espiritual ya probisyon.—Heb. 10:24, 25.

Rebelden anak (Nengnengen so parapo 16)

16. Antoy naaralan na atateng ed masiken lan si Samuel?

16 Antoy sarag ya gawaen na saray matoor ya atateng no tinmundan nanlingkor ed Dios so anak da? Agsarag na masiken lan si Samuel ya piliten iray wala lad edad ya ananak to ya mansiansian matoor ed saray matunong ya estandartin imbangat tod sikara. (1 Sam. 8:1-3) Kaukolan ton ipalima itan ed si Jehova. Anggaman ontan, sarag nen Samuel so mansiansian matoor tan paliketey Ama to ed tawen, si Jehova. (Pro. 27:11) Diad panaon tayo, ontan so situasyon na arum ya Kristianon atateng. Manmamatalek ira ya singa samay ama ed parabolo na managdarak ya anak, lanang ya tatalaranan nen Jehova so ipawil na saray nankasalanan ya magbabawi. (Luc. 15:20) Legan na satan, mansasagpot ya maong iratan ya atateng a mansiansian matoor ed si Jehova, iilaloan dan lapud maong ya alimbawa ra et ompawil so anak da.

Irap na bilay (Nengnengen so parapo 17)

17. Akin ya makapaseseg so alimbawa na pobrin balo a bii?

17 Isipen met imay pobrin balo a bii diad panaon nen Jesus. (Basaen so Lucas 21:1-4.) Anggapoy nagawaan tod panagsaol tan panagkurakot ya nagagawad templo. (Mat. 21:12, 13) Tan anggapo met so nagawaan to pian onaligwas so panagbilay to. Balet boluntaryo ton indonasyon so “duaran angkelag a sinsilyo” ya alenleneg lan “pambilay to.” Impanengneng na satan ya matoor a bii so interon puso ya panagmatalek ed si Jehova, ta amta to ya no iyuna to ray espiritual a bengatla, itarya na Dios iray materyal a pankaukolan to. Lapud mabiskeg so panagmatalek to, apakiwas ya suportaan so uksoyan parad dugan panagdayew. Ontan met ed sikatayo natan. Matalek itayo ya no iyuna tayoy Panarian, seguradon itarya nen Jehova iray pankaukolan tayo.—Mat. 6:33.

18. Mangiter na alimbawa na sakey ya agin positiboy panmoria to.

18 Dakel so agagi tayo natan ya angipanengneng na mabiskeg a panagmatalek ed si Jehova tan ginawa ra so duga. Say sakey et si Brother Malcolm ya nansiansian matoor anggad impatey to nen 2015. Diad pigaran dekada ya impanlingkor dan sanasawa, dakel so dinadalan dan irap tan inawa. “Agmo nibaga no antoy nagawad arapen, aliwan segurado, tan ompan mairap ni ingen,” so inkuan to. “Balet bebendisyonan nen Jehova iray manmamatalek ed sikato.” Antoy insimbawa nen Brother Malcolm? “Ipikasim ed si Jehova ya dakel komon so nagawaan mo tan mansiansia kan aktibo ed panaglingkor anggad nayarian mo. Manpokus kad saray sarag mon gawaen, aliwan diad saray agmo nasarag ya gawaen.” *

19. (a) Akin ya dugaruga so teksto tayo ed taon 2017? (b) Panon mon niyaplikad bilay mo so teksto tayod sayan taon?

19 Legan ya ‘lalon onuuges’ iyan mundo, ilaloan tayo ya mas onirap so situasyon. (2 Tim. 3:1, 13) Kanian mas importante natan ya agtayo manpatalo ed saray subok. Imbes, kaukolan tayon pabiskegen so panagmatalek tayod si Jehova legan tayon gagawaen iray nasarag tayo. Dugaruga sirin so teksto tayo ed taon 2017: “Manmatalek kad si Jehova tan manggawa kay maong”!—Sal. 37:3.

Say teksto tayo ed taon 2017: “Manmatalek kad si Jehova tan manggawa kay maong.”Salmo 37:3