Onlad karga

Onlad saray karga

Akin ya Importante nin Siansia so Pagmaliw ya Mapaabeba?

Akin ya Importante nin Siansia so Pagmaliw ya Mapaabeba?

“Say karunongan et walad saray mapaabeba.”PRO. 11:2.

KANSIONEN: 38, 69

1, 2. Akin et impulisay na Dios so datin mapaabeban too? (Nengnengen so litratod gapo na artikulo.)

DIAD gapo na uley nen Arin Saul ed Israel nensaman, sikatoy mapaabeba tan rerespetoen. (1 Sam. 9:1, 2, 21; 10:20-24) Balet ag-abayag, wala ray ginawa ton pakanengnengay inkamapalakbat. Nen atrasadon sinmabid Gilgal si propeta Samuel, ag-akaanos si Saul. Manpaparaan lan milaban iray Filisteo tan tataynan la na saray Israelita si Saul. Posiblin inisip to ya, ‘Dapat walay gawaen ko, tan onkiwas ak lan tampol.’ Kanian angiyapay na bagat ed Dios, anggano agto kanepegan ya gawaen itan. Ag-agustoan nen Jehova so ginawa to.1 Sam. 13:5-9.

2 Nen sinmabi si Samuel ed Gilgal, binaat toy Saul. Imbes ya awaten nen Saul so panangipetek, sikatoy nambaraan, tinetel toy arum, tan sinali ton palemewen so kasalanan to. (1 Sam. 13:10-14) Ditan ginmapo so nantutumbokan ya aliwliwan agawaan nen Saul ya sengegay impakaekal ton ari tan impulisay nen Jehova. (1 Sam. 15:22, 23) Anggano marakep so gapo na uley nen  Saul, aliwliway nansumpalan to.1 Sam. 31:1-6.

3. (a) Antoy pangipapasen na dakel a totoo ed inkamapaabeba? (b) Anto ran tepet so kaukolan tayon ebatan?

3 Diad sayan makompetensian mundo, labalabay na dakel so magmaliw ya number one pian napansin ira. Lapud satan et ibabaliwala day pagmaliw ya mapaabeba. Singa bilang, oniay imbaga na sakey ya sikat ya artista a nagmaliw ya politiko: “Agnayarid siak ’tay salitan mapaabeba—tan anggan kapigan et agak komon magmaliw ya ontan.” Akin balet et siansia nin importante so pagmaliw ya mapaabeba? Antoy kabaliksan na inkamapaabeba tan antoy agkabaliksan na satan? Tan panon itayon mansiansian mapaabeba anggano mairap so situasyon odino desdesen itayo na arum? Diad sayan artikulo, naebatan so duaran unonan tepet. Say komatlon tepet et naebatan diad ontumbok ya artikulo.

AKIN YA IMPORTANTE SO INKAMAPAABEBA?

4. Antoy labay ya ibaga na gawan mapalakbat?

4 Ibabaga na Biblia ya say kabaliktaran na mapaabeba et mapaatagey odino mapalakbat. (Basaen so Proverbio 11:2.) Makabat ya kinerew nen David ed si Jehova: “Amper mo pay lingkor mo ed saray gawan mapalakbat.” (Sal. 19:13) Anto iratay “gawan mapalakbat”? No say sakey et bengatbengat odino basta to labat gawaen so agto kanepegan, sikatoy mapalakbat. Lapud atawir tayon kasalanan, no maminsan et magmaliw itayon ontan. Balet singa ipapanengneng na agawad si Saul, no napasal tayon ipasoot so labay tayo, agmanbayag et ompan ipulisay itayo met na Dios. Oniay nabasad Salmo 119:21 nipaakar ed si Jehova: “Babanoen mo so mapalakbat.” Akin et babanoen to ra?

5. Akin ya ambelat iray gawan mapalakbat?

5 Saray gawan mapalakbat et mas ambelat nen saray agginagalan lingo. Unona, no manpaatagey tayo, agtayo nigagalang si Jehova bilang Soberano. Komadua, no onlampas itayod autoridad ya niiter ed sikatayo, ompan makapikolkol itayo. (Pro. 13:10) Tan komatlo, no naamtaan na arum ya mapalakbat itayo, nayarin nabaingan itayo laingen. (Luc. 14:8, 9) Anggapoy maong ya resulta na saray gawan mapalakbat. Base ed Biblia, naynay ya duga so pagmaliw ya mapaabeba.

ANTO SO INKAMAPAABEBA?

6, 7. Anto so inkamapaabeba?

6 Diad Biblia, say inkamapaabeba et mankabaliksay aliwan malastog odino mamaong. Adeskribe itan ya “mapaabebay nonot.” (Fil. 2:3, paimanod leksab) Say mapaabeban too et balanse panmoria tod saray abilidad tan nagagawaan to, bibidbiren to ray lingo to, tan aawaten to ray suhestion tan ideya na arum. Naliliketan a maong si Jehova ed saray mapaabeba.

7 Base ed Biblia, no mapaabeba tayo et aliwan alablabas so pakanengneng tayod sarili tayo tan amta tayo ray limitasyon tayo. Diad orihinal ya teksto, nidanet ya no amta tayo ray limitasyon tayo, napakiwas tayon respetoen tan maaron tratoen so arum.

8. Anto ray pigaran pakanengnengan na inkamapalakbat?

8 Anto ray pakapatnagan ya magmamaliw tayo lan mapalakbat? Nia ray pigaran pakanengnengan. Ompan atagtagey lay pakanengneng tayod sarili tayo odino saray pribilehyo tayo. (Roma 12:16) Ompan labalabay tayon sikatayoy kawalaan na atension. (1 Tim. 2:9, 10) Odino nayarin ipipilit tayo ray opinyon tayo lapud walay posisyon,  koneksion, odino sarilin ideya tayo. (1 Cor. 4:6) No onia lay kakikiwas tayo, ompan agtayo nalilikas ya mapalakbat tayo la manaya.

9. Akin et nagmaliw ya mapalakbat so arum? Mangiter na alimbawa ed Biblia.

9 Anggan siopa et nayarin magmaliw ya mapalakbat no abuloyan ton natalo na saray pilalek na laman anggano temporaryo labat. Lapud makasarilin ambisyon, ibeg, tan agnakontrol ya pasnok, dakel so nagmaliw ya mapalakbat. Singa bilang, binitla na Biblia si Absalom, Uzias, tan Nabucodonosor ya nampatalo ed saray gawa na laman tan dinusa ira nen Jehova lapud inkamapalakbat da.—2 Sam. 15:1-6; 18:9-17; 2 Awa. 26:16-21; Dan. 5:18-21.

10. Akin et agtayo nepeg ya husgaan so motibo na arum? Mangiter na alimbawa ed Biblia.

10 Balet nayarin wala ni arum ya rason no akin ya agnipanengneng na sakey so kapaabebaan. Imanoen irayan alimbawa ed Biblia: Genesis 20:2-7 tan Mateo 26:31-35. Kasin say singa mapalakbat ya inkiwas di Abimelec tan Pedro et lapud mauges ya pilalek da? Odino wala ray agda amtan detalye o agla ra akapan-isip ya maong? Lapud agtayo amtay walad puso na arum, nepeg ya agtayo huhusgaan so motibo ra.—Basaen so Santiago 4:12.

SAY BETANG MO ED UKSOYAN NA DIOS

11. Akin ya kaukolan tayon natalosan no antoy betang tayod uksoyan na Dios?

11 Natulongan itayon magmaliw a mapaabeba no amta tayoy betang tayo ed uksoyan na Dios. Lapud si Jehova et Dios ya organisado, inikdan toy kada sakey ed sikatayo na betang odino responsabilidad ed organisasyon to. Nandurumay betang tayo ed kongregasyon, balet importante so kada sakey ed sikatayo. Lapud agnaparaan ya kaabigan nen Jehova, inikdan toy balang sakey ed sikatayo na nanduruman regalo, karunongan, abilidad, odino talento. Sarag tayon usaren iratan pian sikatoy idayew tayo tan natulongan so arum. (Roma 12:4-8) Inikdan itayo nen Jehova na pribilehyon makapanlingkor ed sikato a kaibad satan so galang, talek, tan responsabilidad.—Basaen so 1 Pedro 4:10.

Antoy naaralan tayod alimbawa nen Jesus no manguman so asainmin tayo? (Nengnengen so parapo 12-14)

12, 13. Akin ya agtayo dapat nabigla no manguman so betang tayo ed organisasyon nen Jehova?

12 Balet, aliwan permanente so betang tayo ed organisasyon na Dios. Nayarin manguman-uman itan diad ilabas na panaon. Singa bilang si Jesus. Diad unaan et sikato labat so kaiba nen Jehova. (Pro. 8:22) Insan tinmulong ya nanggawad saray anghel, uniberso, tan too. (Col. 1:16) Diad inlabas na panaon, inawat nen Jesus so balon betang to diad dalin, unona, bilang sakey ya kapangiyanak ya ugaw insan la binmaleg. (Fil. 2:7) Kayari na impatey to, pinmawil si Jesus ed tawen bilang sakey ya espiritu pian magmaliw ya Ari na Panarian na Dios nen 1914. (Heb. 2:9) Tan aliwan satan so sampot ya asainmin to. Kayari na Sanlibon Taon ya Uley to et manguman itan ta iyawat to lay Panarian ed si Jehova pian “say Dios so magmaliw ya alenleneg a Manuley na amin.”—1 Cor. 15:28.

13 Nailaloan tayo met ya diad ilalabas na panaon et manguman-uman iray asainmin tayo, nayarin lapud saray desisyon tayo. Singa bilang, dati et single ka, balet natan et wala lay asawam. Ompan wala la ray anak mo. Odino nayarin maedad ka la tan pinasimplim so bilay mo pian makapanlingkor kan full-time. Diad saratan ya desisyon, walan walay katekep ton pribilehyo tan responsabilidad. Lapud manguuman so sirkumstansya tayo, nayarin ondakel odino ondaiset so nagawaan tayo. Kasin ugaw ka  ni odino maedad ka la? Kasin mabiskeg odino maletey so laman mo? Naynay ya ikokonsidera nen Jehova no antoy nasarag tayon gawaen. Makatunongan iray iilaloan tod sikatayo, tan aapresyaen ton maong no antoy nagawaan tayo.—Heb. 6:10.

14. Panon ya makatulong so pagmaliw ya mapaabeba pian kontento tan maliket itayo ed anggan anton situasyon?

14 Maliket si Jesus ed amin ya asainmin to, tan sarag tayo met so magmaliw ya maliket. (Pro. 8:30, 31) Say mapaabeban too et kontento ed saray asainmin tan responsabilidad tod kongregasyon. Aliwan say pakawalaan na pribilehyo ed arapen odino say nagagawaan na arum so pampopokusan to. Imbes, uusaren toy biskeg to pian na-enjoy toy kaplesan ya asainmin to ta ipapasen ton nanlapu itan ed si Jehova. Sakey ni, impapuso ton rerespetoen so betang odino asainmin ya inter nen Jehova ed arum. Makatulong so pagmaliw ya mapaabeba pian maliket tayon pagalangan tan suportaan so arum.—Roma 12:10.

DUGAN PANMORIA ED INKAMAPAABEBA

15. Antoy naaralan tayo ed inkamapaabeba nen Gideon?

15 Maong ya alimbaway Gideon ed inkamapaabeba. Nen unaan ya nampanengneng so anghel nen Jehova ed si Gideon, mapaabeba ton imbagan tampol so kipapasen na panagbilay tan nanlapuan to. (Ukom 6:15) Kayari ton inawat so asainmin ya inter nen Jehova, sineguro to ya natatalosan to no anto ray nakaukolan, tan kinmerew na panangigiya nen Jehova. (Ukom 6:36-40) Makpel si Gideon, balet maalwar  tan makatebek. (Ukom 6:11, 27) Agto inusar so asainmin to pian magmaliw ya prominente. Imbes, nen asumpal lay asainmin to, maliket ya pinmawil ed lugar ya nanlapuan to.Ukom 8:22, 23, 29.

16, 17. Anto ray ikokonsidera na mapaabeban too no iisipen ton paaligwasey espiritualidad to?

16 Say pagmaliw ya mapaabeba et agto labay ya ibagan agti la mandampot odino mangawat na kaaruman ya pribilehyo. Papasesegen itayo na Biblia ya paaligwasen tayoy panaglingkor tayo. (1 Tim. 4:13-15) Balet, labay kasin ibaga na satan ya walan naynay so balon asainmin tayo? Andi. Diad tulong nen Jehova, napaaligwas tayoy espiritualidad tayo anggan antoy betang ya niiter ed sikatayo. Sarag tayon itultuloy ya paaligwasen iray inter na Dios ya abilidad tayo tan naaruman iray maabig ya nagagawaan tayo.

17 Antis ya awaten na sakey ya mapaabeban too so balon asainmin to, amtaen to ni no anto ray nakaukolan ed sikato. Isipen to nin maong so sirkumstansya to. Singa bilang, sarag to kasi mangawat na kaaruman ya kimey o responsabilidad balet ta agto napaulyanan iray arum nin importantin bengatla? Sarag to kasin ipasa so arum ya kimey to pian nagawaan toy balon responsabilidad to? No say ebat to ed anggan sakey ed saratan et andi, ompan wala met so arum ya nayarin pangiteran ed balon asainmin. Makatulong so pikakasi tan realistikon panusisa ed sarili tayo pian napaliisan tayoy mangawat na asainmin ya agtayo lanlamang nagawaan tan nasarag. No mapaabeba tayo, agtayo natatakot ya mangibagay andi.

18. (a) No mapaabeba tayo, antoy nepeg tayon gawaen kada walay balon asainmin tayo? (b) Panon ya makatulong so Roma 12:3 pian mansiansian mapaabeba so sakey?

18 No mangawat itayo na balon asainmin, tandaan tayoy alimbawa nen Gideon. Anggapoy nagawaan tayo no agtayo kerewen so panangigiya tan panamendisyon nen Jehova. Diad tua, papasesegen itayon ‘mapaabeban manakar a kaibay Dios tayo.’ (Miq. 6:8) Kanian kada no walay balon responsabilidad tayo, kaukolan tayon ipikasi tan tumboken so ibabaga nen Jehova panamegley na Salita tan organisasyon to. Nepeg ya akaparaan itayon man-adjust pian natumbok tayoy panangigiya nen Jehova. Tandaan ya wala ray nagagawaan tayo aliwan lapud abilidad tayo, noagta lapud mapaabeba si Jehova tan ‘iyaatagey to itayo.’ (Sal. 18:35) No mapaabeba tayon manakar kaibay Dios, ontulong itan pian aliwan alablabas odino melmelag so pangipasen tayod sarili tayo.—Basaen so Roma 12:3.

19. Akin ya kaukolan tayoy mansiansian mapaabeba?

19 Iiter na mapaabeban too so galang ya kanepegan nen Jehova lapud sikato so Amalsa ed sikatayo tan Soberano ed Uniberso. (Apo. 4:11) Ontulong so inkamapaabeba pian mansiansia tayon kontento tan mabunga ed saray asainmin ya inter na Dios. Napaliisan tayo met iray makapabaing a kagagawa tan napansiansia tayoy pankakasakey tayo ran lingkor nen Jehova. Napakiwas tayo met ya iyuna so pankaabigan na arum, tan napaseseg itayon manalwar pian agmakapanggaway ambelat ya kasalanan. Lapud saraya, importante nin siansia ed saray totoo na Dios so inkamapaabeba, tan papablien nen Jehova iramay mangipapatnag ed satan. Panon to balet no desdesen itayo na arum? Aralen tayod ontumbok ya artikulo no panon tayon mansiansian mapaabeba anggan diad saray mairap ya situasyon.