Onlad karga

Onlad saray karga

Tepetepet na Saray Manbabasa

Tepetepet na Saray Manbabasa

Ibabaga na Proverbio 24:16: “Say matunong et nayarin maminpiton natumba, tan ombangon lamet.” Kasin say tutukoyen na saya et amay toon paulit-ulit ya mankakasalanan balet ta peperdonaen na Dios?

Diad tua et aliwan ontan so punton papapawayen na sayan bersikulo. Imbes, ontutukoy iya ed toon naynay ya nipapaarap ed problema odino ed mair-irap iran situasyon balet ta nasasarag to iratan.

Nengnengen tayo pay nabasa antis tan kayari na bersikulo 16: “Agka manatambang pian manggaway mauges diad asingger ed abung na matunong; agmo dederalen so painawaan to. Ta say matunong et nayarin maminpiton natumba, tan ombangon lamet, balet say mauges et nagapol lapud irap. Sano natumbay kabusol mo, agka manliliket, tan sano nagapol, agmo aabuloyan a manggayaga so pusom.”​—Pro. 24:15-17.

Ibabaga na arum ya say bersikulo 16 et ontutukoy ed toon akagaway kasalanan balet ta nagbabawi tan apapawil toy maapit ya relasyon to ed Dios. Insulat na duaran British ya lider na relihyon a “satan ya bersikulo et naynay ya uusaren na saray managkalar nensaman ya anggad natan” tan ontan so pangipapaliwawa da. Imbaga da ni ya no ontan sirin, anggano “say maong a too et makagawa na . . . ambelat iran kasalanan, no inaro to nin siansia so Dios, makabangon ed impankasalanan to basta magbabawi kada no makagaway kasalanan.” Say ontan ya ideya et seguradon nagustoan na toon agto lalabanan so panggaway kasalanan. Nayarin isipen to ya ayos labat anggano ulit-ulit ya mankasalanan ta perdonaen met lanlamang na Dios.

Aliwan ontan so labay ya ibaga na bersikulo 16.

Say Hebreon salita ya inusar parad “natumba” diad bersikulo 16 tan 17 et nandurumay pakausaran to. Nayarin mankabaliksan itan na literal a natumba o napelag​—singa bilang, baka ya atumba, too ya naplag manlapud atep, odino melag a bato ya naplag ed dalin. (Deu. 22:4, 8; Amos 9:9) Uusaren met itan ya salita ed simbolikon paraan, singa bilang: “Igigiya nen Jehova iray kupbang na sakey a too sano panliliketan To so dalan to. Anggan sikatoy natumba et agnipasubsob, ta sikatoy susuportaan nen Jehova diad lima.”​—Sal. 37:23, 24; Pro. 11:5; 13:17; 17:20.

Imanoen balet so imbaga nen Professor Edward H. Plumptre: “Say Hebreon salita parad [“natumba”] et agbalot ontutukoy ed pakagaway kasalanan.” Kanian oniay imbaga na sakey nin scholar ya kabaliksan na bersikulo 16: “Anggapo lanlamang so gunggonam tan sika so talo no pairapen mo ray totoo na Dios, ta nalampasan da itan​—aliwan singa saray mauges!”

On, say salitan “natumba” ed Proverbio 24:16 et ag-ontutukoy ed pakagaway kasalanan, noagta ontutukoy ed pakaeksperiensya na nanduruman problema o subok, anggano paulit-ulit ni itan. Diad sayan mauges a mundo, say sakey a matunong et nayarin mansakit odino ondalan ed saray problema. Nayarin sikatoy pairapen ni ingen na gobierno. Balet matalek ya sikatoy tulongan na Dios pian nalampasan to iratan ya subok. Tua itan, ta nalalampasan na saray lingkor na Dios iray problema da. Akin? On ta “tutulongan nen Jehova so amin a natutumba tan iyaatagey to so amin a nipaabeba.”​—Sal. 41:1-3; 145:14-19.

Kanian say toon “matunong” et agmanliket no maniirap so arum. Amta to ya “saramay ontatakot ed tuan Dios et maabig so pansumpalan da, lapud ontatakot irad sikato.”​—Ecl. 8:11-13; Job 31:3-6; Sal. 27:5, 6.