Onlad karga

Onlad saray karga

Tepetepet na Saray Manbabasa

Tepetepet na Saray Manbabasa

Kasin say labay ya ibaga nen apostol Pablo ed samay nabasa ed 1 Corinto 15:29 et wala ray Kristiano nensaman ya nampabautismo parad saray totoon inatey la?

Andi, anggapoy nabasa ed Biblia odino anggan anton libro ed history ya walay ontan ya ginawa na saray Kristiano.

Say rason no akin ya wala ray nan-isip na ontan et lapud aliwa so patalos na dakel ya Biblia ed sayan bersikulo. Niay sakey ya alimbawa: “No tuan [agnabilay] iray inaatey, akin sirin et mampabinyag ni ray totoo para [ed] saray inaatey?”​—Maung a Balita.

Balet, imanoen tayo pay imbaga na duaran scholar na Biblia. Imbaga nen Dr. Gregory Lockwood ya “agbalot prupruebaan na Biblia o na history” ya wala ray nampabautismo “parad saray totoon inatey la.” Onia met so insulat nen Professor Gordon D. Fee: “Anggapoy ontan a klase na panagbinyag ya nabasa ed saray libro ed history odino ed Biblia.” Imbaga to met ya “anggapon balot so binitla na [Balon Sipan] ed satan” tan anggapoy prueba ya ginawa itan na saray inmuunan Kristiano o dinanman ya simbaan kayari na impatey na saray apostol.

Oniay nabasa ed Biblia ya ingganggan nen Jesus ed saray papatumbok to: “Ibangat yo iray totoo ed amin a nasyon pian magmaliw iran disipulok, a bautismoan yo ra . . . , ya ibangat yo ran mangunor ed amin ya ingganggan kod sikayo.” (Mat. 28:19, 20) Antis ya nabautismoan so sakey a too, kaukolan to nin kabaten, panisiaan, tan unoren si Jehova tan say Anak To. Siempre, ag-itan nagawaan na sakey ya toon inatey la. Tan agmet nayari ya gawaen itan na sakey a mabilay ya Kristiano parad toon inatey la.​—Ecl. 9:5, 10; Juan 4:1; 1 Cor. 1:14-16.

Anto sirin so labay ya ibaga nen Pablo?

Nen sinulatan nen Pablo iray agagi ed Corinto, say arum ed sikara et agmanisia ya nabilay iray inaatey. (1 Cor. 15:12) Balet kinontra ira nen Pablo. Imbaga to ya sikatoy ‘inagew-agew ya nipaarap ed ipapatey.’ Balet anggano aminpigan nipeligro so bilay to, sikatoy matalek ya anggano ompatey et paolien lanlamang na Dios diad tawen bilang espiritu, ya singa agawad si Jesus.​—1 Cor. 15:30-32, 42-44.

Importantin natalosan na saray alanaan a Kristiano ed Corinto ya amin da et onarap ed nanduruman subok tan nepeg iran manmatoor anggad patey pian paolien ira na Dios ed tawen. Kanian nen ‘abautismoan ira ed si Kristo Jesus, abautismoan met ira ed ipapatey to.’ (Roma 6:3) Satan ya simbolikon bautismo ra et manresulta ed literal ya ipatey da tan paolien ira diad tawen.

Kalabas na duay taon kayarin nampabautismo si Jesus ed danum, oniay imbaga tod duaran apostol to: “Nabautismoan kayod bautismo a pakabautismoan ko.” (Mar. 10:38, 39) Aliwan bautismo ed danum so tutukoyen dia nen Jesus. Say labay ton ibaga et manresulta ed ipapatey so katooran to. Insulat nen Pablo ya saray alanaan et ‘manirap iran kaiba nen Kristo pian nigloria met ira ya kaiba to.’ (Roma 8:16, 17; 2 Cor. 4:17) Kanian kaukolan ya ompatey ni ra antis iran napaoli diad tawen.

No ontan sirin, oniay dugan patalos ed imbaga nen Pablo: “Ta no andi, antoy gawaen na saramay nababautismoan pian magmaliw ya inaatey? No saray inaatey et aglan balot paolien, akin et nababautismoan met ira pian magmaliw ya inaatey?”