Onlad karga

Onlad saray karga

Pagalangan no Antoy “Impankasakey na Dios”

Pagalangan no Antoy “Impankasakey na Dios”

“Say impankasakey na Dios et agnepeg a pansianen na too.”​—MAR. 10:9.

KANSIONEN: 131, 132

1, 2. Antoy ibabaga na Hebreo 13:4 ya nepeg tayon gawaen?

KASIN labalabay mon pagalangan si Jehova? Siempre! Manepeg labat ya sikatoy pagalangan mo, tan impromisa ton pagalangan to ka met. (1 Sam. 2:30; Pro. 3:9; Apo. 4:11) Labay to met ya pagalangan moy arum a totoo, singa saray opisyal na gobierno. (Roma 12:10; 13:7) Balet walay espisipikon bengatla ed bilay tayo ya kakkaukolan tayon pagalangan. Satan et say panangasawa.

2 Oniay insulat nen apostol Pablo: “Komon ta say panangasawa et galangen na amin a totoo, tan ag-itan komon narutakan.” (Heb. 13:4) Satan ya imbaga nen Pablo et aliwan sakey ya obserbasyon. Imbes, diad satan ya teksto et bibilinen to iray Kristiano ya pagalangan day panangasawa, ya ipasen dan mabmabli itan. Ontan met kasi panmoriam ed panangasawa, lalo la no wala lay asawam?

3. Antoy importantin insimbawa nen Jesus nipaakar ed panangasawa? (Nengnengen so litratod gapo na artikulo.)

3 No papagalangan moy panangasawa, aaligen moy sankaabigan ya alimbawa ed satan, si Jesus. Nen sikatoy tinepetan na saray Fariseo nipaakar ed diborsyo, tinukoy to so imbaga na Dios nipaakar ed sankaunaan ya panangasawa: “Lapud saya et taynan na laki so ama tan ina to, tan sikaran dua et magmaliw a sakey a laman.” Imbaga to  ni: “Say impankasakey na Dios et agnepeg a pansianen na too.”​—Basaen so Marcos 10:2-12; Gen. 2:24.

4. Anton estandarte ed panangasawa so inletneg nen Jehova?

4 Kanian binidbir nen Jesus ya say Dios so angigapo ed panangasawa tan indanet to ya permanente itan. Ag-imbaga na Dios ed si Adan tan Eva ya sarag day mandiborsyo. Say estandarte ed panangasawa ya inletneg na Dios ed Eden et nepeg ya sakey labat so asawa, salanti, say “duara” et impankasakey tan permanente so relasyon da.

TEMPORARYON PANANGUMAN YA AKAAPEKTO ED PANANGASAWA

5. Antoy epekto na ipapatey ed relasyon na sanasawa?

5 Balet amta tayo ya lapud impankasalanan nen Adan, wala ray agawan pananguman. Say sakey et say ipapatey, ya akaapekto ed panangasawa. Nanengneng tayo itan ed samay sulat nen apostol Pablo nen impaliwawa to ya agla sakop na Mosaikon Ganggan iray Kristiano. Impaamta to ya panampoten na ipapatey so relasyon na sanasawa tan nayarin mangasawa o miasawa lamet imay mabilay nin asawa.​—Roma 7:1-3.

6. Panon ya napatnagan ed Mosaikon Ganggan so panmoria na Dios ed panangasawa?

6 Diad Ganggan ya inter na Dios ed nasyon na Israel et wadtan iray detalye nipaakar ed panangasawa. Inabuloyan na satan so poligamya odino pangasawa na anggan pigara, a nagagawa la antis nin inter na Dios ed Israel so Ganggan. Balet, wala ray totontonen nipaakar ed poligamya, ya mangisesebel ed panangabuso. Singa bilang, no say sakey ya Israelita et angasawa na aripen insan mangasawa na sananey, agto nepeg a bawasan so iiter ton kakanen, kawesen, tan say kanepegan na samay inmunan asawa to. Ingganggan na Dios ya protektaan tan asikasoen na asawan laki so inmunan asawa to. (Exo. 21:9, 10) Ag-itayo la sakop na Ganggan, balet nanengneng tayo nin siansia ed satan so panamabli nen Jehova ed panangasawa. Agta makatulong itan pian pagalangan moy panangasawa?

7, 8. (a) Unong ed Deuteronomio 24:1, antoy ibabaga na Ganggan nipaakar ed diborsyo? (b) Antoy panmoria nen Jehova ed diborsyo?

7 Anto balet so ibabaga na Ganggan nipaakar ed diborsyo? Ag-inyabeba na Dios so estandarte to ed panangasawa; balet bilang konsiderasyon, inabuloyan toy pandiborsyo. (Basaen so Deuteronomio 24:1.) Say sakey ya lakin Israelita et sarag ton idiborsyo so asawa to no “walay nalmoan ton mabanday nipaakar ed sikato.” Agbinitla ed Ganggan no antoy tutukoyen na samay “mabanday.” Mapatnag ya makapabaing odino seryoso itan, aliwa labat ya atapew ya kasalanan. (Deu. 23:14) Makapaermen ta diad panaon nen Jesus, dakel ya Judio so angidiborsyo ed asawa da “ed anggan anton sengegan.” (Mat. 19:3) Seguradon agtayo ra labay ya aligen.

8 Impaamta nen propeta Malaquias so panmoria na Dios ed diborsyo. Diad saman, maslak ya laki et agmanmamatoor ed ‘asawa to ed inkaugaw to’ tan ididiborsyo to, nayarin pian mangasawa na mas ugaw tan paganon bii. Oniay insulat nen Malaquias nipaakar ed panmoria na Dios: “Kabusol ko so panagdiborsyo.” (Mal. 2:14-16) Mitukoyan itan ed imbaga na Salita na Dios nipaakar ed sankaunaan ya panangasawa: “Iyamong [na laki so] asawa to, tan magmaliw iran sakey a laman.” (Gen. 2:24) Sinuportaan nen Jesus so panmoria nen Ama to nipaakar ed panangasawa, ya kuan to: “Say impankasakey na Dios et agnepeg a pansianen na too.”​—Mat. 19:6.

SAY ALENLENEG YA BASIYAN PARAD DIBORSYO

9. Panon tayon talosan iray imbaga nen Jesus ya nabasad Marcos 10:11, 12?

9 Ompan walay mantepet, ‘Kasin walay basiyan na sakey a Kristiano pian idiborsyo toy asawa to tan mangasawa odino miasawa lamet?’ Imbaga nen Jesus no antoy panmoria to ed diborsyo: “Siopaman a lakin mangidiborsyo ed asawa to insan mangasawa na sananey  et mankasalanan na pikakalugoran ed samay inmuna, tan no say sakey a bii et miasawa ed sananey kayari ton indiborsyo so asawa to, sikatoy mankasalanan na pikakalugoran.” (Mar. 10:11, 12; Luc. 16:18) Malinew sirin ya papagalangan nen Jesus so panangasawa tan labay ton ontan met so gawaen na arum. Say laki odino bii ya mangidiborsyo ed matoor ya asawa to ed anggan anto labat ya rason tan mangasawa lamet odino miasawa ed sananey et mankasalanan na pikakalugoran. Tua itan, ta agto labay ya ibagan anampot lay panangasawa no indiborsyo na sakey so asawa to. Diad pakanengneng na Dios, sikaran dua et siansia nin “sakey a laman.” Ontan met, imbaga nen Jesus ya say lakin mangidiborsyo ed matoor ya asawa to et ipepeligro toy asawa to a makapikalugoran. Panon? Diad saman a panaon, nayarin isipen na sakey ya indiborsyon bii ya kaukolan toy miasawa lamet pian walay mansuportad sikato ed pinansyal. No gawaen to itan, sikatoy mankasalanan na pikakalugoran.

10. Antoy basiyan ya nayarin idiborsyo na sakey a Kristiano so asawa to tan bulos a mangasawa odino miasawa lamet?

10 Imbaga nen Jesus no antoy basiyan a nayarin manampot so panangasawa: “Ibagak ed sikayo a siopaman a lakin mangidiborsyo ed asawa to, ya aliwan makasengeg ed seksual ya imoralidad [diad Griego, porneia], insan mangasawa na sananey et mankasalanan na pikakalugoran.” (Mat. 19:9) Ontan met so indanet to ed samay Sermon ed Palandey. (Mat. 5:31, 32) Diad saratan et parehon tinukoy nen Jesus so “seksual ya imoralidad.” Kaiba ed satan so dakel ya klase na seksual ya kasalanan na aliwan sanasawa: pikakalugoran, prostitusyon, pansekso na agsanasawa, homoseksualidad, tan pisekso ed ayep. No singa bilang et akagaway seksual ya imoralidad so asawan laki, desisyon na asawan bii no kasin idiborsyo to odino andi. No idiborsyo to, diad pakanengneng na Dios et manampot la so relasyon da bilang sanasawa.

11. Akin et nayarin mandesisyon so sakey ya Kristiano ya agmidiborsyo anggano walay Makasulatan ya basiyan to?

11 Ag-imbaga nen Jesus ya say imoralidad (porneia) ya agawaan na sakey ya asawa et nepeg ya mansumpal ed diborsyo. Singa bilang, nayarin mandesisyon so asawan bii ya agmidiborsyo anggano nanggaway imoral so  asawa to. Nayarin sikatoy inaro to ni tan mabulos ton perdonaen tan mitulongan pian naayos so relasyon dan sanasawa. Diad tua, no sikatoy midiborsyo tan agmiasawa lamet, nayarin sikatoy nairapan. Panon to lay materyal tan seksual ya pankaukolan to? Panon to no makaliknay ermen? Kasin wala ray ananak ya nepeg ton ikonsidera? Kasin no midiborsyo et mas nairapan ya pabalegen to rad katuaan? (1 Cor. 7:14) Mapatnag, wala ray seryoson problema ya arapen na inosentin asawa no midiborsyo.

12, 13. (a) Antoy agawa ed si Oseas tan ed asawa to? (b) Akin et pinapawil nen Oseas si Gomer, tan antoy naaralan tayod satan nipaakar ed panangasawa?

12 Makaaral tayo ed eksperiensya nen propeta Oseas. Imbaga na Dios ed si Oseas ya sikatoy mangasawa na sakey ya bii (si Gomer), a magmaliw ya “paabang a bii, tan nawalaan [na] ananak lapud prostitusyon.” Si Gomer et “nanlukon tan angiyanak na sakey a laki” ed si Oseas. (Os. 1:2, 3) Insan sikatoy awalaan na anak ya bii tan laki, ya mapatnag a bunga na impikalugoran to. Anggano aminpigan akikalugoran, sikatoy ag-insian nen Oseas. Diad kaunoran et tinaynan toy Oseas tan nagmaliw ya aripen. Balet, siansian sinaliw nen Oseas si Gomer pian ompawil ed sikato. (Os. 3:1, 2) Inusar nen Jehova si Oseas pian ipanengneng no panon ya aminpiga Ton pinerdona iray impikalugoran na Israel. Antoy naaralan tayod saya?

13 No akagawa na imoral so sakey ya Kristianon asawa, kaukolan ya mandesisyon so inosentin asawan Kristiano. Imbaga nen Jesus ya walay basiyan na inosentin asawa ya midiborsyo tan bulos ya mangasawa o miasawa lamet. Balet, sarag to met ya perdonaen. Aliwan makapuy no gawaen to itan. Si Oseas et pinapawil toy Gomer. Nen pinmawil lay Gomer ed si Oseas, sikatoy agnepeg ya miakdol ed sananey a laki. Ontan met, agni “miakdol” si Oseas ed si Gomer. (Os. 3:3, paimanod leksab) Balet asabi panaon, impawil lanlamang nen Oseas so seksual ya relasyon da, a mangipapanengneng ya say Dios et mabulos a mangawat ed saray totoo to tan mangipawil ed maong ya relasyon tod sikara. (Os. 1:11; 3:3-5) Antoy naaralan tayod satan nipaakar ed panangasawa? No nandesisyon so inosentin asawa ya agmidiborsyo, ipapanengneng ton pinerdona to la no impawil toy seksual ya relasyon da. (1 Cor. 7:3, 5) Lapud satan et anggapo lay basiyan to parad diborsyo. Kayari na satan, mantulongan ira bilang sanasawa pian nipatnag day panmoria na Dios ed panangasawa.

PAGALANGAN SO PANANGASAWA ANGGANO WALAY SERYOSON PROBLEMA

14. Unong ed 1 Corinto 7:10, 11, antoy nayarin nagawa ed sanasawa?

14 Nepeg ya pansagpotan na amin a Kristiano a pablien so panangasawa, a singa ipapanengneng nen Jesus tan si Jehova. Balet nayarin ag-itan nagagawaan na arum lapud ag-inkaperpekto. (Roma 7:18-23) Kanian agtayo la nabigla ya arum ed saray sanasawan Kristiano nen inmunan siglo et awalaan na seryoson problema. Insulat nen Pablo ya “say asawan bii et nepeg ya agmisian ed asawa to.” Balet wala ray akisian.​—Basaen so 1 Corinto 7:10, 11.

Antoy nayarin gawaen pian nisalba so relasyon na sanasawan walaay seryoson problema? (Nengnengen so parapo 15)

15, 16. (a) Anggano wala ray problema na sanasawa, antoy pansagpotan dan gawaen tan akin? (b) Panon iyan onaplika no aliwan mananisia so asawa?

15 Ag-impaliwawa nen Pablo no anto ray sengegan na impansian na arum ya sanasawa. Singa bilang, say problema et aliwan lapud nanggaway imoral so asawan laki, ya basiyan na asawan bii parad diborsyo tan piasawa lamet. Insulat nen Pablo ya say asawan bii ya akisian ed asawa to et nepeg ya “mansiansian anggapoy asawa odino mipawilan ed asawa to.” Kanian sanasawa ni ran siansia ed pakanengneng na Dios. Insimbawa nen Pablo ya antokaman so problema, no aliwa itan ya seksual ya imoralidad, pansagpotan day manpawilan. Nayari dan kerewen so tulong na saray elder. Sarag na saray elder so mangiter na  simbawa ya base ed Biblia, balet paliisan dan walay pilaan da.

16 Nayarin mas mairap no say sakey ya asawa labat so mananisia ya ontutumbok ed saray estandarte na Dios. No wala ray problema, makatunongan kasin solusyon so pansian? Singa abitla la, imbaga na Kasulatan ya say seksual ya imoralidad so nayarin basiyan parad diborsyo, balet anggapoy nabasa ditan no anto ray nayarin rason na pansian. Insulat nen Pablo: “No say sakey a bii et agmananisia so asawa to tan onaabobon a miamong ed sikato, agto tataynanan so asawa to.” (1 Cor. 7:12, 13) Onaplika met itan ed panaon tayo.

17, 18. Akin ya say arum a Kristiano et nandesisyon ya agmisian anggano walay seryoson problema ed panangasawa da?

17 Balet, wala ray situasyon ya say ‘agmananisian asawan laki’ et agto ipapanengneng ya sikatoy ‘onaabobon a miamong ed asawa to.’ Nayarin grabe panagkabil to, ya ompan nalikna na asawan bii ya sengegan la itan na pansakit to odino napepeligro lay bilay to. Ompan gagagalaen ton aglegpeten so pamilya da odino nipepeligro lan maong so espiritualidad na asawa to. Diad ontan iran situasyon, personal ya nandesisyon so arum ya Kristiano ya kaukolan day misian ed asawa ra ta ag-ipapanengneng na asawan laki ya sikatoy “onaabobon a miamong,” antokaman so ibaga to. Balet say arum ya Kristiano ya ontan met kairap so situasyon da et ag-ira akisian. Manaanos ira tan mansasagpot ira pian magmaliw ya maabig so relasyon dan sanasawa. Akin?

18 No mansian ira, sanasawa ni ran siansia. Tan singa abitla la, wala ray probleman arapen da no agla ra manamong. Wala ni imbaga nen apostol Pablo ya sakey a rason na agpansian. Insulat to: “Say agmananisian asawan laki et ipapasen a masanto lapud asawa to, tan say agmananisian asawan bii et ipapasen a masanto lapud mananisian asawa to; ta no andi, saray anak yo et magmaliw ya agmalinis, balet natan et masanto ira.” (1 Cor. 7:14) Dakel ya matoor ya Kristiano so nansiansia ed agmananisian asawa ra anggano agaylay irap so kipapasen da. Balet nen nagmaliw ya managdayew nen Jehova so asawa ra, nibaga ra ya sulit so impansakripisyo ra.​—Basaen so 1 Corinto 7:16; 1 Ped. 3:1, 2.

19. Akin et dakel so maliket a sanasawa diad Kristianon kongregasyon?

19 Wala ray imbaga nen Jesus nipaakar ed pandiborsyo, tan walay insimbawa nen apostol Pablo nipaakar ed pansian. Labay da ya pagalangan na saray lingkor na Dios so panangasawa. Diad interon mundo, dakel so nanengneng tayon maliket ya sanasawa diad Kristianon kongregasyon. Nayarin dakel met so ontan ed kongregasyon yo. Wadtan iray matoor ya brother ya inar-aro day asawa ra tan maaron asawan bibii ya rerespetoen day asawa ra, amin da et ipapatnag dan manepeg labat a pagalangan so panangasawa. Maliket tayo ta minilyon so mamapaneknek a tua irayan imbaga na Dios: “Lapud saya et taynan na laki so ama tan ina to tan iyamong toy asawa to, tan sikaran dua et magmaliw a sakey a laman.”​—Efe. 5:31, 33.