Onlad karga

Onlad saray karga

“Say Matunong et Manliket ed si Jehova”

“Say Matunong et Manliket ed si Jehova”

SI DIANA et masulok lan 80 so taon to. Say asawa to et nansakit na Alzheimer’s tan nanayam ed nursing home diad loob na pigaran taon antis na impatey to. Inatey met so duaran anak ton lalaki tan walay breast cancer to ya kaukolan ton labanan. Balet no sikatoy nanenengneng na saray kakongregasyon to diad Kingdom Hall odino diad ministeryo, naiimano dan sikatoy naynay ya maliket.

Si John et masulok ya 43 taon a nanlingkor bilang ombiabiahen manangasikaso. Labalabay to itan ya asainmin​—kabiangan la na bilay to! Balet, sikatoy akatunda ed satan ya kimey to ta kaukolan ton asikasoen so mansasakit ya kapamilya to, tan natan et manlilingkor la diad lokal a kongregasyon. No sikatoy nanenengneng na saramay abayag lan akankabat ed sikato diad asemblea odino kombension, singa anggapoy angumanan to. Siansia nin malikeliket.

Akin ya apansiansia nen Diana tan John so liket da? Panon ya magmaliw a maliket so sakey anggano maniirap ed emosyon tan pisikal? Tan panon ya mansiansian maliket so sakey anggano naandid sikato so papablien ton pribilehyo? Naamtaan tayo so ebat ed sayan ibabaga na Biblia: “Say matunong et manliket ed si Jehova.” (Sal. 64:10) Mas natalosan tayo iyan importantin katuaan no naamtaan tayo iray makapangiter tan agmakapangiter na tuan liket.

TEMPORARYON LIKET

Seguradon antam ya wala ray bengatla ya mabetbet a panlalapuay liket. Isipen pay saninaro ya asingger lan mankasal, odino sakey ya magmaliw lan ateng, odino sakey ya akaawat na teokratikon pribilehyo. Siempre, makapaliket iratan ta kabiangan iratan na bilay ya regalo nen Jehova. Sikato so angigapo na panangasawa, inter to so abilidad ya mananak, tan mangiiter na saray asainmin diad organisasyon to.​—Gen. 2:18, 22; Sal. 127:3; 1 Tim. 3:1.

Balet, say arum ya panlalapuay liket et temporaryo labat. Makapaermen ta nayarin agmanmatoor odino ompatey so asawa na sakey. (Eze. 24:18; Os. 3:1) Wala ray ananak ya ag-ontutulok ed atateng da tan ed Dios, tan ompan nadispelo ni ra ingen. Saray ananak nen Samuel et agmakapaliket ed si Jehova so panagdayew da, tan niyakar so desyang ed mismon  sankaabungan nen David lapud saray ginawa to. (1 Sam. 8:1-3; 2 Sam. 12:11) Saray ontan ya nagagawa et manreresulta ed ermen tan gonigon. Seguradon ag-iratan makapangiter na liket ed sikatayo.

Mipadpara, saray pribilehyo na panaglingkor ya niiter ed saray totoo na Dios et nayarin agmansiansia, posiblin lapud pansakit, obligasyon ed pamilya, odino teokratikon pananguman. Dakel ed saramay dinmalan ed ontan iran pananguman et binidbir dan naiiliw day liket ya alikna da lapud saratan.

Nanengneng tayo ya nayarin temporaryo labat iratan ya panlalapuan na liket. Balet kasin walay klase na liket ya mansiansia anggano magmaliw ya mairap iray situasyon? Seguradon wala, ta apansiansia di Samuel, David, tan arum ni so liket da legan iran makakaeksperiensya na subok.

PERMANENTIN LIKET

Amta nen Jesus no anto so tuan liket. Legan ya walad tawen antis ya nagmaliw a too, nen balibali ni so kipapasen to, sikatoy ‘malikeliket a naynay ed arapan nen Jehova.’ (Pro. 8:30) Balet nen wadiad dalin, wala ray panaon ya sikatoy nipaarap ed saray graben irap. Pero siansia nin maliket si Jesus ed panggagawa toy linawa na Ama to. (Juan 4:34) Panon to balet nen nanairapan lan maong pigaran oras antis na impatey to? Nabasa tayo: “Lapud liket a niiyan diad arapan to, sikatoy nansungdo ed panamairapan a poste.” (Heb. 12:2) Kanian maabig no aralen tayo so duara ed saray imbaga nen Jesus nipaakar ed tuan liket.

Aminsan, amawil ed si Jesus so 70 disipulo to kayari ran nampulong. Malikeliket ira lapud akapanggawa ira na milagro, ya ayarian da ni ingen so mamapaway na saray demonyo. Balet imbaga nen Jesus ed sikara: “Agyo panliliketan a napapatulok yo iray espiritu, noagta manliket kayo lapud nisulat lad tawen so kangaranan yo.” (Luc. 10:1-9, 17, 20) On, mas importante so panangabobon nen Jehova nen say anggan anton espisyal ya pribilehyo. Seguradon walad saray matoor ya disipulo so panangabobon to tan agto ra nalingwanan. Makapangiter itan na baleg a liket.

Diad sakey nin inkagawa, mitotongtong si Jesus ed sakey a grupo na totoo. Imbalikas na sakey ya Judion bii so nalilikna to, ya say ina na sayan maong a managbangat, si Jesus, et seguradon malikeliket. Balet sikatoy impetek nen Jesus, ya imbaga to: “Mas maliket iramay onderengel  tan manusumpal ed salita na Dios!” (Luc. 11:27, 28) Maliket so ateng ya proud ed anak to; balet say makapangiter na mas baleg a liket et say pakawalaan na maapit a relasyon ed si Jehova lapud katutulok.

Kanian sirin, no amta tayo ya aabobonan itayo nen Jehova, makapangiter itan ed sikatayo na tuan liket. Kanian anggano agmakapaliket iray subok, agnaekal na saratan so liket ya nalilikna tayo. Diad tua, mas nalikna tayoy tuan liket no matoor tayon susungdoan iratan. (Roma 5:3-5) Ontan met, iiter nen Jehova so masanton espiritu to ed saramay manmamatalek ed sikato, tan say liket et kaiba ed bunga na satan ya espiritu. (Gal. 5:22) Ontulong itan pian natalosan tayo no akin ya ibabaga na Salmo 64:10: “Say matunong et manliket ed si Jehova.”

Akin ya apansiansia nen John so liket to?

Satan so rason no akin ya si Diana tan John ya abitla ed gapo et apansiansia day liket da anggano dinmalan ira ed mairap iran situasyon. Oniay imbaga nen Diana: “Manpapasalimbeng ak ed si Jehova, a singa sakey ya ugaw ya manpapasalimbeng ed ateng to.” Panon ton alikna ya sikatoy aabobonan na Dios? “Aliknak a benendisyonan to ak ed impangiter tod siak na abilidad ya mantultuloy a manpulong ya regular, ya agnanaandi so imis ed lupak.” Si John et aktibo nin siansia ed ministeryo anggano anggapo lad sikato so pinabli ton asainmin bilang ombiabiahen manangasikaso. Impaliwawa to no antoy baleg ya akatulong ed sikato: “Manlapu nen 1998, nen niyasain ak ya manbangat ed Ministerial Training School, mas dakel so gagawaen kon personal ya panagaral nen say dati.” Onia ni imbaga to nipaakar ed sikaran sanasawa: “Say panmoria mid panaglingkor ed si Jehova diad dakel ya taon, antokaman ya asainmin so nasarag mi, et akatulong pian mainomay mi man-adjust ed pananguman. Agmin balot itan pagbabawian.”

Dakel ni ray akaeksperiensya ed katuaan ya nabasa ed Salmo 64:10. Singa bilang, sakey ya sanasawa so masulok ya 30 taon a nanlingkor diad Bethel ed United States. Insan ira inyasain bilang espisyal payunir. Oniay imbaga ra: “Normal labat ya manermen ka no naandi ed sika so papablien mo,” balet inyarum da: “Agnayarin manermen ka ed anggad angga.” Tampol iran akibiang ed ministeryo a kaiba so kongregasyon. Imbaga met na sanasawa: “Wala ray espisipikon impikasi mi. Insan nen anengneng min naeebatan iray pikakasi mi, apaseseg kami tan amaliket iya ed sikami. Agnambayag, wala ray agagi ed kongregasyon ya nampayunir, tan abendisyonan kami na duaran progresibon panangiyaral na Biblia.”

“MANLIKET KAYO ED ANDI-ANGGAAN”

Siempre, aliwan naynay ya mainomay so magmaliw ya maliket, tan wala ray panaon ya manermen tayo. Balet makapabiskeg iray salitan pinuyanan nen Jehova a walad Salmo 64:10. Anggan no maminsan et nadidismaya tayo, makapanmatalek tayo ya saramay papaneknekan dan “matunong” ira diad pansiasiansia dan matoor anggano anguman iray kipapasen da et “manliket ed si Jehova.” Sakey ni, tatalaranan tayo la so pakasumpal na promisa nen Jehova ya “balon tawen tan balon dalin.” Insan amin et magmaliw lan perpekto. Saray lingkor na Dios et ‘manggayaga tan manliket ed andi-anggaan’ diad saray gawaen tan itarya to.​—Isa. 65:17, 18.

Imadyin mo pa ’ya: napanliketan tayo lay perpekton laman tan diad kada agew et maksil tayo. Anggano panon kasakit iray alikna tayo ed apalabas, agtayo la nanonotan iratan. Impaseguro ed sikatayo ya, “agla nanonotan iray apalabas a bengatla, tan agla iratan mansiansia ed puso.” Lapud milagro ya kioli et nanengneng tayo lamet iray inad-aro tayo. Minilyon so makalikna ed singa alikna na atateng na samay 12 taon ya ugaw a bii ya pinaoli nen Jesus: “Agda apokpokay liknaan da lapud agaylay liket da.” (Mar. 5:42) Diad kaunoran, amin ya totoo ed dalin et magmaliw lan sigpot ya “matunong” tan “manliket ed si Jehova” diad andi-anggaan.