Onlad karga

Onlad saray karga

Sikayon Kabataan, Sarag Yoy Nawalaan na Maliket a Bilay

Sikayon Kabataan, Sarag Yoy Nawalaan na Maliket a Bilay

“Impaamtam ed siak so dalan na bilay.”​—SAL. 16:11.

KANSIONEN: 133, 89

1, 2. Anton pananguman so posible, a singa ipapanengneng na eksperiensya na sakey ya estudyante ed haiskul?

SI Tony, a sakey ya estudyante ed haiskul, et nononoten toy ontunda ed panaaral to. Sikatoy binmaleg ya anggapoy ama, tan anggapoy interes ton manaral ed eskuelaan. Kada Sabado tan Simba et mabetbet ya manbabantay na pelikula odino kaiba to ray kakaaro to. Sikatoy aliwan bayolenti tan aliwa met ya adik, basta anggapo labat so gagala tod bilay. Panduaruwaan to no kasin walay Dios. Insan walay akatongtong ton sanasawan Tasi tan imbaga tod sikara so panduaruwa to tan saray tepet to. Inikdan da na duaran brosyur​—The Origin of Life​—Five Questions Worth Asking tan Pinalsa Kasi Bilay?

2 Nen pinmawil so sanasawa, anguman lay panagnonot nen Tony. Inaral ton maong iray brosyur, kanian atupi-tupi tan akeskeskes iratan. “Talagan walay Dios,” so inkuan to. Inawat toy panangiyaral na Biblia tan kalkalnan anguman so panmoria tod bilay. Dati et sikatoy makapuy ya estudyante, balet nagmaliw ya sakey ed saray sankamaongan diad eskuelaan da. Anggan say prinsipal et mankelaw. “Baleg so angumanan na ugalim tan tinmagey iray gradom. Kasin lapud piuulop mod Saray Tasi nen Jehova?” so inkuan to. “On” so ebat nen Tony insan to pinulongan. Akapan-graduate ed haiskul si Tony tan natan et manlilingkor la bilang regular payunir tan ministeryal a  lingkor. Sikatoy maliket met la natan, ta awalaan na makapadinayew ya Ama, si Jehova.​—Sal. 68:5.

UNOREN SI JEHOVA PIAN ONTALONA

3. Antoy bilin nen Jehova ed saray kabataan?

3 Ipapanonot na eksperiensya nen Tony ya talagan interesado si Jehova ed sikayo ran kabataan. Labay ton nawalaan kayo na matalona tan maliket a bilay. Kanian oniay bilin tod sikayo: “Nonot mo . . . so Makapadinayew a Manamalsam legan a wala ka nid kalangweran.” (Ecl. 12:1) Diad sayan mundo, aliwan naynay a mainomay so panggawad satan, balet aliwa met ya imposible. Diad tulong na Dios, sarag yoy ontalona, aliwa labat ya diad panaon a kabataan kayo noagta diad interon bilay yo. Mikonektaan ed satan, konsideraen tayo no antoy naaralan tayo ed impansakop na saray Israelita ed Insipan a Dalin tan ed impilaban nen David ed si Goliat.

4, 5. Antoy importantin naaralan tayo ed impansakop na saray Israelita ed Canaan tan ed impilaban nen David ed si Goliat? (Nengnengen iray litratod gapo na artikulo.)

4 Nen asingger lad Insipan a Dalin iray Israelita, ag-imbaga na Dios ya kaukolan day magmaliw a marundunong ed pilalaban odino ipasal day miguerra. (Deu. 28:1, 2) Imbes, imbaga tod sikara ya kaukolan dan unoren iray ganggan to tan manmatalek irad sikato. (Jos. 1:7-9) Diad pakanengneng na too, aliwan makatunongan itan! Balet satan so sankaabigan a bilin, ta aminpigan impanalo nen Jehova iray totoo to diad impilaban dad saray Canaanita. (Jos. 24:11-13) Kaukolan so pananisia pian natulok tayoy Dios, balet satan ya pananisia et lanang ya manreresulta ed itatalona. Agmanguuman iyan katuaan tan tua itan anggad natan.

5 Si Goliat, a sakey a mabiskeg a sundalo, et manga 2.9 metro (manga 9 tan kapalduan piye) so katagey to tan kompletoy armas to. (1 Sam. 17:4-7) Si David balet et duara labat so walad sikato: palsot tan pananisia ed Dios to, si Jehova. Parad saray andiay pananisia, talagan makulangkulang si David. Balet alingolingo ira! Si Goliat so makulangkulang.​—1 Sam. 17:48-51.

6. Anto ni kaaruman ya detalye so aralen tayo ed sayan artikulo?

6 Diad akaunan artikulo, inaral tayo so apatira ya makatulong ed sikatayon nawalaan na matalona tan maliket ya bilay. Saraya et say pamenek ed espiritual a pankaukolan, pangapresya ed saray iiter na Dios ya kakaaro, panggaway makabaliksan iran kalat, tan panamabli ed kawayangan tayo bilang totoo na Dios. Natan et aralen tayoy kaaruman ya detalye nipaakar ed saraya, ya ikonsidera tayo iray pigaran prinsipyo ya walad Salmo 16.

PENEKEN SO ESPIRITUAL A PANKAUKOLAN

7. (a) Panon mon deskribien so sakey a maespiritual a too? (b) Anto so “nabebetangan” nen David, tan panon iyan akaapekto ed sikato?

7 Say maespiritual a too et walay pananisia tod Dios tan aaligen toy panmoria na Dios. Sikatoy manpapaigiya ed Dios tan determinadon ontulok ed Sikato. (1 Cor. 2:12, 13) Maabig ya alimbawa ed saya si David. Inkansion to: “Si Jehova so nabebetangan ko, say apag ko, tan say kopak.” (Sal. 16:5) Satan ya “nabebetangan” nen David et say maapit ya relasyon to ed Dios, ya pansasalimbengan to. (Sal. 16:1) Antoy resulta? “Malikeliket ak,” so insulat to. On, anggapo lay arum ya mas amaliket ed si David noag say maapit ya relasyon to ed Dios.​—Basaen so Salmo 16:9, 11.

8. Antoy pigaran makatulong pian nawalaan kay maliket a bilay?

8 Say liket ya alikna nen David et agnalilikna na saramay akasentro so bilay da ed panliliket tan kayamanan. (1 Tim. 6:9, 10) Imbaga na sakey a brother a taga Canada: “Say tuan liket et agmanlalapud saray bengatlan nagagamoran tayod bilay, noagta no antoy niiter tayo ed samay panlalapuan na amin a maong ya regalo, si Jehova a Dios.” (Sant. 1:17) No pabiskegen moy pananisiam ed si Jehova tan manlingkor kad sikato, magmaliw a makabaliksan so bilay mo tan mamaliket itan ed sika. Antoy gawaen mo pian ombiskeg so  pananisiam? Kaukolan moy mangigana na panaon parad sikato diad pambasa na Salita to, pangobserba ed saray palsa to, tan pandalepdep ed saray kualidad to, kaiba lay panangaro tod sika.​—Rom. 1:20; 5:8.

9. Antoy gawaen mo pian say Salita na Dios so mangimpluensya ed bilay mo, a singa agawad si David?

9 No maminsan, ipapanengneng na Dios so panangaro to panamegley na panangipetek, ya singa gagawaen na sakey ya ama. Inawat nen David so ontan ya maaron panangipetek. Imbaga to: “Idayew koy Jehova, a mamibilin ed siak. Anggan diad labi et ipepetek ak na sankaaraleman a kanonotan ko.” (Sal. 16:7) On, dinalepdep toy kanonotan na Dios, ya inalig to itan tan inabuloyan ton mangimpluensya ed bilay to. No ontan so gawaen mo lapud pananisiam, ombaleg met so panangarom ed Dios tan say panlabay mon ontulok ed sikato. Ontatken tan ombiskeg ka met ed espiritual. Imbaga na sakey a sister ya manngaran na Christin, “No manaaral ak tan dadalepdepen koy nababasak, pakaliknak et insulat itan nen Jehova parad siak!”

10. Singa ipapanengneng na Isaias 26:3, anto ray gunggona no maespiritual kan too?

10 No maespiritual kan too, ikdan ka na Dios na nikaduman kakabatan tan pakatalos pian say pakanengneng mo ed mundo tan ed pansumpalan na satan et mipara ed sikato. Akin et iikdan ka na Dios na ontan ya kakabatan tan pakatalos? Labay to ya maabig iray iprayuridad mo ed bilay, manggawa kay makabat iran desisyon, tan onnengneng kad arapen ya walaay kompiyansa! (Basaen so Isaias 26:3.) Oniay naobserbaan na brother ya si Joshua a taga United States: “No mansiansia kan maapit ed si Jehova, nawalaan ka na dugan panmoria ed amin a bengatla.” Talagan tua itan, tan makapangiter na liket!

MANPILI NA TUAN KAKAARO

11. Antoy imbaga nen David ya sekreto pian nawalaan tayo na tuan kakaaro?

11 Basaen so Salmo 16:3. Amta nen David so sekreto pian nawalaan tayo na tuan kakaaro. Say “mamapaliket a maong” ed sikato et no kaiba to iray mangaaro ed si Jehova. Adeskribe ira bilang “saray masanto,” lapud malinis ira ed moral tan maptek so kabibilay da. Ontan met so alikna na sakey nin salmista nipaakar ed saray pipilien ton kaaro. Insulat to: “Kaaro ak na amin ya ontatakot ed sika tan saramay manguunor ed saray totontonen ya inter mo.” (Sal. 119:63) Singa anengneng tayo ed akaunan artikulo, makalmo ka met na maong iran kakaaro diad saramay ontatakot tan manguunor ed si Jehova. Siempre, kaibad satan iramay agmo kaedad.

12. Akin et malet ya sankaaro si David tan Jonatan?

12 Saray kaaro na salmistan si David et aliwa labat ya saray kaedad to. Kasin natandaan mo so ngaran na samay “kagalgalang” ya nagmaliw a maapit a kaaro to? Say ngaran to et Jonatan. Diad tua, say impankaaro da so sakey ed saray sankarakepan ya nisulat ed Biblia. Balet antam ya si Jonatan et mas matatken na manga 30 taon nen si David? Akin et malet iran sankaaro? Lapud pananisia ra ed Dios, respeto dad sakey tan sakey, tan lapud anengneng day pakpel na balang sakey legan dan lalabanan iray kabusol na Dios.—1 Sam. 13:3; 14:13; 17:48-50; 18:1.

13. Panon mon napalaknab so pikakaarom? Mangiter na alimbawa.

13 Singa si David tan Jonatan, say “mamapaliket a maong” ed sikatayo et say pangaaro tayo ed saramay mangaaro ed si Jehova tan mangipapanengneng na pananisia ed sikato. Imbaga nen Kiera, a pigaran taon lan manlilingkor ed Dios, “Wala ray kakaarok ed nanduruman bansa, ya aliwan pareparehoy binalegan tan kultura da.” No manpalaknab ka ed onian paraan, nanengneng moy ebidensya ya say Salita na Dios tan say espiritu to et walaan na pakayarin pankasakeyen iray mandadayew ed sikato.

 MANGGAWA NA MAKABALIKSAN IRAN KALAT

14. (a) Antoy makatulong ed sikan manggawa na makabaliksan iran kalat? (b) Antoy liknaan na pigaran kabataan nipaakar ed panggawa na espiritual iran kalat?

14 Basaen so Salmo 16:8. Say bilay nen David et akapokus ed panaglingkor ed Dios. Nawalaan ka met na maliket a bilay no manuna ed sika so panaglingkor ed si Jehova tan sikato so sankanonot mo no manggawa kay kalat. Imbaga na brother ya si Steven, “Say pandampot ed kalat, panumpal ed satan, tan pannonot ed saray inaligwasan ko so mamapaliket ed siak.” Imbaga na sakey ya brother a taga Germany ya manlilingkor la natan ed arum a bansa, “No matatken ak la, sano nodnonoten koy impanbilay ko, agko labay ya say nanengneng ko et parad sarilik labat so amin ya ginawak.” Komon ta miparad satan so naliliknam. No ontan, usar mo ray abilidad mo pian pagalangan si Jehova tan tulongan so arum. (Gal. 6:10) Manggawa ka na saray espiritual a kalat, tan ipikasim ed si Jehova ya tulongan to kan nadampot iratan. Panliliketan ton ebatan iray ontan ya pikakasi.​—1 Juan 3:22; 5:14, 15.

15. Anto ray nayarin gawaen mon kalat? (Nengnengen so kahon ya “ Saray Kalat ya Sarag Mon Dampoten.”)

15 Anto ray nayarin gawaen mon kalat? Nayarin kaiba ed saratan so pankomento ed aral diad sarilim a salita, pampayunir, odino panlingkor ed Bethel. Sarag mo met so manaral na sananey a lenguahe pian makapanpulong kad saray mansasalita na sananey a lenguahe. Imbaga nen Barak, sakey a kabataan ya manlilingkor a full-time, “Diad ibabangon kod kada agew, amtak ya niiiter koy interon biskeg ko ed si Jehova, tan satan ya liknaan et agkon balot nalilikna ed arum ya kimey.”

PABLIEN SO KAWAYANGAN YA INTER NA DIOS

16. Antoy alikna nen David ed saray matunong ya estandarte nen Jehova, tan akin?

16 Basaen so Salmo 16:2, 4. Singa naamtaan tayo ed akaunan artikulo, saray matunong ya ganggan tan prinsipyo na Dios so mangiiter ed sikatayo na kawayangan, ta lapud satan et naaralan tayon aroen so kamaongan tan busolen so kaugsan. (Amos 5:15) Binidbir na salmistan si David ya si Jehova so “Lapuan na kamaongan” to. Say kamaongan et ontutukoy  ed atagey ya estandarte ed moral tan maabig ya ugali. Ginawa nen David so anggaay nayarian to ya aligen so Dios to, tan inalig to met so kamaongan To. Inaral met nen David ya busolen no antoy mauges ed pakanengneng na Dios. Kaiba ed satan so idolatriya, say kagagawa ya mamapabanday ed saray totoo tan manasamsam ed gloria a manepeg labat ed si Jehova.​—Isa. 2:8, 9; Apo. 4:11.

17, 18. (a) Antoy naobserbaan nen David ya resulta na palson panagdayew? (b) Akin et ‘pinmalaloy ermen’ na saray totoo natan?

17 Diad panaon na Biblia, kabiangan na palson panagdayew so seksual ya imoralidad. (Os. 4:13, 14) Seguradon ontan ya klase na panagdayew so labalabay na makasalanan ya laman. Balet ag-itan akapangiter na permanentin liket. Kabaliktaran ni ingen! ‘Saramay tinmumbok ed sananey a dirios et pinmalaloy ermen da,’ so imbaga nen David. Tan lapud palson panagdayew da et alanor so dakel ya ugugaw ta imbagat da ra. (Isa. 57:5) Makapadimla ed si Jehova itan ya inkaruksa! (Jer. 7:31) No nambilay ka ed saman ya panaon, seguradon misalamat ka no saray atateng mo et walaan na pananisia ed si Jehova tan ontutulok irad sikato.

18 Natan, kokonsintien met na palson panagdayew so seksual ya imoralidad, kaiba lay homoseksualidad. Balet say resulta na pibibiang ed ibabaga dan kawayangan ed moral et ag-anguman manlapu lad panaon na Biblia. (1 Cor. 6:18, 19) Nayarin naoobserbaan mo ya ‘pinmalaloy ermen’ na saray totoo natan. Kanian sikayon kabataan, dengel kayo ed Ama yo ed tawen. Nepeg a kombinsido kayo ya say katutulok ed sikato et parad pankaabigan yon mismo. Pannonotan yon maong iray mauges ya resulta na imoralidad. Tan nanengneng yo ya talagan aliwan sulit so temporaryon panliket ed satan. (Gal. 6:8) Imbaga nen Joshua ya abitla niman, “Sarag tayon usaren so kawayangan tayo ed antokaman ya labay tayo, balet agtayo maliket no aliway pangusar tayo ed satan.”

19, 20. Anto ran bendisyon so awaten na saray kabataan ya walaay pananisia ed si Jehova tan ontutulok ed sikato?

19 Oniay imbaga nen Jesus ed saray papatumbok to: “No mansiansia kayod salitak, tua a sikayo iray disipulok, tan naamtaan yo so katuaan, tan say katuaan so mangibulos ed sikayo.” (Juan 8:31, 32) Walad sikatayo so kawayangan lapud bulos tayo ed palson relihyon, aliwa tayon ignorante ed katuaan, tan bulos tayo ed saray anito. Ontan met, singa naaralan tayo la, diad kaunoran et kaiba ed satan so “maglorian kawayangan bilang ananak na Dios.” (Roma 8:21) Natan ni labat et sarag mon naeksperiensya itan ya kawayangan no ‘mansiansia kad salita [odino saray bangat] na Kristo.’ Diad ontan, ‘naamtaan mo so katuaan’ aliwan diad panaral labat ed satan noagta diad pambilay unong ed satan.

20 Sikayon kabataan, komon ta pablien yo so kawayangan ya inter na Dios ed sikayo. Komon ta makabat so pangusar yo ed satan ya kawayangan, pian nawalaan kayoy maabig ya pundasyon parad arapen. Imbaga na sakey a kabataan ya brother: “Bilang sakey ya kabataan, say makabat ya pangusar mod kawayangan et ontulong ed sika no manggawa ka lay mas baleg iran desisyon, a singa diad pananap moy matukoy a trabaho, no kasin mangasawa o miasawa ka, odino mansiansia ka nin single.”

21. Panon kan makapansiansia ed dalan ya mamaarap ed “tuan bilay”?

21 Diad sayan daan a sistema na mundo, anggan say ibabaga ran marakep ya bilay et anggapoy kaseguroan tan magano labat. Agtayo amta no antoy nagawa nabuas. (Sant. 4:13, 14) Kanian say sankaabigan ya gawaen et mansiansia ed dalan ya mamaarap ed “tuan bilay”—say andi-anggaan ya bilay. (1 Tim. 6:19) Siempre, ag-itayo pipiliten na Dios ya manakar ed satan ya dalan. Sikatayon mismo so mandesisyon. Komon ta magmaliw ya “nabebetangan” mo si Jehova. Pablim so dakel ya “maong iran bengatla” ya iiter tod sika. (Sal. 103:5) Tan manmatalek ka ya iter tod sika so “baleg a gayaga” tan “liket ya anggad angga.”​—Sal. 16:11.