Onlad karga

Onlad saray karga

Indese na Tema Parad Say Panag-bantayan tan Onliing! 2018

Indese na Tema Parad Say Panag-bantayan tan Onliing! 2018

Nanengneng dia so isyu a pakaromogan ed artikulo

PANARALAN YA EDISYON NA SAY PANAG-BANTAYAN

AARALEN IRAN ARTIKULO

 • Aaroen nen Jehova Iramay ‘Manbubunga tan Mansusungdo,’ Mayo

 • Abuloyan Mon Saray Ganggan na Dios tan Prinsipyo To so Mangipasal ed Konsiensiam, Hun.

 • Agmanhuhusga Base Labat ed Nanenengneng Tayo, Ago.

 • Akin ya Mangiiter Tayo ed Samay Wala Lad Sikaton Amin? Ene.

 • Aligen si Jehova​—Say Dios a Mamapaseseg, Abr.

 • Aligen so Pananisia tan Inkamatulok nen Noe, Daniel, tan Job, Peb.

 • Anton Klase na Aro so Panlapuan na Tuan Liket? Ene.

 • Antoy Labay ya Ibaga na Magmaliw ya Maespiritual? Peb.

 • Atateng, Kasin Tutulongan Yoy Anak Yo ya Onaligwas Parad Bautismo? Mar.

 • Balibalin Ugali ya Panagparawes​—Kakkaukolan! Mar.

 • Bautismo​—Kakaukolanen ed Saray Kristiano, Mar.

 • “Dengel Kayo ed Disiplina tan Magmaliw Kayon Marunong,” Mar.

 • Disiplina​—Ebidensya na Panangaro na Dios, Mar.

 • Ibangat so Katuaan, Okt.

 • “Iikdan Toy Pakayari Iray Naksawan,” Ene.

 • Iner Ka Onnenengneng? Hul.

 • Itultuloy ya Ipanengneng so Panangaro​—Makapabiskeg Itan, Set.

 • Kabaten Moy Kalaban Mo, Mayo

 • Kasin Aaligen Moy Paraan na Panagnonot nen Jehova? Nob.

 • Kasin Antam No Antoy Tua? Ago.

 • Kasin Kabkabat Moy Jehova a Singa si Noe, Daniel, tan Job? Peb.

 • Kayarian Itayo nen Jehova, Hul.

 • “Lapud Amta Yo La Iraya, Maliket Kayo No Gawaen Yo,” Set.

 • Lingkoran si Jehova, say Dios na Kawayangan, Abr.

 • Magmaliw Tayo Komon ya Saksakey a Singa si Jehova tan si Jesus et Saksakey, Hun.

 • Magmaliw ya Makonsidera tan Mapangasi a Singa Si Jehova, Set.

 • Makapaliket a Pankakasakey tan say Memoryal, Ene.

 • Makapanyarin-amin Balet Makonsidera, Set.

 • Maliket Iramay Manlilingkor ed “Maliket a Dios,” Set.

 • Maliket Iray Totoon Maiter, Ago.

 • “Manakar Ak Unong ed Katuaan Mo,” Nob.

 • Manmatalek ed Lider Tayo​—Say Kristo, Okt.

 • Manmatalek Kad si Jehova tan Manbilay Ka! Nob.

 • “Mannenengneng Tayo ed Paraiso!” Dis.

 • Mansiansian Kalmado Anggano Manguuman so Sirkumstansya Tayo, Okt.

 • Mantultuloy ya Onaligwas ed Espiritual! Peb.

 • Mikimeyan ed si Jehova Diad Kada Agew, Ago.

 • Nengnengen so Pandumaan na Totoo, Ene.

 • No Akin ya ‘Mantultuloy Itayon Manbunga na Dakel,’ Mayo

 • Pagalangan no Antoy “Impankasakey na Dios,” Dis.

 • Pasesegen so Sakey tan Sakey “Nagkalalo La” Natan, Abr.

 • ‘Pasindag Yo so Liwawa Yo’ Pian Nigloria si Jehova, Hun.

 • Salitaen so Katuaan, Okt.

 • “Saliw Moy Katuaan tan Agmon Balot Ilalako,” Nob.

 • Say Dalan na Tuan Kawayangan, Abr.

 • “Say Panarian Ko et Agkabiangan na Sayan Mundo,” Hun.

 • Sikayon Kabataan, Labay na Manamalsa Yo ya Magmaliw Kayon Maliket, Dis.

 • Sikayon Kabataan, Sarag Yoy Nawalaan na Maliket a Bilay, Dis.

 • Sikayo Ran Kabataan, Kasin Akapokus Kayo ed Saray Goal Yod Espiritual? Abr.

 • Sikayo Ran Kabataan​—Labanan Yoy Diablo, Mayo

 • Siopa so Labay Mon Mamidbir ed Sika? Hul.

 • Siopay Mangiimpluensya ed Panagnonot Mo? Nob.

 • “Siopay Walad Dapag nen Jehova?” Hul.

BIBLIA

 • Panaral ya Makagunggona tan Makapaliket, Hul.

ISTORYAY BILAY

 • Agak Balot Pinaulyanan nen Jehova! (E. Bright), Mar.

 • Agkon Balot Abuloyan ya Onlaylay Iray Limak (M. Danyleyko), Ago.

 • Aligliwa Ak ed Amin ya Kapagaan Ko (E. Bazely), Hun.

 • Amin a Bengatla et Posible ed si Jehova (B. Berdibaev), Peb.

 • Benendisyonan a Maong nen Jehova so Desisyon Ko (C. Molohan), Okt.

 • “Maabig so Impideneng nen Jehova” ed Sikami (J. Bockaert), Dis.

 • Mairap ya Gapoan​—Yinmaman ed Kaunoran (S. Herd), Mayo

KUALIDAD TAN BILAY NA KRISTIANO

 • Anos​—Panagsungdo a Walaan na Gagala, Ago.

 • Baleg so Epekto na Pangibano, Hun.

 • Ipanengneng so Panangasi ed Totoo, Hul.

 • Kaabigan​—Nipanengneng ed Salita tan Gawa, Nob.

 • Kareenan​—Panon ya Niwala ed Sikatayo? Mayo

 • Liket​—Naalig ed Dios, Peb.

 • “Say Matunong et Manliket ed si Jehova,” Dis.

MISELANYOS

 • Inunor so Mosaikon Ganggan Diad Impanresolbe ed Saray Kaso? Ene.

 • Kalmado si Esteban nen Sikatoy Papasegsegangen, Okt.

 • Kasin Antam so Oras? (panaon na Biblia), Set.

 • Nayarin Naawat To Komon so Pabor na Dios (Rehoboam), Hun.

TASI NEN JEHOVA

 • 1918​—Sanlasus Taon Lay Linmabas, Okt.

 • Akabatan so Maong a Balita Panamegley na Saray Paliwawa (Ireland), Peb.

 • Anton Regalo so Sarag Tayon Iter ed si Jehova? (pandonasyon), Nob.

 • Aturon Lalaki​—Makaaral ed si Timoteo, Abr.

 • Dakel so Aanien! (Ukraine), Mayo

 • Intanem Iray Unonan Bini na Panarian (Portugal), Ago.

 • Inyapay Day Inkasikara Diad Madagascar, Ene.

 • Inyapay Day Inkasikara Diad Myanmar, Hul.

 • Sikayo Ran Maedad Lan Kristiano​—Papablien nen Jehova so Katooran Yo, Set.

TEPETEPET NA SARAY MANBABASA

 • Akin et agnayarin i-post iray publikasyon tayo online? Abr.

 • Akin et ililitrato si Pablo bilang yangyangan? Mar.

 • Kasin say aliwan sanasawa ya sanlabin nan-iba et mankaukolan na hudisyal ya aksion? Hul.

 • Panon ya si Pablo et “biglan niyakar ed komatlon tawen” tan “ed paraiso”? (2Co 12:2-4), Dis.

 • Siopa ray Manamalangkap ya tinukoy nen Jesus? Nob.

 • Siopay tutukoyen na Salmo 144:12-15? Abr.

PUBLIKON EDISYON NA SAY PANAG-BANTAYAN

 • Antoy Nagawa ed Arapen? No. 2

 • Kasin Walay Malasakit ed Sika na Dios? No. 3

 • Siansia ni Kasin Mausar so Biblia Natan? No. 1

ONLIING!

 • Say Dalan na Maliket ya Kabibilay, No. 1

 • Sekreto na Maliket ya Pamilya, No. 2

 • Tulong Parad Saray Inateyan, No. 3