Onlad karga

Onlad saray karga

Tumangan nen Jehova Iramay Masimoon ya Manaanap ed Sikato

Tumangan nen Jehova Iramay Masimoon ya Manaanap ed Sikato

“Siopaman ya onaasingger ed Dios et nepeg a manisia a sikatoy wala tan tumangan to iramay masimoon a manaanap ed sikato.”—HEB. 11:6.

KANSIONEN: 85, 134

1, 2. (a) Antoy koneksion na panangaro tan pananisia? (b) Anto ran tepet so pantongtongan tayo?

INARO tayoy Jehova ta sikatoy “inmunan angaro ed sikatayo.” (1 Juan 4:19) Pian nipanengneng nen Jehova so panangaro to, sikato lay inmunan kinmiwas pian bendisyonan iray matoor a lingkor to. No kapigan tayo mas aaroen so Dios, diman met mas ombibiskeg so pananisia tayo. Agtayo labat manisia ya walay Dios, noagta manisia tayo ya talagan bebendisyonan to iramay aaroen to.​—Basaen so Hebreo 11:6.

2 Say pangiiter nen Jehova na tumang et importantin kabiangan na personalidad to. Kulang so pananisia tayo no agtayo kombinsido ya tutumangan na Dios iramay masimoon ya manaanap ed sikato, lapud “say pananisia et say mabiskeg a panagmatalek a seguradon nagawa imay iilaloan.” (Heb. 11:1) On, kaiba ed pananisia so panilalo ed saray bendisyon ya impromisa na Dios. Balet, panon a makatulong ed sikatayo so panilalo ed bendisyon? Panon ya tinumangan nen Jehova iray lingkor to nensaman tan natan? Nengnengen tayo.

 IMPROMISA NEN JEHOVA YA BENDISYONAN TO RAY LINGKOR TO

3. Antoy impromisa nen Jehova ya nabasa ed Malaquias 3:10?

3 Si Jehova so inmunan kinmiwas pian bendisyonan iray matoor a lingkor to, kanian papasesegen to itayon pirawaten iratan. Nabasa tayo: “‘Ipangasi yo, subok yo ak . . .’ so inkuan nen Jehova na saray armada, ‘insan nengneng yo no agko lukasan ed sikayo iray puerta na danum ed tawen tan ikalbok ed sikayo so dakerakel a bendisyon ya anggad anggapo lay napanginan ed satan.’” (Mal. 3:10) Nipanengneng tayoy apresasyon tan pisasalamat no awaten tayo itan ya iyoopresi nen Jehova.

4. Akin ya makaseguro tayo ed impromisa nen Jesus ed Mateo 6:33?

4 Impaseguro nen Jesus ed saray disipulo to ya no iyuna day Panarian, suportaan ira na Dios. (Basaen so Mateo 6:33.) Makaseguro tayod satan ya promisa nen Jesus lapud base itan ed napanmatalkan a rekord ya amin ya imbaga nen Jehova et nasusumpal. Amta nen Jesus ya nagawan amin so sipan na Dios. (Isa. 55:11) Ontan met, segurado ya no ipanengneng tayoy impapuson pananisia ed si Jehova, tooren toy sipan to: “Agta kan balot taynanan, tan agta kan balot paulyanan.” (Heb. 13:5) Walay pikonektaan na satan ya teksto ed samay imbaga nen Jesus nipaakar ed pangiyuna ed Panarian na Dios tan say inkatunong To.

Impanengneng nen Jesus ya nabendisyonan so pansasagpot na saray disipulo to (Nengnengen so parapo 5)

5. Akin ya makapabiskeg na pananisia so ebat nen Jesus ed si Pedro?

5 Aminsan et oniay tepet nen apostol Pedro ed si Jesus: “Tinaynan mi lay amin a bengatla tan tinmumbok kami ed sika; anto sirin so awaten mi?” (Mat. 19:27) Imbes ya banoen nen Jesus si Pedro ed impantepet to,  imbaga tod saray disipulo to ya nabendisyonay pansasakripisyo da. Saray matoor ya apostol tan arum et nakaiba ton manuley ed tawen. Pero natan ni labat et wala la ray tumang. Imbaga nen Jesus: “Balang sakey ya anaynan ed abung to odino agagi ton lalaki odino agagi ton bibii odino ama to odino ina to odino ananak to odino ed saray dalin to nisengeg ed ngaran ko et mangawat na maminlasus ed karakel tan manawir na bilay ya andi-anggaan.” (Mat. 19:29) Mas dakel a bendisyon so naawat na saray disipulo nen say amin ya isakripisyo da. Agta mas mabli iray espiritual ya ama, ina, agagi, tan ananak nen say amin ya insakripisyo odino tinaynan tayo parad Panarian?

“ANGKLA NA KAMARERWA”

6. Akin ya impromisa nen Jehova ya tumangan to ray mandadayew ed sikato?

6 Nen impromisa nen Jehova ya tumangan to ray mandadayew ed sikato, tutulongan to ran mansiansian matoor no nasubok so integridad da. Nilikud ed espiritual iran bendisyon natan, tatalaranan met na saray matoor a lingkor na Dios iray mas dakel ya bendisyon diad arapen. (1 Tim. 4:8) On, no kombinsido tayo ya “tumangan [nen Jehova] iramay masimoon a manaanap ed sikato,” natulongan itayon mansiansian mabiskeg ed pananisia.—Heb. 11:6.

7. Akin ya singa angkla so ilalo tayo?

7 Diad Sermon ed Palandey, imbaga nen Jesus: “Manliket kayon maong, ta baleg so tumang yo ed tawen, ta ontan met so impamasegsegang dad saray propeta ya akadkauna nen sikayo.” (Mat. 5:12) Nilikud ed saramay mangawat na tumang ed tawen, say ilalon bilay ya anggapoy anggaan diad paraison dalin et sakey nin rason pian ‘manliket a maong.’ (Sal. 37:11; Luc. 18:30) Balanglan diad tawen odino dalin so ilalo tayo, magmaliw itan ya singa “angkla na kamarerwa tayo, a segurado tan malet.” (Heb. 6:17-20) Say angkla et makatulong pian ag-itulak na bagyo so barko. Ontan met, say ilalo tayo et makatulong pian mansiansian balanse so emosyon, kanonotan, tan espiritualidad tayo. Pabiskegen itayo na satan ya nasungdoan iray kairapan.

8. Akin ya say ilalo tayo et walay pakayari ton mamakepa na kapagaan?

8 Say base ed Biblia ya ilalo tayo et walay pakayari ton mamakepa na kapagaan. Saray promisa na Dios et singa espiritual ya puyok a pakainawaan na naaaburidon puso tayo. Talagan naligliwa itayo no ‘ipasakbat tayod si Jehova so ambelat ya awit tayo,’ lapud amta tayon ‘tulongan to tayo’! (Sal. 55:22) Segurado tayon say Dios et “sarasarag ton gawaen so mas ni nen say amin a bengatlan kekerewen odino iisipen tayo.” (Efe. 3:20) Isipen pa, base ed satan et sarasarag na Dios ya gawaen so aliwa labat ya dakel tan aliwa labat ya amin a bengatla, noagta “mas ni nen say amin a bengatla”!

9. Antoy gawaen tayo pian seguradon bendisyon itayo nen Jehova?

9 Pian naawat tayo so tumang, kaukolan ya sigpot tayon panisiaan si Jehova tan unoren iray instruksion to. Imbaga nen Moises ed Israel: “Seguradon bendisyonan kayo nen Jehova diad dalin ya iter ed sikayo nen Jehova a Dios yo bilang tawir a nakayarian yo, daput no maalwar yon tuloken so boses nen Jehova a Dios yo tan maalwar yon gawaen iyan amin a ganggan ya iter kod sikayo natan. Ta bendisyonan kayo nen Jehova a Dios yo unong ya insipan tod sikayo.” (Deu. 15:4-6) Kasin kombinsido ka ya bendisyonan ka nen Jehova no itultuloy moy matoor a manlingkor? Seguradon walay rason mon panisiaan itan.

SI JEHOVA SO ANGITER NA TUMANG ED SIKARA

10, 11. Panon ya tinumangan nen Jehova si Jose?

10 Insulat so Biblia parad sikatayo. Dakel  so nabasa tayo ditan nipaakar ed impamendisyon na Dios ed saray matoor ya lingkor to. (Roma 15:4) Si Jose so sakey ed saray maong ya alimbawa. Sikatoy inlako ed Ehipto na saray kuya to, tan apriso lapud inakusaan na asaway amo to. Kasin apultot lay relasyon tod Dios? Andi! “Si Jehova et nantultuloy a walad si Jose tan naynay ton ipapatnag so matoor a panangaro ed sikato . . . si Jehova et walad si Jose tan pinagmaliw nen Jehova a matalona so amin a ginawa to.” (Gen. 39:21-23) Diad saraman ya mairap a panaon et maanos ya inalagar nen Jose so ikiwas na Dios to.

11 Kalabas na pigaran taon, imbulos nen Faraon si Jose tan ginawa ton onkokomaduan manuley ed Ehipto iyan mapaabeban aripen. (Gen. 41:1, 37-43) Sikatoy awalaan na duaran ilalak tan “inngaran nen Jose so panguloan a Manases, lapud inkuan ton, ‘Impailingwan na Dios so amin a kairapan ko tan say interon sankaabungan nen amak.’ Tan say komadua et inngaran ton Efraim, lapud inkuan ton, ‘Impagmaliw ak na Dios a mabunga diad dalin na kairapan ko.’” (Gen. 41:51, 52) Lapud nanmatoor ed Dios si Jose, sikatoy abendisyonan tan niliktar so bilay na saray Israelita tan Ehipsio. Malinew ya binidbir nen Jose ya si Jehova so angiter ed sikato na tumang tan bendisyon.—Gen. 45:5-9.

12. Panon ya akapansiansian matoor si Jesus anggano aminpigan asubok?

12 Nansiansia met ya matulok ed Dios si Jesu-Kristo anggano aminpigan asubok so pananisia to, tan sikatoy abendisyonan. Antoy akatulong ed sikato? Ibabaga na Salitay Dios: “Lapud liket a niiyan diad arapan to, sikatoy nansungdo ed panamairapan a poste, imbaliwala to so kababaingan.” (Heb. 12:2) Seguradon nanliketan nen Jesus so impamasanto ed ngaran na Dios. Niarum ni, naawat to so panangabobon na Ama to tan dakel ni ran makapadinayew ya pribilehyo. Ibabaga na Biblia ya sikatoy “yinmurong ed nikawanan na trono na Dios.” Tan onia ni nabasa tayo: “Sikatoy intandoro na Dios ed mas atagey a posisyon tan maaron inikdan to na ngaran ya atagey nen say arum nin ngaran.”—Fil. 2:9.

AGLINGWANAN NEN JEHOVA IRAY GAGAWAEN TAYO

13, 14. Antoy nalilikna nen Jehova ed saray gagawaen tayo parad sikato?

13 Segurado tayon aapresyaen nen Jehova so pansasagpot tayon manlingkor ed sikato. Natatalosan to ray kakapuyan odino negatibon liknaan tayo. Ipapanengneng toy malasakit tod sikatayo no naiirapan tayod pinansyal, emosyon, odino no walay sakit tayo, a nayarin mangamper ed sikatayon manlingkor. Tan makaseguro itayon maaron iimanoen nen Jehova iray pansasagpot na saray lingkor to ya mansiansian matoor ed sikato.—Basaen so Hebreo 6:10, 11.

14 Tandaan met ya sarag tayoy onasingger ed “Dumerengel na pikakasi” tan makapanmatalek tayon imanoen to ray kapagaan tayo. (Sal. 65:2) “Say Ama na maaron panangasi tan say Dios na amin a ligliwa” et seguradon iter toy kaukolan tayon emosyonal tan espiritual ya suporta, nayarin panamegley na saray agagi. (2 Cor. 1:3) Naliliketan si Jehova no ipapanengneng tayoy panangasi ed arum. “Samay mangipapatnag na kaabigan ed pakaskasi et manpapautang ed si Jehova, tan sikatoy balesen To ed gagawaen to.” (Pro. 19:17; Mat. 6:3, 4) Kanian no mabulos tayon tulongan iray naiirapan, ipasen nen Jehova iratan ya kaabigan bilang utang To ed sikatayo. Tan impromisa to ya balesen to iratan.

SARAY BENDISYON NATAN TAN DIAD ANDI-ANGGAAN

15. Anto ran bendisyon so tatalaranan mo? (Nengnengen so litratod gapo na artikulo.)

15 Napapabiskeg iray alanaan ya Kristiano lapud ilalo ran makaawat na “korona na  inkatunong ya iter na Katawan, say matunong ya ukom, bilang tumang . . . ed satan ya agew.” (2 Tim. 4:7, 8) Balet, agnibagan alugi tayo no duman ilalo so iter na Dios ed sikatayo. Minilyon ya ‘arum a karnero’ nen Jesus so manatalaran ed bilay ya anggapoy anggaan diad paraison dalin. Ditan et “manliket iran maong ed agnaparaan a kareenan.”—Juan 10:16; Sal. 37:11.

16. Anton panamaseseg so nabasa tayod 1 Juan 3:19, 20?

16 No maminsan, ompan say pakalikna tayo et melmelag so nagagawaan tayo, odino agtayo segurado no kasin naliliketan si Jehova ed pansasagpot tayo. Tan ompan agtayo ni ingen panisiaan ya kanepegan tayoy makaawat na tumang. Balet agtayo lilingwanan ya “say Dios et mas baleg nen say puso tayo tan amta to so amin a bengatla.” (Basaen so 1 Juan 3:19, 20.) Bebendisyonan toy amin ya impapuson panaglingkor ya gagawaen tayo lapud pananisia tan panangaro tayo, anggano diad pakanengneng tayo et singa anggapoy kana na satan.—Mar. 12:41-44.

17. Anto ray pigaran bendisyon ya panliliketan tayo la natan?

17 Anggano diad sayan mair-irap ya kaunoran iran agew na mauges a mundo nen Satanas, bebendisyonan nen Jehova iray totoo to. Seseguroen ton onaligwas so espiritualidad na saray mandadayew ed sikato, kanian mangitatarya na dakerakel ya espiritual a naakan. (Isa. 54:13) Singa impromisa nen Jesus, bebendisyonan itayo la nen Jehova natan na maaron espiritual a pamilya diad interon mundo. (Mar. 10:29, 30) Niarum ni, saray masimoon ya manaanap ed Dios et bebendisyonan to na deen na nonot, inkakontento, tan liket.—Fil. 4:4-7.

18, 19. Antoy nalilikna na saray lingkor nen Jehova ed saray bendisyon ya naaawat da?

18 Napruebaan na saray lingkor na Dios diad interon mundo ya makapadinayew iray naaawat dan bendisyon. Singa bilang, oniay imbaga nen Bianca ya taga Germany: “Agko amta no panon kon pisalamatan si Jehova ta tutulongan to ak no napapagaan ak tan naliliknak ya diad inagew-agew ed agto ak tataynan. Magulogulo tan miserable so mundo. Balet kaibak si Jehova tan naliliknak ya proprotektaan to ak. Kada no wala ray isasakripisyok parad sikato, maminlasus so bendisyon ya ipapawil to.”

19 Imanoen met si Paula ya mantaon na 70 a taga Canada, tan walay graben sakit ton spina bifida. Imbaga to: “Anggano ngalngali agak makagalaw, agto labay ya ibagan agak met la makapanpulong. Sasamboten koy nanduruman paraan na panagpulong, singa say telephone tan informal witnessing. Pian napaseseg ak, walay notebook ya pangisusulatan ko na saray teksto tan punto ed saray publikasyon tayo ya naynay kon rerepasoen. Say tawag kod satan et ‘My Survival Notebook.’ Temporaryo labat iray pakadismayaan no manpokus tayod saray promisa nen Jehova. Lanang ya wadtan si Jehova ya ontulong antokaman so situasyon tayo.” Nayarin dumay kipapasen mo ed si Bianca odino si Paula. Balet, ompan wala ray nanonotan mon situasyon ya benendisyonan ka nen Jehova tan saray arum. Talagan makagunggonan dalepdepen no panon kan bebendisyonan nen Jehova natan, tan no panon to kan bendisyonan diad arapen!

20. Antoy nailaloan tayo no itultuloy tayoy interon kamarerwan panlingkor ed si Jehova?

20 Agmo lilingwanan ya “walay baleg a tumang” na saray impapuson pikakasim tan pitotongtong mod Dios. Segurado ya ‘kayari tayon gawaen so linawa na Dios, naawat tayoy kasumpalan na sipan.’ (Heb. 10:35, 36) Kanian itultuloy tayon pabiskegen so pananisia tayo tan interon kamarerwan mankimey parad si Jehova. Nagawaan tayo itan lapud amta tayon si Jehova so mangiiter na tumang tayo.—Basaen so Colosas 3:23, 24.