Onlad karga

Onlad saray karga

Nibulos Kayo Lapud Agnaparaan ya Kaabigan

Nibulos Kayo Lapud Agnaparaan ya Kaabigan

“Say kasalanan et agla nepeg a manuley ed sikayo bilang katawan, ta . . . sakop [kayo] la na agnaparaan a kaabigan.”—ROMA 6:14.

KANSIONEN: 2, 61

1, 2. Akin ya importante ed Saray Tasi nen Jehova so Roma 5:12?

IMADYIN mo pa ya isusulat mo ray teksto ed Biblia ya kabisado tan lanang ya uusaren na Saray Tasi nen Jehova. Kasin manunad listaan mo so Roma 5:12? Isip mo pa no aminpigam lan inusar iyan teksto: “No panon a diad panamegley na sakey a too et linmoob ed mundo so kasalanan, tan say patey ed panamegley na kasalanan, ontan met a say patey et kinmayat ed amin a totoo lapud nankasalanan iran amin.”

2 Satan ya teksto et aminpigan nausar ed libron Anto so Peteg ya Ibabangat na Biblia? No iyaaral mo yan libro ed ananak mo tan ed arum ni, seguradon ibabasam so Roma 5:12 no say pantotongtongan yo et nipaakar ed gagala na Dios ed dalin, say dondon, tan say kipapasen na inaatey—diad kapitulo 3, 5, tan 6. Balet aminpigam lan dinalepdep so Roma 5:12 no iisipen moy relasyon mod si Jehova, say kagagawam, tan saray iilaloan mon nagawad arapen?

3. Antoy nepeg tayon awaten no nipaakar ed kasalanan?

3 Siempre, kaukolan tayon awaten ya makasalanan itayo. Inagew-agew tayon nalilingo. Balet, impaseguro na Dios ya sankanonot ton dabok itayo, tan sikatoy akaparaan ya mangasi ed sikatayo. (Sal. 103:13, 14) Diad samay imbangat nen Jesus ya pikakasi,  kaiba iyan kerew ed Dios: “Perdonam iray kasalanan mi.” (Luc. 11:2-4) Kanian, agnepeg ya sankanonot tayon lanang iray kasalanan tayon pinerdona la na Dios. Anggaman ontan, walay naaralan tayo no dalepdepen tayo ray rason no panon tan antoy ginawa nen Jehova kanian aperdona to itayo.

APERDONA PANAMEGLEY NA AGNAPARAAN YA KAABIGAN

4, 5. (a) Antoy makatulong pian natalosan tayoy Roma 5:12? (b) Antoy tutukoyen na Roma 3:24 ya “agnaparaan a kaabigan”?

4 Diad saray kapitulon asingger ed Roma 5:12, lalo lad kapitulo 6, nanengneng tayo ray importantin impormasyon. Makatulong itan pian natalosan tayo no panon itayon pinerdona nen Jehova. Diad kapitulo 3, nabasa tayo: “Amin et nankasalanan . . . , tan sikaray iyaabawag na Dios a matunong lapud dondon a binayaran nen Kristo Jesus pian nibulos ira. Saya et sakey a regalon inter na Dios lapud agnaparaan a kaabigan to.” (Roma 3:23, 24) Antoy labay ya ibaga nen Pablo ed imbaga ton “agnaparaan a kaabigan”? Say inusar ton Griegon salita, base ed sakey ya reperensya, et ontutukoy ed “pabor ya mabulos ya inter, ya anggapoy aalagaren ton bales o kasalat.” Aliwa itan ya bayar o tumang lapud pansasagpot tayo.

5 Oniay imbaga na Scholar ya si John Parkhurst: “No nipaakar ed Dios odino say Kristo, mabetbet ya [sayan Griegon salita et] ontutukoy ed mabulos tan agnaparaan ya pabor o kaabigan pian nadondon tan niliktar so too.” Kanian dugaruga so patalos ya “agnaparaan a kaabigan” ed Balon Mundo a Patalos. Balet panon ya impanengneng na Dios iyan agnaparaan ya kaabigan? Tan antoy koneksion na saya ed ilalom tan relasyon mod sikato? Pantongtongan tayo.

6. Anto ran bendisyon so nagamoran na totoo lapud agnaparaan a kaabigan na Dios?

6 Si Adan imay “sakey a too” ya lapud sikato et “linmoob ed mundo” so kasalanan tan patey. Kanian “diad impakasumlang na sakey a too et nan-ari so patey.” Inyarum nen Pablo ya say “daakan ya agnaparaan a kaabigan [na Dios]” et sinmabi “diad panamegley na sakey a too, si Jesu-Kristo.” (Roma 5:12, 15, 17) Tan say agnaparaan ya kaabigan et bendisyon parad amin a totoo. “Diad panamegley na intulok na sakey a too [si Jesus] et dakel so magmaliw a matunong.” Diad tua, say agnaparaan ya kaabigan na Dios et “mangitonton ed bilay ya andi-anggaan diad panamegley nen Jesu-Kristo.”—Roma 5:19, 21.

7. Akin a say intarya na Dios a dondon et agnaparaan tan pakapatnagay kaabigan?

7 Ag-obligado si Jehova ya ibaki ed dalin so Anak to pian dondonen itayo. Sakey ni, lapud imperpekto tan makasalanan itayo, agtayo kanepegan so dondon ya intarya na Dios tan si Jesus pian naperdona itayo. Kanian say pakaperdona tan say ilalo tayon manbilay ya anggapoy anggaan et talagan kaabigan ya agnaparaan. Nepeg tayon pablien itan ya regalo na Dios tan nanengneng komon ed inagew-agew a bilay tayo so epekto na satan.

APRESYAEN SO AGNAPARAAN YA KAABIGAN NA DIOS

8. Anton lingon panmoria so iisipen na arum ya totoo nipaakar ed kasalanan da?

8 Lapud atawir tayon ag-inkaperpekto ed si Adan, mainomay tayoy nalingo, manggaway mauges, o mankasalanan. Balet, agtayo komon usaren ya baraan so agnaparaan ya kaabigan na Dios, tan ibagan: ‘Anggano manggawa ak na aliwa—ya nayarin kasalanan ed pakanengneng na Dios—ayos labat ta perdonaen ak lanlamang nen Jehova.’ Makapaermen ta ontan so panmoria na arum ya Kristiano anggano nen mabilay ni arum ya apostol. (Basaen so Judas 4.) Tua, nayarin agtayo ibabagay iisipen tayo, balet ompan  walay onggagapon aliwan dugan panmoria tan ontutubo la itan ed puso tayo.

9, 10. Panon ya nibulos ed kasalanan tan patey si Pablo tan saray arum?

9 Indanet nen Pablo ya nepeg tayon ipulisay iyan kanonotan: ‘Natatalosan ak na Dios. Palampasen to ray lingok.’ Akin? Lapud singa insulat nen Pablo, saray Kristiano et ‘inatey la nipaakar ed kasalanan.’ (Basaen so Roma 6:1, 2.) Akin et nibagan sikaray ‘inatey la nipaakar ed kasalanan’ anta manbibilay ni rad dalin?

10 Intarya na Dios so dondon parad si Pablo tan parad arum ya kapanaonan to. Kanian pinerdona la nen Jehova iray kasalanan da, alanaan ira na masanton espiritu, tan tinawag to ran espiritual ya ananak to. Insan ira naikdan na ilalon manbilay ed tawen. No manmatoor ira, manbilay tan miuley irad si Kristo dimad tawen. Balet legan iran manbibilay tan manlilingkor ed Dios diad dalin, imbaga la nen Pablo ya sikaray ‘inatey la nipaakar ed kasalanan.’ Inusar toy alimbawa nen Jesus, ya inatey bilang too tan apaoli bilang imortal ya espiritu ed tawen. Anggapo lay pakayari na patey ed si Jesus. Mipadpara ed satan so kipapasen na saray alanaan ya Kristiano, ya sarag da lan ipasen so sarili da ya “inatey la nipaakar ed kasalanan balet ta mabilay nipaakar ed Dios diad panamegley nen Kristo Jesus.” (Roma 6:9, 11) Aliwa lan singa dati so paraan na kabibilay da. Agla ra manpapaimpluensya ed makasalanan ya pilpilalek da. Inatey la rad datin paraan na kabibilay da.

11. Akin ya sikatayo ran maniilalon manbilay ed Paraiso et nibaga met ya ‘inatey la nipaakar ed kasalanan’?

11 Sikatayo ey? Antis tayon nagmaliw ya Kristiano et naynay tayon mankakasalanan, tan ompan agtayo naiisip ya mauges la manayay gagawaen tayod pakanengneng na Dios. Singa itayo “ariripen na karutakan tan kaugsan.” Kanian nibagan sikatayoy ‘ariripen ni na kasalanan.’ (Roma 6:19, 20) Balet nen naamtaan tayoy katuaan ed Biblia, anguman itayo, indedika tayod Dios so bilay tayo, tan nampabautismo. Manlapu lad saman, labay tayon ‘impapuson tuloken’ iray bangat tan estandarte na Dios. Sikatayoy ‘nibulos ed kasalanan’ tan ‘nagmaliw ya ariripen na inkatunong.’ (Roma 6:17, 18) Kanian nibaga met ya sikatayoy ‘inatey la nipaakar ed kasalanan.’

12. Antoy nepeg ya desisyonan na kada sakey ed sikatayo?

12 Natan et nonot mo pay sarilim base ed sayan imbaga nen Pablo: “Agyo aabuloyan so kasalanan a mantultuloy a man-ari ed saray ompatey a laman yo pian agyo tuloken iray pilalek na laman.” (Roma 6:12) ‘Aabuloyan tayoy kasalanan a mantultuloy a man-ari’ no uunoren tayoy panlabayan na imperpekton laman tayo. Lapud akadepende ed sikatayo no kasin “aabuloyan” tayon manuley so kasalanan odino andi, say tepet et, Anton talagay pipilaleken na puso tayo? Tepetay sarilim: ‘No maminsan, kasin aabuloyan kon naimpluensyaan ak na imperpekton laman o nonot ko ya manggaway mauges? Odino inatey ak la no nipaakar ed kasalanan? Kasin manbibilay ak base ed estandarte na Dios diad panamegley nen Kristo Jesus?’ No talagan aapresyaen tayoy agnaparaan ya kaabigan na Dios diad impamerdona tod sikatayo, gawaen tayoy anggaay nayarian tayon sikatoy paliketen.

SARAG MON TALOEN SO KASALANAN

13. Anto ray prueba ya sarag tayon taloen so kasalanan?

13 Alabanan la na saray totoo na Dios iray “bunga [da] nensaman” antis dan akabat, naaro, tan nanlingkoran so Dios. Kaiba ed datin kabibilay da iray “bengatlan ibabaing [da] la natan” ya makanepegan na dusan patey. (Roma 6:21) Balet anguman ira. Ontan  so kipapasen na dakel ya taga Corinto ya sinulat nen Pablo. Say arum ed sikara et mandadayew ed idolo, mikakalugoran, homoseksual, matakew, buanges, tan arum ni. Balet sikaray “naurasan” tan “apasanto” la. (1 Cor. 6:9-11) Nayarin ontan met so kipapasen na pigaran kongregasyon ed Roma. Oniay insulat nen Pablo ed sikara: “Agyo met la iyaarap iray laman yo ed kasalanan bilang armas na ag-inkatunong, noagta iyarap yoy inkasikayo ed Dios a singa saramay inaatey a binmilay lamet, tan iyarap yo met iray laman yo ed Dios bilang armas na inkatunong.” (Roma 6:13) Segurado si Pablo ya sarag day mansiansian malinis ed espiritual. Diad ontan et tuloytuloy a nabendisyonan irad agnaparaan ya kaabigan na Dios.

14, 15. Antoy itepet tayod sarili tayo pian nanengneng no kasin ‘impapusoy katutulok’ tayo?

14 Ontan met natan. Wala ray agagin singa met ed saramay taga Corinto nensaman. Balet anguman ira. Tinaynan day makasalanan ya kabibilay da tan “naurasan” ira. Pian napaliket tayoy Jehova, anguman itayo met. Lapud agnaparaan ya kaabigan na Dios tan panamerdona to, kasin determinado kan agla ‘iyarap so laman mo ed kasalanan’? Imbes, kasin ‘iyarap moy laman mo ed Dios a singa saramay inaatey a binmilay lamet’?

15 Pian nagawaan tayo itan, nepeg tayon paliisan so panggaway ambelat iran kasalanan ya ginawa na pigaran taga Corinto. Importante itan no ibabaga tayon inawat tayo lay agnaparaan ya kaabigan na Dios tan ‘agla manaari ed sikatayo so kasalanan.’ Balet, kasin determinado tayo met ya ‘impapuson ontulok’ tan gawaen tayoy anggaay nayarian tayon paliisan iray kasalanan ya parad arum et agtanto ambelat?—Roma 6:14, 17.

16. Bilang Kristiano, akin ya aliwa labat a saray seryoson kasalanan so nepeg tayon paliisan?

16 Imanoen pay apostol Pablo. Seguradon agto ginawa iramay ambelat ya kasalanan ya abitlad 1 Corinto 6:9-11. Anggaman ontan, inamin ton sikatoy nankasalanan. Inkuan to: “Too ak labat, a nilako ed kasalanan. Ta agko natatalosan so gagawaen ko. Ta samay labay ko et agko gagawaen, balet say gagawaen ko et samay bubusolen ko.” (Roma 7:14, 15) Ipapanengneng na satan ya wala ni ray arum ya kagagawan ipapasen nen Pablo ya kasalanan, tan lalabanan to met iratan. (Basaen so Roma 7:21-23.) Komon ta ontan met so panmoria tayo legan tayon gagawaen so anggaay nayarian tayon ‘ontulok manlapud puso.’

17. Akin ya labay moy magmaliw a matua?

17 Alimbawa, pantongtongan tayoy pagmaliw ya matua. Say pagmaliw ya matua et importantid saray Kristiano. (Basaen so Proverbio 14:5; Efeso 4:25.) Si Satanas so “ama na tila.” Inatey si Ananias tan say asawa to lapud nantila ra. Agtayo ra labay ya aligen—agtayo labay so mantila. (Juan 8:44; Gawa 5:1-11) Balet satan labat kasi so basiyan na pagmaliw a matua? Tandaan, nipanengneng tayo ya talagan aapresyaen tayoy agnaparaan ya kaabigan na Dios no matua itayo.

18, 19. Akin ya say pagmaliw a matua et aliwa labat ya basta ipaliis ed pantila?

18 Say pantila et pangibaga na aliwan tua. Balet, labay nen Jehova ya saray totoo to et agda labat basta paliisan so mantila. Binilin to ray Israelita nensaman: “Nepeg kayon magmaliw a masanto, ta siak, si Jehova a Dios yo, et masanto.” Insan angiter na alimbawa no panoy magmaliw ya masanto. Inkuan to: “Agkayo mantatakew, agkayo mansasaol [odino, mamapalikdo], tan agkayo mansasaolan.” (Lev. 19:2, 11) Makapaermen ta wala ray arum ya iisipen dan ag-iran balot mantila, balet ta ompan papalikdoen da manayay arum, mansasaol ira.

Talaga kasin papaliisan tayoy mantila tan mamalikdo? (Nengnengen so parapo 19)

19 Singa bilang, nayarin ibaga na sakey ed boss o katrabaho to ya agmakaloob ed  onsublay ya agew odino masakbay ya onalis ta “manpa-check-up.” Anta manaya amay ibabaga ton “manpa-check-up” et onsamar labat ed parmasya odino manbayar labat ed doktor to. Say tuan rason na agto pantrabaho et pian makapan-impake lad pambakasyon da odino pian nipasyar tod dayat so pamilya to. Singa tua met ya “manpa-check-up,” balet nibaga tayo kasin sikatoy matua? Odino mamapalikdo? Nayarin wala ray naisip mon situasyon ya kapara na satan ya panamalikdo. Nayarin gagawaen itan na arum pian napaliisan day nadusa odino pian nasaol day arum. Anggano ag-ira diretsaan ya nantila, natutulok da kasi so ganggan na Dios ya “Agkayo mansasaol [odino, mamapalikdo]”? Isipen met so ibabaga na Roma 6:19: “Iyarap yo sirin natan iray laman yo bilang ariripen na inkatunong a mangitonton ed kasantosan.”

20, 21. Anto ni ray paliisan tayo no talagan aapresyaen tayoy agnaparaan ya kaabigan na Dios?

20 Malinew sirin ya no aapresyaen tayoy agnaparaan ya kaabigan na Dios, agti labat papaliisan iramay kasalanan ya ginawa na saray taga Corinto ya singa say pikakalugoran, panagbuanges, tan arum ni. No imbagam ya aawaten moy agnaparaan ya kaabigan na Dios, agmo labat papaliisan so seksual ya imoralidad, noagta lalabanan mo met so tendensian makapibiang ed mabanday iran panagligliwaan. No iyaarap tayoy laman tayo bilang ariripen na inkatunong, agtayo labat papaliisan so panagbuanges, noagta anggan say iyinum ya anggad ngalngali la nabuanges. Nayarin mairap ya labanan iratan ya mauges a kagagawa, balet sarag tayon taloen iratan.

21 Say nepeg ya gagala tayo et paliisan iray ambelat a kasalanan pati saray kagagawan ibabaga na arum ya agtanto mauges. Ompan nalingo tayo met nin siansia. Balet, kaukolan tayon gawaen so anggaay nayarian tayo a singa si Pablo. Oniay impaseseg to: “Agyo aabuloyan so kasalanan a mantultuloy a man-ari ed saray ompatey a laman yo pian agyo tuloken iray pilalek na laman.” (Roma 6:12; 7:18-20) No labanan tayoy amin a klase na kasalanan, nipanengneng tayo ya talagan aapresyaen tayoy agnaparaan ya kaabigan na Dios diad panamegley nen Kristo.

22. Antoy manaalagar ed saramay mangaapresya ed agnaparaan a kaabigan na Dios?

22 Diad panamegley na agnaparaan ya kaabigan na Dios, aperdona tan napeperdona nin siansia iray kasalanan tayo. Kanian itultuloy tayo komon ya labanan so tendensian makagawa na saray kasalanan ya ipapasen na arum ya agtanto ambelat. Impurek nen Pablo so bendisyon ya manaalagar ed sikatayo: “Natan ta nibulos kayo lad kasalanan tan nagmaliw kayo lan ariripen na Dios, manbubunga kayo nipaakar ed kasantosan, a mansumpal ed bilay ya andi-anggaan.”—Roma 6:22.