Onlad karga

Onlad saray karga

Ipaawit Yod si Jehova so Amin a Kapagaan Yo

Ipaawit Yod si Jehova so Amin a Kapagaan Yo

“Ipaawit yod [si Jehova] so amin a kapagaan yo, lapud iyaansakit to kayo.”—1 PED. 5:7.

KANSIONEN: 60, 23

1, 2. (a) Akin ya agtayo pankelawan no wala ray kapagaan tayo? (Nengnengen so litratod gapo na artikulo.) (b) Antoy aralen tayod sayan artikulo?

MANBIBILAY tayod panaon ya dakel so problema. Agaylay pasnok nen Satanas ya Diablo tan “siber-siber a singa managlem a leon, a manaanap na buagen to.” (1 Ped. 5:8; Apo. 12:17) Kanian agla pankelawan no akin ya no maminsan et napapagaan itayo anggano manlilingkor tayod Dios. Diad tua, saray matoor ya lingkor nen Jehova nensaman ya singa si Arin David et asali day ‘nanaburido.’ (Sal. 13:2) Si apostol Pablo et asali to met so ‘nampaga parad amin a kongregasyon.’ (2 Cor. 11:28) Balet antoy gawaen tayo no singa agtayo la nasarag iray kapagaan?

2 Tinulongan na maaron Ama tayo ed tawen iray lingkor to nensaman, tan tulongan to tayo met ya nasarag iray problema odino kapagaan. Oniay ipapaseseg na Biblia: “Ipaawit yod sikato so amin a kapagaan yo, lapud iyaansakit to kayo.” (1 Ped. 5:7) Panon mon nagawaan itan? Pantongtongan tayoy apatiran paraan ya makatulong—say impapuson pikakasi, pambasa tan  pandalepdep ed Salita na Dios, ikerew na masanton espiritu na Dios, tan pangibaga na nalilikna ed napanmatalkan ya kaaro. Legan tayon aaralen iraya, nengneng mo ray praktikal ya paraan a sarag mon iyaplika.

“IPASAKBAT MOD SI JEHOVA SO AMBELAT YA AWIT MO”

3. Panon mon ‘ipasakbat ed si Jehova so ambelat ya awit mo’ diad pikakasi?

3 Say unonan nagawaan tayo et say iyasingger ed si Jehova panamegley na impapuson pikakasi. No wala ray aarapen tayon situasyon ya ag-ondeen so nonot tayo, natatakot, odino napapagaan itayo, ibalikas tayod maaron Ama tayod tawen so walad puso tayo. Akikasi si David ed si Jehova: “O Dios, dengel mo pay pikakasik.” Insan diad satan lanlamang ya salmo et imbaga to: “Ipasakbat mod si Jehova so ambelat ya awit mo, tan tulongan to ka.” (Sal. 55:1, 22) Kayarim ya ginawa so anggaay nayarian mo pian resolbien so problema, mas baleg so nitulong na impapuson pikakasi nen say panaburido. Balet panon a makatulong so pikakasi pian agka natalo na pakakaaburido tan ermen?—Sal. 94:18, 19.

4. Akin ya importante so pikakasi no napapagaan itayo?

4 Basaen so Filipos 4:6, 7. Sarag nen Jehova ya ebatan so sinsero, impapuso, odino masimoon iran kerew tayo. Panon? Ikdan to tayoy kalmadon isip tan puso. Dakel lay akaeksperiensya ed satan. No mapagpaga tan ngalngali la ra onsuko lapud problema, iikdan ira na Dios na kareenan tan inkakalmado ya palumbasan toy pakatalos na too. Sarag mo met itan ya naeksperiensya. Tandaan, “say kareenan na Dios” et nadaeg toy anggan anton problema ya arapen mo. Makapanmatalek kad sayan maaron sipan nen Jehova: “Agka ompapaga, ta siak so Dios mo. Pabiskegen ta ka, on, tulongan ta ka.”—Isa. 41:10.

DEEN NA NONOT YA IITER NA SALITAY DIOS

5. Panon a makatulong so Salitay Dios pian nawalaan kay deen na nonot?

5 Say komaduan paraan pian nawalaay deen na nonot et diad pambasa tan pandalepdep ed saray teksto ed Biblia. Akin ya importante itan? Nabasa ed Biblia iray praktikal ya espiritual a bilin ya makatulong ed sikan napaliisan, nabawasan, odino natalonaay kapagaan mo. Agmo ibabaliwala so tulong tan ligliwan niiter na Salitay Dios lapud wadtan so karunongan na Amalsa. Legan mon dadalepdepen iray kanonotan na Dios—diad agew o labi—tan iisipen mo no panon mon niyaplika iray praktikal ya bilin na Biblia, seguradon napabiskeg kan maong. Espisipikon inkonekta nen Jehova so panagbasa ed Salita to ed pagmaliw ya ‘makpel tan mabiskeg’ tan ‘ag-ontatakot o onkekebbiew.’—Jos. 1:7-9.

6. Antoy maabig ya epektod sika na saray salita nen Jesus?

6 Diad Salita na Dios et nabasa tayo ray makaligliwan imbaga nen Jesus. Nainawaan iray ondedengel ed sikato lapud saray salita tan bangat to. Labalabay na totoo so onasingger ed sikato lapud pinakalma to ray naaaburidon puso ra, pinabiskeg to ray makapuy, tan niligliwa to ray nadi-depress. (Basaen so Mateo 11:28-30.) Maaro ton inkonsidera so espiritual, emosyonal, tan pisikal a pankaukolan na arum. (Mar. 6:30-32) Anggad natan et siansia nin tutulongan itayo nen Jesus. Sarag to kan tulongan ya singa ginawa tod saray apostol ya kaiba ton nambiahe nensaman. Agkaukolan ya nakaibam ni si Jesus pian naliknam so tulong to. Bilang Ari ed tawen, tuloytuloy ya ipapanengneng  nen Jesus so panangiyansakit tod sikatayo. Kanian no mapaga ka, mapangasi to kan “tulongan” diad “dugan panaon.” On, natulongan ka saray salita nen Jesus pian nasarag mo ray problemam tan ikdan to kay ilalo tan pakpel.—Heb. 2:17, 18; 4:16.

SARAY KUALIDAD YA PAWALAEN NA ESPIRITUY DIOS

7. Antoy ebat na Dios no onkerew kay masanton espiritu?

7 Impromisa nen Jesus ya seguradon ikdan nen Jehova na masanton espiritu iramay onkerew ed Sikato. (Luc. 11:10-13) Saya so komatlon makatulong pian nabawasay kapagaan mo—say bunga na espiritu. Saray positibon kualidad ya papawalaen na aktibon puersa na Dios so pakapatnagan na personalidad na makapanyarin-amin a Dios. (Basaen so Galacia 5:22, 23; Col. 3:10) Legan mon babayuboan so bunga na satan ya espiritu, mas ondakep so relasyon mod arum. Kanian napaliisan mo ray situasyon ya panlapuay kapagaan. Isip mo pa no panon ya makatulong ed sika so bunga na espiritu.

8-12. Panon kan natulongan na bungay espiritu na Dios pian nasarag o napaliisan moy makapa-stress iran situasyon?

8 “Aro, liket, kareenan.” No gagawaen moy anggaay nayarian mon respetoen so arum, mas mainomay mon arapen iray negatibon emosyon mo. Akin ey? No ipapanengneng moy panangaro, panamabli, tan galang, napaliisan mo ray situasyon ya panlapuay kapagaan.—Roma 12:10.

9 “Anos, kaabigan, kamaongan.” Ipapaseseg moy mareen tan maong ya ulopan no uunoren mo yan bilin: “Ipanengneng yoy kaabigan ed sakey tan sakey, magmaliw kayon maabagey, a mabulos kayon manpeperdonaan.” (Efe. 4:32) No iyaplikam itan, napaliisan mo ray situasyon ya panlapuay paga. Sakey ni, mas naanosan moy ag-inkaperpekto na arum.

10 “Pananisia.” Kaslakan ya say sengegan na kapagaan tayo et kuarta tan materyal a kaykayarian. (Pro. 18:11) Balet, makatulong so mabiskeg a pananisia tayod panangaro nen Jehova pian nalabanan odino napaliisan tayoy manpaga. Akin ey? Agka tanto mapaga no unoren moy pinuyanan a simbawa nen apostol Pablo ya ‘mankontento ed saray bengatlan walad sika.’ Inyarum to: “Ta inkuan na Dios: ‘Agta kan balot taynanan, tan agta kan balot paulyanan.’ Diad ontan et makapanmatalek itayo tan ibaga tayo: ‘Si Jehova so mananulong ko; agak ontakot. Antoy nagawaan na too ed siak?’”—Heb. 13:5, 6.

11 “Inkaulimek, panangontrol ed sarili.” Talagan praktikal tan epektibo so pangipanengneng ed saratan ya kualidad. Kanian, napaliisan moy makapanggawa na panaburidoan mo. Maong met so epekto ed sika no paliisan moy “paneem-em na sakit na linawa, pasnok, sanok, paneyag, tan makapasakit a salita.”—Efe. 4:31.

12 Diad tua, kaukolan moy manpaabeba “diad silong na mabiskeg a lima na Dios” tan ‘ipaawit mod sikato so amin a kapagaan mo.’ (1 Ped. 5:6, 7) Tan legan mon aaraley magmaliw ya mauyamo, naawat moy pabor tan suporta na Dios. (Miq. 6:8) No antam so limitasyon na laman, nonot, tan emosyon mo, napaliisan moy sobran manpaga, lapud manmatalek kad Dios.

“AGKAYON BALOT MAPAGPAGA”

13. Antoy labay ya ibaga nen Jesus nen inkuan ton “agkayon balot mapagpaga”?

13 Diad Mateo 6:34 (basaen), nabasa tayo yan bilin nen Jesus: “Agkayon balot mapagpaga.” Balet singa mairap itan ya  unoren. Antoy tutukoyen nen Jesus ed satan ya imbaga to? Agto labay ya ibagan aglan balot nasali na saray lingkor na Dios so manpaga; amta tayo la imay imbaga nen David tan Pablo ed saya. Balet tutulongan nen Jesus iray disipulo to pian natalosan da ya agnaresolbe na alabas o graben panagpaga iray problema. Walan-walay problema kada agew, kanian agla itan nepeg ya aruman na pampaga ed apalabas odino arapen. Panon kan nainawaan no unoren moy bilin nen Jesus?

14. Antoy gawaen mo pian agmo la pampagaan iray lingom nensaman?

14 Nayarin napapagaan so arum lapud saray ginawa o lingo rad apalabas. Posiblin nakokonsiensian maong so sakey ed saray ginawa to nensaman, anggano abaybayag la. Walay panaon ya say pakalikna nen David et ‘onsasakbong ed ulo to iray lingo to.’ Inamin to: “Manugaog ak lapud maer-ermen so pusok.” (Sal. 38:3, 4, 8, 18) Diad ontan iran situasyon, antoy maong ya gawaen nen David? Antoy ginawa to? Sikatoy nanmatalek ed panangasi tan panamerdona nen Jehova. Matalek ton imbaga: “Maliket so too ya aperdona la ed insumlang to.”—Basaen so Salmo 32:1-3, 5.

15. (a) Akin ya agtayo kaukolan ya pampagaan iray kaplesan a nagagawa? (b) Anto ray praktikal a nagawaan tayo pian nabawasay kapagaan tayo? (Nengnengen so kahon ya “ Saray Praktikal a Paraan Pian Nabawasay Kapagaan.”)

15 No maminsan, nayarin napagaan kad saray kaplesan ya nagagawa. Singa bilang, nen insulat nen David so Salmo 55, sikatoy natatakot lapud napepeligroy bilay to. (Sal. 55:2-5) Anggaman ontan, agto inabuloyan ya naandi so talek tod si Jehova lapud satan ya kapagaan. Impikasi to ray problema to, balet ta nanggawa met na saray praktikal a paraan pian naarap toy panlalapuan na saratan. (2 Sam. 15:30-34) Makaaral tayod si David. Imbes ya manpatalo ed saray kapagaan, manggawa tayoy paraan pian naarap iratan insan tayo la ipalima ed si Jehova.

16. Akin ya makapabiskeg na pananisia so kabaliksan na ngaray Dios?

16 No maminsan, ompan masyadon panaburidoan na sakey a Kristiano iray posiblin nagawa ed arapen. Balet, agtayo kaukolan ya pampagaan o panaburidoan iray bengatla ya agni agawa. Akin? Lapud kaslakan et agmet nagagawa iray negatibon iisipen tayo. Sakey ni, anggapoy situasyon ya agsarag a kontrolen na Dios ya pangipapasakbatan tayod amin ya kapagaan tayo. Say mismon ngaran to et mankabaliksay “Pagmamaliwen To.” (Exo. 3:14) Lapud satan ya kabaliksan na ngaray Dios, nailaloan tayon sarasarag ton sumpalen iray gagala to parad saray lingkor to. Makaseguro itayo ya bendisyonan na Dios iray matoor tan tulongan to ran nasarag day kapagaan da nipaakar ed apalabas, kaplesan, tan arapen.

 IBAGAM SO NALILIKNAM

17, 18. Akin et makatulong no ibagam ed arum so kapagaan mo?

17 Say komapat ya paraan ya makatulong ed sikan nasarag iray kapagaan mo et no ibagam itan ed panmamatalkan mo. Nayarin natulongan ka na asawam, maapit ya kaarom, odino elder ed kongregasyon pian nainawaan ka. “Say kapagaan ed puso na too so mamapabelat ed satan, balet say maabig a salita so mamaliket ed satan.” (Pro. 12:25) Baleg so nitulong na prangka tan matuan tongtongan pian natalosan tan nasarag mo ray problemam. Ibabaga na Biblia: “Agnasumpal iray plano no anggapoy pantotongtong, balet walay nagawaan no dakel so mananimbawa.”—Pro. 15:22.

18 Tutulongan met nen Jehova iray Kristiano ya nasarag iray kapagaan da diad saray sinimban aral ed kongregasyon. Nakaibam ditan iray agagi ya mangiyaansakit ed sika tan labay dan pasesegen so balang sakey. (Heb. 10:24, 25) Makatulong so ontan ya ‘pampapasesegan’ pian ombiskeg so espiritualidad mo tan mas mainomay mon arapen iray kapagaan mo.—Roma 1:12.

SAY RELASYON MOD DIOS SO MANUNAN MAMABISKEG ED SIKA

19. Akin et makaseguro kan makatulong so relasyon mod Dios pian ombiskeg ka?

19 Imanoen no panon ya naaralan na sakey ya elder ed Canada so kaimportantian na pangipasakbat ed si Jehova na kapagaan to. Makapa-stress so trabaho to bilang maestro tan counselor ed eskuelaan, tan walay anxiety disorder to. Antoy akatulong ed sayan brother? Inkuan to: “Manuna ed amin, baleg so nitulong na impamabiskeg kod relasyon kod si Jehova pian nasarag koy problemak ed emosyon. Importante so suporta na saray tuan kakaaro tan agagi diad panaoy kapagaan. Prangka tan matuan ibabagak ed si asawak so amin ya naliliknak. Baleg met so nitulong na saray kaparak ya elder tan say manangasikaso na sirkito mi pian nipetek so panmoriak. Nampa-doktor ak met, inayos koy eskedyul ko, tan impanaon koy manrelaks tan man-exercise. Kalkalnan nakokontrol ko lay sarilik. No wala ray bengatlan agko kontrolado, ipapalimak lad si Jehova iratan.”

20. (a) Panon tayon ipaawit ed Dios iray kapagaan tayo? (b) Antoy aralen tayod onsublay ya artikulo?

20 Bilang sumaryo, naaralan tayo ya importantin ipaawit tayod Dios iray kapagaan tayo diad panamegley na impapuson pikakasi, tan pambasa tan pandalepdep ed Salita to. Naaralan tayo met ya importantin bayuboan tayoy bunga na espiritu to, ibagay nalilikna ed panmamatalkan tayo, tan milimog ed saray agagi pian napaseseg itayo. Diad onsublay ya artikulo, pantongtongan tayo no panon itayon papabiskegen nen Jehova panamegley na ilalo tayo ed arapen.—Heb. 11:6.