Onlad karga

Onlad saray karga

 AARALEN YA ARTIKULO 33

“Saramay Ondedengel ed Sika” et Niliktar

“Saramay Ondedengel ed Sika” et Niliktar

“Imanom a naynay so sarilim tan say ibabangat mo. Panseetan mo irayan bengatla, ta diad panggawam ed saya et niliktar moy sarilim tan saramay ondedengel ed sika.”​—1 TIM. 4:16.

KANSION 67 “Ipulong Mo so Salita”

DIAD SAYAN ARTIKULO *

1. Antoy labay tayon gawaen na saray kapamilya tayo?

“MANLAPU la nen naamtaan koy katuaan, labay ko ya amin a kapamilyak et nakaibak ed Paraiso,” so imbaga na sister ya manngaran na Pauline. * “Labalabay ko ya nakaiba so asawak ya si Wayne tan say anak min laki diad panaglingkor ed si Jehova.” Kasin wala ray kapamilyam ya agda ni kabat tan agda ni aaroen si Jehova? Singa si Pauline, nayarin labay mo met ya nakaiban manlingkor ed si Jehova iray kapamilyam.

2. Anto ran tepet so ebatan tayo ed sayan artikulo?

2 Agtayo nayarin puersaen iray kapamilya tayo ya awaten so maong a balita, balet walay nagawaan tayo pian mas dengelen da so mensahe na Biblia. (2 Tim. 3:14, 15) Akin et nepeg tayon pulongan iray kapamilya tayo? Akin ya kaukolan tayon talosan so liknaan da? Antoy gawaen tayo pian natulongan tayo iray kapamilya tayo ya aroen met si Jehova a singa pangaaro tayod sikato? Tan panon a makatulong ed sikatayo so amin ya kakongregasyon tayo?

AKIN ET NEPEG TAYON PULONGAN IRAY KAPAMILYA TAYO?

3. Base ed 2 Pedro 3:9, akin et nepeg tayon pulongan iray kapamilya tayo?

3 Magano lan panganggaen nen Jehova iyan sistema na mundo. Say niliktar labat et saramay “walaan na dugan kipapasen na puso parad bilay ya andi-anggaan.” (Gawa 13:48) Dakel ya oras tan biskeg so uusaren tayo pian napulongan iray totoo ed lugar tayo, kanian manepeg labat sirin ya pulongan tayo met  iray kapamilya tayo pian nakaiba tayo ran manlingkor ed si Jehova. Say maaron Ama tayo, si Jehova, et “agto labay a walay siopaman a naderal noagta labay to ya amin et naikday pankanawnawan magbabawi.”​—Basaen so 2 Pedro 3:9.

4. Anton aliwan paraan na pitotongtong so nayarin gagawaen tayo no pupulongan tayo iray kapamilya tayo?

4 Nepeg tayon tandaan ya walay dugan paraan tan aliwan paraan na panginabang ed mensahe na kililiktar. Ompan no pupulongan tayoy arum ya too et maabig so pitotongtong tayo, balet ompan masyado tayon diretsaan no say katongtong tayo et saray kapamilya tayo.

5. Antoy nepeg tayon tandaan antis tayon inabang so katuaan ed saray kapamilya tayo?

5 No nonoten na dakel ed sikatayo imay unonan pankanawnawa ya sinali dan pulongan iray kapamilya da, nayarin pagbabawian da imay paraan na impitongtong dad sikara. Binilin nen apostol Pablo iray Kristiano: “Naynay komon a maabig iray salita yo, ya atimplaan na asin, pian amta yo no panon so nepeg yon iyebat ed kada too.” (Col. 4:5, 6) Nepeg tayon tandaan iyan bilin sano katongtong tayo ray kapamilya tayo. Ta no andi, ompan nasakitan tayo ra, kanian ag-ira laingen ondengel ed sikatayo.

ANTOY GAWAEN TAYO PIAN NATULONGAN TAYO IRAY KAPAMILYA TAYO?

Baleg so epekto na pangipanengneng moy pakatalos tan maabig ya kagagawa (Nengnengen so parapo 6-8) *

6-7. Mangiter na alimbawa ya mangipanengneng a kaukolan ya talosan na saray Kristiano so liknaan na agmananisian asawa ra.

6 Talosan so liknaan da. Oniay imbaga nen Pauline ya abitla niman: “Nensaman, say labay ko labat ya pantongtongan mi nen asawak et nipaakar ed espiritual. Agmi la pantotongtongan iray arum a bengatla.” Balet say asawa nen Pauline ya si Wayne et daiset so amta tod  Biblia, tan agto natatalosan iray ibabaga nen Pauline. Inisip to ya puro relihyon labat so sankanonot nen asawa to. Sikatoy aburido ta ompan mapeligron sekta so alooban nen asawa to tan lolokoen da labat.

7 Inamin nen Pauline ya diad saman et dakel so panaon ya saray agagi so kaiba to no labi tan no Sabado tan Simba​—diad saray aral, diad panagpulong, tan no walay okasyon. “No maminsan, onsempet si Wayne ya anggapoy too ed abung kanian maer-ermen,” so imbaga nen Pauline. Natural labat ya labay nen Wayne ya nakaibay asawa to tan say anak to. Agto kabat iray nakakaiba ra, tan singa mas importante lad si Pauline iray balon kakaaro to nen say sikato. Lapud satan, imbaga nen Wayne ed si Pauline ya mas maong no mandiborsyo la ra. Wala kasi naisip mon ginawa komon nen Pauline pian nipanengneng to ya natatalosan toy liknaan nen Wayne?

8. Base ed 1 Pedro 3:1, 2, antoy mas naiimano na saray kapamilya tayo?

8 Ipanengneng moy maabig a kagagawa. Mabetbet ya mas naiimano na saray kapamilya tayo iray gagawaen tayo nen saray ibabaga tayo. (Basaen so 1 Pedro 3:1, 2.) Amoria lanlamang itan nen Pauline. “Amtak ya inar-aro to kami nen Wayne tan agton talaga labay so midiborsyo,” so kuan to. “Balet lapud samay imbaga to ya mandiborsyo kami la, amoriak ya kaukolan kon iyaplika iray bilin nen Jehova nipaakar ed panangasawa. Imbes ya puro ak labat salita, kaukolan kon ipanengneng so maabig ya kagagawa.” Agla pinilit nen Pauline si Wayne ya pantongtongan so nipaakar ed Biblia, tan pantotongtongan da la ray arum a bengatla. Anengneng nen Wayne ya nagmaliw ya mas mapasakop si Pauline, tan nagmaliw ya mas magalang tan maunor so anak da. (Pro. 31:18, 27, 28) Nen naimano nen Wayne so maong  ya epekto ed pamilya to na saray nanaaralan dad Biblia, nagmaliw ya mas maawat so nonot tan puso to ed mensahe na Salitay Dios.​—1 Cor. 7:12-14, 16.

9. Akin et nepeg ya panseetan tayon tulongan iray kapamilya tayo?

9 Panseetan mon tulongan iray kapamilyam. Impanengneng nen Jehova so maabig ya alimbawa ed saya. Tuloytuloy ton iikdan na pankanawnawa iray totoo ya awaten so maong a balita pian manbilay ira. (Jer. 44:4) Imbaga met nen apostol Pablo ed si Timoteo ya panseetan ton tulongan so arum. Akin? Ta no ontan so gawaen to, niliktar toy sarili to tan saramay ondedengel ed sikato. (1 Tim. 4:16) Inaro tayo iray kapamilya tayo, kanian labay tayon naamtaan da so katuaan ya walad Salita na Dios. Diad situasyon nen Pauline, asabi panaon ya apakiwas so pamilya to lapud saray ibabaga tan kagagawa to. Sikatoy malikeliket la natan ta kaiba to lay asawa to ya manlilingkor ed si Jehova tan payunir la ran dua. Si Wayne et manlilingkor bilang elder.

10. Akin et kaukolan tayoy mananos?

10 Mananos. Nen uunoren tayo la ray estandarte na Dios, nayarin nairapan iray kapamilya tayo ya awaten so balon pananisia tan kabibilay tayo. Mabetbet ya say unonan naimano da et agtayo la mibibiang ed saray arum ya selebrasyon da tan agtayo met la mibabali ed politika. Diad gapo, nayarin onsyodot ed sikatayo iray arum ya kapamilya tayo. (Mat. 10:35, 36) Balet agtayo onsusuko. No itunda tayo lay itutulong tayod sikara, singa tayo la ra inukom ya ag-ira makanepegan ya nawalaan na bilay ya andi-anggaan. Aliwan sikatayo so angiteran nen Jehova na kanepegan ya mangukom​—inter to itan ed si Jesus. (Juan 5:22) No maanos itayo, nayarin dengelen lanlamang na saray kapamilya tayo so mensahe tayo.​—Nengnengen so kahon ya “ Usaren so Website Tayo Pian Tulongan Iray Kapamilya Tayo.”

11-13. Antoy naaralan mo ed impantrato nen Alice ed saray ateng to?

11 Magmaliw a mapekder balet mataktika. (Pro. 15:2) Imanoen so alimbawa nen Alice. Naamtaan toy nipaakar ed si Jehova sanen sikatoy manaayam ed lugar ya arawi ed saray atateng to ya agmanisia ed Dios tan aktibo ed politika. Atalosan to ya kaukolan to lan ibaga ya tampol ed sikara iray maong ya nanaaralan to. “No agmo ibagan tampol ed saray kapamilyam iray balon papanisiaan tan gagawaen mo, mas nabigla ira,” so kuan nen Alice. Aminpiga ton sinulatan iray atateng to, ya inala toy opinyon da nipaakar ed saray bangat na Biblia ya nayarin paninteresan da, singa say aro. (1 Cor. 13:1-13) Akisalamat ed saray atateng to lapud impamabaleg tan impangasikaso da ed sikato, tan impawitan to ra na regalo. Kada no onsempet ed abung da, gagawaen toy anggaay nayarian to ya tulongan si nanay to ed saray kimey ed abung. Diad gapo, ag-agustoan na saray atateng nen Alice sanen imbaga tod sikara iray balon papanisiaan to.

12 Kada no onsempet si Alice ed abung na atateng to, itutultuloy toy eskedyul to na panagbasa na Biblia. “Akatulong itan pian natalosan nen nanay ko ya talagan importante ed siak so Biblia,” so kuan nen Alice. Ag-abayag, naisip nen tatay to ya basaen so Biblia pian natalosan to no akin ya anguman iray papanisiaan na anak to, tan labay toy mananap na lingo diad Biblia. “Inikdan koy Biblia si tatay ko, tan walay insulat ko ditan ya mensahek parad sikato,” so kuan nen Alice. Antoy resulta? Anggapoy nalmo nen tatay to ya lingo ed Salita na Dios. Imbes, agustoan to iray abasa to ditan.

13 Nepeg ya magmaliw tayon mapekder balet mataktika, anggano kaukolan tayon itepel iray mairap ya situasyon. (1 Cor. 4:12b) Singa bilang, kaukolan ya itepel nen Alice so isusumpa nen nanay to. “Nen nampabautismo ak, imbaga nen nanay ko ya aliwa ak ya maong  ya anak.” Antoy ginawa nen Alice? “Imbes ya ibaliwalak itan, marespetok ya impaliwawa ya talagan desidido ak ya magmaliw a Tasi nen Jehova, tan agko umanen so desisyon ko. Impasegurok ed si nanay ko ya sikatoy inar-arok. Nanakisan kamin dua, insan ko inlutoan na mananam ya naakan. Manlapu lad saman, binidbir nen nanay ko ya nagmaliw ak ya mas maong a too lapud panaaral koy Biblia.”

14. Akin et nepeg ya mapekder itayo ed desisyon tayo anggano desdesen itayo na saray kapamilya tayo?

14 Nayarin onlabas ni panaon antis ya natalosan na saray kapamilya tayo ya talagan importante ed sikatayo so panaglingkor tayod si Jehova. Singa bilang, nen nandesisyon si Alice ya manpayunir imbes ya nawalaan na karera ya labay na atateng to parad sikato, manakis lamet si nanay to. Balet nansiansian mapekder si Alice. “No agka mapekder ed sakey a desisyon mo lapud panedesdes na saray kapamilyam,” so kuan nen Alice, “seguradon desdesen da ka ed arum ni ran desisyon mo. Balet no maabig so panagtratom ed sikara tan mansiansia kan mapekder, ompan dengelen da ka lanlamang.” Ontan so agawad si Alice. Natan et payunir la ray atateng to, tan elder lay tatay to.

PANON YA MAKATULONG SO AMIN YA KAKONGREGASYON TAYO?

Panon ya makatulong iray kakongregasyon tayo ed saray agmananisian kapamilya tayo? (Nengnengen so parapo 15-16) *

15. Base ed Mateo 5:14-16 tan 1 Pedro 2:12, panon ya makatulong ed saray kapamilya tayo so “maabig iran gawa” na saray kakongregasyon tayo?

15 Iyaasingger nen Jehova iray totoo panamegley na “maabig iran gawa” na saray membro na Kristianon kongregasyon. (Basaen so Mateo 5:14-16; 1 Pedro 2:12.) No say asawam et aliwa nin Tasi nen Jehova, kasin kabat to la ray kakongregasyon mo? Si Pauline, ya abitla niman, et angimbita na saray agagi diad  abung da pian nakabat ira na asawa ton si Wayne. Nanonotan ni nen Wayne no panon ya akatulong so sakey ya brother pian natalosan to no anton klase na totoo iray Tasi. Imbaga to: “Sikatoy nambakasyon ed trabaho pian labat makaonla ed abung mi tan naibaan to ak ya manbantay na galaw ed TV. Naisip ko, ‘Normal met manaya!’”

16. Akin et nepeg tayon itagar iray kapamilya tayo ya onatendi ed saray pantitipon?

16 Say sakey ya balibalin paraan pian natulongan tayo ray kapamilya tayo et no itagar tayo ran onatendi ed saray pantitipon na kongregasyon. (1 Cor. 14:24, 25) Say unonan pantitipon ya inatendian nen Wayne et say Memoryal​—dugaruga ta kayari itan na trabaho to tan antikey met labat so programa. “Agko atalosan ya maong imay paliwawa,” so kuan to, “balet agko nalingwanan iray totoo ya wadman. Inasinggeran tan inabrasa da ak, tan pinasamanoan da ak ya malmalet. Anengneng ko ya maong iran totoo.” Walay sanasawa ya maomaong ed si Pauline tan tutulongan da ran sanina diad saray aral tan diad ministeryo. Kanian nen nandesisyon lay Wayne ya labay to lan aralen iray balon papanisiaan nen Pauline, kinerew to ya samay asawan laki so mangiyaral ed sikato na Biblia.

17. Antoy agtayo nepeg ya itetel ed sarili tayo, balet akin et agtayo nepeg ya onsuko ed itutulong tayod saray kapamilya tayo?

17 Labay tayo ya amin ya kapamilya tayo et nakaiba tayon manlingkor ed si Jehova. Balet, nayarin ag-ira magmaliw ya lingkor na Dios anggano mansasagpot tayo lan maong ya tulongan ira. No ontan so nagawa, agtayo nepeg ya tetelen so sarili tayo ed satan ya desisyon da. Diad tua, agtayo pipiliten so anggan siopa ya mangawat ed saray papanisiaan tayo. Anggaman ontan, no nanengneng na saray kapamilyam ya malikeliket ka ed panlilingkor mod si Jehova, baleg so epekto na satan ed sikara. Ipikasim ira. Mataktikan mitongtong ed sikara. Agka onsusuko! (Gawa 20:20) Manmatalek ka ya bendisyonan nen Jehova iray sagpot mo. Tan no dengelen ka la na saray kapamilyam, onsabi panaon ya niliktar ira!

KANSION 57 Pulongan so Amin a Klase na Totoo

^ par. 5 Labay tayo ya nakabat na saray kapamilya tayo si Jehova, balet sikara so mandesisyon no manlingkor irad sikato odino andi. Diad sayan artikulo, aralen tayo no antoy gawaen tayo pian mas ondengel ed sikatayo iray kapamilya tayo.

^ par. 1 Sinalatan so arum a ngaran. Anggaman sayan artikulo et nipaakar ed saray kapamilya tayo ya agni manlilingkor ed si Jehova, saray prinsipyo dia et onaplika met ed saray kakanayon tayo.

^ par. 53 DESKRIPSION NA LITRATO: Kabataan ya brother ya tutulongan toy aliwan Tasi ya tatay to diad pangapiger na luluganan. Diad dugan pankanawnawa, impanengneng tod tatay to so sakey ya video ed jw.org®.

^ par. 55 DESKRIPSION NA LITRATO: Sister ya dedengelen ton maong so agmananisian asawa to legan ya mangiistorya ed saray agawa ed sikato diad sanagew. Kayari pangdem, nanggalaw iran pamilya.

^ par. 57 DESKRIPSION NA LITRATO: Angimbita so sister na saray kakongregasyon to diad abung da. Mikakaaro ira ed asawa to. Ag-abayag, inmatendi so asawan laki diad Memoryal.