Onlad karga

Onlad saray karga

 AARALEN YA ARTIKULO 34

No Panon Kan Magmaliw a Maliket ed Balon Asainmin Mo

No Panon Kan Magmaliw a Maliket ed Balon Asainmin Mo

“Say Dios et matunong kanian agto lingwanan so gawa yo tan say aro ya impanengneng yo parad ngaran to.”​—HEB. 6:10.

KANSION 38 Pabiskegen To Ka

DIAD SAYAN ARTIKULO *

1-3. Anto ray pigaran rason no akin ya anguman so asainmin na arum ya walad special full-time?

“KAYARI na 21 ya makapaliket iran taon ya impanlingkor mi bilang misionero, kaukolan mi lan asikasoen so apatiran atateng mi ta nagmaliw lan makapuy so laman da,” so inkuan nen Robert tan Mary Jo. “Maliket kami ed pangaasikaso mid sikara. Balet talagan ansakit so itaynan ed lugar ya naar-aro mi la.”

2 “Nen naamtaan mi ya agkami la makapawil ed asainmin mi lapud agla iyabuloy na bunigas mi, manakis kami,” so inkuan nen William tan Terrie. “Anampot la so papablien min panaglingkor ed si Jehova diad arum a bansa.”

3 “Amta mi ya labay na saray onsusumpa ya isara so sangan opisina ya panlilingkoran ko,” so inkuan nen Aleksey. “Balet siansia nin abigla kami nen agawa itan tan kaukolan min taynanan so Bethel.”

4. Anto ran tepet so ebatan ed sayan artikulo?

4 Nilibo met ya membro na pamilyan Bethel tan arum ni ya walad special full-time so akaawat na balon asainmin. * Sarayan matoor ya agagi et nayarin nairapan ya taynanan so asainmin ya pinabpabli da. Antoy makatulong ed sikara pian makaadapta ra ed pananguman? Panon mo ran natulongan? Saray ebat ed sarayan tepet et makatulong ed sikatayon amin no bilang ta wala ray nagawan pananguman ed bilay tayo.

 NO PANON TAYON MAKAADAPTA ED PANANGUMAN

Akin ya nayarin mairap parad saray walad full-time a panaglingkor ya taynanan so asainmin da? (Nengnengen so parapo 5) *

5. Anto ray nayarin epekto ed sikatayo no manguman so asainmin tayo?

5 Balanglan diad field o diad Bethel so panlilingkoran tayo, nayarin naar-aro tayo iray totoo ditan tan anggan say mismon lugar ya panlilingkoran tayo. Kanian no kaukolan tayon taynanan so asainmin tayo, manermen tayon maong. Nailiw tayo iray agagi ya nataynanan tayo, tan mapaga tayod sikara, lalo la no say rason na itaynan tayo et lapud panamasegsegang. (Mat. 10:23; 2 Cor. 11:28, 29) Sakey ni, no nawalaan tayoy balon asainmin, nayarin mairap so onadapta ed balon kultura. Nayarin ontan so nalikna tayo anggano say laen tayo et diad lugar ya nanlapuan tayo. “Singa alingwanan mi lay sarili min kultura tan anggan say panagpulong ed sarili min lenguahe,” so inkuan nen Robert tan Mary Jo. “Pakalikna mi et singa kami dayo ed sarili min bansa.” Wala ray akaawat na balon asainmin ya nayarin abigla ed saray gastos ya agda inilaloan. Nayarin aburido ra ed no anto lay nagawa ed sikara. Anto ray makatulong?

Importante ya onapit tayo ed si Jehova tan manmatalek tayo ed sikato (Nengnengen so parapo 6-7) *

6. Panon tayon mansiansian maapit ed si Jehova?

6 Mansiansian maapit ed si Jehova. (Sant. 4:8) Panon tayon nagawaan itan? Diad panmatalek tayo ed sikato bilang “Dumerengel na pikakasi.” (Sal. 65:2) “Ibalikas yod sikato so amin a walad puso yo,” so imbaga na Salmo 62:8. Sarasarag nen Jehova ya “gawaen so mas ni nen say amin a bengatlan kekerewen odino iisipen tayo.” (Efe. 3:20) Aliwa labat ya saray espisipikon kekerewen tayo so sarag ton iter. Nayarin sikatoy manggawa met na bengatlan agtayo iilaloan, ya mas ni nen say naisip tayo, pian nasolusyonan so problema tayo.

7. (a) Antoy makatulong pian mansiansia tayon maapit ed si Jehova? (b) Base ed Hebreo 6:10-12, antoy resulta no agtayo itunda so matoor ya panlilingkor tayo ed si Jehova?

7 Pian mansiansia tayon maapit ed si Jehova, basaen so Kasulatan ya inagew-agew tan dalepdepen itan. “Pansiansia yon regular so panagdayew na pamilya tan panagparaan parad aral, a singa gagawaen yo diad datin asainmin yo,” so inkuan na sakey a datin misionero. Ontan met, pansiansiam so inkaseseg mo ed panagpulong diad balon kongregasyon mo. Aglingwanan nen Jehova iramay agda itutunda so matoor ya panlilingkor da ed sikato, anggano agda la nagawaan iray datin gagawaen da.​—Basaen so Hebreo 6:10-12.

8. Panon ya makatulong so ibabaga na 1 Juan 2:15-17 pian napansiansiam ya simpli so bilay mo?

 8 Pansiansiaen a simpli so bilay. Agmo aabuloyan ya lapud saray kapagaan ed mundo nen Satanas et ‘nasakbongan’ iray espiritual ya aktibidad mo. (Mat. 13:22) Agka manpapaapekto ed panedesdes na sayan mundo odino ed pangokombinse na saray kakaarom o kakanayon mo ya kaukolan moy mananap na dakel a kuarta pian mainaway bilay mo. (Basaen so 1 Juan 2:15-17.) Manmatalek kad si Jehova, ta isisipan to ya itarya toy amin ya pankaukolan mod espiritual, emosyonal, tan materyal “diad dugan panaon.”​—Heb. 4:16; 13:5, 6.

9. Base ed Proverbio 22:3, 7, akin et importante ya agtayo onutang no agmet kaukolan, tan antoy makatulong pian makapanggawa tayoy dugan desisyon?

9 Ag-onuutang no agmet kaukolan. (Basaen so Proverbio 22:3, 7.) Nayarin magastos so iyalis ed sakey a lugar, tan nayarin sengegan itan na pakautang. Kanian manalwar ka ta ompan wala ray nasasaliw mo ya agmo met kaukolan tan lapud satan et makautang kay baleg. No onaarap tayod mairap ya situasyon, singa bilang, no walay aasikasoen tayon kapamilya ya mansasakit, nayarin mairap so mandesisyon no panon kabaleg ya kuarta so kaukolan tayon bayesen. No ontay situasyon mo, tandaan ya makatulong so “pikakasi tan masimoon a pikekerew” pian makapanggawa kay dugan desisyon. Ebatan nen Jehova iratan ya pikakasim diad pangiter tod sika na kareenan ya ‘manbantay ed pusom tan nonot mo’ pian mansiansia kan kalmado tan makapandesisyon ka no antoy sankaabigan a gawaen.​—Fil. 4:6, 7; 1 Ped. 5:7.

10. Panon tayon nawalaan na balon kakaaro?

10 Pansiansiaen so maong a relasyon ed arum. Ibagam so naliliknam tan saray irap ya dadalanen mo ed saray maapit ya kakaarom, lalo la ed saramay dinmalan met ed ontan a situasyon. No ontay gawaen mo, nayarin onlemew so liknaan mo. (Ecl. 4:9, 10) Kaarom nin siansia iramay kaarom ed datin asainmin mo. Natan, kaukolan moy nawalaan na balon kakaaro diad balon asainmin mo. Panon kan nawalaan na balon kakaaro? Tandaan ya pian nawalaan kay kaaro, kaukolan ya makaaro ka. Istoryam iray balibalin eksperiensyam, tan ipaliknam so liket mo ed panaglingkor mod si Jehova. Ompan say arum ed kongregasyon et agda natalosan no akin ya inar-arom so full-time a panaglingkor, balet ompan wala ray napaseseg ed alimbawam tan magmaliw a kakaarom. Anggaman ontan, manalwar ka ta ompan onlad sika so dayew lapud saray agawaan mo, tan paliisan moy mangibaga na saray negatibon naliliknam.

11. Panon yon napansiansian maliket so relasyon yon sanasawa?

11 No bilang ta kaukolan yon taynanan so asainmin yo lapud walay sakit nen asawam, agmo tetetelen. Balet no sika so walaan na sakit, agka nakokonsiensia, ya isipen mon walay  kasalanan mod asawam. Tandaan, sikayon dua et “sakey a laman,” tan insipan yod si Jehova ya asikasoen yoy sakey tan sakey antokaman so nagawa. (Mat. 19:5, 6) No tinaynan yoy asainmin yo lapud impanlukon ya anggapo ed plano, seguroen yo ya amta na anak yo ya sikatoy mas importante nen say datin asainmin yo. Ipaseguro yo ya sikatoy ipapasen yon “sakey a tumang” ya nanlapud Dios. (Sal. 127:3-5) Ontan met, istorya yod sikato iray balibalin eksperiensya yo diad datin asainmin yo. Ontulong itan pian napaseseg so anak yo ya usaren so bilay to pian manlingkor met ed si Jehova ya full-time, a singa ginawa yo nensaman.

NO PANON YA MAKATULONG SO ARUM

12. (a) Panon tayon natulongan iray walad full-time a panaglingkor pian makapansiansia ira ed asainmin da? (b) Antoy nagawaan tayo pian mainomay iran makaadapta ed balon asainmin da?

12 Nakomendaan so dakel ya kongregasyon tan indibidual ya gagawaen day anggaay nayarian da pian natulongan iray walad full-time a panaglingkor ya mansiansia ed asainmin da. Papasesegen da ray walad full-time, iikdan da ra na pinansyal odino materyal a pankaukolan da, odino tutulongan da ran mangasikaso ed saray kapamilya ra. (Gal. 6:2) No bilang ta wala ray agagi ya walad full-time a panaglingkor ya akaawat na balon asainmin diad kongregasyon yo, agyo iisipen ya walay ginawa ran aliwa odino adisiplina ira. * Imbes, tulongan yo ra pian mainomay iran makaadapta ed impanguman na situasyon da. Maaro yo ran abrasaen tan komendaan yo ra ed kimey ya agawaan da, anggano limitado lay nagagawaan da natan lapud ikakapuy na laman. Mikaaro kayo ed sikara. Seguradon makaaral kayo ed kakabatan tan eksperiensya ra, tan ed naawat dan panangipasal.

13. Anto ran tulong so niiter tayo ed saramay akaawat na balon asainmin?

 13 Diad gapo, saramay akaawat na balon asainmin et nayarin kaukolan day tulong diad pananap day panayaman tan trabaho, nipaakar ed transportasyon, tan arum nin pankaukolan da. Nayarin kaukolan da met ya naamtaan iray impormasyon nipaakar ed pambayar na buis tan pangala na insurance. Agtayo ipapalikna ed sikara ya kaskasian ira. Imbes, importante ya ipalikna tayo ya natatalosan tayoy situasyon da. Ompan nanairapan ira lapud walay sakit da odino lapud walay sakit na kapamilya ra. Nayarin maneermen ira ed impatey na inad-aro da. * Tan anggano agda ibabaga, ompan maneermen met ira lapud nanailiw da iray kakaaro da ed datin asainmin da. Nayarin anggan sikara et agda natatalosan so nanduruman nalilikna ra tan ag-iratan tampol ya naandi.

14. Panon ya tinulongan na saray agagi so sakey a sister pian makaadapta ed balon asainmin to?

14 Natulongan mo ran makaadapta no ibaan mo ra diad panagpulong tan no pasesegen mo ra panamegley na alimbawam. “Diad datin asainmin ko, inagew-agew ya walay iyaaralan ko na Biblia,” so kuan na sakey a sister ya abayag a nanlingkor diad arum a bansa. “Diad balon asainmin ko, mairap so nawalaan na pankanawnawa ya anggan mangibasa labat na Biblia odino mangipabantay na video diad ministeryo. Balet intagar ak na saray kakongregasyon mi ed saray papawilen tan iyaaralan da. Nen anengneng koy seseg tan pakpel na saray agagi ya mangikondukta na progresibon panangiyaral na Biblia, mas nagmaliw ak ya positibo. Naaralan koy mangigapo na tongtongan diad sayan balon teritorya. Akatulong irayan amin pian ompawil so liket ko.”

ITULTULOY MON GAWAEN SO ANGGAAY NAYARIAN MO!

Mananap na paraan pian napalaknab moy ministeryom diad teritorya na kongregasyon yo (Nengnengen so parapo 15-16) *

15. Antoy nagawaan mo pian magmaliw ya maabig so resulta ed balon asainmin mo?

15 Walay nagawaan mo pian magmaliw ya maabig so resulta ed balon asainmin mo. Agmo iisipen ya walay ginawam ya aliwa ed datin asainmin mo odino anggapo lay masyadon kanam.  Isip mo no panon kan tutulongan nen Jehova natan, tan itultuloy moy manpulong. Alig mo iramay matoor ya Kristiano nen inmunan siglo. Anggaman nitaytayak ira ed nanduruman pasen na dalin, “inyaabawag da so maong a balita nipaakar ed salita na Dios.” (Gawa 8:1, 4) Saray sagpot mo ed panagpulong et nayarin mamawala na maabig iran resulta. Singa bilang, wala ray payunir ya pinataynan na gobierno ed sakey a bansa ya inmalis ed asingger a bansa ya dakel so totoon mansasalita na lenguahe ra. Diad loob labat na pigaran bulan, wala ray aporma ya grupo ed satan ya lenguahe tan maples iratan ya onaaligwas.

16. Panon kan magmaliw ya maliket ed balon asainmin mo?

16 “Say liket ya iiter nen Jehova so biskeg yo.” (Neh. 8:10) Nepeg ya say manunan lapuan na liket tayo et si Jehova, aliwan say asainmin tayo, anggano papablien tayo itan ya maong. Kanian itultuloy moy manakar ya kaibay Jehova tan manmatalek ka ya ikdan to kay karunongan, panangigiya, tan suporta. Tandaan mo ya naar-arom so datin asainmin mo lapud inter moy sankaabigan mo pian natulongan iray totoo. Iter mo met so sankaabigan mo ed balon asainmin mo tan nengneng mo no panon kan tulongan nen Jehova pian naar-arom met itan.​—Ecl. 7:10.

17. Antoy nepeg tayon tandaan nipaakar ed asainmin tayo natan?

17 Nepeg tayon tandaan ya say panaglingkor tayod si Jehova et agmangangga, balet say asainmin tayo natan et temporaryo labat. Diad balon mundo, nayarin manguman so asainmin tayo. Si Aleksey, ya abitla ed gapo, et manisia ya saray naeeksperiensya to natan et ontutulong pian magmaliw ya akaparaan ed asainmin tod arapen. “Amtak ya tua si Jehova tan say balon mundo, balet singa arawdawi ed siak si Jehova tan singa mabayag ni balon mundo,” so imbaga nen Aleksey. “Balet natan, kombinsido ak ya walad arapan ko si Jehova tan magano ak lan makasabi ed balon mundo.” (Gawa 2:25) Antokaman so asainmin tayo, itultuloy tayoy manakar ya kaiba si Jehova. Agto tayon balot taynan, tan tulongan to tayon magmaliw ya maliket ed amin ya gagawaen tayo parad sikato​—anggan iner so kawalaan tayo.​—Isa. 41:13.

KANSION 90 Manpapasesegan

^ par. 5 Wala ray agagi ya walad special full-time ya kaukolan dan taynanan so asainmin da odino makaawat iray balon asainmin. Aralen tayo ed sayan artikulo iray subok ya aarapen da tan no anto ray makatulong pian mas mainomay day onadapta ed pananguman. Aralen tayo met no antoy nagawaan na arum pian napaseseg tan natulongan ira, ontan met ed saray prinsipyo ya makatulong ed sikatayon amin no wala ray nagawan pananguman ed bilay tayo.

^ par. 4 Dakel met ya brother ya walaan na responsabilidad ed kongregasyon so angipasa ed saray responsabilidad da ed mas ugaw iran brother nen asabi da so espisipikon edad. Nengnengen iray artikulon “Sikayo Ran Maedad Lan Kristiano​—Papablien nen Jehova so Katooran Yo,” diad Say Panag-bantayan ya Setyembre 2018, tan “Mansiansian Kalmado Anggano Manguuman so Sirkumstansya Tayo,” diad Say Panag-bantayan ya Oktubre 2018.

^ par. 12 Saray elder ed kongregasyon ya nanlapuan da et nepeg ya mangipawit a tampol na letter of introduction pian makapantultuloy ira ed panlilingkor da bilang payunir, elder, odino ministeryal a lingkor.

^ par. 13 Nengnengen so seryen “Tulong Parad Saray Inateyan,” ya walad 2018 ya Onliing! No. 3.

^ par. 57 DESKRIPSION NA LITRATO: Sanasawa ya kaukolan da lan taynanan so asainmin da bilang misionero diad arum a bansa tan makakaakis iran manpapatanir ed saray kakongregasyon da.

^ par. 59 DESKRIPSION NA LITRATO: Sanen samay sanasawa et wala la rad bansa da, maseet iran manpipikasi ed si Jehova ya tulongan to ran nasarag iray subok ya aarapen da.

^ par. 61 DESKRIPSION NA LITRATO: Diad tulong nen Jehova, akapawil so sanasawa ed full-time ya panaglingkor. Uusaren da so lenguahen naaralan da nen misionero ni ra pian pulongan iray dayo ed teritorya na balon kongregasyon da.