Onlad karga

Onlad saray karga

Pananisia—Kualidad ya Mamapabiskeg ed Sikatayo

Pananisia—Kualidad ya Mamapabiskeg ed Sikatayo

BALEG so pakayari na pananisia. Singa bilang, anggano labay nen Satanas ya deralen so espiritualidad tayo, lapud pananisia et “naerep [tayoy] amin a mandarlang a pana na [sayan] mauges.” (Efe. 6:16) No walay pananisia tayo, sarag tayon arapen iray singa palandey ya problema. Imbaga nen Jesus ed saray disipulo to: “No walay pananisia yo a singa kamelag na bukel na mustasa, ibaga yo ed sayan palandey, ‘La kad man,’ et onalis itan.” (Mat. 17:20) Ombiskeg so espiritualidad tayo no walaan tayoy pananisia, kanian maabig no isipen tayo irayan tepet: Anto so pananisia? Panon ya makaapekto so kipapasen na puso tayo ed pananisia tayo? Panon tayon napabiskeg so pananisia tayo? Tan siopay nepeg tayon pangipatnagan na pananisia?​—Roma 4:3.

ANTO SO PANANISIA?

Say pananisia et aglabat mankabaliksan na panisia odino pangawat ed katuaan, ta anggan “saray demonyo et manisia met [ya walay Dios] tan manggiwgiw ira.” (Sant. 2:19) Anto sirin so pananisia?

No panon ya segurado tayo ya naynay a walay agew tan labi, segurado tayo met ya say salita na Dios et naynay ya ontua

Diad Biblia, say pananisia et walaan na duaran aspekto. Unona, “say pananisia et say mabiskeg a panagmatalek a seguradon nagawa imay iilaloan.” (Heb. 11:1a) No walay pananisiam, kombinsido ka ya tua so amin ya ibabaga nen Jehova tan nasumpal iratan. Oniay imbaga nen Jehova ed saray Israelita: “No sarag yon deralen so sipanan ko nipaakar ed agew tan say sipanan ko nipaakar ed labi, pian amperen so isabi na agew tan labi ed dugan panaon, naderal met sirin so sipanan ko ed si David a lingkor ko.” (Jer. 33:20, 21) Kasin natatakot ka ya ompan agla ombutay tan onselek so agew, tan naandi lay agew tan labi? Siempre andi! No agmo panduaruwaan iray ley ed uniberso ya sengegan na tuloytuloy ya itetelek na dalin diad axis to tan ed paliber na agew, anggapo sirin so rason ya panduaruwaan mo a say Amalsa ed saratan ya ley et sarag ton sumpalen so salita to!​—Isa. 55:10, 11; Mat. 5:18.

Komadua, say pananisia et “say malinew ya ebidensya na saray bengatlan tua anggano agnanengneng.” Say pananisia et nibaga ya “say malinew ya ebidensya,” odino “makakombinsin ebidensya” na saray bengatlan tua anggano agnanengneng. (Heb. 11:1b; paimanod leksab) Diad anton paraan? Kunwari et tinepetan ka na sakey ya ugaw, ‘Panon yon amta ya walay dagem?’ Anggano agmo nin balot anengneng so dagem, seguradon ibagam ed samay ugaw iray ebidensya ya walay dagem—singa say ingas, saray nagagawa no ondadagem, tan arum ni. No akombinse so ugaw ed saray ebidensya, panisiaan to ya walay dagem anggano agto itan nanengneng. Mipadpara, say pananisia et akabase ed saray malinew ya ebidensya.​—Roma 1:20.

KAUKOLAN SO DUGAN KIPAPASEN NA PUSO

Lapud say pananisia et akabase ed saray ebidensya, kaukolan ya say sakey a too et nawalaan ni na “suston kakabatan ed katuaan” pian sikatoy nawalaan na pananisia. (1 Tim. 2:4) Balet aliwan satan labat. Insulat nen apostol Pablo: “Say sakey et nepeg ton ipatnag so pananisia diad puso to.” (Roma 10:10) Agto labat nepeg ya panisiaan so katuaan, noagta nepeg to met ya pablien itan. Diad ontan et sikatoy napakiwas ya ipatnag so pananisia, odino manbilay base ed katuaan. (Sant. 2:20) Say too ya  anggapoy impapuson panamabli to ed katuaan et nayarin agto awaten iray makakombinsin ebidensya lapud agto labay ya ikbanan iray datin papanisiaan to odino lapud labay ton peneken iray pilalek na laman to. (2 Ped. 3:3, 4; Jud. 18) Satan so rason no akin ya wala ray totoo nensaman ya ag-ira awalaan na pananisia anggano akanengneng ira na saray milagro. (Num. 14:11; Juan 12:37) Say masanton espiritu na Dios et mamawala na pananisia ed saramay totoo ya diad puso ra et talagan papablien da so katuaan imbes ya saray tila.​—Gal. 5:22; 2 Tes. 2:10, 11.

NO PANON YA AWALAAN NA MABISKEG YA PANANISIA SI DAVID

Sakey ed saray walaan na mabiskeg ya pananisia et si Arin David. (Heb. 11:32, 33) Balet aliwan amin ya kapamilya nen David et mabiskeg so pananisia ra. Singa bilang, imanoen so panguloan ya kuya nen David ya si Eliab. Mapatnag ya kulang so pananisia to nen kinuestion toy motibo nen David sanen imbalikas nen David so pansyodot to ed pangiinsulto nen Goliat. (1 Sam. 17:26-28) Anggapoy too ya niyanak ya walaan la na pananisia, tan agmet itan natawir, kanian nibaga ya say pananisia nen David et resulta ya mismo na relasyon to ed Dios.

Diad Salmo 27, nabasa tayo no panon ya niwalad si David so ontan kabiskeg ya pananisia. (Ber. 1) Dinalepdep nen David iray eksperiensya to ed apalabas tan no antoy ginawa nen Jehova ed saray kalaban to. (Ber. 2, 3) Inapresya ton maong so uksoyan nen Jehova parad panagdayew. (Ber. 4) Indayew to so Dios kaiba iray kapananisiaan to diad tabernakulo. (Ber. 6) Sikatoy maseet ya nampikasi ed si Jehova. (Ber. 7, 8) Mabulos met si David ya nampaibangat ed dalan na Dios. (Ber. 11) Importantin maong ed si David so pananisia kanian imbaga to: “Kawalaan ko la kasi no agak anisia?”​—Ber. 13.

NO PANON MON NAPABISKEG SO PANANISIAM

Magmaliw met ya mabiskeg so pananisiam a singa si David no aligen moy panmoria tan saray ginawa to ya adeskribe ed Salmo 27. Lapud say pananisia et akabase ed suston kakabatan, mas mainomay mon nipatnag iyan aspekto na bunga na espiritu na Dios no mas pansagpotan mon aralen so Salita to tan saray publikasyon ya base ed Biblia. (Sal. 1:2, 3) Mangigana kay panaon ya mandalepdep no manaaral ka pian mas onaralem so apresasyon mo ed si Jehova. No diman onaaralem so apresasyon mo, mas napakiwas kan ipatnag so pananisiam. Napakiwas ka ya sikatoy idayew ed saray aral ed kongregasyon tan iyabawag so ilalom. (Heb. 10:23-25) Nipatnag tayo met so pananisia no tuloytuloy tayon ‘manpikasi tan ag-itayo naekalan na ilalo.’ (Luc. 18:1-8) Kanian ‘naynay kan manpikasi’ ed si Jehova tan manmatalek ka ya ‘iyaansakit to ka.’ (1 Tes. 5:17; 1 Ped. 5:7) Say pananisia so mamakiwas ed sikatayon gawaen so duga, tan no gawaen tayoy duga, mas ombiskeg so pananisia tayo.​—Sant. 2:22.

 IPATNAG SO PANANISIA ED SI JESUS

Diad samay labi antis ya pateyen si Jesus, imbaga to ed saray disipulo to: “Ipatnag yoy pananisia ed Dios; ipatnag yo met so pananisia ed siak.” (Juan 14:1) Kanian aliwan si Jehova labat so pangipatnagan tayo na pananisia, noagta diad si Jesus met. Panon mon nipatnag so pananisia ed si Jesus? Amtaen tayoy taloran paraan.

Antoy labay ya ibaga na pangipatnag na pananisia ed si Jesus?

Unona, ipasen mo so dondon bilang personal ya regalo na Dios ed sika. Imbaga nen apostol Pablo: “Manbibilay ak natan unong ed pananisia ed Anak na Dios, ya angaro ed siak tan inter toy sarili to parad siak.” (Gal. 2:20) No ipapatnag moy pananisia ed si Jesus, kombinsido ka ya say dondon et parad sikan mismo, say basiyan pian naperdona iray kasalanan mo, mangiter ed sika na ilalon manbilay na andi-anggaan, tan sankabalegan ya paneknek ya inar-aro ka na Dios. (Roma 8:32, 38, 39; Efe. 1:7) Makatulong itan pian nalabanan mo ray negatibon naliliknam ed sarilim.​—2 Tes. 2:16, 17.

Komadua, pansagpotan moy onapit ed si Jehova panamegley na pikakasi base ed dondon bagat nen Jesus. Lapud dondon, sarag tayoy manpikasi ed si Jehova “tekep na bulos a panagsalita, pian makaawat tayoy panangasi tan agnaparaan a kaabigan ya ontulong ed sikatayo diad dugan panaon.” (Heb. 4:15, 16; 10:19-22) Makatulong so pikakasi pian mas determinado itayon labanan so tukso.​—Luc. 22:40.

Komatlo, unoren si Jesus. Insulat nen apostol Juan: “Samay mangipapanengneng na pananisia ed Anak et walaan na bilay ya andi-anggaan; samay agmanguunor ed Anak et agto nagamoran so bilay, noagta mansiansia ed sikato so sanok na Dios.” (Juan 3:36) Impaimano nen Juan so pandumaan na pangipanengneng na pananisia tan say ag-inkamaunor. Labay ton ibaga sirin, ipapatnag moy pananisia ed si Jesus no uunoren mo. Uunoren moy Jesus no susumpalen mo so “ganggan na Kristo,” ya ontutukoy ed amin ya imbangat tan ingganggan to. (Gal. 6:2) Uunoren mo met si Jesus no tutumboken moy panangigiya ya iiter to panamegley na “matoor tan makabat ya aripen.” (Mat. 24:45) No uunoren moy Jesus, sarag mon sungdoan so antokaman ya singa bagyon problema.​—Luc. 6:47, 48.

“PABISKEG YOY MASANTON PANANISIA YO”

Aminsan, walay laki ya inyeyag tod si Jesus: “Walay pananisiak! Tulongan mo ak no iner so pankukulangan koy pananisia!” (Mar. 9:24) Wala met lay pananisia na sayan laki, balet mapaabeba ton binidbir ya kulang ni itan. Singa sayan laki, amin tayo et ondalan ed situasyon ya kaukolan tayoy kaaruman ya pananisia. Natan ni labat et sarag tayo lan pabiskegen so pananisia tayo. Singa abitla niman, napabiskeg tayoy pananisia tayo no aralen tan dalepdepen tayoy Salita na Dios, ya lapud satan et onaralem so apresasyon tayod si Jehova. Mas ombiskeg met so pananisia tayo no itultuloy tayon dayewen si Jehova, no iyabawag tayod arum so ilalo tayo, tan no naynay tayon manpikasi. Tan gawaen tayo iraya kaiba iray kapananisiaan tayo. Ontan met, no pabiskegen tayoy pananisia tayo, niwalad sikatayo so sankaabigan ya premyo. Papasesegen itayo na Salitay Dios: “Inad-arok ya agagi, pabiskeg yoy masanton pananisia yo . . . pian mansiansia kayo ed panangaro na Dios.”​—Jud. 20, 21.