Onlad karga

Onlad saray karga

 AARALEN YA ARTIKULO 31

“Ag-itayo Onsusuko”!

“Ag-itayo Onsusuko”!

“Kanian ag-itayo onsusuko.”​—2 COR. 4:16.

KANSION 128 Mansungdo Anggad Anggaan

DIAD SAYAN ARTIKULO *

1. Antoy nepeg ya gawaen na saray Kristiano pian nasumpal da so lumba parad bilay?

SARAY Kristiano et kabiangan ed lumba parad bilay. Balanglan kakkagapo tayo ni labat odino pigaran taon tayo lan ombabatik, nepeg ya mantultuloy tayon ombatik anggad makasabi tayod finish line. Say bilin ya inter nen apostol Pablo ed saray Kristiano diad Filipos et mamakiwas ed sikatayon sumpalen so lumba. Arum ed saray membro na satan ya kongregasyon nen inmunan siglo et pigaran taon lan manlilingkor ed si Jehova nen naawat da so sulat nen Pablo. Matoor irad si Jehova kanian nibagan maong so ibabatik da, balet siansian pinanonotan ira nen Pablo ya kaukolan day tuloytuloy a mananos ya ombatik ed lumba. Labay to ya itultuloy dan aligen so ‘panggugunaet ton nadampot so gagala to.’​—Fil. 3:14.

2. Akin et nipanpanaon so bilin nen Pablo ed saray taga Filipos?

2 Nipanpanaon so bilin nen Pablo ed saray agagi ed Filipos. Napapasegsegang ira manlapu la nen inletneg so kongregasyon ditan. Nen manga 50 C.E., linma si Pablo tan Silas ed Filipos lapud inawat da so imbitasyon na Dios ya ‘onla ed Macedonia.’ (Gawa 16:9) Ditan et nalmo da so bii ya manngaran na Lidia. Sikatoy “ondedengel . . . tan nilukasan nen Jehova so puso to” parad maong a balita. (Gawa 16:14) Ag-abayag, sikato tan say sankaabungan to et abautismoan. Balet tampol ya ginulo na Diablo so kongregasyon. Inggayugoy na saray lalaki si Pablo tan Silas tan inyarap da ra ed saray mahistrado, insan da ra inakusaan ya guguloen da so syudad. Lapud satan et nilewet tan impriso si Pablo tan Silas. Kaimbuasan to, ingganggan ira na saray mahistrado ya taynan da la so syudad. (Gawa 16:16-40) Kasin sinmuko ira? Andi! Kumusta iramay agagi ed balo ya  kongregasyon? Nakomendaan ira ta agmet ira sinmuko! Seguradon apaseseg ira ed maong ya alimbawa nen Pablo tan Silas.

3. Antoy amoria nen Pablo, tan anto ran tepet so ebatan tayo?

3 Determinado si Pablo ya ag-onsuko. (2 Cor. 4:16) Balet amoria to ya pian nasumpal to so lumba, kaukolan toy mansiansian akapokus ed gagala to. Antoy naaralan tayod alimbawa nen Pablo? Anto ran alimbawa diad panaon tayo so mangipapanengneng a sarag tayon sungdoan so antokaman ya subok? Tan panon ya say ilalo tayo ed arapen et pabiskegen toy determinasyon tayon ag-onsuko?

NO PANON ITAYON NAGUNGGONAAN ED ALIMBAWA NEN PABLO

4. Panon ya nansiansian aktibo si Pablo anggano limitado so kawayangan to?

4 Nen sinulatan nen Pablo iray taga Filipos, gagawaen toy anggaay nayarian to diad panaglingkor tod si Jehova. Sikatoy nipriso ed sakey ya abung diad Roma kanian limitadoy kawayangan ton manpulong. Balet pinulongan to ray ombibisita ed sikato tan nanggawa na saray sulat parad ararawin kongregasyon. Dakel ya Kristiano met natan so agla makaalis ed abung balet aanamoten day kada pankanawnawa ya inabang so maong a balita ed saray ombibisita ed sikara. Manggagawa met ira na makaligliwa iran sulat parad saray totoo ya agnakakatongtong ya personal na saray manangipalapag.

5. Diad samay imbaga nen Pablo ed Filipos 3:12-14, antoy akatulong ed sikato pian mansiansian akapokus?

5 Ag-inabuloyan nen Pablo ya nabalang so pokus to lapud saray maong ya agawaan to odino anggan saray kasalanan to ed apalabas. Diad tua, imbaga to ya importante ya ‘lingwanan iray bengatlan walad benegan’ pian ‘naabot iray bengatlan walad unaan’ odino pian nasumpal so lumba. (Basaen so Filipos 3:12-14.) Anto ray nayarin mangibalang ed pokus nen Pablo? Unona, dakdakel so agawaan to ed Judaismo. Balet impasen to iratan bilang “dakel a basura.” (Fil. 3:3-8) Komadua, anggano sikatoy nayarin akonsiensia ed impamasegsegang tod saray Kristiano, ag-itan amatunda ed sikato diad panlilingkor to. Tan komatlo, agto inisip ya sarag to lay ontunda lapud dakel met lay agawaan to parad si Jehova. Mabunga so ministeryo nen Pablo anggano sikatoy impriso, nilewet, tinupak, aderal so niluganan ton barko, tan mabetbet ya kulang so naakan tan kawes to. (2 Cor. 11:23-27) Balet anggano dakel la so agawaan nen Pablo tan dakel met lay dinalan ton irap, amta to ya kaukolan toy mantultuloy ya manlingkor ed si Jehova. Ontan met so nepeg tayon gawaen.

6. Anto ray “bengatlan walad benegan” ya nayarin kaukolan tayon lingwanan?

6 Panon tayon naalig so ginawa nen Pablo ya ‘lingwanan iray bengatlan walad benegan’? Nayarin say arum ed sikatayo et nakokonsiensia lapud saray kasalanan da ed apalabas. No bilang ta ontan so naliliknam, maabig no aralen tan dalepdepen moy impangiter nen Jesus ed bilay to pian naperdona iray kasalanan tayo, tan ipikasim ed si Jehova ya tulongan to ka ya awaten itan ya panamerdona. No ontan so gawaen tayo, onlemew so liknaan tayo tan nayarin agtayo la nakonsiensia ed saray kasalanan tayo ya pinerdona la nen Jehova. Imanoen so sakey ni ya naaralan tayod si Pablo. Say arum ed sikatayo et inmekal ed trabaho ya baleg so sueldo pian mas niyuna da so Panarian. No ontan so ginawa tayo, sarag tayo kasin lingwanan la iray bengatlan walad benegan, ya agtayo la pawil-pawilen ya nonoten tan pilaleken iray bengatla ya nayarin niwalad sikatayo? (Num. 11:4-6; Ecl. 7:10) Anggan saray agawaan tayo diad panaglingkor ed si Jehova odino saray subok ya alampasan tayo et nayarin kaiba met ed saray “bengatlan walad benegan.” Siempre, no isipen tayo no panon itayon  benendisyonan tan sinuportaan nen Jehova diad inlabas na panaon, lalo itayon onapit ed Ama tayo. Balet agtayo labay ya isipen ya magenap la so agawaan tayo parad si Jehova.​—1 Cor. 15:58.

Diad lumba parad bilay, nepeg ya paliisan tayo ray mangibalang ed imano tayo tan mansiansia tayon akapokus ed premyo (Nengnengen so parapo 7)

7. Base ed 1 Corinto 9:24-27, antoy kaukolan pian manalo itayo ed lumba parad bilay? Iyilustra.

7 Atalosan nen Pablo so kabaliksan na samay imbaga nen Jesus ya, ‘manpursige kayo.’ (Luc. 13:23, 24) Amta nen Pablo ya singa si Kristo, kaukolan toy manpursige anggad sampot. Kanian inkompara to so bilay na sakey ya Kristiano ed lumbay batik. (Basaen so 1 Corinto 9:24-27.) Say sakey ya milulumba ed batik et mansiasiansian akapokus ed pakasabi to ed finish line tan papaliisan to ray posiblin mangibalang ed pokus to. Singa bilang, no say lumba et nagawa ed syudad, nayarin wala ray nadalan to ya lakoan tan arum ni ran mangala na imano. Kasin sikatoy ontunda pian nengnengen iray produkto ya aka-displey ed saray lakoan? Agto itan gawaen no labay toy manalo! Diad lumba parad bilay, kaukolan tayo met ya paliisan iray mangibalang ed pokus tayo. No mansiansia tayon akapokus tan manpursige tayo ya singa ginawa nen Pablo, awaten tayo so premyo!

NO PANON YA ARAPEN IRAY SUBOK ED PANANISIA

8. Anton taloran subok so pantongtongan tayo?

8 Pantongtongan tayo natan iray taloran subok ya nayarin mamakapuy ed sikatayo. Saratan et: no agnagawan tampol iray iilaloan, say ikapuy na laman, tan saray manbayag a subok. Makaaral tayo ed alimbawa na saramay asarag da iratan ya subok.—Fil. 3:17.

9. Panon tayon naapektoan no agnagawan tampol iray iilaloan tayo?

9 No agnagawan tampol iray iilaloan. Natural labat ya labay tayo lan nagawa iray balibalin insipan nen Jehova. Singa bilang, imbalikas na propeta nen Jehova a si Habacuc ya panganggaen la komon nen Jehova so kaugsan ed Juda, kanian imbaga nen Jehova ed sikato ya ‘itultuloy toy manilalo.’ (Hab. 2:3) Anggaman ontan, no singa agnagawan tampol iray iilaloan tayo, ompan naandi so seseg tayo tan nadismaya tayo ni ingen. (Pro. 13:12)  Agawa iya ed pigaran agagi nen manga taon 1914. Diad saman, dakel ya alanaan ya Kristiano so maniilalon onla la ed tawen. Nen ag-iman agawa, antoy ginawa na saray matoor ya agagi?

Ag-agawa so iilaloan nen Royal tan Pearl Spatz nen 1914, balet nansiansia ran matoor (Nengnengen so parapo 10)

10. Antoy ginawa na sakey a sanasawa nen ag-agawa so iilaloan da?

10 Imanoen so ginawa na duaran matoor ya agagi. Si Brother Royal Spatz et abautismoan nen 1908 diad edad ya 20. Segsegurado si Royal ya sikatoy magano lan onla ed tawen. Diad tua, nen nan-propose na kasal nen 1911 ed sakey a sister ya manngaran na Pearl, imbaga to: “Seguro, antam met lay nagawa no 1914. Mankasal ta met lanlamang, kanian agta la pababayagen!” Kasin tinmunda iyan sanasawa ed pilulumba ra parad bilay nen ag-ira linmad tawen nen 1914? Andi, ta say nampokusan da et say matoor ya panaglingkor da ed si Jehova, aliwan say iyakar da ed tawen. Determinado iran sumpalen so pilulumba ra. Tan talagan onman so ginawa nen Royal tan Pearl, ta nansiansia ran aktibo tan matoor ed dakel a taon anggad asumpal so bilay da diad dalin. Seguradon labalabay mo lan nanengneng ya iyalangon nen Jehova so ngaran tan soberanya to tan sumpalen to la so amin ya sipan to. Makaseguro ka ya nagawa iratan diad panaon ya inggeter nen Jehova. Legan ya agni iratan agawa, komon ta gawaen tayoy anggaay nayarian tayo ed panaglingkor tayo ed Dios, tan agtayon balot aabuloyan ya naandi so seseg tayo lapud agni agawa iray iilaloan tayo.

Anggano matatken lay Arthur Secord, labay to nin siansiay onaligwas ed espiritual (Nengnengen so parapo 11)

11-12. Akin et makapantultuloy tayon manlingkor ed si Jehova anggano kinmapuy lay laman tayo? Mangiter na alimbawa.

11 Say ikapuy na laman. Aliwan singa say literal ya milulumba, agkaukolan ya maksil so laman tayo pian mantultuloy tayon onaligwas ed espiritual. Diad tua, dakel ed saramay kinmapuy lay laman da et siansia nin determinado ya mantultuloy ya onaligwas ed espiritual. (2 Cor. 4:16) Singa bilang, si Brother Arthur Secord * et 55 taon a nanlingkor ed Bethel, tan nen sikatoy mantaon na 88, kinmapuy lan maong so laman to. Aminsan, walay nars ya inmasingger ed dukolan nen Brother Secord tan maaro ton imbaga: “Brother Secord, dakdakel lay agawaan yo parad si Jehova.” Balet agnampokus si Brother Secord ed apalabas. Ninengneng to imay nars, inmimis, insan to imbaga: “On, tua ’tan. Balet aliwan saray agawaan tayo so importante. Say importante et say gawaen tayo manlapud natan.”

12 Nayarin abayag ka lan manlilingkor ed si Jehova tan natan et kinmapuy lay laman mo kanian agmo la nagawaan iray datin nagagawaan mo. No ontan, agka nadidismaya. Makaseguro ka ya papablien nen Jehova so matoor ya impanlingkor mod sikato nensaman.  (Heb. 6:10) Tan natan, tandaan mo ya say interon kamarerwa ya debosyon et agnasukat ed karakel na nagagawaan tayo parad si Jehova. Imbes, nipanengneng tayoy kaaralem na panangaro tayod sikato no mansiansia tayon positibo tan no gawaen tayoy anggaay nayarian tayo ya iyabuloy na laman tayo. (Col. 3:23) Natatalosan nen Jehova iray limitasyon tayo tan agto kekerewen iray agtayo sarag ya iter.​—Mar. 12:43, 44.

Si Anatoly tan Lidiya Melnik et matoor dan sinungdoan so dakel a subok (Nengnengen so parapo 13)

13. Panon tayon napaseseg ed eksperiensya nen Anatoly tan Lidiya pian makapantultuloy tayon manlingkor ed si Jehova anggano dakel iray subok?

13 Saray manbayag a subok. Wala ray lingkor nen Jehova ya sinungdoan day subok tan panamasegsegang ed dakel iran taon. Singa bilang, si Anatoly Melnik * et mantaon labat na 12 nen inaresto tan impriso so tatay to. Inyakar si tatay to ed Siberia, ya masulok ya 7,000 kilometro so kaarawi na satan ed Moldova ya kawalaan na pamilya to. Kayari sakey taon, si Anatoly, si nanay to, tan say laki tan bai to so inyakar met ed Siberia. Asabi panaon, makakaatendi la rad saray aral diad sananey a baryo, balet kaukolan day manakar na 30 kilometro ed niebe, ya aanosan day pinasyan betel. Kalabas na panaon, apriso na taloy taon si Anatoly, tan niyarawi ed asawa ton si Lidiya tan say anak dan bii ya sakey taon ni labat. Anggano nanirap ira na dakel a taon, nantultuloy iran nanlingkor ed si Jehova. Natan et 82 la nen Anatoly, tan manlilingkor bilang membro na Branch Committee ed Central Asia. Singa si Anatoly tan Lidiya, komon ta gawaen tayoy anggaay nayarian tayo ed panaglingkor ed si Jehova, tan mantultuloy tayon mansungdo.​—Gal. 6:9.

MANSIANSIAN AKAPOKUS ED ILALO TAYO

14. Antoy amoria nen Pablo ya kaukolan ton gawaen pian naawat toy premyo?

14 Matalek si Pablo ya nasumpal to so pilulumba to tan naawat to so premyo. Bilang alanaan a Kristiano, inilaloan to ya awaten toy “premyo a panatawag na Dios ed tawen.” Balet pian naawat to itan, amoria to ya kaukolan toy mantultuloy a ‘manggunaet.’ (Fil. 3:14) Angusar si Pablo na makapainteres ya ilustrasyon pian natulongan iray taga Filipos ya makapampokus ed ilalo da.

15. Panon ya inusar nen Pablo so ilustrasyon ed pagmaliw ya mibabaley pian pasesegen iray Kristiano ed Filipos ya mantultuloy a ‘manggunaet’?

15 Impanonot nen Pablo ed saray taga Filipos ya mibabaley ira diad tawen. (Fil. 3:20) Akin et importante ya nonoten da itan? Diad saman a panaon, labalabay na saray totoo so  magmaliw ya mibabaley na Roma lapud dakel so benepisyo na satan. * Balet saray alanaan ya Kristiano et mibabaley ed mas maabig ya gobierno ya mangiter ed sikara na mas dakel ya benepisyo. Melmelag labat so gunggona na pagmaliw ya mibabaley na Roma no ikomparad pagmaliw ya mibabaley ed tawen! Kanian pinaseseg nen Pablo iray taga Filipos ya “onkiwas [ira] bilang mibabaley diad paraan a manepeg ed maong a balita nipaakar ed Kristo.” (Fil. 1:27, paimanod leksab) Saray alanaan a Kristiano natan et mangipapanengneng na maabig ya alimbawa lapud manggugunaet ira pian naawat da so premyon andi-anggaan a bilay diad tawen.

16. Base ed Filipos 4:6, 7, antoy nepeg ya itultuloy tayon gawaen balanglan say ilalo tayo et manbilay diad tawen odino diad dalin?

16 Balanglan say ilalo tayo et manbilay na andi-anggaan diad tawen odino diad paraiso ed dalin, nepeg ya itultuloy tayoy manggunaet pian naawat tayo so premyo. Antokaman so situasyon tayo, agtayo la lilingawen iray bengatlan walad benegan; tan agtayo aabuloyan so antokaman ya mangamper ed sikatayon onaligwas ed espiritual. (Fil. 3:16) Nayarin agnagawan tampol iray iilaloan tayo, odino onkakapuy lay laman tayo. Ompan pigaran taon tayo lan susungdoan so subok tan panamasegsegang. Antokaman so situasyon mo, agka “mapagpaga ed antokaman.” Imbes, ipaamtam ed Dios iray kerew mo diad panamegley na pikakasi tan masimoon a pikekerew, tan ikdan to ka na kareenan ya mas ni nen say iilaloan mo.​—Basaen so Filipos 4:6, 7.

17. Antoy pantongtongan tayo ed onsublay ya artikulo?

17 Singa sakey a milulumba ya lalo ton papasyaen so ombatik no asingger lad finish line, komon ta lalo tayon mansiansian akapokus pian nasumpal tayo so lumba parad bilay. Anggad iyabuloy na biskeg tan kipapasen tayo, komon ta itultuloy tayoy manpursige tan onabante paarap ed balibalin arapen. Antoy nepeg tayon gawaen pian makapantultuloy tayon ombatik diad dugan direksion? Ontulong ed sikatayo so onsublay ya artikulo pian naamtaan tayo iray nepeg tayon iyuna ed bilay tayo tan ‘naseguro tayo no anto ray mas importantin bengatla.’​—Fil. 1:9, 10.

KANSION 79 Ibangat Iran Mansiansian Malet

^ par. 5 Anggan panon lan kabayag so panlilingkor tayod si Jehova, labay tayoy mantultuloy a magmaliw ya mas maespiritual tan onaligwas ni bilang Kristiano. Pinaseseg nen apostol Pablo iray kapananisiaan to ya ag-iran balot onsusuko! Nabasad sulat to ed saray taga Filipos iray makapaseseg ya bilin ya makatulong ed sikatayon mansungdo ya ombatik ed lumba parad bilay. Aralen tayod sayan artikulo no panon tayon iyaplika iray pinuyanan a bilin nen Pablo.

^ par. 11 Nengnengen so istoryay bilay nen Brother Secord ya, “My Part in Advancing Right Worship,” diad The Watchtower, Hunyo 15, 1965.

^ par. 13 Nengnengen so istoryay bilay nen Brother Melnik ya, “Tinuruan Mula sa Pagkabata na Ibigin ang Diyos,” diad Gumising!, Oktubre 22, 2004.

^ par. 15 Say Filipos et sakop na Roma, kanian saray manaayam ditan et walaan na pigara ed saray kanepegan ya iiter ed saray mibabaley na Roma. Kanian seguradon atalosan na saray agagi ed Filipos so ilustrasyon nen Pablo.