Onlad karga

Onlad saray karga

Anos—Panagsungdo a Walaan na Gagala

Anos—Panagsungdo a Walaan na Gagala

LAPUD onloloor iray pakakadesdesan diad “kaunoran iran agew,” kaukolan ya maanos iray totoo nen Jehova nagkalalo la natan. (2 Tim. 3:1-5) Manbibilay tayo ed mundo ya maslak ed saray totoo et maaro ed sarili ra, agda labay so mipaknaan, tan anggapoy kontrol da ed sarili ra. Saramay ontan so ugali ra et mabetbet ya anggapoy anos da. Kanian, nepeg ya tepetan na kada Kristiano so sarili to: ‘Kasin naaalig ko lay ag-inkaanos na saray totoo ed mundo? Antoy labay ya ibaga na pagmaliw a tuan maanos? Tan antoy gawaen ko pian sayan Kristianon kualidad et magmaliw ya permanentin kabiangan na personalidad ko?’

SAY KABALIKSAN NA ANOS

Diad Biblia, say impangusar ed salitan anos et aglabat basta ontutukoy ed pangitepel ed mairap a situasyon. Say toon aaligen toy inkaanos na Dios et mansusungdo a walaan na gagala. Aliwan sarili to labat so nononoten to, noagta iisipen to met so pankaabigan na toon sengegan na mairap a situasyon. Lapud satan, no say toon maanos et asakitan odino asyodotan lapud ginawa na arum, sikatoy ag-onsusukon tampol tan maniilalon naayos ni so problema. Agpankelawan sirin ya diad Biblia, say pagmaliw a “maanos” so unaan ya binitla ed dakel iran maabig a kualidad ya resulta na aro. * (1 Cor. 13:4) Ibabaga met na Salita na Dios ya say “anos” et sakey ed saray aspekto na “bunga na espiritu.” (Gal. 5:22, 23) Anto sirin so kaukolan tayon gawaen pian niwala ed sikatayo iyan kualidad?

NO PANON SO MAGMALIW YA MAANOS

Pian niwalad sikatayo iyan kualidad, kaukolan tayon kerewen so tulong na masanton espiritu nen Jehova ya iiter to ed saramay manmamatalek tan maniilalo ed sikato. (Luc. 11:13) Balet anggano makapanyari so masanton espiritu na Dios, siansian kaukolan tayon gawaen so betang tayo tan onkiwas unong ed saray pikakasi tayo. (Sal. 86:10, 11) Labay ton ibaga, kaukolan tayon gawaen so anggaay nayarian tayon ipanengneng so inkaanos diad kada agew pian sayan kualidad et onlamot ed puso tayo. Balet, nayarin wala ni kaukolan tayon gawaen pian say anos et magmaliw ya permanentin aspekto na personalidad tayo. Anto ni arum ya makatulong?

Niwalad sikatayo so anos no aralen tan aligen tayoy perpekton alimbawa nen Jesus. Mitukoyan ed satan, pinuyanan si apostol Pablo ya ideskribe so “balon personalidad,” a kaibad satan so “anos,” tan impaseseg ton “say kareenan na Kristo so manuley komon ed puso [tayo].” (Col. 3:10, 12, 15) Aabuloyan tayon satan ya kareenan so “manuley” ed puso tayo no aaligen tayoy mabiskeg a pananisia nen Jesus ya diad aturon panaon na Dios et ipetek To so bengabengatla.​—Juan 14:27; 16:33.

Anggaman labalabay tayo lan nanengneng so insipan na Dios ya balon mundo, naaralan tayoy magmaliw a mas maanos no dalepdepen tayoy panaanos nen Jehova ed sikatayo. Oniay ipapaseguro na Biblia: “Si Jehova  et aliwan matantan nipaakar ed sipan to, a singa iisipen na arum a totoo, noagta sikatoy maan-anos ed sikayo ta agto labay a walay siopaman a naderal noagta labay to ya amin et naikday pankanawnawan magbabawi.” (2 Ped. 3:9) No dadalepdepen tayoy panaanos nen Jehova ed sikatayo, agta napapakiwas tayon magmaliw met ya mas maanos ed arum? (Roma 2:4) Legan tayon sankanonot itan, anto ray situasyon ya kaukolan tayon anosan?

SARAY SITUASYON YA KAUKOLAN TAYON ANOSAN

Diad inagew-agew, dakel so nayarin manubok ed inkaanos tayo. Singa bilang, no walay importantin ibagam, nayarin kaukolan moy mananos pian agka basta onsalet ed tongtongan na arum. (Sant. 1:19) Nayarin kaukolan mo met so mananos no kaibam iray agagi ya agmo labay so ugali da. Imbes ya sobran man-react, mas maabig ya nonoten no panon so ikikiwas nen Jehova tan Jesus ed saray kakapuyan tayo. Ag-ira manpopokus ed saray angkekelag ya lingo tayo. Noagta, say nenengnengen da et saray maabig a kualidad tayo tan maanos dan oobserbaan so pansasagpot tayon manguman.​—1 Tim. 1:16; 1 Ped. 3:12.

Say sakey nin situasyon ya nayarin nasubok so inkaanos tayo et no walay mangibagan aliwa so imbaga odino ginawa tayo. Mabetbet ya nasakitan tayon tampol tan idepensa tayoy sarili tayo. Balet duma so ipapaseseg na Salita na Dios ya kaukolan tayon gawaen. Oniay nabasa tayo: “Mas maong ni magmaliw a maanos nen say magmaliw a mapaatagey. Agka komon mainomay a nasakitan, ta say panem-em na sakit na linawa et walad pagew na saray makulangkulang.” (Ecl. 7:8, 9) Kanian anggano talagan aliwan tua so akusasyon, nepeg ya maanos tayon nonoten a maong so ikiwas tayo. Tinumbok nen Jesus itan ya prinsipyo nen sikatoy inakusaan na arum.​—Mat. 11:19.

Kaukolan met na saray atateng so magmaliw ya maanos no ipepetek da ray ananak da ed saray makapuy iran ugali, pilalek, odino tendensia ra. Imanoen so eksperiensya nen Mattias, ya manlilingkor ed Bethel diad Scandinavia. Nen tinedyer ni Mattias, inanosan to so dakel ya panagbalaw diad eskuelaan lapud saray papanisiaan to. Nen unaan, ag-iya amta na saray atateng to. Balet kaukolan dan arapen so epekto na saman ya panagbalaw ed anak da, lapud kukuestionen to la no talaga kasin sikatoy walad katuaan. “Mankaukolan iman na andukey ya anos,” so nanonotan na tatay nen Mattias ya si Gillis. Itetepet nen Mattias: “Siopa so Dios? Panon to no say Biblia et aliwa manayan Salita na Dios? Panon tayon amta ya talagan say Dios so malabay ya gawaen tayo iya odino aman?” Itetepet to met ed si tatay to: “Akin et kaukolan ya husgaan ak na arum no bilang say naliliknak tan papanisiaan ko et midumaan ed sikayo?”

“No maminsan, walay kaiban pasnok no mantetepet so anak mi, aliwan diad sikami nen nanay to, noagta diad katuaan, ta say pakalikna to et nagmaliw laingen ya komplikado so bilay to lapud satan,” so imbaga nen Gillis. Panon ton tinulongan so anak to? “No maminsan, onyurong kamin dua tan pigay oras kamin mantongtong. Mabetbet ya ondedengel ak labat tan sagpaminsan et mantetepet ak pian natalosan ko no anton talagay nalilikna tan iisipen to. No maminsan,  walay ibagak ed sikato ya kaukolan ton pannonotan a sanagew odino onsulok ni, insan mi lamet ituloy so tongtongan. No arum balet, ibagak ya kaukolan ko nin pannonotan na pigaran agew so imbaga to. Lapud sayan regular ya pantotongtong mi, kalkalnan inmaligwas so pakatalos nen Mattias tan agnambayag et inawat to iray bangat a singa say nipaakar ed dondon, soberanya na Dios, tan say panangaro nen Jehova. Kaukolan so panaon, tan mabetbet ya aliwan mainomay itan, balet kalkalnan tinmubo ed puso to so panangaro ed si Jehova. Malikeliket kami nen asawak ta nambunga so impananos min tulongan so anak mi nen tinedyer ni, ya anggad asabi mi so puso to.”

Nanmatalek si Gillis tan say asawa to ed tulong nen Jehova legan dan maanos ya tutulongan so anak da. Oniay nanonotan ni nen Gillis: “Naynay kon ibabaga ed si Mattias ya lapud panangaro mid sikato nen nanay to, et sikatoy ipipikasi min maong ed si Jehova ya natalosan to komon.” Talagan misalsalamat iratan ya atateng lapud impanengneng da so importantin kualidad ya anos!

Nilikud ed pangiter na espiritual a tulong, nepeg ya maanos iray tuan Kristiano no walay aasikasoen dan kapamilya odino kakaaro da. Imanoen tayoy alimbawa nen Ellen, * ya manaayam met ed Scandinavia.

Manga waloran taon lay apalabas, say asawa nen Ellen et amiduan na-stroke tan naapektoan so utek to. Lapud satan et agla makaliknay panangasi, liket, odino ermen. Mair-irap itan ya situasyon parad si Ellen. Imbaga to: “Kaukolan so andukey ya anos tan dakel ya pikakasi.” Inyarum to ni: “Say paboritok ya teksto ya manliligliwa ed siak et say Filipos 4:13, ya nabasa: ‘Walay biskeg kon arapen so amin a bengatla lapud samay mangiiter ed siak na pakayari.’” Salamat ed satan ya pakayari ta maanos ya makakapansungdo si Ellen tan makapanmamatalek ya maong ed tulong nen Jehova.​—Sal. 62:5, 6.

ALIGEN SO INKAANOS NEN JEHOVA

Siempre, no nipaakar ed panangipanengneng na anos, say sankaabigan ya ehemplo tayo et si Jehova. (2 Ped. 3:15) Dakel so nabasa tayod Salita na Dios ya no iner et impanengneng nen Jehova so andukey ya panag-anos to. (Neh. 9:30; Isa. 30:18) Singa bilang, panoy inkiwas nen Jehova nen kinuestion nen Abraham so desisyon Ton deralen so Sodoma? Unona, agsinmalet si Jehova nen mansasalitay Abraham. Imbes, maanos ya dinengel nen Jehova so amin ya tepet tan kapagaan nen Abraham. Insan, impanengneng nen Jehova ya sikatoy ondedengel ta uuliten ton ibabaga iray kapagaan nen Abraham tan pinaseguroan Ton agto deralen so Sodoma anggano samplora labat ya matunong a totoo so naromog ed satan ya syudad. (Gen. 18:22-33) Talagan balibali itan ya alimbawa na maanos ya idengel tan agmasyadon man-react!

Say pangalig tayo ed inkaanos na Dios et importantin kabiangan na balon personalidad a kaukolan ya isulong na amin ya Kristiano. No pansagpotan tayon niwala iyan importante tan manbayag ya kualidad, papagalangan tayo so maaro tan maanos ya Ama tayo ed tawen, tan nibilang itayon kaiba ed saramay “angawat na saray sipan lapud pananisia tan inkaanos da.”​—Heb. 6:10-12.

^ par. 4 Say kualidad ya aro et impaliwawa ed unaan ya artikulo na sayan siameran serye na bunga na masanton espiritu na Dios.

^ par. 15 Sinalatan so ngaran.