Onlad karga

Onlad saray karga

Agmanhuhusga Base Labat ed Nanenengneng Tayo

Agmanhuhusga Base Labat ed Nanenengneng Tayo

“Agkayo la manguukom unong ed nanenengneng yo, noagta mangukom kayo diad matunong a paraan.”​—JUAN 7:24.

KANSIONEN: 142, 123

1. Antoy impropesiya nen Isaias nipaakar ed si Jesus, tan akin ya makapaseseg itan?

PINABISKEG tan pinaseguroan itayo nen Isaias panamegley na propesiya to nipaakar ed Katawan tayon Jesu-Kristo. Impasakbay to ya si Jesus et “agto mangukom a base labat ed nanengneng to, odino mangipetek a base labat ed narengelan to. Patas so pangukom to ed saray pobri.” (Isa. 11:3, 4) Akin ya makapaseseg itan? Lapud manbibilay tayod mundo ya aliwan patas tan manangidumaduma. Pipirawaten tayo lan amin so isabi na perpekton Ukom, samay agbalot mangukom ed sikatayo base labat ed nanenengneng to!

2. Antoy ingganggan nen Jesus ya gawaen tayo, tan antoy aralen tayo ed sayan artikulo?

2 Kada agew, nahuhusgaan tayo ray kapara tayon too. Balet lapud agtayo perpekto, agtayo naalig si Jesus ya perpekto so panhuhusga to. Walay tendensia tayon husgaan so arum base labat ed nanenengneng tayo. Kanian nen wadiad dalin si Jesus, ingganggan to: “Agkayo la manguukom unong ed nanenengneng yo, noagta mangukom kayo diad matunong a paraan.” (Juan 7:24) Malinew sirin ya labay nen Jesus ya sikatoy aligen tayo, ya agtayo huhusgaan so arum base labat ed nanenengneng tayod sikara. Diad sayan artikulo, pantongtongan tayo so taloran maslak ya mangiimpluensya ed  totoo diad panhuhusga rad arum: lahi odino kultura, kipapasen ed panagbilay, tan edad. Diad satan ya talo, aralen tayo ray praktikal a paraan pian naunor tayoy ganggan nen Jesus.

AGMANHUHUSGA BASE ED LAHI ODINO KULTURA

3, 4. (a) Anto ray agawa ya amakiwas ed si apostol Pedro ya umanen so pangipapasen tod saray Gentil? (Nengnengen so litratod gapo na artikulo.) (b) Anton balon katuaan so atalosan nen Pedro diad tulong nen Jehova?

3 Imadyin mo pay nambabangil ya ninonot nen apostol Pedro nen sikatoy imbaki ed Cesarea pian onlad abung na sakey ya Gentil a si Cornelio. (Gawa 10:17-29) Singa met ed arum a Judio nensaman, binmaleg si Pedro ya manisian saray Gentil et marutak. Balet, wala ray agawad si Pedro ya tinmulong ed sikaton umanen itan ya panmoria to. Singa bilang, diad agano ni et akanengneng si Pedro na makapakelaw ya pasingawey. (Gawa 10:9-16) Antoy anengneng to? Singa sakey ya baleg ya ules a napnoy marutak ya ayayep tan onleleksab itan diad arapan to legan ya walay boses manlapud tawen a nadngel to: “Alagey ka, Pedro, mamakger ka tan mangan ka!” Tinanggian to itan. Insan, imbagad sikato na samay boses manlapud tawen ya “agmo la tatawagen a marutak iray nilinisan la na Dios.” Kabangon nen Pedro, sikatoy awetwet no anto kasi labay ya ibagad sikato na boses ya nadngel to. Diad saman et sinmabi ray mensahero nen Cornelio. Kayarin inawat nen Pedro so panangigiya na masanton espiritu, sikatoy akila ed saramay mensahero diad abung nen Cornelio.

4 No hinusgaan nen Pedro iray bengatla base labat ed nanenengneng to, seguradon agla komon linmoob ed abung nen Cornelio. Agbalot onloloob iray Judio ed abung na saray Gentil. Akin et linma nin siansiay Pedro anggano binmaleg ya walay panangidumaduma tod saray Gentil? Baleg so epekto na saman ya pasingawey ed si Pedro tan say panamaseguro ya naawat to manlapud masanton espiritu. Kayari ton dinengel so imbaga nen Cornelio, seguradon sikatoy apakiwas, kanian oniay imbaga to: “Natatalosan ko la natan ya anggapoy lalabien na Dios, noagta diad balang nasyon et makapaliket ed sikato so toon ontatakot ed sikato tan manggagaway duga.” (Gawa 10:34, 35) Talagan aliketan a maong si Pedro ed satan ya balon pakatalos​—ya siansian onaplika ni anggad natan! Panon ya sayan katuaan nipaakar ed agpanangidumaduma et apektoan toy amin ya Kristiano?

5. (a) Antoy labay nen Jehova ya natalosan na amin ya Kristiano? (b) Anggaman amta tayo lay katuaan, anto so nayarin siansia nin walad sikatayo?

5 Diad panamegley nen Pedro, tinulongan nen Jehova so amin a Kristiano ya natalosan a Sikato et agmanangidumaduma. Ag-importante ed sikato no antoy lahi, kultura, bansa, tribu, odino lenguahe na sakey. Kada sakey ya ontatakot ed Dios tan manggagawa na duga et makapaliket ed sikato. (Gal. 3:26-28; Apo. 7:9, 10) Seguradon manisia kan tua itan. Panon to balet no binmaleg ka ed lugar odino pamilya ya walay panangidumaduma? Anggaman nayarin isipen mo ya anggapoy panangidumadumam, ompan diad pusom et siansia nin wadtan itan. Anggan si Pedro, ya apribilehyoan a mangipaamta ya agmanangidumaduma si Jehova, et angipatnag na panangidumaduma diad saginonor. (Gal. 2:11-14) Panon tayon naunor si Jesus tan agla manhusga base labat ed nanenengneng tayo?

6. (a) Antoy makatulong ed sikatayo pian naekal so antokaman ya panangidumaduma ed puso tayo? (b) Antoy apatnagan ed report na sakey a responsablin brother?

6 Kaukolan tayon usisaen so sarili tayo diad tulong na Salita na Dios pian nanengneng tayo no kasin walay antokaman ya panangidumaduma tayo, balanglan diad isip odino puso tayo. (Sal. 119:105) Ompan kaukolan tayo met so maaron tulong na arum a nayarin makakaimano ya walay panangidumaduma tayo,  anggano agtayo itan naiimano ed sarili tayo. (Gal. 2:11, 14) Nayarin linmamot la itan ed sikatayo kanian agtayo nalilikas ya nipapatnag tayo la manaya itan. Imanoen pa iyan alimbawa, sakey ya responsablin brother so angipawit na report nipaakar ed sanasawan manlilingkor ya full-time. Say asawan laki et nanlapud sakey a tribu ya maslak a memelmelagen na arum. Mapatnag ya ag-alikas na responsablin brother ya wala manayay panangidumaduma to ed satan ya tribu. Diad report to, dakel so balibalin imbaga to nipaakar ed asawan laki; balet oniay imbaga tod sampot: “Anggano sikatoy nanlapud [sayan tribu], say ugali tan panagbilay to et makatulong ed arum pian natalosan da ya no nanlapu kad [sayan tribu] et agto labay ya ibagan marutak, abebbeba so klase na panagbilay mo, a singa maslak ed saray nanlapud [sayan tribu].” Kasin nala yoy punto? Antokaman so responsabilidad tayo, kaukolan tayon usisaen a maong so sarili tayo tan akaparaan tayon awaten so tulong pian nanengneng tayo so antokaman ya atilak nin klase na panangidumaduma diad puso tayo. Anto ni nagawaan tayo?

7. Panon tayon nipanengneng ya ‘ilulukas tayon maong so puso tayo’?

7 No ilukas tayon maong so puso tayo, aabuloyan tayon nasalatan na panangaro so panangidumaduma. (2 Cor. 6:11-13) Kasin apasal kan say pipiulopan mo labat et saramay kaparehom na lahi, kultura, bansa, tribu, odino lenguahe? No on, manpalaknab ka. Agta mas maabig no imbitaan mo ya miulop ed sika diad ministeryo iramay dumay kipapasen da, odino imbitaan mo ran mangan ed abung yo odino ed sakey ya okasyon? (Gawa 16:14, 15) No ontan so gawaen mo, papanoen moy pusom na panangaro kanian anggapo lay naliknam ya panangidumaduma. Balet wala ni ray rason no akin ya nayarin nahusgaan tayoy arum base labat ed nanenengneng tayo. Pantongtongan tayo so ontumbok ya rason, say kipapasen ed panagbilay.

AGMANHUHUSGA BASE ED KIPAPASEN ED PANAGBILAY

8. Unong ed Levitico 19:15, panon tayon nahusgaan so sakey base ed kipapasen to ed panagbilay?

8 Say kipapasen ed panagbilay so sakey nin nayarin makaapekto ed inenengneng tayod arum. Ibabaga na Levitico 19:15: “Nepeg a makatunongan so pangukom yo. Agyo pipilaan so mairap-bilay odino papaboran so mayaman. Nepeg yon ukomen so kapara yon too unong ed inkahustisya.” Balet panon ya nayarin naapektoan so pakanengneng tayod sakey lapud kipapasen to ed panagbilay?

9. Anton makapaermen ya katuaan so insulat nen Solomon, tan antoy ibabangat na satan ed sikatayo?

9 Pinakiwas na masanton espiritu si Solomon pian isulat so sakey ya makapaermen a katuaan nipaakar ed agperpekton totoo. Oniay imbaga ton nabasa ed Proverbio 14:20: “Samay mairap-bilay et bubusolen na anggan saray kakaabay to, balet samay mayaman et dakel so kakaaro to.” Antoy ibabangat na satan ed sikatayo? No agtayo manalwar, nayarin mas labayen tayoy mikaaro ed saray agagin mayaman, balet ta aarawian tayo iramay mairap. Akin et mapeligro ya say panamabli tayod arum et ibase tayo ed materyal ya kaykayarian da?

10. Anton problema so naimano nen Santiago?

10 No husgaan tayoy arum base labat ed materyal ya kaykayarian da, ompan pansengegan laingen itan na inkaapag-apag ed kongregasyon. Angiter na pasakbay so disipulon si Santiago ya sayan problema so sengegan na inkaapag-apag ed pigaran kongregasyon nen inmunan siglo. (Basaen so Santiago 2:1-4.) Nepeg tayon manalwar ya agtayo aabuloyan so onian panagnonot ed saray kongregasyon tayo natan. Panon tayon nalabanan so ontan iran panaghusga ya base labat ed nanenengneng tayo?

11. Kasin say relasyon na sakey a too ed si Jehova et akabase ed materyal ya kaykayarian to? Ipaliwawa.

11 Kaukolan tayon nengnengen iray agagi  tayo base ed inenengneng nen Jehova ed sikara. Say sakey a too et papablien nen Jehova aliwan lapud sikatoy mayaman odino mairap. Say relasyon tayo ed si Jehova et agbalot akadepende ed karakel odino karaiset na kaykayarian tayo. Anggaman imbaga nen Jesus ya “mairap ed sakey a mayaman a too so onloob ed Panarian na tawen,” agto imbagan imposiblin nagawa itan. (Mat. 19:23) Imbaga met nen Jesus: “Maliket kayo, sikayo ran mairap-bilay, ta nakayarian yo so Panarian na Dios.” (Luc. 6:20) Anggaman ontan, agto labay ya ibagan amin lan mairap-bilay et pinaboran tan onkiwas ed saray bangat nen Jesus. Dakel ed saray mairap-bilay nensaman et agkinmiwas. Malinew sirin ya agtayo nayarin husgaan so relasyon na sakey a too ed si Jehova base ed materyal ya kaykayarian to.

12. Anton bilin so iiter na Kasulatan ed saray mayaman tan mairap?

12 Abendisyonan itayo na dakel ya agagi, mayaman tan mairap, ya mangaaro tan manlilingkor ed si Jehova diad interon puso. Bibilinen na Kasulatan iramay mayaman ya “say panilaloan da et aliwan diad agnapanmatalkan iran kayamanan noagta diad Dios.” (Basaen so 1 Timoteo 6:17-19.) Ontan met, sisimbawaen na Biblia so amin ya totoo na Dios, mayaman tan mairap, a manalwar ira ya agda aaroen so kuarta. (1 Tim. 6:9, 10) On, no lukasan tayo ray mata tayo tan nengnengen tayo ray agagi a singa ed inenengneng nen Jehova ed sikara, agtayo ra husgaan base ed no antoy wala odino anggapod sikara. Panon to balet so edad na sakey ya too? Kasin makatunongan itan ya basiyan na panhusga ed arum? Imanoen tayo.

AGMANHUHUSGA BASE ED EDAD

13. Panon itayon bibilinen na Kasulatan nipaakar ed panrespeto ed saray maedad la?

13 Naynay itayon bibilinen na Kasulatan ya respetoen tayo iray maedad la. Ibabaga na Levitico 19:32: “Alagey kad arapan na sakey ya ubanan, tan nepeg mon igalang so masiken, tan nepeg mon takotan so Dios mo.” Miparad satan so bilin na Proverbio 16:31 ya “say uban et korona na karakpan sano walad dalan na inkatunong.” Insan binilin met nen Pablo si Timoteo ya agto pansasalitaan na ansakit so sakey a masiken, noagta sikatoy ipasen ton sakey ya ama. (1 Tim. 5:1, 2) Anggano walaan na autoridad si Timoteo ed saray maedad lan agagi, kaukolan to ran tratoen a walaay panangasi tan respeto.

14. Diad anto ran kipapasen a matukoy labat ya simbawaen odino disiplinaen so sakey ya mas matatken nen say sikatayo?

14 Balet, kasin onaplika itan ya prinsipyo diad amin a situasyon? Singa bilang, kasin basta tayo labat paulyanan so sakey a matatken ya gagagalaen toy manggaway kasalanan odino mangipapaseseg na saray bengatlan agmakapaliket ed si Jehova? Agmanhuhusga si Jehova base labat ed nanenengneng to tan agto papalampasen imay gagagalaen toy manggaway kasalanan lapu labat ta sikatoy maedad la. Imanoen iyan prinsipyo ya nabasad Isaias 65:20: “Naayew imay makasalanan, anggaman mantaon la na sanlasus.” Mipara met so prinsipyo ya anengneng ed pasingawey nen Ezequiel. (Eze. 9:5-7) Kanian kaukolan ya mas importante ed sikatayo so naynay ya pangipanengneng na respeto ed samay Akauna nen Saray Panaon, si Jehova a Dios. (Dan. 7:9, 10, 13, 14) No ontan so gawaen tayo, agtayo natatakot ya ipetek so sakey a mankaukolan na simbawa, anggano sikatoy maedad la.​—Gal. 6:1

Kasin rerespetoen mo ray mas ugaw nin brother? (Nengnengen so parapo 15)

15. Antoy naaralan tayod si apostol Pablo nipaakar ed panrespeto ed saray mas ugaw ya brother?

15 Panon to balet iray mas ugaw nin brother diad kongregasyon? Antoy pakanengneng mo ed sikara? Oniay insulat nen apostol Pablo ed si Timoteo: “Anggapo komon so manleglemew ed inkaugaw mo. Imbes, magmaliw kan ehemplo ed saray matoor diad panagsalitam, diad ugalim, diad panangarom, diad pananisiam, diad kalinisan mo.” (1 Tim. 4:12) Nen insulat iratan nen apostol Pablo, si Timoteo et nayarin mantaon na masulok ya 30. Anggaman ontan, sikatoy tinuro nen Pablo ya mangasikaso  ed ambelat iran responsabilidad. Antokaman so rason na satan ya simbawa nen Pablo, malinew so punto. Agtayo nepeg a husgaan iray mas ugaw nin brother base labat ed edad da. Kaukolan tayon tandaan ya anggan say Katawan tayon Jesus et sinumpal toy ministeryo to diad dalin nen sikatoy mantaon na masulok a 30.

16, 17. (a) Panon ya nadetermina na saray elder no kasin say sakey ya brother et kualipikado lan irekomenda bilang ministeryal a lingkor odino elder? (b) Panon ya nayarin onkontra ed Kasulatan iray personal a panmoria tan kultura?

16 Diad arum ya kultura, agrerespetoen iray mas ugaw ya lalaki. Lapud satan, ompan manaalangan laingen iray elder ed kongregasyon ya irekomenda iray kualipikadon ugaw nin brother bilang ministeryal a lingkor odino elder. Nepeg a tandaan na amin ya elder ya anggapoy ibabaga na Kasulatan ya espisipikon edad pian nirekomenda so sakey bilang ministeryal a lingkor odino elder. (1 Tim. 3:1-10, 12, 13; Tito 1:5-9) No say sakey ya elder et manggaway totontonen ya base ed kultura, sikatoy ag-ontutumbok ed Kasulatan. Saray ugaw nin brother et kaukolan ya husgaan, aliwan base ed personal iran panmoria odino kultura, noagta base ed estandarte na Biblia.​—2 Tim. 3:16, 17.

17 Saray agmakasulatan iran panmoria lapud kultura so nayarin magmaliw a rason no akin ya agnirekomenda iray kualipikadon brother. Diad sakey a bansa, sakey ya kualipikadon ministeryal a lingkor so naikdan na ambelat iran responsabilidad. Anggano onabobon iray elder ed kongregasyon to ya akapet to lay Makasulatan iran kualipikasyon parad sakey ya elder, siansian sikatoy ag-inrekomenda. Impasoot na arum ya maedad lan elder ya ugaw nin maong ya nengnengen imay brother pian magmaliw ya elder. Makapaermen ta ag-inrekomenda imay brother lapu labat ta sikatoy ugaw nin nengnengen. Anggano sakey labat iyan eksperiensya, ipapanengneng na saray report ya sayan panagnonot et nagagawa met ed nanduruman bansa. Talagan importantin manmatalek tayod Kasulatan imbes ya diad mismon panmoria odino kultura tayo! Atan labat so paraan pian naunor tayoy Jesus ya agtayo manhusga base labat ed nanenengneng tayo.

MANGUKOM DIAD MATUNONG A PARAAN

18, 19. Antoy kaukolan tayon gawaen pian nanengneng tayoy arum diad paraan na inenengneng nen Jehova ed sikara?

18 Anggaman agtayo perpekto, sarag tayon nengnengen so arum ya anggapoy panaglabi a singa gagawaen nen Jehova. (Gawa 10:34, 35) Balet kaukolan so tuloytuloy a pansagpot tan naynay ya panonot na Salita na Dios. No iyaplika tayo iratan ya panonot, tuloytuloy tayon naunor so ganggan nen Jesus ya agmanhusga base labat ed nanenengneng tayo.​—Juan 7:24.

19 Asingger lan ukomen na Ari tayon si Jesu-Kristo so amin ya totoo, aliwan base labat ed nanengneng odino narengelan to, noagta diad matunong a paraan. (Isa. 11:3, 4) Talagan makapadinayew itan!