SAY PANAG-BANTAYAN—PANARALAN YA EDISYON Agosto 2018

Walad sayan isyu iray aaralen ya artikulo parad Oktubre 1-28, 2018

Kasin Antam No Antoy Tua?

Anto ray taloran prinsipyo ed Biblia ya makatulong ed sikatayon amtaen no kasin tua odino andi iray naaawat tayon impormasyon?

Agmanhuhusga Base Labat ed Nanenengneng Tayo

Amtaen ya say taloran basiyan na panhuhusga ed arum ya base labat ed nanenengneng et aliwan karunongan.

ISTORYAY BILAY

Agkon Balot Abuloyan ya Onlaylay Iray Limak

Amtaen iray makapaliket ya agawa a nanliketan nen Maxim Danyleyko legan na 68 taon na impanlingkor to bilang misionero.

Maliket Iray Totoon Maiter

Akin ya maliket itayo no maiter tayo?

Mikimeyan ed si Jehova Diad Kada Agew

Antoy limaran paraan ya makapikimeyan tayod si Jehova?

Anos—Panagsungdo a Walaan na Gagala

Amtaen no antoy labay ya ibaga na inkaanos na Dios, no panon ya niwala itan ed sikatayo, tan anto ray gunggona ed panggawad satan.

INALAD DAAN IRAN KOLEKSION MI

No Panon ya Intanem Iray Unonan Bini na Panarian Diad Portugal

Anto ran subok so alampasan na saray inmunan angipulong na Panarian diad Portugal?