SAY PANAG-BANTAYAN—PANARALAN YA EDISYON Abril 2022

Walad sayan isyu iray aaralen ya artikulo parad Hunyo 6–Hulyo 3, 2022.

Tepetepet na Saray Manbabasa

Antoy ibabaga na Biblia tungkol ed pansamba o panunumpa?

Tepetepet na Saray Manbabasa

No idiborsyo na sakey ya Kristiano so asawa to ya anggapoy Makasulatan ya basiyan tan mangasawa na sananey, antoy pangipasen na kongregasyon ed datin impangasawa to tan ed balon impangasawa to?