Onlad karga

Onlad saray karga

Kasin Antam?

Kasin Antam?

Panon ya iplaplano na saray totoo nensaman so pambiahe ra ed dayat?

MAPATNAG ya anggapoy barko ya pampasahero diad panaon nen Pablo. Pian makalugan iray manbiahe, kaukolan day mantepet ed arum no walay amta ran barko ya pankargamento a mamaarap ed lugar ya laen da tan mangilugan na pasahero. (Gawa 21:2, 3) Anggano say sakey ya barko et agmamaarap ed lugar ya labay a laen na manbiahe, no ontunda so barko diad saray daongan, sarag toy mananap diman na arum ya barkon mamaarap ed destinasyon to.​—Gawa 27:1-6.

Wala labat iray panaon ya posible so pambiahe ed dayat, kanian anggapoy eksakton eskedyul na biahe na saray barko. Likud ed aliwliwan panaon, nayarin ag-ituloy na saray maaniton marino so pambiahe ra no makanengneng iray tanda ya singa walay mauges ya nagawa, singa say wawak ya akadapo ed lubir na panaglayag na barko ya sankarengel so uni to, odino makanengneng iray agaygay ya barko ed gilig na dayat. Samboten na saray marino so ombiahe no marakep so siplog na dagem. No say sakey ya manbiahe et makalmo na barkon naluganan to, sikatoy onla lad kawalaan na daongan tan awit to la ray bagahe to, insan alagaren toy pangiyanunsio ya magano lan onalis so barko.

“Walay sisteman tutumboken ed Roma pian agla nairapan iray totoo ya mananap na ombiahen barko,” so kuan na historyador ya si Lionel Casson. “Say daongan ditan et walad parte na Ilog Tiber ya asingger ed dayat. Diad abay ton baley ya Ostia et walay baleg ya plaza ya apaliberan na saray opisina. Dakel ed saratan ya opisina et gawa na saray kompanya na saray barkon pankargamento ya onlad nanduruman daongan: walay opisina na parad Narbonne [France natan], wala met so parad Carthage [Tunisia natan], . . . tan arum ni. No walay mananap na barkon naluganan to, sikatoy onla labat ed sarayan opisina pian nanengneng to no walay biahe ya onarap ed laen to.”

Mas maganoy biahe diad dayat, balet mapeligro. Aminpiga ya aderal so barkon niluganan nen Pablo diad impanbiahe to bilang misionaryo.​—2 Cor. 11:25.