Onlad karga

Onlad saray karga

 MANUNAN ARTIKULO | SARAY WALAD TAWEN—IMPAAMTA ED TOO

Saray Walad Tawen—Impanengneng Panamegley na Milagro

Saray Walad Tawen—Impanengneng Panamegley na Milagro

Nabasad Biblia ya wala ray impanengneng ed too panamegley na milagro, ya ontulong pian singa tayo nasilip so tawen. Imbitaan mi kan amtaen iratan. Anggano arum ya adeskribe ed saratan et aliwan literal so kabaliksan da, ontulong iratan aliwa labat ya pian naimadyin mo iramay manaayam ed tawen, noagta pian natalosan mo no panon da kan naapektoan.

SI JEHOVA SO SANKATAGEYAN

“Walay sakey a trono ed tawen, tan walay akayurong ed satan a trono. Tan say itsura na samay akayurong et singa baton jaspe tan baton sardio, tan akapaliber ed trono so bunlalakaw a singa esmeralda so itsura to.”​—Apocalipsis 4:2, 3.

“Maliwliwawa ed kaliberliber to a singa kaliwawa na sakey a bunlalakaw ed lurem sano agew a mauran. Ontan so kasnagan na liwawa a walad kaliberliber. Singa itan nengneng na gloria nen Jehova.”​—Ezequiel 1:27, 28.

Diad saratan ya impanengneng ed si apostol Juan tan propeta Ezequiel et naimadyin tayoy makapadinayew ya itsura na Sankatageyan a Dios, si Jehova—mankirlap iran bato, bunlalakaw, tan marakdakep ya trono. Naamtaan tayod saratan ya say presensia nen Jehova et makapadinayew, marakdakep, tan walay kareenan.

Saratan ya impanengneng nipaakar ed Dios et mipara ed insulat na salmista: “Si Jehova et makapanyari tan sankamakanepegan na dayew. Sikatoy makapadinayew nen say amin ni ran dirios. Amin a dirios na saray totoo et andi-kakanaan a dirios, balet si Jehova so nanggawa na katawenan. Say katagyan tan karlangan et walad arapan to; say biskeg tan karakpan et walad santuaryo to.”—Salmo 96:4-6.

Anggano si Jehova so Sankatageyan, iimbitaan to itayon onasingger ed sikato panamegley na pikakasi tan ipapaseguro to ya dengelen to tayo. (Salmo 65:2) Inar-aro itayo na Dios tan talagan walay malasakit tod sikatayo, kanian insulat nen apostol Juan: “Say Dios et aro.”—1 Juan 4:8.

SI JESUS ET KAIBA NA DIOS

“[Say Kristianon disipulo ya si Esteban et] napno na masanton espiritu tan tinmangay ed tawen tan anengneng toy gloria na Dios tan si Jesus ya akaalagey ed nikawanan na Dios, tan inkuan to: ‘Nanenengneng ko ya alukasan so tawen tan akaalagey ed nikawanan na Dios so Anak na too.’”​—Gawa 7:55, 56.

Antis iyan anengneng nen Esteban, agano ni ya pinatey si Jesus lapud sugsog na saray mismon katongtong nen Esteban—saray Judion lider na relihyon. Prupruebaan na satan ya mabilay si Jesus, tan sikatoy pinaoli tan pinagalangan. Nipaakar ed saya, insulat nen apostol Pablo: “[Si Jehova et] pinaoli toy Kristo manlapud inaatey tan pinayurong  to ed nikawanan to diad tawen, a mas atagey ni nen say amin a gobierno tan autoridad tan pakayari tan pakauley tan amin a ngaran, aliwan dia labat ed sayan sistema na mundo, noagta dia met ed samay onsabi.”—Efeso 1:20, 21.

Niarum ni ed atagey ya posisyon nen Jesus, ipapanengneng met na Biblia ya singa si Jehova, talagan walay malasakit tod totoo. Legan na ministeryo nen Jesus diad dalin, pinaabig to ray mansasakit tan walay kapansanan, tan binilay to lamet iray inaatey. Lapud inter toy bilay to, impanengneng to ya inar-aro toy Dios tan saray totoo. (Efeso 2:4, 5) Natan, si Jesus et wala lad nikawanan na Dios, tan asingger to lan usaren so autoridad to pian mangiter na dakel ya bendisyon ed saray maunor ya totoo ed anggan iner ya pasen.

SARAY ANGHEL ET MANLILINGKOR ED DIOS

“Intultuloy koy [si propeta Daniel] nambantay ya anggad wala ray nilira a trono tan yinmurong imay Akauna nen Saray Panaon [si Jehova]. . . . Sanlibon libolibo so manlilingkor ed sikato, tan samplon libo ya asamploran nilibo so akaalagey ed arapan to.”​—Daniel 7:9, 10.

Diad sayan impanengneng ed si Daniel nipaakar ed tawen, aliwan saksakey ya anghel so anengneng to noagta dakdakel a maong. Talagan makapakelaw itan ya anengneng to! Saray anghel et makapadinayew ya espiritu, matalino tan makapanyari. Wala ray rangko da, singa say serapin tan kerubin. Diad Biblia, masulok ya 250 beses ya abitla so anghel.

Saray anghel et aliwan datin totoo ya nambilay diad dalin. Abayag la ran ginawa na Dios antis nin pinalsa so too. Nen ginawa so dalin, naobserbaan itan na saray anghel tan indayew day Dios diad maksil a boses.—Job 38:4-7.

Say sakey ya paraan ya manlilingkor iray matoor ya anghel ed Dios et diad pibibiang da ed sankaimportantian ya kimey ed dalin natan—say pangipulong na maong a balita na Panarian na Dios. (Mateo 24:14) Say pibibiang dad sayan kimey et impanengneng ed si apostol Juan panamegley na milagro, ya oniay insulat to: “Anengneng ko so sakey nin anghel ya ontitikyab ed pegley na tawen tan dalin, tan walay andi-anggaan a maong a balita ya iyabawag to ed saramay manaayam diad dalin, diad kada nasyon tan tribu tan lenguahe tan rasa.” (Apocalipsis 14:6) Anggano agmitotongtong iray anghel ed totoo  natan ya singa gagawaen da nensaman, ontutulong ira pian nigiya iray manpupulong na maong a balita ed saramay totoon labay dan naamtaan so katuaan.

IBABALANG NEN SATANAS SO MINILYON

“Walay agawan guerra ed tawen: Si Miguel [Jesu-Kristo] tan saray anghel to et akilaban ed dragon, tan say dragon tan saray anghel to et akilaban balet ag-ira analo, tan anggapo lay pasen da ed tawen. Kanian imbantak so baleg a dragon, say sankaunaan ya uleg, samay tatawagen a Diablo tan Satanas, a mangibabalang ed interon mundo; sikatoy imbantak diad dalin, tan saray anghel to et imbantak a kaiba to.”​—Apocalipsis 12:7-9.

Walay panaon ya aliwan mareen so tawen. Diad gapo na impanbilay na too, walay sakey ya anghel ya lapud labay ton sikatoy dayewen et nanrebelde ed si Jehova, kanian nagmaliw ya Satanas ya say labay ton ibaga et “Sumusumpa” odino onlalaban. Akila met ed sikato ya nanrebelde so arum ya anghel tan tinawag iran demonyo. Agaylay uges da, onlalaban irad si Jehova tan atukso day dakel ya totoo ya ag-onunor ed maaron panangigiya nen Jehova.

Si Satanas tan saray demonyo to et mauge-uges tan maruksa. Kalaban ira na totoo tan dakel so ginawa da ya nanresultad paniirap diad dalin. Singa bilang, pinatey nen Satanas iray ayayep tan lingkor na matoor ya toon si Job. Insan pinatey toy samploran ananak nen Job panamegley na “maksil a dagem” kanian ageba so kawalaan dan abung. Kayari to, indapo nen Satanas ed si Job so “manotot iran pelsa manlapud dapan ya anggad toktok na ulo to.”—Job 1:7-19; 2:7.

Balet asingger lan naandi si Satanas. Manlapu la nen sikatoy imbantak diad dalin, amta ton “antikey lay panaon to.” (Apocalipsis 12:12) Seguradon naderal si Satanas, tan maong a balita itan!

SARAMAY NANLAPUD DALIN

“Angaliw ka [Jesus] na saray totoon parad Dios manlapud balang tribu tan lenguahe tan rasa tan nasyon, tan ginawam iran sakey a panarian tan saserdote na Dios tayo, tan manuley ira bilang arari ed dalin.”​—Apocalipsis 5:9, 10.

Singa si Jesus ya binilay lamet pian manbilay ed tawen, ontan met so nagawa ed arum. Imbaga nen Jesus ed saray matoor ya apostol to: “Onla ak a mangiparaan na sakey a pasen parad sikayo. . . . Ompawil ak tan awiten ta kayod ayaman ko, pian no iner so kawalaan ko et wadman kayo met.”—Juan 14:2, 3.

Saramay onlad tawen et walay gawaen da diman.  Nakaiba ira nen Jesus diad Panarian, sakey ya gobierno ya manuley ed saray manaayam ed interon dalin tan mangiter na bendisyon ed sikara. Saya may Panarian ya imbaga nen Jesus ya ipikasi na saray patumbok to diad modelon pikakasi: “Ama mi a walad tawen, napasanto komon so ngaran mo. Onsabi la komon so Panarian mo. Nagawa komon so linawam, a singa ed tawen, ontan met diad dalin.”—Mateo 6:9, 10.

NO ANTOY GAWAEN NA SARAY WALAD TAWEN

“Walay nadngel kon [si apostol Juan] maksil a boses manlapud trono, ya angibaga: ‘Say tolda na Dios et walad katooan, . . . tan punasen to so amin a lua ed kamataan da, tan anggapo lay patey, anggapo met lay panermen tan panakis tan panotot. Saray datin bengatla et linmabas la.’”​—Apocalipsis 21:3, 4.

Sayan propesiya ya impanengneng panamegley na milagro et ontutukoy ed panaon sano say Panarian na Dios, a say manuley et si Jesus tan saramay binilay lamet manlapud dalin, et panampoten toy uley nen Satanas tan gawaen ton paraiso so dalin. Amin ya lapuan na problema tan ermen et naekal la. Anggan say patey et naandi la.

Balet, panon to iramay binilyon ya inatey tan agbilayen ed tawen? Asingger lay panaon ya bilayen ira lamet ed Paraiso diad dalin tan walay ilalo ran manbilay ya andi-anggaan.—Lucas 23:43.

Ipapaseguro na sarayan impanengneng ed totoo panamegley na milagro ya si Jehova a Dios tan say Anak ton si Jesu-Kristo, pati saray matoor ya anghel tan saramay sinaliw manlapud dalin, et talagan walay malasakit dad sikatayo tan sankanonot day pankaabigan tayo. Pian naamtaan mo no anto ni ray gawaen da, iimbitaan mi kan kontaken iray Tasi nen Jehova odino onlad website mi ya www.jw.org/pag, tan i-download so libron Anto so Peteg ya Ibabangat na Biblia?