Onlad karga

Onlad saray karga

Antoy Ibabaga na Biblia?

Antoy Ibabaga na Biblia?

Kasin eebatan na Dios so amin ya pikakasi?

PARAD SIKA, SIOPAY EEBATAN NA DIOS SO PIKAKASI TO?

  • Amin a too

  • Arum a too

  • Anggapo

NO ANTOY IBABAGA NA BIBLIA

“Si Jehova et asingger ed amin . . . ya ontatawag ed sikato diad katuaan.”—Salmo 145:18.

ANTO NI NAARALAN TAYOD BIBLIA?

  • Agdedengelen na Dios so pikakasi na saramay manrerebelde ed sikato. (Isaias 1:15) Balet sarag dan “ipetek” iray bengatla diad panguman dad kabibilay da.—Isaias 1:18.

  • Pian ebatan na Dios so pikakasi tayo, wala ray kaukolan tayon gawaen ya ibabaga na Biblia.—1 Juan 5:14.

Wala kasi kaukolan ya posisyon no manpikasi tayo?

WALA RAY MANISIA ya kaukolan day ontalimukor, onyuko, odino panlaktipen da ray lima da no manpipikasi ira. Antoy nibagam ey?

NO ANTOY IBABAGA NA BIBLIA

Inawat na Dios so pikakasi na saramay “yinmurong” odino “inmalagey” odino saramay “akatikleb” odino “tinmalimukor.” (1 Awaran 17:16; 2 Awaran 30:27; Esdras 10:1; Gawa 9:40) Kanian anggapoy igaganggan nen Jehova ya espisipikon posisyon no manpipikasi.

ANTO NI NAARALAN TAYOD BIBLIA?