Onlad karga

Onlad saray karga

 MANUNAN ARTIKULO | TALAGA KASIN WALA RAY ANGHEL?

No Panon Kan Natulongan na Saray Anghel

No Panon Kan Natulongan na Saray Anghel

Saray matoor ya anghel et interesadon maong ed gagawaen na saray totoo tan aktibo rad panggagaway linawa nen Jehova. Nen pinalsa na Dios so dalin, saray anghel et “nambabansag ya inmeyag ed liket . . . tan amin ya ananak na Dios et inkasil day boses da ed panangirayew.” (Job 38:4, 7) Manlapu la nensaman, labalabay na saray anghel ya “natalosan” iray akapropesiyan nagawa diad dalin.​—1 Pedro 1:11, 12.

Ibabaga na Biblia ya prinotektaan na saray anghel iray mandadayew ed Dios pian nagawa so linawa to. (Salmo 34:7) Singa bilang:

  • Nen asingger lan deralen nen Jehova iray mauges ya syudad na Sodoma tan Gomorra, wala ray anghel ya tinmulong ed matunong ya toon si Lot tan ed pamilya to pian makabatik ira.​​—Genesis 19:1, 15-26.

  • Diad Babilonia nensaman, nen walay taloran kabataan ya Hebreo ya imbuntok ed mandarlang ya hurno, ‘angibaki so Dios na anghel ya angiliktar ed sikara.’​—Daniel 3:19-28.

  • Kalabas na sanlabi ya si Daniel et walad ungib na saray narnarasan a leon, imbaga to ya sikatoy akaligtas lapud ‘imbaki na Dios so anghel to pian pepetan so sangi na saray leon.’​—Daniel 6:16, 22.

Manlapu la nensaman et tutulongan na saray anghel iray matoor ya totoo

TINULONGAN NA SARAY ANGHEL SO KRISTIANON KONGREGASYON NENSAMAN

Wala ray panaon ya tinulongan na saray anghel na Dios iray Kristiano nensaman pian nasumpal so gagala nen Jehova. Singa bilang:

  • Nilukasan na sakey ya anghel so puerta na prisoan tan ingganggan to ray aprison apostol ya ituloy day manpulong ed templo.​—Gawa 5:17-21.

  • Ingganggan na sakey ya anghel so ebanghelisador ya si Felipe ya onlad dalan ed desierto ya paarap ed Gaza tan pulongan to so sakey ya Etiope ya nanlapud Jerusalem pian mandayew ed Dios.​—Gawa 8:26-33.

  • Nen asabi lay panaon ya inyabuloy na Dios ya magmaliw a Kristiano iray aliwan Judio, walay anghel ya nampanengneng ed Romanon opisyal na saray sundalo ya si Cornelio tan imbaga ton ipatawag toy apostol Pedro ya onlad abung to.​—Gawa 10:3-5.

  •   Nen apriso si apostol Pedro, walay anghel ya nampanengneng ed sikato tan angipaway ed sikatod prisoan.​—Gawa 12:1-11.

NO PANON KAN NATULONGAN NA SARAY ANGHEL

Natan et agla uusaren na Dios iray anghel ya ontulong ed totoo diad mamilagron paraan ya singa onman ed saray akasulat ed Biblia. Balet, oniay imbaga nen Jesus tungkol ed panaon tayo: “Sayan maong a balita na Panarian et nipulong ed interon dalin bilang pantasi ed amin a nasyon, insan onsabi so anggaan.” (Mateo 24:14) Antam ta ya igigiya na saray anghel so pampupulong na saray disipulo nen Kristo?

Ontutulong iray anghel pian nipulong so maong a balita diad interon mundo

Nabasa ed libro na Apocalipsis ya makulin tutulongan na saray anghel iray totood interon mundo pian naaralan day tungkol ed si Jehova a Dios tan say gagala to parad totoo. Oniay insulat nen apostol Juan: “Anengneng ko so sakey nin anghel ya ontitikyab ed pegley na tawen tan dalin, tan walay andi-anggaan a maong a balita ya iyabawag to ed saramay manaayam diad dalin, diad kada nasyon tan tribu tan lenguahe tan rasa. Ibabaga to ed maksil a boses: ‘Takotan yoy Dios tan igloria yo, lapud sinmabi lay oras na panangukom to, kanian mandayew kayo ed samay nanggawa ed tawen tan dalin tan dayat tan saray subol na danum.’” (Apocalipsis 14:6, 7) Dakel so eksperiensya ya manpatunay a talagan ontutulong iray anghel ed pangipupulong na Panarian ed interon mundo. No walay anggan sakey ya nankasalanan ya magbabawi tan ompawil ed si Jehova, ‘manliket iray anghel na Dios.’​—Lucas 15:10.

Antoy nagawa no say kimey a panagpulong et nasumpal la? Saray “armada [na saray anghel] ed tawen” et suportaan day Jesu-Kristo, say Ari na saray arari, diad pilaban tod “guerra a nagawa ed baleg ya agew na Dios a Makapanyarin-amin” diad Armagedon. (Apocalipsis 16:14-16; 19:14-16) Ipaakseb na saray makapanyarin anghel so panangukom na Dios no ‘ombales lay Jesus ed saramay agmanguunor ed maong a balita nipaakar ed Katawan tayon Jesus.’​—2 Tesalonica 1:7, 8.

Kanian makasegurado ka ya manmamalasakit ed sika iray anghel. Labay dan maabig so pansumpalan na saramay malabay ya manlingkor ed Dios, tan aminpigapigan imbaki nen Jehova iray anghel pian pabiskegen tan protektaan iray matoor ya lingkor to diad dalin.​—Hebreo 1:14.

Wala sirin so dapat ya desisyonan na kada sakey ed sikatayo. Kasin dengelen tan unoren tayoy maong a balita ya ipupulong ed interon mundo? Saray Tasi nen Jehova ed lugar yo et maliket da kan tulongan pian minabang kad maaron tulong na saray makapanyarin anghel na Dios.