Onlad karga

Onlad saray karga

Introduksion

Introduksion

ANTOY NIBAGAM?

Talaga kasin wala ray anghel? Oniay ibabaga na Biblia:

“Idayew yoy Jehova, amin yon anghel to a mabiskeg ed pakayari, sikayo a manusumpal ed salita to tan manguunor ed boses to.”​Salmo 103:20.

Nabasa ed sayan Panag-bantayan no antoy ibabaga na Biblia tungkol ed saray anghel tan no antoy epekto da ed bilay tayo.