Onlad karga

Onlad saray karga

 MANUNAN ARTIKULO | TALAGA KASIN WALA RAY ANGHEL?

Saray Anghel—Kasin Walay Epekto Da ed Bilay Mo?

Saray Anghel—Kasin Walay Epekto Da ed Bilay Mo?

Aminsan ya ngarem na Simba, binisita nen Kenneth tan Filomena, ya taga Curaçao, so sanasawa ya iyaaralan day Biblia.

“Kasabi mi,” so kuan nen Kenneth, “saradoy abung da tan anggapo may kotse da. Pero singa walay nandikta ed siak ya tawagan so cellphone na asawan bii.”

Inebatan na asawan bii so tawag tan imbaga to ya walad trabaho so asawa to. Pero nen naamtaan to ya wala rad arap na abung da, nilukasan toy puerta tan pinaloob to ra.

Ahalata dan tampol ya nanakis ya maong imay bii. Nen igapo la nen Kenneth so manpikasi antis iran manaral na Biblia, manakis lamet. Kanian tinepetan nen Kenneth tan Filomena no akin.

Inistorya to ya plano toy manbikkel ed saman ya ngarem, tan manggagaway sulat parad asawa to pero agto nituloy ta tinmawag si Kenneth. Imbaga to ya grabe lay depresyon to, kanian imbasaan da na pigaran teksto ed Biblia pian onlemew so liknaan to. Bilang resulta, agto la intuloy so manbikkel.

“Misalsalamat kamid si Jehova ta inusar to kami pian natulongan iyan nadi-depress ya bii,” so kuan nen Kenneth, “tan pinakiwas To kami​—nayarin diad panamegley na sakey ya anghel odino say masanton espiritu To​—pian tawagan so cell phone to may bii!” *

Duga kasin panisiaan nen Kenneth tan Filomena ya say Dios so nanggaway paraan pian niligtas so bii? Angibaki kasi na anghel odino inusar toy masanton espiritu, say aktibon puersa To? Odino nibanbana labat so intawag nen Kenneth?

Agtayo segurado. Balet amta tayon uusaren na Dios iray anghel to pian tulongan iray totoo ed espiritual a paraan. Singa bilang, nabasa ed Biblia ya angibaki so Dios na anghel ya mangiganggan ed Kristianon ebanghelisador ya si Felipe pian tulongan so Etiopen opisyal ya labay ton natalosay babasaen ton propesiya.​—Gawa 8:26-31.

Wala ray relihyon ya ibabangat day tungkol ed saray makapanyarin espiritu, ya ibabaga dan maomaong iratan tan gagawaen day panlabayan na Dios, tan say arum ed sikara et anghel de la guardia kuno. Dakel so manisia ya wala ray anghel tan walay nitutulong da ed sikatayo. Pero dakel met so agmanisia ya wala ray anghel.

Talaga kasin wala ray anghel? No wala, iner so nanlapuan da? Anton talagay tua tungkol ed saray anghel? Wala kasi epekto da ed bilay mo? Amtaen tayo ray ebidensya.

^ par. 8 Nabasa ed Biblia ya Jehova so ngaran na Dios.​—Salmo 83:18.