Onlad karga

Onlad saray karga

Panon ya Naandi so Patey?

Panon ya Naandi so Patey?

AG-INMUNOR ed Dios so inmunan atateng tayon si Adan tan Eva tan nanresulta itan ed kasalanan tan patey, balet ag-anguman so gagala na Dios parad saray totoo. Diad Biblia et aminpigan impaseguro na Dios ya ag-anguman so gagala to.

  • “Saray matunong et tawiren day dalin, tan manbilay ira ditan diad andi-anggaan.”​Salmo 37:29.

  • “Akmonen to so patey ya anggad angga, tan punasen na Soberanon Katawan a Jehova iray lua ed amin a kalupaan.”​Isaias 25:8.

  • “Say unor a kabusol, say patey, et paandien.”​1 Corinto 15:26.

  • “Anggapo lay patey, anggapo met lay panermen tan panakis tan panotot.”​Apocalipsis 21:4.

Panon ya ‘akmonen na Dios so patey’ pian “paandien” itan? Malinew ya ibabaga na Biblia ya ‘saray matunong et manbilay diad andi-anggaan.’ Balet ibabaga met na satan ya “anggapoy matunong a too diad dalin a naynay a manggagaway maong.” (Eclesiastes 7:20) Kasin ibaliwala la na Dios iray estandarte to pian naandi so patey? Andi! Agton balot gawaen itan lapud say Dios et “agto nayarian so mantila.” (Tito 1:2) Anto sirin so gawaen na Dios pian nasumpal to imay maaron gagala to nen pinalsa to ray totoo?

“AKMONEN [NA DIOS] SO PATEY YA ANGGAD ANGGA.”​—ISAIAS 25:8

NAANDI SO PATEY PANAMEGLEY NA DONDON

Maaron nanggawa na paraan si Jehova pian nadondon ed ipapatey iray totoo. Say dondon et kantidad ya iter pian nabayaran so abalang odino pian niiter so kakaukolanen na hustisya. Lapud amin ya totoo et makasalanan tan asentensiaan na patey, oniay diretsaan ya ibabaga na Biblia: “Anggapon balot ed sikara so makadondon ed agi to odino makapangiter ed Dios na panondon ed sikato, (mabmabli so dondon parad bilay da kanian agdan balot nabayaran itan).”​—Salmo 49:7, 8.

No ompatey so sakey ya aliwan perpekton too, say nabayaran to labat et say sarilin kasalanan to; agto nadondon so sarili to odino nabayaran so kasalanan na arum. (Roma 6:7) Kanian kaukolan tayoy sakey ya toon perpekto tan anggapoy kasalanan to ya mangiyapay ed bilay to, aliwan parad saray kasalanan to, noagta pian bayaran iray kasalanan tayo.​—Hebreo 10:1-4.

Ontan so eksakton ginawa na Dios. Imbaki toy Anak to, si Jesus. Manlapud tawen et inyanak ed dalin bilang sakey ya perpekto tan anggapoy kasalanan ya too. (1 Pedro 2:22) Imbaga nen Jesus ya sikatoy linma dia pian “iter toy bilay to a panondon ed amayamay.” (Marcos 10:45) Sikatoy inatey pian taloen odino paandien so kabusol ya patey pian nawalaan tayoy bilay.​—Juan 3:16.

KAPIGAN NAANDI SO PATEY?

Nasusumpal natan imay impropesiya na Biblia ya “mapeligro tan mair-irap a panaon,” tan paneknek itan ya manbibilay tayo lad “kaunoran iran agew” na sayan mauges a mundo. (2 Timoteo 3:1) Say kaunoran iran agew et manampot ed “agew na pangukom tan paneral ed mauges a totoo.” (2 Pedro 3:3, 7) Balet saray totoon inaro day Dios et agkaiban naderal tan naikdan iray “bilay ya andi-anggaan.”​—Mateo 25:46.

Linma ed dalin si Jesus pian “iter toy bilay to a panondon ed amayamay.”—Marcos 10:45

Napaoli met iray minilyon ya totoo tan naikdan iray pankanawnawan manbilay na andi-anggaan. Amaoli si Jesus na inatey nen linma ed syudad na Nain. Wala dimay balo ya inatey so saksakey ya anak to, tan lapud akasian nen Jesus, binilay to may anak  to. (Lucas 7:11-15) Onia met so imbaga nen apostol Pablo: “Walay ilalok ed Dios, . . . a walay kioli na saray matunong tan saray agmatunong.” Sayan seguradon ilalo et paneknek ya talagan inar-aro na Dios iray totoo.​—Gawa 24:15.

Binilyon so walaan na ilalon manbilay na andi-anggaan. Ibabaga na Biblia: “Saray matunong et tawiren day dalin, tan manbilay ira ditan diad andi-anggaan.” (Salmo 37:29) Diad satan a panaon, seguradon malikeliket tan napabiskeg ira ta nanengneng dan mismo so pakasumpal na insulat nen apostol Pablo manga 2,000 taon lay apalabas: “Patey, kawalaay pananalom? Patey, kawalaay ansakisakit a ketket mo?” (1 Corinto 15:55) Naandi la so makapataktakot ya kabusol, say patey!