SAY PANAG-BANTAYAN No. 3 2019 | Talaga Kasin Onia Labat so Bilay?

Itetepet itan na dakel a totoo, tan say panisiaan tayon ebat ed satan so mangimpluensya ed bilay tayo.

Anggapoy Makatakas ed Patey

Anggano antoy gawaen tayo, agtayo natakasan so epekto na itatatken tan patey? Talaga kasin onia labat so bilay?

Panaanap na Pamparukey na Bilay

Wala ray biologist tan geneticist ya sasalien dan diskobrien no akin ya ontatatken iray totoo. Balet antoy resulta na ontan iran impan-research?

Ginawa Itayon Manbilay na Andi-Anggaan

Siopa ed sikatayo so agto labay ya andukey tan maliket so bilay to?

Akin et Ontatatken tan Ompatey Tayo?

Agkaiba ed gagala na Dios ya ompatey iray totoo. Saray inmunan atateng tayo et pinalsa ya perpekto so nonot tan laman da; nayarin mabilay ni ra komon ya anggad natan.

Panon ya Naandi so Patey?

Maaron nanggawa na paraan so Dios pian nadondon ed ipapatey iray totoo.

Antoy Gawaen Mo Pian Nawalaan Kay Sankaabigan ya Bilay?

Walay “dalan” ya kaukolan mon naromog pian niwalad sika so bilay ya labay na Dios parad saray totoo ya mangaaro ed sikato.

Gawaen ya Maliket so Bilay Mo

Panon ya makatulong iray bilin na Biblia ed sikan mankontento, napaelet so relasyon yon sanasawa, tan mananos no walay sakit mo?