Onlad karga

Onlad saray karga

Introduksion

Introduksion

KASIN WALAY MALASAKIT ED SIKA NA DIOS?

No walay kalamidad odino maniirap tan ompapatey iray totoo, nayarin iisipen tayo no kasin nanenengneng itan na Dios odino kasin walay pibabali to. Ibabaga na Biblia:

“Ta saray mata nen Jehova et onnenengneng ed saray matunong, tan saray layag to et ondedengel ed masimoon a pikakasi ra, balet si Jehova et onsusumpad saramay manggagawa na mauges iran bengatla.”—1 Pedro 3:12.

Ipaliwawa na sayan isyu na Say Panag-bantayan no panon itayon tutulongan na Dios natan tan no panon ton ekalen so amin ya paniirap.