Onlad karga

Onlad saray karga

Antoy Ibabaga na Biblia?

Antoy Ibabaga na Biblia?

Niwala ni kasi tuan hustisya diad mundo?

Antoy ebat mo?

  • On

  • Andi

  • Seguro

No antoy ibabaga na Biblia

“Amtak ya iyagel nen Jehova so pakaskasi tan ikdan to na hustisya so mairap-bilay.” (Salmo 140:12) No manuley lay Panarian na Dios diad dalin, niwala so tuan hustisya.

Anto ni naaralan tayod Biblia?

  • Nanenengneng na Dios so ag-inkahustisya ed mundo, tan patundaen to itan.—Eclesiastes 5:8.

  • No iter la na Dios so hustisya, niwalay kareenan tan kaligenan ed mundo.—Isaias 32:16-18.

Kasin walay grupo na totoon mas papaboran na Dios nen say arum?

Wala ray manisia ya wala ray grupo na totoon bebendisyonan odino dudusaen na Dios, balet panisiaan na arum ya patas so trato na Dios ed amin ya totoo. Antoy nibagam?

No antoy ibabaga na Biblia

“Anggapoy lalabien na Dios, noagta diad balang nasyon et makapaliket ed sikato so toon ontatakot ed sikato tan manggagaway duga.” (Gawa 10:34, 35) Diad pakanengneng na Dios, parepareho so amin ya totoo.

Anto ni naaralan tayod Biblia?

  • Nabasad Biblia so “maong a balita” parad “kada nasyon tan tribu tan lenguahe tan rasa.”Apocalipsis 14:6.