Onlad karga

Onlad saray karga

Introduksion

Introduksion

ANTOY NIBAGAM?

Say ibatik na apatiran akakabayo et sakey ed saray kabkabat ya eksena ed libro na Apocalipsis. Wala ray natatakot ed satan. Say arum et pankelawan da no anto itan. Imanoey ibabaga na Biblia tungkol ed satan ya propesiya:

“Maliket imay manbabasan maksil tan saramay ondedengel ed saray salita na sayan propesiya.”Apocalipsis 1:3.

Ipaliwawa na sayan isyu na Panag-bantayan no akin ya say ibatik na apatiran akakabayo et maong a balita parad sikatayo.