Onlad karga

Onlad saray karga

 MANUNAN ARTIKULO | NO OMPATEY SO INARO TAYOD BILAY

Nabilay Lamet Iray Inaatey!

Nabilay Lamet Iray Inaatey!

Iisipen nen Gail, ya abitla ed akaunan artikulo, no naandi ni kasi ermen to ed impatey na asawa ton si Rob. Balet iilaloan ton napinengnengan to lamet diad balon mundo ya impromisa na Dios. Inkuan to: “Say paboritok ya teksto ed Biblia et Apocalipsis 21:3, 4.” Oniay nabasa ditan: “Say Dios a mismo et niwala ed sikara. Tan punasen to so amin a lua ed kamataan da, tan anggapo lay patey, anggapo met lay panermen tan panakis tan panotot. Saray datin bengatla et linmabas la.”

Inkuan nen Gail: “Wadtan lan amin so aanapen ko. Nakakasian ko ray totoo ya inateyan na inarod bilay balet agda amta ya sarag da ran napinengnengan lamet.” Panisiaan itan nen Gail kanian manguusar na dakel a panaon ed panagpulong, ipapaamta tod saray totoo so promisa na Dios ya diad arapen et “anggapo lay patey.”

Manisia si Job ya sikatoy nabilay lamet

‘Imposible ‘tan!’ so nayarin ibagam. Balet isipen pay alimbawa na lakin say ngaran to et Job. Sikatoy graben nansakit. (Job 2:7) Labay to lay ompatey balet panisiaan to ya sarag na Dios ya ipawil so bilay to. Inkuan to: “Komon ta iyamot mo ak ed Lubok . . . Ontawag ka, tan onebat ak ed sika. Pirawaten mo so kimey na saray limam.” (Job 14:​13, 15) Manisia si Job ya sikatoy nailiw na Dios tan labalabay ton bilayen lamet.

Ontan so magano lan gawaen na Dios ed si Job tan ed dakel nin inaatey no paraiso lay dalin. (Lucas 23:42, 43) Nabasad Biblia diad Gawa 24:15 ya “walay kioli.” Ipapaseguro nen Jesus: “Agyo pankelawan iya, lapud onsabi so oras a saray amin a walad pakanodnonotan iran lubok et narengel day boses to tan ompaway ira.” (Juan 5:28, 29) Nanengneng nen Job ya nagawa itan. Diad satan a panaon et sikatoy ompawil ed “kaksilan,” tan say laman to et mansiansian “malangwer nen say laman na ugaw” anggad angga. (Job 33:24, 25) Ontan met so nagawa ed amin ya manisia ed sipan na Dios ya nabilay lamet iray inaatey diad dalin.

No wala lay inatey ya inarom ed bilay, saray impormasyon ya apantongtongan dia et nayarin agmangekal ed amin ya ermen mo. Balet no nonoten mon maong iray sipan na Dios ya walad Biblia, naikdan ka na tuan ilalo tan biskeg ya kaukolan mo.​—1 Tesalonica 4:13.

Labay mo nin naamtaan so arum ya paraan no panon ya arapen so ermen? Odino labay mon naebatan iray tepet a singa say “Akin et iyaabuloy na Dios so kaugsan tan kairapan?” Nengnengen so website mi ya jw.org/pag pian naamtaan iray makapaliket ya ebat na Biblia.