Onlad karga

Onlad saray karga

 MANUNAN ARTIKULO

No Ompatey so Inaro Tayod Bilay

No Ompatey so Inaro Tayod Bilay

“Ana’ko, agka la onaakis. Amta na Dios no antoy maong.”

Ontan so inyesaes ed si Bebe legan na ponpon na tatay to ya naaksidente.

Si Bebe et maap-apit ed tatay to. Samay angiyesaes et kaaro na pamilya da ya labay ton onlemew so liknaan nen Bebe, balet mas asakitan laingen. “Aliwan maong so impatey nen tatay ko,” so lanang ton ibabagad sarili to. Kayari pigaran taon, nen inistorya to imay agawa diad sakey a libro, mapatnag ya naeermenan nin siansia.

Singa ed si Bebe, talagan mabayag ya naandi so ermen, lalo la no say ataynan et maap-apit ed samay inatey. Duga labat so imbaga na Biblia ya say patey et “unor a kabusol.” (1 Corinto 15:26) No onsasabi ipapatey et anggapoy nagawaan tayo, ya maslak et sano agtayo akaparaan, tan sasamsamen to ray inaro tayod bilay. Anggapod sikatayoy nipuera ed saray graben epekto na ipapatey. Kanian normal labat ya agtayo amta no panon ya arapen so impatey na inaro tayo tan say epekto na satan.

Nayarin iisipen mo: ‘Panon kabayag insan naandi ermen tayo? Panon ya nasarag na sakey so ermen ya nalilikna to? Panon kon naligliwa iray inateyan? Nabilay ni kasi iray inatey ya inar-aro tayo?’