Onlad karga

Onlad saray karga

Say ngaran na Dios (mabalkat) et walad daan iran manuskrito na Biblia

Antoy Ibabaga na Biblia?

Antoy Ibabaga na Biblia?

Kasin walay ngaran na Dios?

WALA RAY MANGIBABAGA ya anggapoy ngaran to, say kuan na arum et Dios odino Katawan, balet say kuan ni na arum et amayamay so ngaran to. Antoy nibagam?

NO ANTOY IBABAGA NA BIBLIA

“Say ngaran mo et Jehova, a sika labat so Sankatagyan ed interon dalin.”​—Salmo 83:18.

ANTO NI NAARALAN TAYOD BIBLIA?

  • Anggano pigapigaray tawag ed Dios, saksakey so imbaga ton ngaran to.​—Exodo 3:15.

  • Say Dios et aliwan misteryo; labay to ya sikatoy nakabat tayo.​—Gawa 17:27.

  • Say unonan paraan pian makapikaaro ed Dios et amtaen ni so ngaran to.​—Santiago 4:8.

Kasin agnayarin bitlaen so ngaran na Dios?

ANTOY EBAT MO?

  • On

  • Andi

  • Depende

NO ANTOY IBABAGA NA BIBLIA

“Agmo uusaren so ngaran nen Jehova a Dios mo ed andi-kakanaan.” (Exodo 20:7) Say aglabat nayarin pangusaran ed ngaran na Dios et diad agmarespeton paraan.​—Jeremias 29:9.

ANTO NI NAARALAN TAYOD BIBLIA?

  • Amta nen Jesus so ngaran na Dios tan inusar to itan.​—Juan 17:​25, 26.

  • Labay na Dios ya sikatoy tawagen tayod ngaran to.​—Salmo 105:1.

  • Manggagawa na paraan iray kakabusol na Dios pian nalingwanan na totoo so ngaran to.​—Jeremias 23:27.