Onlad karga

Onlad saray karga

 MANUNAN ARTIKULO | NO OMPATEY SO INARO TAYOD BILAY

No Panon Mon Arapen so Ermen

No Panon Mon Arapen so Ermen

Dakel so bilin nipaakar ed saya. Balet aliwan amin et makatulong. Singa bilang, nayarin wala ray mangibagan agka onaakis odino kontrol moy naliliknam. Kabaliktaran balet so ibabaga na arum, ya kuan dan ipaway mo labat so naliliknam. Balet mas balanse so ibabaga na Biblia, tan natan et apruebaan ya duga iratan.

Diad arum a kultura, no onakis so sakey a laki, ibaga dan singa aliwan laki. Balet talaga kasin nepeg ya ibaing so iyakis, anggan diad publiko? Amta na saray eksperto ed mental-health ya say iyakis et normal labat no maneermen so sakey. Tan say panermen et makatulong diad ilabas na panaon, anggan panon kasakit so impatey na inar-arom. No pukoken moy naliliknam ya ermen, mas makapuy so epekto to. Ag-ibabaga na Biblia ya makapuy so onakis no maneermen so sakey, anggano laki ni. Si Jesus et sarag ton bilayen so inatey, balet inmakis nin siansia diad impatey na kaaro ton si Lazaro anggano nanenengneng na totoo!​​—Juan 11:​33-35.

Normal labat ya makapasnok so toon maneermen ed impatey na inar-aro to, lalo la no biglaan tan agto inilaloan. Dakel so rason no akin ya nayarin makapasnok so inateyan. Singa bilang, no samay toon rerespetoen to et walay imbaga ton agla inisip tan aliwan tua. Oniay imbaga nen Mike ya taga South Africa: “Katorsek ni labat nen inatey si tatay ko. Diad ponpon to, imbaga na ministro na Anglican church ya kaukolan na Dios iray maong a totoo tan aalaen to ran masakbay. * Akapasnok ak lapud kakkaukolan mi si tatay. Ansakisakit nin siansia anggano 63 taon lay linmabas.”

Say arum balet et tetetelen day sarili da. Nayarin lanang ya iisipen na inateyan lalo la no ag-inilaloan so impatey, ‘Ag-iya komon agawa no onia so ginawak.’ Odino ompan akapan-alaan kayoy salita ed sampot ya impantongtong yo. Lapud satan et lalon tetelen moy sarilim.

No tetetelen moy sarilim tan makakapasnok ka, agmo pupukoken itan. Imbes, ibalikas mo ed kaarom ya ondengel tan mangipaseguro ed sika ya normal labat iray ontan a liknaan ed saray ataynan. Oniay ipapanonot na Biblia: “Say tuan kaaro et mangaaro ed amin a panaon, tan sakey ya agi a nailaloan diad panaon na gonigon.”​—Proverbio 17:17.

Say sankaasinggeran ya nakaaro na inateyan et say Dios ya nanggawad sikatayo, si Jehova. Ibagam ed sikato so naliliknam lapud ‘iyaansakit to ka.’ (1 Pedro 5:7) Ipapaseguro to met ya amin ya manpikasi ed sikato et ondeen so isip tan onlemew so liknaan da panamegley na “kareenan na Dios a palumbasan toy amin a pakatalos.” (Filipos 4:6, 7) Ontan met, awat moy tulong na Dios panamegley na Salita to, say Biblia. Isulat mo ray makapabiskeg ya bersikulod Biblia. (Nengnengen so  kahon.) Ompan labay mo met ya ipatlep so  arum ed saratan. Makatulong no nonoten mo iratan lalo la diad labi ya bukbukor mo tan agka makaugip.​—Isaias 57:15.

Diad agano ni labat, say asawa na 40 años a si Jack et inatey ed kanser. Imbaga nen Jack ya wala ray panaon a sobra so ermen to. Balet akatulong ed sikato so panagpikasi. “No manpipikasi ak ed si Jehova,” kuan to, “agkon balot naliliknan bukbukor ko. Diad labi et mabetbet ak ya nababangon tan agak la makaugip. Balet kayarik ya basaen tan nonoten a maong iray makapabiskeg a salita ed Biblia tan ibabalikas kod Dios iray walad pusok, onkakalma ak tan naliknak lay nikadkaduman deen, nainawaan lay isip tan pusok tan makaugip ak la.”

Si Vanessa ya sakey a kalangweran et inatey so nanay to lapud sakit. Apruebaan to met a talagan maksil so pikakasi. “Diad sankairapan iran panaon,” kuan to, “ontawag ak labat ed ngaran na Dios tan iyakis ko la. Dedengelen nen Jehova iray pikakasik tan lanang ton iiter so biskeg ya kailangan ko.”

Wala ray eksperto ya manbibilin ed saray inateyan ya sobran maneermen ya salien day ontulong ed arum odino usaren day panaon da parad saray kimey a makatulong ed komunidad. Diad panggawad satan, nalikna na sakey so liket tan nabawasan so paneermen to. (Gawa 20:35) Say itutulong ed arum so mamapalemew ed liknaan na dakel a Kristianon inateyan.​—2 Corinto 1:3, 4.

^ par. 5 Ag-iya ibabangat na Biblia. Nabasad Biblia so taloran sengegan na ipapatey.​—Eclesiastes 9:11; Juan 8:44; Roma 5:12.