Onlad karga

Onlad saray karga

Wala Kasi Anggaan na Sayan Mundo?

Wala Kasi Anggaan na Sayan Mundo?

Nayarin antam imay ibabaga na Biblia ya anggaan na mundo. (1 Juan 2:17) Kasin say labay ya ibaga na satan et naupot so amin ya totoo ed dalin? Kasin agla napambilayan so planetan Dalin odino permanente la itan ya naderal?

SAY EBAT NA BIBLIA ED SARATAN YA TEPET ET ANDI!

Antoy Agmangangga?

TOTOO

No antoy ibabaga na Biblia: Say Dios et “agto pinalsa [so dalin] ya andiay gagala, noagta ginawa ton panayaman.”—ISAIAS 45:18.

PLANETAN DALIN

No antoy ibabaga na Biblia: “Sakey a henerasyon so naaandi, tan sakey a henerasyon so onsasabi, balet say dalin et mansiansia ya anggad angga.”—ECLESIASTES 1:4.

NO ANTOY LABAY YA IBAGA NA SATAN: Base ed Biblia, say dalin et agbalot naderal tan tuloytuloy a panayaman. Kanian, anto sirin so anggaan na mundo?

ISIPEN PA: Inkompara na Biblia so asingger lan anggaan na sayan mundo ed samay agawa diad panaon nen Noe. Diad saman, say dalin et “napnoy inkaruksa.” (Genesis 6:13) Balet, si Noe et matunong. Kanian inligtas na Dios si Noe tan say pamilya to, balet dineral to iray mauges ya totoo panamegley na delap. Nipaakar ed saman ya agawa, oniay kuan na Biblia: “Say mundo ed saman a panaon et aderal sanen adelap itan.” (2 Pedro 3:6) Aman so anggaan na mundo ed panaon nen Noe. Pero antoy aderal? Aliwan say planetan Dalin noagta saray mauges ya totoon manaayam ed dalin. Kanian say anggaan na mundo ya abitla ed Biblia et ag-ontutukoy ed pakaderal na planetan Dalin. Imbes, ontutukoy itan ed pakaderal na saray mauges a totoo tan say sistema na mundo.

Antoy Mangangga?

SARAY PROBLEMA TAN KAUGSAN

No antoy ibabaga na Biblia: “Agmanbayag et anggapo lay mauges; nengnengen moy kawalaan da, et anggapo la ra. Balet saray mauyamo et tawiren day dalin, tan manliket iran maong ed agnaparaan a kareenan.”—SALMO 37:10, 11.

NO ANTOY LABAY YA IBAGA NA SATAN: Ag-apatunda na samay Delap ed panaon nen Noe so kaugsan, ta kayari na Delap et wala lamet iray totoo ya manggagawa na mauges. Balet, seguradon panganggaen na Dios so kaugsan. Singa imbaga na salmista: “Agmanbayag et anggapo lay mauges.” Ekalen na Dios so kaugsan panamegley na Panarian to—sakey a gobierno ed tawen ya uleyan to ray matunong ya totoo diad interon mundo.

ISIPEN PA: Kasin saray manuuley ed mundo natan et suportaan da met so Panarian na Dios? Ibabaga na Biblia ya agda itan suportaan noagta kontraen da ni ingen. (Salmo 2:2) Antoy nagawa? Salatan na Panarian na Dios so amin ya gobierno na totoo, tan “saya labat so mansiansia ed andi-anggaan.” (Daniel 2:44) Balet, akin et kaukolan ya mangangga so panuuley na totoo?

NO ANTOY NEPEG YA NAGAWA—Mangangga so Uley na Too

No antoy ibabaga na Biblia: “Agkanepegan na too ya igiya so dilin kupbang to.”—JEREMIAS 10:23.

NO ANTOY LABAY YA IBAGA NA SATAN: Agpinalsa iray totoo ya uleyan day sarili da. Anggapoy pakasarag dan uleyan iray kapara dan totoo tan solusyonan iray problema da.

ISIPEN PA: Imbaga na Britannica Academic ya saray gobierno et agda nasarag ya “solusyonan iray problema ed interon mundo singa say kairapan, eras, sakit, kalamidad, tan guerra, odino arum nin krimen.” Intuloy to: “Wala ray . . . manisia ya say makasolusyon labat ed saratan ya problema et sakey a gobierno ya manuley ed interon mundo.” Pero, anggano mankakasakey ni so amin a gobierno na totoo, siansia nin say manuley et imperpekton totoo kanian agda nasarag ya solusyonan iray problemad mundo. Say Panarian na Dios labat so makapangiter na permanentin solusyon ed amin ya problema ed mundo.

Kanian base ed Biblia, say anggaan na mundo—say sistema na sayan mauges a mundo—et agnepeg ya takotan na saray matunong ya totoo. Imbes, tatalaranan tayo itan lapud sayay aderal lan daan ya mundo et nasalatan na marakdakep ya balon mundo na Dios!

Kapigan iya nagawa? Naamtaan tayoy ebat na Biblia diad onsublay ya artikulo.