Onlad karga

Onlad saray karga

No Antoy Gawaen Mo Pian Manbilay Ka ed Balon Mundo

No Antoy Gawaen Mo Pian Manbilay Ka ed Balon Mundo

Naamtaan tayo ed saray akaunan artikulo ya panganggaen na Dios iray mauges ya totoo diad sayan mundo, pati saray amin ya problema ya resulta na saray gagawaen da. Akin et segurado tayon nagawa itan? Lapud oniay impromisa na Biblia, say Salita na Dios:

“Say mundo . . . et naandi.”—1 JUAN 2:17.

Segurado tayon wala ray makaligtas lapud oniay katuloyan na satan ya bersikulo:

“Samay manggagawa na linawa na Dios et mansiansia ya anggad angga.”

Kanian no labay tayoy naligtas, kaukolan tayon gawaey linawa na Dios. Pian naamtaan tayo no panon tayon gawaen so linawa na Dios, kaukolan tayon kabaten nin unona so Dios.

PIAN MAKALIGTAS KAD ANGGAAN KAUKOLAN YA “KABATEN” MOY DIOS

Imbaga nen Jesus: “Saya so mankabaliksay bilay ya andi-anggaan, a kabaten da ka, say saksakey a tuan Dios.” (Juan 17:3) Pian makaligtas tayo tan manbilay tayoy anggapoy anggaan, kaukolan tayon “kabaten” so Dios. Aliwa itan ya basta labat panisia ya walay Dios odino pangamta ed pigaran detalye nipaakar ed Sikato. Kaukolan ya mikaaro tayo ed Sikato. Di ba no labay mon mas nakaaro so sakey a too, ipanaon moy miulop tan miistoryaan ed sikato? Ontan met ed pikakaaro tayo ed Dios. Imanom irayay pigaran importantin katuaan ya naaralan tayod Biblia pian nakaaro tayo so Dios tan napansiansia tayo itan.

BASAEN YA INAGEW-AGEW SO SALITA NA DIOS, SAY BIBLIA

Makaligtas ka ed anggaan na mundo no ipikasim ya tulongan ka na Dios tan gawaen moy panlabayan to

Regular itayon mamangan pian tuloytuloy tayon manbilay. Balet imbaga nen Jesus: “Aliwan tinapay labat so pambilay na too, noagta say amin a salitan manlalapud sangi nen Jehova.”—Mateo 4:4.

Diad panaon tayo, nabasa tayo so salita nen Jehova diad Biblia. Legan mon aaralen iyan sagradon libro, naamtaan mo iray importantin katuaan nipaakar ed saray ginawa na Dios ed apalabas, saray gagawaen to natan, tan saray gawaen to diad arapen.

KEREWEN SO TULONG NA DIOS DIAD PIKAKASI

Antoy gawaen mo no labay mon unoren so Dios balet ta nanairapan kan mangitunda ed saray kagagawan agto labay? No ontan so situasyon mo, makatulong no kabaten mo nin maong so Dios.

Imanoen so eksperiensya nen Sakura ya imoral so kabibilay to. Nen ginmapon manaral na Biblia, naamtaan to imay ganggan na Dios ya “ibatikan yoy seksual ya imoralidad.” (1 Corinto 6:18) Nampikasi ed Dios si Sakura pian nawalaan na pakpel ya mangitunda ed mauges ya kagagawa to. Balet ngalngali agto nalabanan so pilalek to. “No onsasagi ed isip ko iray imoral a bengatla,” so kuan to, “manpipikasi ak ed si Jehova tan ibabagak ed sikato ya agko ya nasarag no bukor ko. Lapud pampipikasik, lalo ak ya inmapit ed si Jehova.” Singa si Sakura, minilyon so manpupursigi pian kabaten so tuan Dios. Iikdan to ray biskeg pian nauman day kabibilay da tan naunor day ganggan to.—Filipos 4:13.

No diman mas nakakabat moy Dios, mas nakakabat to ka met bilang pinabpabli ton kaaro. (Galacia 4:9; Salmo 25:14) Segurado ka met ya makaligtas ka tan manbilay kad balon mundo na Dios. Balet antoy itsura na balon mundo? Naamtaan itan diad onsublay ya artikulo.

^ par. 15 Jehova so ngaran na Dios ya nabasa ed Biblia.