Onlad karga

Onlad saray karga

Kaukolan Tayo Lay Mas Marakep a Mundo!

Kaukolan Tayo Lay Mas Marakep a Mundo!

“Magulogulo lay mundon pambibilayan tayo,” so imbaga nen António Guterres, secretary-general na United Nations. Kasin panisiaan mo may imbaga to?

Makapataktakot la iray balita natan

 • Sakisakit tan pandemya

 • Kalamidad

 • Kairapan tan eras

 • Polusyon tan global warming

 • Krimen, pateyan, tan kurapsion

 • Guerra

Talagan kaukolan tayo lay mas marakep a mundo ya ditan et

 • Anggapo la ray sakit

 • Anggapo lay kapeligroan

 • Dakel lay naakan

 • Balibali lay kaliberliber

 • Patas lay hustisya parad amin

 • Mareen lay interon mundo

Pero, anto itay mas marakep ya mundo?

Antoy nagawa ed sayay mundon pambibilayan tayo natan?

Antoy gawaen tayo pian sakey tayo ed saray manbilay diad mas marakep a mundo?

Nabasa ed sayan isyu na Panag-bantayan iray makaligliwan ebat na Biblia ed saratan ya tepet.