Onlad karga

Onlad saray karga

Manparaan la ed manasingger ya mas marakep a mundo

Asingsingger La so Paraiso!

Asingsingger La so Paraiso!

Ginawa na Dios so dalin pian panayaman na saray matunong ya totoo diad andi-anggaan. (Salmo 37:29) Pinan-ayam na Dios so inmunan sanasawa, si Adan tan Eva, diad balibalin hardin na Eden, tan ingganggan to ra pati saray anak da ya taneman da so dalin tan asikasoen da itan.—Genesis 1:28; 2:15.

Say mundon pambibilayan tayo natan et arawdawin maong ed samay gagala na Dios ya Paraiso. Balet, ag-anguman so nonot na Dios. Panon to kasin sumpalen imay orihinal ya gagala to? Singa naamtaan tayo lad inmuunan artikulo, agderalen na Dios so dalin. Imbes, abuloyan to ya panayaman itan na saray matunong ya totoo. No gawaen la na Dios so promisa to, anto la kasi kipapasen tan itsura na dalin?

Saksakey lan gobierno so manuley ed interon dalin

Diad arapen, no gobierno la na Dios diad tawen so manuley ed amin ya totoo, malikeliket la so bilay diad dalin ta balibali lay ulopan na saray totoo tan malikeliket ira ed saray kimey da. Si Jesu-Kristo so tinuro na Dios ya manuley diad interon dalin. Aliwan singa saray manuuley natan, seguradon gawaen to no antoy pankaabigan na saray totoo. Say uley to et akabase ed aro, tan sikatoy maong, mapangasi, tan patas ya Ari.—Isaias 11:4.

Wala lay pankakasakey na totoo diad dalin

Saray totoo ed Paraiso et agla naapag-apag lapud bansa odino lahi. Wala lay pankakasakey na amin ya totoo. (Apocalipsis 7:9, 10) Amin ya totoo ed dalin et inaro day Dios, inaro day kapara dan too, tan mantutulongan ira pian nasumpal so orihinal ya gagala na Dios ya asikasoen day panaayaman dan planetan Dalin.— Salmo 115:16.

Mantutunosan lay amin ya pinalsa tan agla naderal so kalikasan

No manuley lay Panarian na Dios diad dalin, kontrolen la na Amalsa so klima, tan seguroen ton balanse itan. (Salmo 24:1, 2) Nen wadiad dalin si Jesus, impanengneng toy pakayarin inter ed sikato na Dios nen pinatunda toy makmaksil ya bagyo. (Marcos 4:39, 41) Diad panuley to, agtayo la takotan iray kalamidad. Ipawil na Panarian na Dios so pantutunosan na saray pinalsa tan agla naderal so kalikasan.—Oseas 2:18.

Perpekto lay biskeg tayo tan dakel lay naakan

Panliketan la na amin so perpekton biskeg. Anggapo lay mansakit, ontatken, tan ompatey. (Isaias 35:5, 6) Manayam la iray totoo ed marakdakep tan malinlinis ya kaliberliber ya singa samay hardin na Eden ya nanayaman na samay inmunan sanasawa. Diad balon mundo, mabunabuna iray tantanaman tan kakiewan, kanian dakel so naakan na saray manayam diman. (Genesis 2:9) Singa samay impangasikaso na Dios ed saray Israelita nensaman, amin ya totoo ed Paraiso et ‘mangan iray tinapay ya anggad napesel ira.’—Levitico 26:4, 5.

Mareen la tan agtayo la natatakot

No manuley lay gobierno na Dios diad interon mundo, mareen la so kabibilay tan patas la so panagtrato na saray totoo ed kada sakey. Anggapo la ray guerra, anggapo lay man-abuso ed pakayari da, tan niiter la so manunan pankaukolan na saray totoo. Oniay impromisa na Biblia: “Onyurong so balang sakey diad silong na ubas to tan diad silong na kiew ton igos, tan anggapoy manaktakot ed sikara.”—Miqueas 4:3, 4.

Wala lay sarilin abung na amin ya totoo tan maliket ira ed kimey da

Wala lay abung na kada pamilya, tan agla ira manaburido ya ompan napalayas odino naderal itan. Ontan met, panliketan tayo la so amin ya kimey tayo. Ibabaga na Biblia ya saray totoo ed balon mundo na Dios et “ag-ira mansagpot ed andi-kakanaan.”—Isaias 65:21-23.

Say sankaabigan ya edukasyon

Oniay impromisa na Biblia: “Say dalin et napano na kakabatan ed si Jehova.” (Isaias 11:9) Saray totoon manbilay ed uley na Panarian na Dios et makaaral ed andi-anggaan ya kakabatan na Manamalsa da, si Jehova, tan ed saray marakdakep ya pinalsa to. Agda usaren so kakabatan da pian manggawa na saray armas odino pian sakitan so arum. (Isaias 2:4) Imbes, aralen da no panon so manbilay ya mareen kaibay arum tan no panon dan asikasoen so dalin.—Salmo 37:11.

Bilay ya anggapoy anggaan

Balibalin maong so impanggawa na Dios ed dalin pian na-enjoy tayoy bilay kada agew. Talagan gagala to ya saray totoo et manayam diad dalin ya anggapoy anggaan. (Salmo 37:29; Isaias 45:18) Pian nagawaan na Dios itan ya gagala to, “akmonen to so patey ya anggad angga.” (Isaias 25:8) Impromisa na Biblia ya “anggapo lay patey, anggapo met lay panermen tan panakis tan panotot.” (Apocalipsis 21:4) Saray makaligtas no deralen na Dios iyan mauges ya mundo, tan saray paolien to diad balon mundo, et ikdan to na pankanawnawan manbilay ya anggapoy anggan.—Juan 5:28, 29; Gawa 24:15.

Diad panaon tayo, manpaparaan met la so minilyon ya totoo diad interon mundo ya manbilay ed manasingger lan Panarian na Dios. Anggano aliwa ni ran perpekto, gagawaen da lay anggaay nayarian dan manbilay diad paraan ya labay na Dios. Panon dan gagawaen itan? Aaralen day nipaakar ed si Jehova ya Dios tan ed samay imbaki to, si Jesu-Kristo.—Juan 17:3.

Amtaen no panon kan makaligtas ed anggaan na mundo tan no antoy gawaen mo pian manbilay ka ed manasingger lan mas marakep ya mundo. Awaten so libren panangiyaral na Biblia na Saray Tasi nen Jehova, odino salien so libren Online Bible Study Lessons diad jw.org.