Onlad karga

Onlad saray karga

Kapigan so Isabi na Anggaan? No Antoy Imbaga nen Jesus

Kapigan so Isabi na Anggaan? No Antoy Imbaga nen Jesus

Singa naamtaan tayo la ed inmunan artikulo, say anggaan na mundo ya abitla ed Biblia et ag-ontutukoy ed pakaderal na planetan Dalin odino na amin ya totoo. Imbes, ontutukoy itan ed pakaderal na amin ya mauges a sistema na mundo tan amin ya onsusuporta ed satan. Pero kasin imbaga na Biblia no kapigan so anggaan na sayan mauges a sistema na mundo?

IMANOEN IYAN DUARAN IMBAGA NEN JESUS NIPAAKAR ED ANGGAAN:

“Mantultuloy kayo sirin a manbantay, lapud agyo amta so agew odino say oras.”—MATEO 25:13.

“Mantultuloy kayon manlikas, mansiansia kayon aliing, ta agyo amta no kapigan so aturon panaon.”—MARCOS 13:33.

Anggapoy anggan siopa diad dalin so makaamtay anggaan na sayan sistema na mundo. Balet, amili so Dios na “aturon panaon”—say eksakton “agew tan oras”—na anggaan. (Mateo 24:36) Kasin labay ya ibaga na satan ya aglan balot naamtaan so isabi na anggaan? Andi. Imbaga nen Jesus ed saray disipulo to ya talaranan da iray pigaran nagawa ya pakaamtaan ya asingger lay anggaan.

NO ANTOY TANDA

Binitla nen Jesus iray nagawa ya tanda na “kaunoran a parte na sistema na mundo.” Imbaga to: “Manlalaban iray bansa ontan met ed saray panarian, tan wala ray eras tan yegyeg ed nanduruman pasen.” (Mateo 24:3, 7) Imbaga to met ya wala ray “salot” odino epidemya. (Lucas 21:11) Kasin nanenengneng mo ya nagagawa la iray impropesiya nen Jesus?

Grabe lan maong so paniirap na totoo natan diad interon mundo lapud guerra, eras, yegyeg, tan nanduruman sakit. Singa bilang, nen 2004, walay agawan maksil ya yegyeg diad Indian Ocean ya nanresultad tsunami ya amatey ed manga 225,000 ya totoo. Diad masulok labat ya sakey taon, manga 2.6 milyon ya totoo so inatey diad interon mundo lapud COVID-19 pandemic. Imbaga nen Jesus ya sarayan nagagawa et palatandaan ya asingger lay isabi na anggaan.

“KAUNORAN IRAN AGEW”

Say impanawag na Biblia ed panaon antis na anggaan et “kaunoran iran agew.” (2 Pedro 3:3, 4) Ibabaga na 2 Timoteo 3:1-5 ya diad kaunoran iran agew et onabeban maong so moralidad na saray totoo. (Nengnengen so kahon ya “ Antis a Mismo na Anggaan na Mundo.”) Kasin wala la ray nanenengneng mo ya makasarili, maagum, masebeg, tan aliwliway ugali ra? Palatandaan met iratan ya asingsingger lay anggaan na mundo.

Panon kabayag so kaunoran iran agew? Ibabaga na Biblia ya “antikey” labat itan. Insan la deralen na Dios “iramay manederal ed dalin.”—Apocalipsis 11:15-18,12:12.

ASINGGER LAY PARAISON DALIN!

Wala lay pinili na Dios ya agew tan oras no kapigan to panganggaen iyan mauges a sistema na mundo. (Mateo 24:36) Balet, wala ni maong a balita—say Dios et “agto labay a walay siopaman a naderal.” (2 Pedro 3:9) Iikdan to iray totoo na pankanawnawa ya naamtaan tan gawaen day panlabayan to. Akin? Lapud labay to ya makaligtas tayo no anggaan la na sayan mundo tan manbilay tayo ed balon mundo sano paraiso la so interon dalin.

Seseguroen na Dios ya naaralan na amin ya totoo diad interon mundo no antoy gawaen da pian makapanbilay ira ed balon mundo diad uley na Panarian to. Imbaga nen Jesus ya say maong a balita nipaakar ed Panarian na Dios et nipulong “ed interon dalin.” (Mateo 24:14) Nen 2019, angusar na manga 2 bilyon ya oras iray Tasi nen Jehova diad interon mundo pian ipulong tan ibangat so mensahe na Biblia ya mangiiter na ilalo ed saray totoo. Imbaga nen Jesus ya sayan panagpulong a kimey et nagawa ed interon dalin antis ya onsabi so anggaan.

Ngalngali la manampot so panuuley na saray totoo. Balet say maong a balita et sarag moy makaligtas ed anggaan na mundo tan manbilay ed paraison dalin ya impromisa na Dios. Naamtaan ed onsublay ya artikulo no antoy gawaen mo pian manbilay ka ed balon mundo.

Saray impropesiya nen Jesus nipaakar ed “kaunoran iran agew” so mangiiter ed sikatayo na ilalo