Onlad karga

Onlad saray karga

SAY PANAG-BANTAYAN No. 2 2021 | Asingger Lay Mas Marakep a Mundo

Kasin ipapanengneng na saray nagagawad mundo natan ya asingger lay anggaan na mundo? No ontan, wala kasi nagawaan tayo pian makaligtas tayo ed anggaan na mundo? Antoy nagawa kayari anggaan na mundo? Nanengneng ed saray artikulo diad sayan isyu iray makaligliwan ebat na Biblia ed saratan ya tepet.

 

Kaukolan Tayo Lay Mas Marakep a Mundo!

Papatunayan na saray nagagawad mundo natan ya kaukolan tayo lay mas marakep a mundo.

Wala Kasi Anggaan na Sayan Mundo?

Ibabaga na Biblia ya walay anggaan na mundo, balet ibabaga met na satan ya tuloytuloy ya napambilayan so planetan Dalin.

Kapigan so Isabi na Anggaan? No Antoy Imbaga nen Jesus

Kasin nanenengneng mo ya nagagawa la iray impropesiya nen Jesus?

No Antoy Gawaen Mo Pian Manbilay Ka ed Balon Mundo

Akin ya importantin nakaarom so Dios no labay moy makaligtas?

Asingsingger La so Paraiso!

No gawaen la na Dios so promisa to, anto la kasi kipapasen tan itsura na dalin?

Kasin Asingger Lay Anggaan na Mundo?

Ompan nabigla ka ed ebat na Biblia.