Onlad karga

Onlad saray karga

Diad maaron pananguley na Dios, amin ya pinalsa to et walaan na pankakasakey tan kareenan nensaman

Akin et Kaukolan Tayo so Panarian na Dios?

Akin et Kaukolan Tayo so Panarian na Dios?

Nen pinalsa so too, saksakey labat so Manuley, say Amalsa ya say ngaran to et Jehova. Maar-aro so paraan na pananguley to. Ginawa toy balibalin panayaman na totoo​—say hardin na Eden. Intaryaan to met ira na dakdakel ya naakan. Ontan met, inikdan to ray totoo na makapaliket ya kimey. (Genesis 1:28, 29; 2:8, 15) Panliketan komon na totoo so kareenan no tuloytuloy iran nampasakop ed pananguley na Dios.

Impulisay na inmunan totoo so Dios bilang Manuley da

Ibabaga na Biblia ya walay rebelden anghel ya tinawag ya Satanas a Diablo, ya kinuestion toy kanepegan na Dios ya manuley. Ibabaga nen Satanas ya magmaliw ya mas maliket iray totoo no ag-ira igiya tan uleyan na Dios. Makapaermen ta saray inmunan atateng tayo et inalig da si Satanas tan nanrebelde irad Dios.​—Genesis 3:1-6; Apocalipsis 12:9.

Lapud impulisay nen Adan tan Eva so pananguley na Dios, abalang day Paraiso ya ayaman da tan say ilalo dan manbilay ya andi-anggaan bilang perpekton totoo. (Genesis 3:17-19) Lapud satan ya ginawa da, naapektoan iray nagmaliw ya ananak da. Ibabaga na Biblia ya lapud nankasalanan si Adan, “linmoob ed mundo so kasalanan, tan say patey ed panamegley na kasalanan.” (Roma 5:12) Nanresulta met so kasalanan ed sakey nin seryoson problema: “Say too et uuleyan toy kapara ton too diad pankaugsan to.” (Eclesiastes 8:9) Diad arum ya salita, no uleyan na totoo so sarili da, manresulta itan ed dakel ya problema.

GINMAPO SO PANANGULEY NA TOO

Nanrebelde si Nimrod ed si Jehova

Say sankaunaan ya toon nanuley ya abitla ed Biblia et si Nimrod. Sikatoy nanrebelde ed pananguley nen Jehova. Manlapu la ed panaon nen Nimrod, aabusoen na saray makapanyarin totoo so autoridad da. Manga 3,000 taon lay apalabas, insulat nen Arin Solomon: “Anengneng ko ray lua na saray napapairap, balet anggapoy manliligliwa ed sikara. Tan walay pakayari na saramay mamapairap ed sikara, kanian anggapoy manliligliwa ed sikara.”​—Eclesiastes 4:1.

Anggad natan et siansia nin ontan so problema. Nen 2009, imbaga na sakey ya publikasyon na United Nations ya ondadakel so prueba ya say mauges a pananguley na too so “sakey ed saray lapuan na mauges iran nagagawa ed mundo natan.”

PANAON LA PIAN ONKIWAS!

Kaukolan la na mundo so maong iran manuley tan mas maong ya klase na gobierno. Tan ontan so impromisa na Amalsa ed sikatayo!

Anggan say sankaabigan lan gobierno na too et agda aresolbe iray seryoson problema na totoo

Angiletneg so Dios na sakey a Panarian, odino gobierno, ya onsalat ed amin ya pananguley na too, tan “saya labat so mansiansia ed andi-anggaan.” (Daniel 2:44) Satan imay Panarian ya idadasal na minilyon ya totoo. (Mateo 6:9, 10) Balet aliwan say Dios ya mismo so manuley ed sayan Panarian. Imbes, walay tinuro ton nambilay bilang too ya magmaliw ya Manuley. Siopa so pinili na Dios?